Avsluta samarbete med återförsäljare

2021-08-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej, Företag 15 år. Reg varumärke. Jag designar & tillverkar produkt i Kina. Kunder = återförsäljare, privata/webshop, distributörer i 2 andra länder.En av distributör har under 12 år köpt med 30% rabatt, för försäljning i endast i det egna landet, t återförsäljare & slutkund i egna butiker. Det har aldrig skrivits avtal mellan oss, men på vår hemsida denne angiven som vår distributör i landet ifråga.Nu säljer distributören min produkt, via svensk web shop Instagram, = är nu konkurrent till mitt företag. Min produkt säljs dessutom utan info om att det är vår label, = somliga tvivlar nu på att det är min design.Vad har jag för rättigheter? Önskar att strypa rabatten och kräva att varumärket uppges i web shop. Men önskar helst att avsluta samarbetet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Handelsagent eller återförsäljare?

Skillnaden mellan en handelsagent och en återförsäljare är i praktiken inte så stor. Det finns dock en viktigt juridisk skillnad, nämligen att en handelsagent handlar i annans namn och för annars räkning, medan en återförsäljare handlar i eget namn och för egen räkning. I ditt fall verkar det röra sig om en återförsäljare, eftersom din kund handlar i sitt eget namn samt för egen räkning.

Uppsägning av avtal

Vid uppsägning av avtal aktualiseras frågan om uppsägningstid. Handelsagenter tillförsäkras genom lag en rätt till både avgångsvederlag och uppsägningstid. Någon motsvarande lagstiftning finns inte för återförsäljare. Istället blir allmänna avtalsrättsliga bestämmelser tillämpliga, vilket gör det ännu viktigare att upprätta tydliga avtal. Att ni inte har något skriftligt avtal är dock inte detsamma som att inget avtal finns, eftersom även muntliga avtal är giltiga.

Ett återförsäljaravtal kan ingås på obestämd eller bestämd tid. Eftersom ert avtal inte verkar innehålla någon bestämmelse om avtalstid så anses det vara ingånget på obestämd tid. Detta ger dig rätt att när som helst säga upp avtalet (och avsluta ert samarbete). Dock måste en uppsägningstid iakttas, och hur lång denna ska vara beträffande återförsäljare har behandlats flera gånger i rättspraxis. Slutsatsen av Högsta domstolens resonemang tycks vara att en uppsägningstid på tre till sex månader är skälig (se bland annat Nja 2018 s. 19 och NJA 2009 s. 672). Kortfattat kan Högsta domstolens resonemang sammanfattas som att tre månaders uppsägningstid är skäligt i "normalfallet" och att en längre uppsägningstid är motiverad om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att återförsäljaren enligt avtalet varit hindrad att sälja andra leverantörers varor och således behöver en längre omställningstid. I ditt fall verkar inga sådana omständigheter föreligga varför jag, utifrån de givna omständigheterna, anser att en uppsägningstid på tre månader är att betrakta som skälig.

Ändring av avtalsvillkor

Som ovan har angivits kan du avsluta samarbetet om du iakttar en uppsägningstid. Om du istället vill ändra avtalsvillkoren kan du försöka förhandla fram nya villkor. Ett nytt avtal förutsätter dock att båda parter är överens om innehållet och det är således ingenting som du kan "tvinga fram". Väljer du att försöka få till stånd ett nytt avtal är mitt råd att reglera samtliga villkor så detaljerat som möjligt för att underlätta för framtiden och för att undgå eventuella konflikter.

Sammanfattning

Du har rätt att avsluta ert samarbete när som helst med iakttagande av en skälig uppsägningstid. Du kan också välja att försöka förhandla dig till ett nytt avtal som bland annat hindrar återförsäljaren från att konkurrera med ditt företag. Om du väljer det sistnämnda är min rekommendation att ni upprättar ett så tydligt avtal som möjligt. Vill du ha hjälp med att formulera ett sådant avtal, önskar mer hjälp för att avsluta ert samarbete eller har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-sagah.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1431)
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats
2021-09-30 Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

Alla besvarade frågor (96475)