Går det som arbetstagare att få tillbaka anställningen om man ångrat sig kort efter en meddelad uppsägning på egen begäran?

Hej Jag har en fråga angående få tillbaka tjänst. Jag har arbetat som administratör 1 1/2 år in. Men hade en kollega som praktiskt kränkte och mobbade mig. Jag orkade inte pga av detta så sa upp min tjänst 14/2 , chef ringde dagen efter och frågade om jag stod fast vid uppsägningen . Jag svarade inte pga av att jag var villrådig men ändå hade chef skickat iväg uppsägning precis efter telesamtal. När jag kom åter på jobb nästa dag frågade jag om det gick att återkalla men det gick inte fick jag till svar. Tjänsten lades ut och jag fick söka den igen då jag trivs med all personal och de vill att jag ska arbeta kvar.( förutom kollega som som sedan blev långtidssjuk) Och pga av att också boendes chefer är långtidssjuka är det områdeschef som har hand om tillsättning av tjänsten och hon gör sig oanträffbar. Är mycket ledsen att jag inte fick tjänsten tillbaks och att det beror på att det var väldigt dålig arbetsmiljö just då. Vad kan jag göra ? Har kontaktat facket men de har inte heller kunnat göra mycket då områdeschef inte är så samarbetsvillig. Tacksam för svar Mvh Cecilia Petersson Upsala

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om anställningsskydd (LAS).


Inledningsvis ska sägas att det inte finns några krav på form eller innehåll vid en uppsägning från arbetstagarens sida. Däremot kan det finnas vissa formkrav i kollektivavtal. I grunden innebär detta att en uppsägning kan ske muntligt och till och med konkludent (underförstått, tyst och/eller genom parternas aktiva eller passiva ageranden, exempelvis genom att som arbetstagare helt enkelt utebli från arbetsplatsen). Det väsentliga för att en utsaga eller visst handlande ska utgöra en uppsägning är det verkligen ger uttryck för att anställningen ska upphöra och att motparten, i det här fallet din arbetsgivare, också har uppfattat att så är fallet, se exempelvis Arbetsdomstolens (AD) avgörande AD 2006 nr 44.


I grunden är en uppsägning på egen begäran bindande för arbetstagaren, vilket betyder att den inte kan återkallas. Det kräver med andra ord arbetsgivarens goda vilja. Nu verkar din uppsägning vara föranledd av diverse arbetsmiljöproblem och närmare bestämt av trakasserier från en arbetskollega. Arbetsmiljöansvaret bär naturligtvis arbetsgivaren det yttersta ansvaret för och det ankommer därför på denne att agera. Huruvida olägenheterna har påtalats av dig är för mig ovisst, men det skulle möjligen gå med viss juridisk kreativitet (dock ändå tveksamt) att argumentera för att arbetsgivarens passivitet, för det fall en sådan har förelegat vill säga, gjorda att du kände dig nödgad att avsluta din anställning och din uppsägning därmed bör ses som framprovocerad av arbetsgivaren, vilken i så fall kommer att likställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Och en sådan uppsägning kräver att det föreligger sakliga skäl. I 7 § 1 st. LAS sägs nämligen att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl och att sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen. Men inget av detta är det ju fråga om i förevarande fall.


När det gäller framprovocerade uppsägningar kan i korthet följande anföras. Om en uppsägning på arbetstagarens egen begäran är framkallad av ett visst beteende från arbetsgivaren i syfte att förmå arbetstagaren att säga upp sig själv är det fråga om en framprovocerad uppsägning. Enligt förarbetena till LAS och senare bekräftat i AD:s praxis betraktas en sådan uppsägning som en uppsägning från arbetsgivaren sida utan saklig grund, vilket som sagt även påtalades alldeles nyss i stycket ovan, se också prop. 1973:129, s. 129 och AD 1993 s. 185.


Det kan vidare noteras att det uppställs tämligen höga krav på arbetsgivaren i de här situationerna, dvs. vid muntliga uppsägningar från arbetstagarens sida (vilket jag utgår ifrån att det rör sig om i ditt fall). Det motiveras av att den här typen av rättshandlingar generellt är av stor betydelse för arbetstagaren och i AD:s praxis kan dessutom skönjas att särskilda krav ställs vad gäller otvetydighet och att arbetsgivaren måste vara aktiv för att undanröja eventuella oklarheter kopplat till anställningens bestånd. Bra exempelvis från praxis på hur de här bedömningarna görs är rättsfallen AD 2004 nr 86, AD 2008 nr 58 och AD nr 2012 nr 30. Nu skickade i och för sig din chef ett mail dagen därpå, vilket du aldrig besvarade. Samtidigt ska framhållas att skälig väntetid torde vara påkallad, men att närmare precisera exakt hur länge en arbetsgivare ska behöva vänta går inte. Det får nog avgöras från fall till fall, men gissningsvis räcker inte 24 timmar. Och eftersom din chef trots allt ringde för att kontrollera om du verkligen hade för avsikt att säga upp dig själv borde det med viss styrka tala för att det faktiskt förelåg oklarheter avseende anställningens bestånd. Skulle du däremot ha lämnat ett skriftligt besked om uppsägning på egen begäran kan uppförsbacken bli både längre och betydligt brantare för din del. Då måste det, i vart fall såvitt jag kan bedöma och utifrån den information som finns tillgänglig i skrivande stund, försöka argumenteras för att det har varit fråga om en framprovocerad uppsägning från arbetsgivarens sida, vilket som tidigare påpekats eventuellt kan bli svårt.


Notis: AD är en specialdomstol och slutinstans (i förekommande fall även den enda instansen) i arbetsrättsliga tvister och domstolen styr därför rättspraxis på arbetsrättens område. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och därmed jämförliga frågor.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig initialt i en eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan, t.ex. i domstol eller vid annan typ av förhandling, om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av ett kravbrev, svaromål och/eller annat skriftligt yttrande. Vi har god erfarenhet av arbetsrättsliga tvister. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”