Vilket anställningsskydd har man om man är sambo med sin arbetsgivare?

2020-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad jag har för rättigheter och vad som gäller för mig? Min arbetsgivare är min sambo och nu vid deras ägarmöte så vill de säga upp mig.Eftersom jag inte omfattas av LAS och kan läsa mig till att familjemedlemmar undantas och inte ingår i turordningen vid uppsägning av arbetsbrist och att en sådan arbetstagare kan sägas upp sist av alla på arbetsplatsen. Så då undrar jag om detta stämmer Mvh Susanne
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln är att alla arbetstagare i allän och enskild tjänst omfattas av LAS (se 1 § första stycket LAS). Från lagens tillämpningsområde undantas dock bland annat arbetstagarens familj (se 1 § andra stycket LAS). I begreppet "familj" inbegrips enligt Arbetsdomstolens praxis även arbetstagarens sambo, oavsett om de har gemensamma barn (se till exempel AD 2000:97). Det stämmer alltså att du som sambo till din arbetsgivare inte omfattas av LAS.Detta kan innebära både fördelar och nackdelar för arbetstagaren i anställningsskyddshänseende. Dels är det som du säger så att vid en eventuell arbetsbristsituation hade du kunnat undantas från turordningen, och du hade alltså inte behövt sägas upp först även om du var den sist anställde på företaget. Det är emellertid också så att i och med att du är undantagen från LAS kan du bli uppsagd utan att det krävs saklig grund, vilket annars är huvudregeln för att man ska få säga upp en arbetstagare (se 7 § LAS). Du har inte heller rätt till någon uppsägningstid (jämför 11 § LAS).För din del betyder det alltså att om din arbetsgivare, som också är din sambo, behöver hen varken ha saklig grund eller ge dig rätt till uppsägningstid.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan frånvaro från arbete utgöra grund för uppsägning?

2020-04-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!ag har just blivit uppsagd för personliga skäl som det står i pappret som jag fick vänta på i över 2 veckor. Jag vet inte hur jag ska hantera denna situation . Jag vet bara att jag var sjuk på måndagen och min mobil ej fungerade så jag bad en arbetskollega att vidarebefordra att jag var sjuk och det gjorde han. Nästa dag då jag kom till min arbetsplats i mina arbetskläder i väntan på att få information vart jag skulle jobba den dagen. Då ibland alla mina arbetskamraters närvaro sa min chef till mig att lämna alla nycklar, kort och bensinkort och gå hem. Jag kände mig helt chockad och sedan kallade han mig att komma tillbaka för att skriva på ett disciplin papper men jag vägrade för att jag hade inte gjort något fel. Jag har varit med ifrån början och byggt upp detta byggföretag och jag har fått jobba som 3 personer ensam i över 10 år. Jag har sett hur min chef behandlat sin personal och hur rädda alla är för honom. Jag har haft problem med både rygg och ben men ändå jobbat och slitit för detta företag ialla år. Jag var tvungen att gå upp och ner på en trappa för chefen var för snål att hyra ställningar. Jag är utbildad murare och byggarbetare och blev uppsagd av personliga skäl och vet inte varför. Hur ska jag gå till väga?. Har just fått (4 veckors efter) mitt begärda detaljerade orsak till varför jag blev uppsagd Där står Uteblivit från arbete utan giltigt anledning samt utan att meddela. .
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om din arbetsgivare hade rätt att säga upp dig på grund av att du har uteblivit från tjänstgöring en dag. Dessa typ av frågor regleras i lag om anställningsskydd (LAS).Kan frånvaro från arbetet vara ett skäl till uppsägning?En uppsägning måste kvalificeras antingen som en uppsägning på grund av arbetsbrist eller som en uppsägning på grund av personliga skäl. En uppsägning på grund av personliga skäl används för förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen (7 § fjärde stycket LAS). Olovlig frånvaro från arbetet är ett exempel på misskötsamhet som kan utgöra grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Men den centrala frågan är om uppsägningen är sakligt grundad (7§ första stycket LAS).Hur ser prövningen av saklig grund ut?Vad som utgör saklig grund förklaras inte i lagtexten. Prövningen sker i fyra steg;1.Arbetsgivaren är skyldig att uppge skälen. 2.Skälet måste vara acceptabelt: Det måste vara ett skäl som har relevans för anställningsförhållandet. Frånvaro från arbetet kan vara ett acceptabelt skäl eftersom det handlar om anställningen. Men bara för att ett skäl är acceptabelt betyder det inte att det är sakligt också.3.Skälet som din arbetsgivare uppger måste vara reella. Det måste vara något sant. Det går inte att uppsäga en arbetstagare på grund av ett ryckte.4.I sista steget gör man en väsentlighets bedömning. Man väger arbetsgivaren intresse att säga upp dig mot ditt intresse att behålla ditt jobb. Vid väsentlighetsprövningen ska bland annat avgöras om det finns någon mindre ingripande åtgärd som arbetsgivaren kan vidta för att undvika uppsägningen. Till exempel en omplacering av arbetstagaren. Arbetsgivaren bör undersöka exakt varför arbetstagaren agerat så. Arbetsgivaren måste ha varnat arbetstagaren om att detta inte är ok. Hur fort bör man agera när man anser att uppsägningen är ogiltigt?Preskriptionstider är väldigt korta för arbetstvister. Om en arbetstagare vill ogiltigförklara en uppsägning ska arbetstagaren underrätta sin arbetsgivare inom två veckor från uppsägningen (40 § LAS). Tiden kan förlängas till fyra veckor om din arbetsgivare inte lämnade information om hur du ska agera om du anser att uppsägningen är ogiltig (8 § andra stycket LAS). Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att frånvaro från arbete kan vara en grund för uppsägning på grund av personliga skäl men arbetsgivaren måste ha en saklig grund för uppsägningen. Att du uteblev en dag från arbetet är inte troligt en saklig grund eftersom flera rättsfall från domstolar indikerar på att man måste ha uteblivit från arbetet flera gånger trots att arbetsgivaren har varnat arbetstagaren. Men en sak du bör tänka på är preskriptionstiden. För att om din uppsägningsgrund är inte sakligt så kan den ogiltig förklaras bara inom två veckor eller fyra veckor beroende på om arbetsgivaren gav information om hur du ska gå tillväga. Du kan ta kontakt med Lawlines juristbyrå för mer information om hur du ska gå tillväga. Lawlines jurister har sitt säte i Stockholm men kan även ta möten via telefon eller Skype vid behov. Hur du kommer i kontakt med Lawlines juristbyrå samt bokar ett möte hittar du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan vi säga upp en arbetstagare som kommer för sent och felaktigt redovisar sin arbetstid?

2020-04-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Har en anställd som vid upprepade tillfällen kommit försent till arbetet, ibland har han meddelat att han försovit sig, men oftast hör han inte av sig alls. Dessutom har han varit sjuk ett antal gånger och inte meddelat det förrän fram på förmiddagen den aktuella dagen. Vi har haft samtal med den anställde om vikten av att komma i tid och att höra av sig vid frånvaro. Det har gjort vid ett flertal tillfällen, utan resultatPå vår arbetsplats lägger arbetstagarna själva in sin tid i ett redovisningssystem. Den sista månaden har det uppdagats att den anställde inte drar bort frånvarotiden för sina sena ankomster, och inte heller för sina sjukdagar då han lägger in tid. Han har dessutom fått lön utbetald för den tiden, pga att det upptäcktes i efterhand. Att tiden inte läggs in korrekt får dessutom efterverkningar då det utgör underlag för fakturering för de jobb han gjort till kund och underlag för offert på likande jobb.Kan agerandet med felaktig tidsredovisning anses som grund för uppsägning? Kan vi kräva återbetalning av den felaktigt utbetalade lönen, som ju grundats på hans egna felaktiga uppgifter?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI svaret nedan kommer att redogöras för de regler som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Var uppmärksamma på att om ni är bundna av ett kollektivavtal kan det finnas regler i sådant som avviker från lagen.För uppsägning av en arbetstagare krävs att det finns skälig grund för uppsägningen (7 § första stycket LAS). I lagstiftningen gör man skillnad mellan två typfall, å ena sidan de fall där uppsägningen beror på arbetsbrist och å andra sidan de fall där det är arbetstagarens handlande eller andra förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort de förpliktelser som står i anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträtt olämpligt för tjänsten. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera. Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked. Att felaktigt redovisa vilka tider man arbetat kan eventuellt utgöra saklig grund för uppsägning. Det måste dock göras en bedömning i det enskilda fallet; hur stora summor det rör sig om och om det skett medvetet eller ej. Som jag förstår det är ni av åsikten att det har skett medvetet; dock är det ni som arbetsgivare som har bevisbördan för att det verkligen skett medvetet. Det är därför inte helt säkert att det är möjligt att säga upp arbetstagaren av det skälet.Även sen ankomst kan utgöra skäl för uppsägning, under förutsättning att de sena ankomsterna inte är enstaka förseelser utan upprepade sådana. Ni måste som arbetsgivare ha påtalat misskötsamheten och klargjort för arbetstagaren att dennes anställning är i fara om han inte bättrar sig. Arbetstagaren måste härefter få tillfälle att bättra sig. Först om arbetstagaren inte bättrar sig trots påpekande kan det bli fråga om uppsägning på grund av personliga skäl. Enligt arbetsdomstolens praxis krävs att arbetstagaren åtminstone fått en varning (gärna skriftlig) om att anställningen är i fara om bättring inte sker innan uppsägning på grund av personliga skäl kan ske. Viktigt att komma ihåg är att om arbetstagaren är fackligt ansluten ska förhandling med facket ske innan uppsägningen kan verkställas. Förhandling ska ske på ert initiativ som arbetsgivare.Om lön betalats ut felaktigt kan ni ha rätt till att få den återbetald. Som arbetsgivare kan ni kräva tillbaka det som felaktigt betalats ut för mycket. Ett undantag från regeln är om den anställde i god tro tagit emot och förbrukat det felaktigt utbetalade beloppet. Med god tro avses att den anställde varken insett eller bort inse att betalningen var felaktig. Om ni kan visa att den anställde medvetet felaktigt redovisat sin arbetstid är han inte i god tro. Min rekommendation är att ni skriftligen varnar arbetstagaren avseende framtida sena ankomster, med anmodan att han ska rätta sig och att hans anställning i annat fall riskeras. Detsamma kan ni göra avseende den återkommande felaktigt redovisade arbetstiden. Om arbetstagaren trots det inte rättar sig kan det aktualiseras att säga upp honom. Ni bör även kontakta arbetstagaren och redogöra för hur mycket lön han fått ut för mycket och med en anmodan om att antingen betala tillbaka kontant eller att ni kvittar det (avdrag) mot framtida löneutbetalning.Som arbetsgivare är det alltid viktigt att dokumentera allting varför mitt råd är att ni ger alla varningar skriftligen och även att ni kan föra i bevisning hur mycket lön han fått för mycket m.m. Om ni önskar hjälp av en av våra jurister i ärendet är ni varmt välkomna att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan man bli avskedad för att man varit sjuk?

2020-04-22 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Kan en chef avskeda dig på grund av sjukdom även fast man lämnat in läkarintyg som stärker att man varit väldigt dålig?. Fast/tillsvidareanställning
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om en chef kan avskeda en arbetstagare p.g.a. sjukdom även om arbetstagaren har lämnat läkarintyg. Jag kommer att dela upp mitt svar för att göra det enklare för dig att navigera i mitt svar, och kommer att börja med att rent generellt gå igenom för vad gäller avsked för att senare komma tillbaka till just den situation som rör sjukdom. Jag kommer även att gå igenom regler för uppsägning då jag misstänker att dessa regler också kan vara av intresse för dig. Till sist kommer jag ha en liten sammanfattning av det ovanstående. Uppsägning och avskedande För att en arbetstagare ska bli uppsagdkrävs det att det föreligger saklig grund för uppsägningen. Saklig grund är antingen p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl – i detta fall personliga skäl (sjukdom). Se 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). En uppsägning p.g.a. sjukdom får som huvudregel endast ske om det är en varaktig sjukdom och om arbetsgivaren inte kan omplacera arbetstagaren. Och i detta fall som gäller i din fråga så tolkar jag det som att det inte är frågan om en varaktig sjukdom. Vad som utgör saklig grund är dock inte alltid det enklaste att göra, men ser man till 7 § 2 st. LAS så föreligger inte saklig grund om det först har varit skäligt att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren. För att en arbetsgivare ska kunna avskedaen anställd så krävs enligt 18 § LAS att du som arbetstagare grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Enligt 19 § LAS så är arbetsgivaren också skyldig att ge dig avskedandet skriftligt samt att skälen ska ges skriftligen som du som arbetstagare begär det. Enligt 30 § ska underrättelse om avsked ges minst en vecka i förväg. Jag vill också passa på att uppmärksamma dig om att vid avsked så har man inte rätt till uppsägningstid, däremot har man det vid uppsägning. Det som krävs för att avsked ska komma på fråga är således att det föreligger ett avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från dig som arbetstagare. Exempel på det kan vara uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor. Vid bedömningen om det föreligger grund för avskedande sker det i allmänhet en värdering av misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning etc. För att göra en sådan bedömning behövs mer information – men avsked är troligen inte aktuellt i detta fall. Uppsägning eller avsked p.g.a. sjukdom? Huvudregeln är att sjukdom inte utgör saklig grund för uppsägning. Däremot om arbetstagaren har en varaktig nedsatt arbetsförmåga så kan det bli aktuellt att säga upp en arbetstagare p.g.a. personliga skäl. För att det ska vara möjligt krävs det att det står klart att arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse inom sin anställning och att det inte går omplacera arbetstagaren till annat arbete på arbetsplatsen. I din fråga har jag förstått det som att personen i fråga har tillfrisknat i och med att du skriver att läkarintyget styrker att personen i fråga har varit väldigt dålig. Därför är en uppsägning p.g.a. sjukdom inte ett godtagbart skäl i och med att personen i fråga har tillfrisknat (eller i alla fall förväntas tillfriskna). Heller anses det inte godtagbart att säga upp en arbetstagare så länge som denne får sjukpenning från Försäkringskassan.SammanfattningI din fråga anger du att personen i fråga har varit sjuk och att det finns läkarintyg på detta, och är detta sanningsenligt så finns det troligen ingen grund för avsked. Och troligen finns heller det inte grund för uppsägning förutsatt att jag tolkat det rätt att personen i fråga har återhämtat sig och är/snart är redo för att återgå till arbetet. Om inte tidigare arbetsuppgifter längre lämpar sig för arbetstagaren så måste också arbetsgivaren se över möjligheterna att omplacera innan saklig grund för uppsägning föreligger. Jag kan också passa på att upplysa dig om att om personen i fråga tillhör någon facklig organisation så erbjuder dessa nästan alltid juridisk hjälp till sina medlemmar. Det kan vara bra att veta om personens fråga skulle gå längre. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att mitt tillägg om uppsägning också var av värde för dig! Om inte, så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar,

Arbetstagares rätt att inte arbeta under sjukdom

2020-04-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min arbetsgivare är allmänt otrevlig och obehaglig att arbeta för. När jag blev sjuk första gången och var kraftigt sjuk och sängliggande så ringde han varje dag och stressade mig att jag måste jobba och sista dagen på första veckan ringde han och sa att jag måste lämna in läkarintyg trots att jag var sängliggande och i hemkarantän och regeringen har bestämt att sjukintyg inte behöver lämnas de 2 första veckorna. Jag blev ändå sjukt stressad av detta då jag var redan i dåligt skick med lunginflammation . Vi har heller inget aktuellt kontrakt utan jag har fortsatt arbeta efter att prövotidskontraktet löpte ut. Kan jag säga upp mig utan att behöva ha 3 månaders karens osv? För jag mår verkligen inte bra av att behöva återvända till samma arbete efter sjukskrivningen
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken tråkig situation du befinner dig i. Vi ska titta på hur det ser ut lagligt. Lagreglerna finns framför allt i lagen om anställningsskydd (LAS).På grund av Corona gäller särskilda reglerFör arbetstagare som är sjuk gäller i vanliga fall en karensdag och läkarintyg efter sju dagars sjukdom. På grund av Corona-krisen har detta ändrats tillfälligt för sjukanmälda arbetstagare där anmälan kommit in efter den 13 mars 2020. Du får sjuklön från första sjukdagen och du behöver lämna läkarintyg först efter 21 dagars sjukdom. Alltså behöver du inte lämna läkarintyg som din chef sade.Provanställningen har blivit en anställningMellan dig och din arbetsgivare finns det ett anställningsavtal. Det måste inte vara skriftligt, utan det räcker om ni har kommit överens muntligen eller om du helt enkelt har fortsatt att arbeta för din arbetsgivare. Du skriver att ni har haft ett provanställningsavtal. Om varken arbetstagare eller arbetsgivaren säger upp anställningen under eller efter provanställningen fortsätter anställningen automatiskt (6 § andra stycket LAS). Som jag uppfattar det handlar det om en tillsvidareanställning. Alltså är du fortfarande anställd.Du kan säga upp dig med uppsägningstidOm du vill säga upp dig har du rätt att göra så med uppsägningstid (4 § andra stycket LAS). Du skriver om uppsägningstid om tre månader. Den uppsägningstiden har du nog kommer överens om med din arbetsgivare. För att inte bryta mot anställningsavtalet och därmed bli skadeståndsskyldig behöver du arbeta uppsägningstiden ut. Under uppsägningstiden har du rätt till samma lön och förmåner som förut. Du kan säga upp dig skriftligen eller muntligen, men jag rekommenderar dig hur som helst att bekräfta uppsägningen skriftligen. Chefen bör skriva under en kopia och det bör framgå vilken dag som är sista arbetsdag. Du frågar om du kan sluta att arbeta utan uppsägningstid. Det finns några eventuella möjligheter:Det finns möjlighet att avsluta anställningen omedelbart, om din arbetsgivare i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig som arbetstagare (4 § tredje stycket LAS). Typexempel är att inte betala ut lön under en längre tid eller att begå ett brott mot arbetstagaren. Även om din chef har utsatt dig för påtryckningar om att arbeta trots sjukdom verkar det inte som att du kan avbryta anställningen omedelbart.Det skulle också vara möjligt för dig att säga upp dig med uppsägningstid och bli arbetsbefriad, alltså slippa arbeta, men ändå få lön under uppsägningstiden. Det måste du i så fall komma överens med din chef om. Om det inte är möjligt och du istället slutar att arbeta under uppsägningstiden kan du bryta mot anställningsavtalet och göra dig skyldig till kontraktsbrott, vilket kan göra att du behöver betala skadestånd till din arbetsgivareHur du än bestämmer dig för att göra råder jag dig att spara material för att kunna bevisa att du har varit och är anställd. Så vitt jag förstår har ni inget skriftligt avtal alls. För att bevisa att du har varit anställd rekommenderar jag dig att ta screenshots av samtalsloggen på din arbetstelefon och att spara mail från din chef med arbetsinstruktioner. På så sätt kan man bevisa att det fanns ett arbetsförhållande mellan er.Din chef har inte rätt att säga att du ska arbeta när du är sjukI grund och botten har din arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet. Det är din chefs uppgift att företräda arbetsgivaren på så sätt. Arbetsgivarrätten begränsas av god sed och förbud mot godtycke. Att leda arbetet innebär inte att tvinga en anställd att arbeta trots att den anställde är sjuk. Det ingår alltså inte i din chefs arbetsledningsrätt att tvinga dig att arbeta när du är sjuk.Din chefs beteende är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt. När du är sjuk och hemma ska du inte arbeta utan fokusera på att vila upp dig och bli bättre. Lagregler om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen (AML). Din chef har ett ansvar att förebygga ohälsa (3 kap. 2 § AML). Det inbegriper också stressrelaterad ohälsa. Om det finns ett skyddsombud på din arbetsplats skulle jag kontakta henne eller honom och förklara att din chef stressar dig när du är sjuk. Skyddsombudet ska verka för en god arbetsmiljö på din arbetsplats. Om du inte har ett skyddsombud skulle jag råda dig till att kontakta ett fackförbund.SammanfattningDu kan säga upp dig med tre månaders uppsägningstid. Om du säger upp dig bör du skicka en skriftlig bekräftelse på uppsägningen till din arbetsgivare.Om din chef går med på det kan du bli arbetsbefriad under uppsägningstiden med lön. Om din chef inte går med på det behöver du arbeta tiden ut för att inte bli skadeståndsskyldig.Du måste absolut inte arbeta under tiden som du är sjuk. Det finns inget lagstöd för din chef att tvinga dig att arbeta.Under uppsägningstiden kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats angående hur du upplever att din chef stressar dig och tvingar dig att arbeta när du är sjuk. Om det inte finns något skyddsombud kan du ta kontakt med ett fackförbund. Personalen på fackförbunden har fördjupad kunskap om arbetsrätt och särskilt arbetsmiljörätt. De kan förhoppningsvis hjälpa dig vidare.Hoppas att du har fått svar på din fråga, och krya på dig!Vänligen

Arbetsgivare som avslutar anställningen innan den börjat

2020-04-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag skulle börja jobba på en butik och allt var klart. Vi hade ett muntligt avtal och har även kontraktet på mail och sms konversation angående personnummer osv för kontrakt. Exakt två veckor innan jag skall börja min anställning bestämmer dom sig för att stänga butik vilket gör att jag blir arbetslös ovh hamnar i en mindre rolig sits. Kan jag "kräva" 3 månaders lön från arbetsgivare för att dom inte höll sitt muntliga avtal? Jag skulle igentligen skrivit på detta kontrakt samma dag jag fick beskedet att dom stängde igen.Tack på förhand!
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag:Anställningsavtal regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Ingående av anställningsavtal:Ett anställningsavtal kan ingås muntligt, skriftligt eller konkludent. Det finns alltså inga formkrav, och det räcker med att arbetsgivaren gett arbetstagaren anledning att uppfatta det som en anställning (se AD 1981 nr 131). Det finns inget krav i lagen på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt, men ett muntligt anställningsavtal kan vara svårare att bevisa.Provanställning:I din fråga skriver du inte vilken typ av anställning det gällde, men då provanställning är vanligast vid en nyanställning kommer jag att utgå från detta. En provanställning regleras i LAS 6 §. En sådan anställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren och arbetstagaren utan angivande av skäl, om inte annat avtalats. En provanställning har inte heller någon uppsägningstid. Arbetsgivaren behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning, och en provanställning kan heller inte prövas enligt LAS. Det framgår dock av LAS 31 § att en arbetsgivare som avslutar en provanställning i förtid har en skyldighet att underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg.Sammanfattning:Jag beklagar situationen du hamnat i på grund av butikens beslut att stänga butiken. Om det gällde en provanställning så har butiken dock inte begått något fel, då de underrättat dig inom två veckor samt att en provanställning saknar uppsägningstid.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Om jag är permitterad och blir uppsagd vad gäller då för lön under uppsägningstiden?

2020-04-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Om jag är permitterad och blir uppsagd vad gäller då för lön under uppsägningstiden?Är det ordinarie månadslön eller är det permitteringslönen som gäller under uppsägningstiden.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör lön under uppsägningstiden kikar vi närmare på vad anställningsskyddslagen (LAS) stadgar samt vad fackförbund och arbetsgivare kommit överens om till följd av den rådande pandemin. Även lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete kan uppmärksammas i sammanhanget, även om vi inte kommer att ha någon direkt anledning att gå in på den här.Lön under permitteringenEnligt lagen har du, när du är permitterad, rätt till samma lön som du haft om du hade fått behålla dina arbetsuppgifter, förutsatt att du inte har en säsongsanställning eller annan tjänst som av annan ledning inte är sammanhängande (21 § LAS).Flera fackförbund har däremot i förhandlingar med arbetsgivare gått med på lönesänkningar vid korttidspermitteringar, varför jag antar att det är det som hänt även i ditt fall, varför du har en permitteringslön, i stället för att du fått bibehålla din ordinarie lön. Det kan även vara så att du frivilligt gått med på en sådan lösning.Lön under uppsägningstidenEnligt lagen har du, när du blir uppsagd, rätt att behålla den lön du haft om anställningen hade fortlöpt som vanligt, vilket i det här fallet rimligtvis innebär att du får behålla din permitteringslön, då det är den du hade haft (12 § LAS).Jag säger "rimligtvis" eftersom denna fråga, vad jag vet, inte prövats under pandemin, men utifrån vad lagtexten säger, så ser jag detta som det mest rimliga utfallet. Däremot gjorde jag lite efterforskningar på ämnet hos olika fackförbund där det konstaterades att den anställde, oavsett om det fanns ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte, vid uppsägning under permittering skulle återgå till de ordinarie anställningsvillkoren avseende lön, vilket i sådana fall givetvis innebär att du får din ordinarie lön under uppsägningstiden.Utgångspunkten under rådande pandemi tycks därför, åtminstone från arbetstagarorganisationernas sida, vara att ordinarie anställningsvillkor avseende lön ska gälla i en situation av uppsägning under tiden arbetstagaren är permitterad.Mitt rådFör att vara säker på vad som gäller i just ditt fall kan du alltid vända dig till ditt fackförbund med frågor, förutsatt att du är med i ett sådant.Om du inte är med i ett fackförbund kan du läsa eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen, alternativt vända dig till din arbetsgivare.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Olovlig frånvaro - kan man bli uppsagd?

2020-04-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag åkte till libanon utan att meddela arbetsgivare om det, alltså ogiltig frånvaro. Tanken var att jag skulle vara borta en vecka bara pga jag hade omständigheter som ställde till det för att ta hand om anhöriga. Nu blev det aktuellt med detta med corona och jag kommer inte härifrån för att kunna återgå till arbete. Kan jag bli uppsagd?
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör huruvida om det finns risk för att du kan bli uppsagd p.g.a. ogiltig frånvaro. Jag kommer i mitt svar att dela in detta i olika rubriker för att göra det enklare för dig att navigera i mitt svar och förhoppningsvis göra det enklare att förstå mitt svar. Längst ned finns ett kort svar. Uppsägning Enligt 7 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Utöver att uppsägningen ska vara sakligt grundad så finns det ytterligare ett antal krav som t.ex. att uppsägningen ska vara skriftlig, att arbetsgivaren ska ange omständigheterna som åberopas som grund för uppsägningen etc. Sakligt grundad Till att börja med så ska det sägas att olovlig frånvaro kan vara saklig grund för uppsägning. Vanligtvis så måste arbetsgivaren före uppsägningen har gett en tydlig varning om betydelsen att följa arbetstiderna och att en upprepning kan innebära förlust av anställningen, se AD 1986 nr. 160. Dock så tolkar jag det som att du kommer att utebli från arbetet under en längre tid, och det kan göra utgångsläget annorlunda. Utgångspunkten är att frånvaron ska ha pågått under en inte obetydlig tid. Det är dock inte enkelt att definiera "obetydlig tid", men det bör sägas vara nånstans omkring 3 veckor. I och med att du har åkt utomlands utan att fått detta beviljat så är det dock försvårande. Det i sådant fall möjligt att en kortare frånvaro kan vara tillräcklig för uppsägning. När man uteblir från sitt arbete kan det en slags arbetsvägran, och det är allvarligt. Detta kan anses vara så förtroendeskadligt att det finns grund för uppsägning, se bl.a. AD 2002 nr. 35 och AD 2006 nr. 13. Det första av dessa fall rörde det sig om en utevaro på nånstans omkring en månad, men i det andra så var det en frånvaro som bara pågick under en eftermiddag.Jag har dock inte förstått om du redan har missat arbete, d.v.s. att du missat arbete under den tid du tänkt vara borta, eller om du enbart missar arbete av den anledning att du inte kommer hem enligt din planering. Men vad man har kunnat se vid arbetsdomstolen är att olovlig frånvaro när man bett som semester är att se som allvarligt. Jag vill dock tillägga att det enligt förarbeten sägas att det ska ta hänsyn till om arbetstagaren har haft godtagbara skäl till sin frånvaro, se prop. 1973:129 s. 124. Facklig organisation Jag skulle dock rekommendera dig att vända dig till din fackliga organisation om du tillhör sådan för att få hjälp med din situation, de erbjuder hjälp för sina medlemmar. Det kan spela stor roll om det är så att du varit i Libanon på din lediga tid, och att anledningen till att du missar ditt arbete är för att du inte kan ta dig hem. Det skulle då troligen inte utgöra saklig grund. Kort svar om olovlig frånvaro kan utgöra grund till uppsägningDet korta svaret är JA på om olovlig frånvaro kan utgöra grund för uppsägning, det kan till och med utgöra grund för avsked (se prop. 1973:129 s. 239, 7 § LAS). Men med hänvisning till ovanstående så finns det vissa saker att ta i beaktning, samt finns det tips på sätt att gå tillväga. Hoppas att du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Med vänliga hälsningar,