Framtidsfullmakt efter dödsfall

2021-09-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Gällande framtidsfullmakt som gäller även efter fullmaktsgivarens död.Har framtidsfullmakt enligt ovan. Banken nekar dock fullmakten och hänvisar till att denna fullmakt skulle lämnats in till banken innan fullmaktsgivaren gick bort. (Är min mamma som gått bort). Stämmer detta?Ska tillägga att framtidsfullmakten aldrig behövdes användas då min mamma var fullt frisk innan hennes hastiga bortfall. Är nu efter hennes bortgång som fullmakten behövs.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Din fråga berör en framtidsfullmakt, vilket gör lagen om framtidsfullmakter tillämplig.

Framtidsfullmakt

Definitionen av en framtidsfullmakt kan återfinnas i lagens 1 § och lyder enligt följande:

"En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser."

Fullmakten börjar att gälla när fullmaktsgivaren inte längre kan ha hand om sina angelägenheter. När denna tidpunkt inträffar är upp till fullmaktshavaren att avgöra, om inte fullmaktsgivaren har skrivit i fullmakten att beslutet ska fattas av en domstol (9 § lagen om framtidsfullmakter).

En framtidsfullmakt efter fullmaktsgivarens död

Enligt 28 § lag om framtidsfullmakter ska 21 § i avtalslagen tillämpas när fullmaktsgivaren dör. Detta innebär att framtidsfullmakten gäller trots dödsfallet, om inte särskilda omständigheter medför att den inte ska gälla. Vad sådana omständigheter kan vara har diskuterats i lagens förarbeten och diskuterats av Högsta domstolen (se NJA 2020 s. 446). Det handlar om sådana omständigheter som har ett starkt samband med fullmaktsgivarens person då denne levde och som därmed förlorar sin mening i och med dödsfallet. Exempelvis kan fullmaktsgivaren, i det enda syftet att skaffa en för sina personliga förhållanden lämpad bostad, ha gett någon fullmakt att köpa bostaden. Om fullmaktsgivaren sedan dör innan köpet har ägt rum bör fullmakten genom fullmaktsgivarens dödsfall förlora sin giltighet. I ditt fall framgår det inte att några sådana omständigheter föreligger.

En framtidsfullmakt gäller inte heller efter fullmaktsgivarens död om detta anges i fullmakten. Så länge det inte framgår av framtidsfullmakten att den inte ska gälla vid dödsfall och det annars inte finns särskilda skäl mot att den ska gälla vid dödsfall så är fullmakten fortsatt giltig även efter fullmaktsgivarens död. Med andra ord har fullmaktshavaren rätt att fortsätta att agera i fullmaktsgivarens ställe även efter dennes död.

Sammanfattning

Om det inte framgår av fullmakten att den upphör att gälla vid fullmaktsgivarens död så är den fortsatt gällande. Det framgår ingenting av frågan som tyder på att det finns några särskilda omständigheter som gör att fullmakten annars skulle upphöra att gälla. Detta verkar inte heller vara bankens argument mot att acceptera den. Det korta svaret är därför att framtidsfullmakten fortfarande gäller och det finns därför inga juridiska hinder mot att du fortfarande kan använda den.

Om du behöver mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några funderingar kring mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Julia-Saga Herhold
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1426)
2021-09-21 Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier

Alla besvarade frågor (95801)