Fråga om anonymitet och arbetstagares lojalitetsplikt

2019-10-18 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag planerar att testa marknadsbehovet för en ny B2B verksamhet genom att sätta upp en hemsida med domän, samt använda detta namn för rechout till potentiella partners via email. I både emails och på hemsidan ska det framgå att detta är ett koncept som jag (kommer nog ange "vi") utvärderar och att det ej ligger ett bolag bakom, men att vi vill hålla anonym profil pga nuvarande jobb; men att de är välkomna att be om telefonsamtal för mer info.Med andra ord, höra av sig privat under ett domän-namn för att förstå marknadsbehov. Anledningen till att jag ej vill göra det i privat regi (via gmail) är både för att vara anonym mot nuvarande arbetsgivare och för att ge ett mer seriöst intryck. Det är just på sista punkten det kanske blir tricky. Finns det någon risk att ovan koncept kan leda till bedrägeri / liknande brott eller på annat sätt vara en risk för mig personligen? Eller bör det vara lungt?Tack!
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det är lite svårt för mig att uttala mig om lagenligheten om det ni hade tänkt göra utan att veta de närmare detaljerna om vad för typ av av verksamhet och kontakter ni tänker ägna er åt. Däremot kan jag ge mer allmänna råd.Så som jag tolkar din fråga så är tanken att det under en testperiod ska föras kontakter mellan dig och potentiella partners på en given marknad där avsikten är att du ska sondera möjligheterna att öppna en ny verksamhet av något slag. Jag tolkar dig som att det inte ska slutas några avtal eller på annat sätt rättshandlas under denna testperiod.Vad för det första gäller den detaljen att du vill vara anonym så är det i sig inte ett problem. Det finns ingenting som kräver att du identifierar vem du är i dina kontakter med människor eller företag, det är upp till varje potentiell partner om dom vill kommunicera utan att veta exakt vem det är dom kommunicerar med. För att det skulle bli tal om handlande som kan betecknas som bedrägeri så krävs det att du aktivt har vilselett någon på ett sätt som innebär ekonomisk skada för denne och ekonomisk vinning för dig själv. Ett exempel på detta vore om du ljög om din identitet för att få till stånd ett avtal som din motpart kanske annars inte skulle ingått. Men ingenting i din fråga tyder på att du har några avsikter alls i den riktningen.Förutom anonymitetsfrågan så kan det även vara värt att diskutera relationen till din nuvarande arbetsgivare. Beroende på vad du arbetar med och vilken position du har på ditt arbete så kan det eventuellt finnas anledning att gå försiktigt fram. Inom arbetsrätten brukar man tala om något som kallas arbetstagarens lojalitetsplikt. Detta är en princip som bland annat innebär att arbetstagaren inte får agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren exempelvis genom att bedriva konkurrerande verksamhet. Konsekvensen av att man bryter mot lojalitetsplikten kan potentiellt vara ett skadeståndsansvar gentemot arbetsgivaren.Lojalitetsplikten gäller endast så länge man är anställd. Men så länge som du fortsatt innehar din anställning så finns det alltså skäl att fundera på huruvida din planerade verksamhet kan anses utgöra konkurrerande verksamhet till den verksamhet din arbetsgivare bedriver. Det är som sagt tyvärr inte möjligt för mig att här bedöma om dina planer skulle utgöra ett brott mot lojalitetsplikten. Svaret på den frågan är beroende på din arbetsgivares verksamhet, din position hos din arbetsgivare, vad dina verksamhetsplaner går ut på och så vidare. Förutom denna allmänna lojalitetsplikt finns även möjligheten att ditt anställningsavtal innehåller en specifik konkurrensklausul, dess utformning bör i så fall beaktas.Det finns dessutom en lag om företagshemligheter som förbjuder en anställd från att röja eller använda sig av vissa uppgifter som denne har blivit anförtrodd i och med sin anställning. Återigen så kan jag inte svara på huruvida du omfattas av lagen eller inte men det är något att vara vaksam på.Med vänliga hälsningar

En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton

2019-10-12 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att kolla upp anställdas bankkonton?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du menar ifall arbetsgivaren har rätt att kolla upp banksaldo, när du skriver kolla upp anställdas bankkonton. Nej, en arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonto. Bankens anställda omfattas av tystnadsplikt (lagen om bank- och finansieringsrörelse 1:10) och får därför inte lämna ut uppgifter. Tystnadsplikten sträcker sig långt och ingriper inte endast ekonomiska uppgifter, utan även sådant som sjukdomar och om privatliv. Om bankkunden berättar för banktjänstemannen att hen har en sjukdom omfattar således även den uppgiften av tystnadsplikten.Tystnadsplikten kan dock brytas under vissa omständigheter. En sådan omständighet är om man ger sin arbetsgivare tillåtelse (fullmakt) att hämta uppgifter från banken. Däremot finns det inget undantag från tystnadsplikten som gör det möjligt för arbetsgivaren att kolla upp anställdas bankkonton.För att sammanfatta ett relativt långt svar. Nej, om den anställde inte ger arbetsgivaren tillåtelse så har arbetsgivaren ingen rätt att kolla upp den anställdes bankkonto.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning

Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?

2019-10-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Kan ett företag neka anställda att umgås på fritiden?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer att kika närmare på ett relevant rättsfall, nämligen AD 1994 nr 79.Det beror på omständigheterna i det enskilda falletSvaret på din fråga är att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, och utifrån de knappa uppgifter jag har att gå på, så kan jag inte ge dig ett mer konkret svar, men jag ska försöka bena ut vad jag menar.Arbetstagaren har en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren även under fritidenLojalitetsplikten är visserligen inte lagstadgad, men Arbetsdomstolen har försökt konkretisera och beskriva plikten ingående i diverse rättsfall (AD 1994 nr 79).Arbetstagarens lojalitetsplikt går i princip ut på att "arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intressen föra sina egna och undvika att hamna i situationer där privata intressen kolliderar med arbetsgivarens". Arbetstagaren får med andra ord inte skada arbetsgivaren, vare sig under arbetstid eller på fritiden.Intresseavvägning i varje enskilt fallHuruvida arbetstagaren faktiskt agerat illojalt mot arbetsgivaren får utredas genom en intresseavvägning i varje enskilt fall. I en sådan avvägning kollar man bland annat på hur stark koppling som föreligger mellan agerandet och jobbet.Det beror helt enkelt på vad dessa två kollegor ägnar sig åt på sin fritid. Att de är just kollegor gör visserligen att det föreligger en koppling till arbetsplatsen, men sen är frågan vad de gör när de är tillsammans. Om de umgås på ett sådant sätt att det skadar arbetsgivaren kan denna mycket väl ha rätt att lägga sig i arbetstagarens privatliv.Saknar umgänget koppling till arbetsplatsen får arbetsgivaren givetvis inte lägga sig i arbetstagarens privatliv.Mina rådVänd dig till din fackförening i första hand, förutsatt att du är medlem i en sådan.I andra hand kan du vända dig till ett skyddsombud eller annan företrädare för personalen på arbetsplatsen.I tredje hand kan du givetvis tala direkt med arbetsgivaren och berätta om att du känner att denne inkräktar i ditt privatliv, och kanske komma fram till en bra lösning för er båda.I vilket fall som helst, så hoppas jag att du känner att din fråga blivit besvarad, och önskar att allting löser sig för alla inblandade parter.Ha en fortsatt fin vecka!Med vänliga hälsningar

Får dygnsvila vara kortare än 11 timmar?

2019-09-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Denna fråga rör sig om dygnsvila. Dygnsvilan som jag förstår, får lov att vara mindre än 11 timmar om det beror på speciella omständigheter. Jag är schemalagd från 17:00-00:00 en fredag och sedan igen från 08:00-17:00 på lördagen. Schemat får vi ett par veckor i förväg och därför bör väl inte detta anses som en speciell omständighet?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarGissningsvis har frågan reglerats i kollektivavtal mellan din arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och lokal eller central arbetstagarorganisation (fackförening). Genom kollektivavtalsreglering får avsteg från huvudregeln göras och därmed kan din situation vara helt i sin ordning. Se mer utförligt nedan.Tillämplig lagDin fråga regleras främst av arbetstidslagen (1982:673) (ATL). Jag utgår ifrån att du inte omfattas av undantagen i 2 §.Allmänt om rätten till sammanhängande dygnsvilaI 13 § ATL regleras rätten till dygnsvila. Precis som du säger har du enligt den bestämmelsen rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Avvikelse får endast göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av din arbetsgivare.Enligt 3 § ATL får däremot kollektivavtal på både central och lokal nivå träffas som gör avsteg från ovanstående huvudbestämmelse. Villkoren får dock inte vara sämre än EU-direktivet (dir. 2003/88/EG) som ligger till grund för regleringen av dygnsvila. 17 art. 2 p. ger möjlighet till avsteg från 11-timmarsprincipen (art. 3) genom kollektivavtal så länge berörd arbetstagare ges motsvarande kompensationsledighet. 17 art. 3 och 4 p. räknar upp de typer av verksamhet där avsteg får göras. Många specifika verksamheter nämns, däribland kan nämnas vården, brand- och civilförsvar och media.Om en arbetsgivare inte kan träffa kollektivavtal kan även arbetsmiljöverket ge dispens för avvikelse från 13 § enligt 19 § ATL, om det finns särskilda skäl.Ev. påföljder för arbetsgivarenDe mest troliga sätt en arbetsgivare bryter regeln om dygnsvila är följande:1. Frågan är inte reglerad i kollektivavtal och arbetsgivaren bryter mot ATL.2. Frågan är reglerad i kollektivavtalet men den avtalade bestämmelsen bryts.I situation 1 är det arbetsmiljöverket som genom sin tillsyn kan ålägga arbetsgivaren en påföljd enligt 20 - 22 §§ ATL. Det du kan göra som arbetstagare är att tipsa arbetsmiljöverket om missförhållandet.Situation 2 beror på om du är medlem i fackföreningen som slutit kollektivavtalet.Är du medlem bör i första hand din fackförening föra din talan i arbetsdomstolen (2 kap 1 § lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371)). Skadestånd kan då utgå både till dig och facket enligt 25 § ATL, som i sin tur hänvisar antingen till kollektivavtalets bestämmelser om skadestånd eller, om sådana saknas, lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) (MBL). Då står facket risken för rättegångskostnaderna. I andra hand kan du själv föra talan i tingsrätten. Beakta dock att rättegångskostnaderna kan bli höga.Är du inte medlem i facket krävs att kollektivavtalets bestämmelse har blivit del av ditt enskilda anställningsavtal för att pröva frågan, eftersom du i det fallet inte är direkt bunden av kollektivavtalet (26 § MBL). I så fall får du själv föra talan i tingsrätten.SlutsatsUtifrån din fråga går det inte att med säkerhet ge ett definitivt svar. Därför råder jag dig att kolla upp ditt kollektivavtal, alternativt kontakta din fackförening eller en jurist för mer information.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?

2019-10-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Hörde om en väns situation och önskar råd. Hon fick veta att hennes vikariat inte kommer bli förlängt. Fick i samband med detta, av sin chef, höra att hon "gav ett ungt intryck" och "såg kaxig ut"...Min vän har efterfrågad utbildning (3,5 år på universitet) och relevant erfarenhet för tjänsten. Uppfattningen blir att detta handlar om hennes ålder och utseende. Är detta okej? Hur kan hon gå vidare med detta?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställningsförhållanden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). En tidsbegränsad anställning kan träffas för vikariat (5 § LAS). Ett vikariat har ett fast slutdatum, vilket också framgår av din fråga, i och med att vikariatet inte blivit förlängt. Huruvida det var okej av chefen att uttala sig om din väns ålder och utseende är beroende av vad som står i anställningsavtalet, kollektivavtal och hur länge din vän har jobbat som vikarie på arbetsplatsen.Det krävs saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Situationen i förevarande fall är dock att vikariatet upphör vid utgången av den avtalade anställningstiden, om inte vikariatet förlängs. Således finns inte något krav på saklig grund då arbetstagaren ej blir uppsagd. Läs en liknande lawline-fråga här. Observera dock att det vid längre vikariat kan finnas bestämmelser i anställningsavtalet om hur vikariatet upphör eller när det ej förlängs, t.ex. om uppsägningstid eller om saklig grund. Iaktta också att en visstidsanställning, som ett vikariat, kan övergå till en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer ä två år under en femårsperiod (5a § LAS). Tillsvidareanställningar måste sägas upp för att upphöra att gälla och kräver således saklig grund.Det är alltså möjligt att chefens uttalanden om din vän i samband med att vikariatet upphörde inte bryter mot lagen om anställningsskydd eller anställningsavtalet.Det finns dock gränser som sätts genom diskrimineringslagstiftningen. I diskrimineringslagen (DiskL) föreskrivs att en arbetsgivare inte får diskriminera arbetstagare (2 kap. 1 § DiskL) på grund av ålder (1 kap. 5 § 6 punkten DiskL). Vad som menas med diskriminering framgår av 1 kap. 4 § DiskL. Diskriminering är t.ex. när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med ålder (1 kap. 4 § 1 punkten DiskL). För att vida utreda om chefens agerande var okej så rekommenderar jag din vän att ta kontakt med fackförbundet om din vän omfattas av ett kollektivavtal. Alternativt kontakta Diskrimineringsombudsmannen för att ta reda på om det rör sig om diskriminering. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Bråk om arbetsvillkor

2019-10-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej, vad händer om det uppstår ett bråk mellan arbetsgivare och arbetstagare rörande arbetsvillkoren och det gynnar ut sig i slagsmål mellan arbetstagare och dennes chef? Delas målet upp på i två i civilrätt en och Arbetsdomstolen?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du undrar om en arbetsgivares och en arbetstagarens oförmåga att komma överens om arbetsvillkor som resulterat i slagsmål kommer delas upp i två olika domstolar? Ja eftersom slagsmål är misshandel ( 3 kap 5 § Brottsbalken), om fysiska skador uppkommit, och där med brottsligt samt att arbetsrelaterade frågor är två olika saker så kommer detta att delas upp i två mål. Misshandel kommer att hanteras i vanlig domstol, av tingsrätten (1 kap 1 § Rättegångsbalken). I Arbetsdomstolen kommer frågan gällande arbetsvillkoren att tas upp och hanteras (Lag om rättegång i Arbetstvister 2 kap 1 §)Hoppas det var svar på din fråga!

Får man söka jobb hos annan arbetsgivare utan att bryta mot lojalitetsplikten?

2019-10-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Om man redan arbetar på en ICA Maxi butik där man i grund och botten har en fast anställning på varannan helg, och söker en tjänst på 20h/v på en annan ICA Maxi butik - kan man då bryta mot lojalitetsplikten man har till sin arbetsgivare om man arbetar i båda butikerna? Eller är det helt okej? För de kan ju knappast räknas som konkurrenter till varandra. Vänligen,S
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lojalitetsplikten i arbetsrättsliga sammanhang ska förstås som att du ska uppvisa ett redligt beteende på arbetsplatsen. Det kan exempelvis innebära att du inte delger andra utanför företaget information som till sin natur inte ska spridas vidare eller att du ska dyka upp när du är schemalagd. Lojalitetsplikten har inte till syfte att hindra att anställda söker andra arbeten och det kan definitivt inte användas som grund för uppsägning (förutsatt att man inte allvarligt åsidosatt sin lojalitet). Du bör däremot meddela din arbetsgivare om att du tänker söka en annan tjänst. Den arbetsgivaren du har, samt arbetets beskaffenhet påkallar inte heller att det finns någon "konkurrensklausul" som hindrar dig från att söka jobb vart du vill. Oftas är sådana villkor reserverade för tjänster där personalen har tillgång till känslig information eller allvarligt kan skada verksamheten genom att arbeta hos en konkurrent. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Skyldighet att träffa arbetsgivare

2019-09-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Är jag skyldig att träffa min arbetsgivare när min anställning har löpt ut?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Nej, du har ingen generell skyldighet att du ska behöva träffa din arbetsgivare efter att din anställning har löpt ut. När anställningen är över försvinner de normala arbetsplikterna. Emellertid kan du behöva lämna tillbaka sådant du har fått låna och liknande. Men detta kräver oftast inte att man har ett möte med just arbetsgivaren.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!