FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 07/06/2022

Fråga om arbetsgivarens rätt beordra in arbetstagare till annat arbete än det ordinära

Hej! Har en allmän fråga gällande att beordra in personal. Jag har tidigare jobbat som undersköterska, men aldrig på min nuvarande arbetsplats där jag är anställd som medicinsk sekreterare. Min fråga är: kan jag bli beordrad att jobba extra som skötare/undersköterska trots att jag inte är anställd som detta? Räcker det att man har den utbildningen med sig för att arbetsgivaren ska kunna beordra in personal? Tack!

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig mot Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av allmänna arbetsrättsliga principer för att besvara din fråga. 

Vilket arbete är en arbetstagare skyldig att utföra?

En arbetsgivare har rätt att beordra in personal för att utföra arbete, men denna rätt sträcker sig endast så långt att arbetet måste omfattas av arbetstagarens arbetsskyldighet. Frågan blir alltså om din arbetsskyldighet som medicinsk sekreterare omfattar skyldigheten att utföra arbete som undersköterska eller skötare.  

Den primära arbetsskyldigheten består i att arbetstagaren är skyldig att utföra de konkreta arbetsuppgifter som denne har åtagit sig i det personliga avtalet eller branschsedvana. 

Utöver den primära arbetsskyldigheten är arbetsgivaren skyldig att utföra även annat arbete om arbetsgivaren begär det genom att till exempel beordra arbetstagaren att utföra sådant arbete. Denna arbetsskyldighet avgörs genom den s.k. 29/29-principen som är en allmän arbetsrättslig princip, vilken härstammar från rättsfallet AD 1929 nr 29.  Principen innebär att en arbetstagare är skyldig att utföra allt arbete som står i naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. Detta anses sammanfalla med kollektivavtalsområdet och innebär alltså allt arbete inom det gällande kollektivavtalets tillämpningsområde. Detta innebär att yrkesgruppen tjänstemän normalt inte behöver utföra arbetsuppgifter som utförs av yrkesgruppen arbetare och tvärtom. Principen innebär vidare att arbetet ska utföras för arbetsgivarens räkning (dvs. arbetstagaren har inte någon arbetsskyldighet gentemot en annan arbetsgivare än den som arbetstagaren har anställningsavtal med)  samt att arbetstagaren är arbetsskyldig gällande arbetsuppgifter som faller under arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. Med en arbetstagares allmänna yrkeskvalifikationer menas att det inte ska krävas någon genomgripande omskolning av arbetstagaren för att denne ska utföra arbetsuppgifterna – men att arbetstagaren i det enskilda fallet av någon faktiskt anledning har yrkeskvalifikationerna är av mindre betydelse. För offentligt anställda har en något snävare arbetsskyldighet och i stället för det sist nämnda kravet på att det ska fall inom arbetstagaren allmänna arbetsskyldighet gäller att man undersöker om tjänstens beskaffenhet förändras i grunden. 

Vad gäller i ditt fall?

Jag har tyvärr för begränsade kunskaper inom området för att ge ett helt säkert svar på din fråga. Utefter vad jag har läst på om yrkena förstår jag dock att en anställning som medicinsk sekreterare skiljer sig avsevärt från en anställning som undersköterska på till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral. Arbetsuppgifterna som medicinsk sekreterare verkar vara av mer administrativ karaktär och innefattar inte sådana praktiska arbetsuppgifter såsom att ta blodtryck, ta prover eller att använda sjukmaterial osv. Detta talar starkt för att du inte är skyldig att utföra arbetsuppgifter som en undersköterska utför. Tjänsten måste, enligt min mening, också därför anses vara förändrad i grunden om du blir beordrad att arbeta som en undersköterska eller sköterska, vilket alltså talar för att du inte är skyldig att utföra arbetsuppgifterna (detta gäller dock bara om du är offentligt anställd). Eftersom undersköterska eller sköterska räknas som arbetaryrken, och medicinsk sekreterare räknas som ett tjänstemannayrke, dvs. att det inte har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet, torde det även tala starkt för att du inte är skyldig att jobba extra som undersköterska. 

Slutsats

Du kan troligtvis inte bli beordrad att jobba extra som undersköterska på din arbetsplats, och det är av mindre betydelse att du faktiskt har en sådan utbildning. För att vara helt säker på hur det står till rekommenderar jag dig dock att ta kontakt med din fackförening för att få vidare vägledning. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare