18 år och ska flytta hemifrån, vilka föremål får tas med?

2020-06-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag är 18 och funderar på att flytta, men vet inte vad reglerna är för personliga föremål. Vad är det man får ta med sig om ens föräldrar vill bråka med en?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du får ta med dig för föremål från ditt tidigare hem hos dina föräldrar när du flyttar hemifrån. Det framgår av din fråga att du är 18 och alltså myndig, du har därmed rätt att själv råda över din egendom. Detta innebär att du har rätt att ta med dig alla personliga föremål som tillhör dig. Om du själv köpt föremålen med egna pengar eller pengar du fått av dina föräldrar har du i princip rätt att ta med dig föremålet när du flyttar. Detsamma gäller sådana föremål som du fått i present/gåva av dina föräldrar. Du ger inte i din fråga något exempel på vad det är för föremål som dina föräldrar bråkar med dig om och jag kan därför inte svara med någon större precision, men du har all rätt att ta med dig dina egna saker när du flyttar oavsett om du köpt dem själv eller fått dem i gåva av dina föräldrar. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Fullmakt för ifall man blir sjuk?

2020-06-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,jag är singel, inga barn och 40 år. Jag skulle vilja ge min syster fullmakt att utföra mina intressen utifall jag blir sjuk. Vilken fullmakt är det då som gäller?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det verkar som om du vill ge din syster en s.k framtidsfullmakt som regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter (fullmaktslagen). En sådan fullmakt börjar gälla om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (fullmaktslagen 1§). Fullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, t.ex att betala räkningar eller förvalta tillgångar. Däremot frå den inte omfatta åtgärder inom hälso- sjukvård, tandvård, frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av påtaglig personlig karaktär (Fullmaktslagen 2§ 1-2st). Det finns vissa formkrav för att det ska bli en giltig fullmakt. Den måste vara skriftlig. Dessutom ska du skriva under den och två vittnen ska antingen se sig skriva under den eller så ska du intyga till dessa att du skrivit under den. Dessa vittnen måste känna till att det är en framtidsfullmakt och ska sedan själva skriva sina namn på fullmakten (Fullmaktslagen 4§ 1-2st). Den som fullmakten riktar sig mot får inte vara vittne. Inte heller din make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till dig eller dina syskon får vara vittnen (Fullmaktslagen 4§ 3st). Av fullmakten ska även följande framgå: (1) att det är fråga om en framtidsfullmakt, (2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, (3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar och (4) vilka övriga villkor som gäller (Fullmaktslagen 5§). Det kan vara värt att beakta att det är fullmaktshavaren, dvs din syster, som avgör om fullmakten har trätt i kraft eller inte. Du kan dock föreskriva att en domstol ska pröva detta (Fullmaktslagen 9§ 2st). Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Om inte är du självklart varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Hur många tikar får man ha ute på foder?

2020-06-10 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hur många tikar får man ha ute på foder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Svenska Kennelklubbens (SKK) grundregler får maximalt tio hundar hållas hos fodervärd (se SKK:s grundregel 2:8). SKK är hundägarnas riksorganisation och samverkar med flera statliga myndigheter, bl.a. Jordbruksverket. I övrigt finns det inga specifika lagstadgade regler för din fråga. Med vänliga hälsningar

Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare?

2020-05-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag är läkare och arbetar inom allmänmedicin på en privat mottagning.Jag har en anhörig som bor på ett äldreboende. Min anhöriga vill att jag skall bli hennes behandlande läkare om hon skulle bli svårt sjuk. Hon vill då att jag ska komma till boendet och vårda henne där.Har min anhöriga rätt att välja mig som sin behandlande läkare på det sätt jag ovan har beskrivit, även om hon bor på ett äldreboende?Om jag, vårdtagaren och äldreboendet kommer överens om detta, vad rekommenderas ingå i avtalet för att skydda alla parter?Jag har självklart en ansvarsförsäkring.Skulle lawline kunna hjälpa mig att skriva ett sådant avtal alternativt hänvisa mig till någon som kan?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga,Utifrån vad jag funnit efter en genomsökning av rättsläget kring vård av sina egna anhöriga, finns det ingen så kallad "juridisk spärr" mot detta. I patientsäkerhetslagens 6 kap, 1 § om hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter stadgas att: hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare står däri att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Dessutom ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.Såtillvida det finns en gemensam partsvilja av vården emellan dig och din anhöriga i detta fall, bör det alltså inte föreligga något hinder för denna typ av vårdrelation. Däremot bör du se till att du följer de riktlinjer som står på den mottagning du jobbar på och bör även ha den etiska aspekten i åtanke vid ett sådant beslut. Vad gäller upprättandet av ett avtal, kan Ni självfallet få hjälp att upprätta ett sådant avtal tillsammans med en av våra jurister, om ni finner att det är nödvändigt. Kontakta i sådant fall mig på Viktoriatomsson@gmail.com för att få mer information via en offert. /Vänligen,

Får man sälja belånad egendom när det finns äganderättsförbehåll?

2020-06-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en båt från en näringsidkare på ett avbetalningsköp, genom ett kreditinstitut. Handpenningen var på lagligt minsta 20%.I avtalet framgår det under rubriken "förtida uppsägning" att kreditgivaren har rätt att säga upp krediten av olika anledningar såsom sen betalning, och det framgår även att de har rätt att återta objektet.Jag vill sälja en andel av båten till en släkting som vill nyttja båten, tillsammans med mig själv. Kreditinstitutet motsäger dock att detta inte är möjligt, "då det endast är du [jag] som står på krediten" enligt deras kundtjänst. Jag ser inget laga stöd för detta enligt konsumentkreditlagen, har de någon laga rätt att hindra mig att sälja en andel i min egna båt? Hur liten den andelen än må vara .Tack,Hälsningar
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att att säljaren enligt avtalet har ett återtagande- och äganderättsförbehåll, vilket är vanligt i kreditavtal av detta slag. Det innebär en rätt för säljaren att under vissa förutsättningar ta tillbaka varan och att äganderätten inte går över på dig som köpare förens hela avbetalningen är gjord.Får du sälja en andel av båten till en släkting?Äganderättsförbehållet innebär som sagt att äganderätten tillkommer säljaren till dess att hela betalningen erlagts. Det ger säljaren rätt att återta båten om du som köpare inte betalar i rätt tid eller med rätt belopp. Det ger även säljaren rätt att avgöra om båten får säljas vidare och till vem. Äganderättsförbehållet gör det straffbart för dig som köpare att sälja båten vidare utan säljarens tillstånd, det kan nämligen utgöra olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken.Lagen om godtrosförvärvOm du skulle sälja en andel av båten till din släkting skulle även lag om godtrosförvärv av lösöre bli relevant. Enligt den lagen kan en köpare göra ett godtrosförvärv av lösöre som säljs i strid med ett äganderättsförbehåll, exempelvis en båt, om det är så att köparen vid köpet kan anses ha varit i god tro. För att man ska kunna anses vara i god tro krävs dock att köparen inte borde ha misstänkt att överlåtaren sålde lösöret utan att ha rätt till detta. Vid en sådan bedömning kan hänsyn tas till vilken egendom det är fråga om, under vilka förhållanden den utbjöds och omständigheterna i övrigt.Överlåtande av lånNär det gäller överlåtande av ett lån, vilket också verkar vara relevant i ditt fall, är det kreditinstitutet som har rätt att avgöra om någon annan än du får ta över krediten. Teoretiskt sätt borde det inte vara några problem om det är så att din släkting är kreditvärdig, men i slutändan är det banken som har rätt att avgöra om du får skriva över hela eller delar av din skuld på någon annan eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få juridisk hjälp?

2020-06-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag behöver juridisk hjälp, hur kan jag göra?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du behöver juridisk hjälp och vill anlita Lawline kan du antingen skriva en till gratisfråga som den här frågan, använda våra expresstjänster eller anlita Lawlines juristbyrå. Gratisfrågor besvaras i mån av tid inom 30 dagar. Lawline hanterar många inkomna gratisfrågor varje månad och man är därför inte garanterad ett svar på sin fråga. Lawlines expresstjänster består av två olika betaltjänster, dels "Expressfråga" som garanterar att du får svar på din fråga tillsammans med en juridisk utredning inom tre dagar, dels "Expressfråga 24" som garanterar att du får svar på din fråga tillsammans med en juridisk utredning inom 24 timmar. Du ställer en ny fråga här och kan välja vilken typ av fråga du vill att det ska vara. Lawlines juristbyrå hanterar de frågor som kräver än mer utredning än vad frågebesvarandet via nätet kan bistå med. Juristbyrån hanterar i stort sätt alla typer av ärenden förutom straffrätt, skatterätt och vårdnadstvister. Om du behöver boka tid för juridisk rådgivning kan du göra det här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När får jag svar på min fråga?

2020-06-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag väntar på svar på en fråga som handlar om en kränkningsanmälan i skolan.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kan tyvärr inte hitta din fråga då en obesvarad fråga finns kvar i vårt system i ungefär 30 dagar. Det kan också vara så att du ställt frågan i ett annat namn, eller så är det någon av mina kollegor som håller på att svara på den. Vi får in väldigt många frågor dagligen och kan inte garantera svar på alla. För att få ett svar inom kort tid rekommenderar jag dig att ringa oss för gratis telefonrådgivning. Telefonnumret är: 08-533 300 04 och våra öppettider är: måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Om du vill ha ett skriftligt svar inom 24 timmar, eller för ett lägre pris, inom 3 dagar så kan du vända dig till vår expressrådgivning, ställ din fråga här. Du kan givetvis även ställa din fråga här igen så ska vi hjälpa dig så fort som möjligt! Vänligen,

Kan man ha som villkor i en framtidsfullmakt att båda fullmäktige måste samtycka till en åtgärd?

2020-05-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Framtidsfullmakt.Jag o min min ska skriva framtidsfullmakter till våra två söner.Kan man tillfoga i text att vi vill att brödena skall fatta beslut i enighet och tillsammans ? Eller är det onödigt?Finns ej denna text i de blanketter jag hämtat på nätet.Tack på förhandMvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du önskar att infoga ett villkor i framtidsfullmakten som föreskriver att sönerna måste vara överens innan de fattar beslut enligt framtidsfullmakten. Min utgångspunkt är att ni har koll på hur framtidsfullmakter fungerar i sin helhet och jag kommer därmed enbart besvara frågan om man får infoga ett sådant villkor ni önskar i fullmakten. Inledningsvis kan vi reda ut begreppen fullmaktsgivare, som är du och din man samt fullmäktige som är den som får fullmakten. Din fråga regleras i lag om framtidsfullmakter (LFF) En framtidsfullmakt omfattas av avtalsfriheten vilket innebär att man är fri att utforma fullmaktens innehåll. Det finns vissa begränsningar i vad man får förordna om, men det den begränsningen omfattas inte av din fråga. Fullmäktige måste veta hur han ska kunna tillvarata era intressen och företräda er i olika sammanhang (jfr 15 § LFF). Om ni önskar att ha två fullmäktige, och att dessa enbart får fatta beslut i ert ställe med varandras samtycke så bör ni infoga ett villkor som föreskriver det (jfr 5 § fjärde punkten LFF). Om ett sådant villkor infogas måste samtycke föreligga för att åtgärden ska kunna få juridisk verkan för er del. Ett sådant villkor bör formuleras i samarbete med er och till hänsyn för just er situation. Jag kan inte ge några konkreta förslag här. Slutligen vill jag belysa att det är viktigt att ha fullständiga och uttömmande framtidsfullmakter. Mallar och liknande som finns på nätet brukar vara standardiserade och är inte anpassade för er unika situation. Framtidsfullmakter är ett mycket viktigt kontrakt och det är lämpligt att rådgöra med en jurist för att utforma fullmakten utefter ert behov. Om ni behöver hjälp att utforma en framtidsfullmakt eller annan juridisk vägledning är ni välkomna att kontakta oss via denna länken: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga.MVH