Avkastningsskatt på kapitalförsäkringar

2013-01-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående kapitalförsäkringar. Jag undrar vad avkastningsskatten på kapitalförsäkringen är? Hur beräknas den? Tack på förhand.  Vänlig hälsning,  Johanna Bergström
Farhad Niroumand | Hej Johanna, Tack för din fråga.Avkastningsskatten på kapitalförsäkring är en schablonskatt som tas ut varje år under hela försäkringsperioden. Skatten ska betalas oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat. Avkastningsskatten ska beräknas utifrån ett kapitalunderlag och den beräknas varje år till summan av:värdet av kapitalförsäkringen vid årets ingång,värdet av inbetalda premier under första halvåret, ochhälften av värdet av inbetalda premier under andra halvåret. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan, den 30 november året före beskattningsåret. På det framräknade resultatet får du betala en avkastningsskatt med 30 procent. Exempel: värdet på din försäkring är i början av året 30 000 kr. Du betalar in 10 000 kr under första halvåret och ytterligare 15 000 kr under andra halvåret. Kapitalunderlaget blir då 30 000 kr + 10 000 kr + 7 500 kr (hälften av 15 000 kr) = 47 500 kr. Skatteunderlaget till avkastningsskatten räknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före. Statslåneräntan den 30 november 2011 var 1,65 %. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Det innebär att skatteunderlaget blir 700 kr (47 500 kr x 1,65 %). Avkastningsskatten blir då 210 kr (700 kr x 30 %). Du betalar inte själv in skatten, det gör försäkringsbolaget. Bolaget drar sedan av motsvarande belopp från ditt kapital. Vänliga hälsningar,

Beskattningskonsekvenser vid överlåtelse av bostadsrätt

2012-12-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Äger en bostadsrätt, inköp 1.000.000, värderad till 1.500.000. Nu vill jag att min sambo ska få hälften, betala halva marknadsvärdet för det, men vill inte utlösa reavinstbeskattning nu. Hur gör vi på bästa sätt?
Maria Lindgren |Hej! Såsom jag förstår det avser du att överlåta halva din bostadsrätt till din sambo så att ni äger denna till 50% var och att hon som ersättning för 50% av innehavet i bostadsrätten betalar 725 000 kr. Om din sambo tar över hälften av din bostadsrätt kan detta antingen ses som en försäljning eller som gåva. Överlåtelsen betraktas som en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet av bostadsrätten. Med hänsyn till att du överlåter halva bostadsrätten ses detta som en gåva om ersättningen om 725 000 kr understiger halva taxeringsvärdet på bostadsrätten. Då en gåva inte är att anse som en avyttring inträder ingen kapitalvinstbeskattning av givaren (se 41:2 samt 44:3 inkomstskattelagen (IL), vilka ska läsas motsatsvis). Om ersättningen å andra sidan motsvarar eller överstiger hälften av taxeringsvärdet så kommer detta att ses som en avyttring. Kapitalvinsten beräknas då i enlighet med regleringen i 44 kap (samt till viss del enligt 46 kap IL) och 22/30 kommer tas upp till beskattning. Om kapitalvinst uppkommer vid försäljning av bostad finns möjlighet enligt 47 kap IL till uppskov med vinsten. För detta krävs dock att du förvärvat eller avser att förvärva en ny bostad. Jag antar att du inte har för avsikt att köpa någon ny bostad utan att du och din sambo även fortsättningsvis ska bo i din bostadsrätt. I så fall föreligger tyvärr inte rätt till uppskovsavdrag med kapitalvinsten för din del. Jag hoppas att detta klargjort regleringen något och att ni utifrån svaret ovan hittar en lösning som passar er. Lycka till! Inkomstskattelagen hittar du genom att klicka på länken: https://lagen.nu/1999:1229#A7.

Kvitta bostadsrättsvinst mot bostadsrättsförlust?

2012-11-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Min fru och jag har under 2012 genomfört två försäljningar av br- lägenheter. Först sålde vi en lgh med vinst för att därefter köpa och sälja en med förlust (i stort sett motsvarande mäklararvodet ) - kan förlustaffären kvittas mot vinstaffären? Tilläggas att vi har köpt ännu en lägenhet.
Louise Bjartell |Inom skatterätten räknas bostadsrätter som kapitaltillgångar och ska beskattas enligt reglerna för inkomst av kapital. Vinst/förlust vid försäljning av bostadsrätter ska tas upp till beskattning det år som avyttring skett, dvs det år bostadsrätterna har sålts. Om man har ett överskott i inkomstslaget kapital beskattas detta med 30%. Har man däremot ett underskott får man istället en skattereduktion på 30%, som dras från ens förvärvsinkomst. Samtliga vinster och förluster inom inkomstslaget kapital måste alltså läggas samman innan de beskattas eller man får skattereduktion. Båda bostadsrätterna ni har sålt faller inom inkomstslaget kapital. Vinsten från den första lägenheten ni sålde och förlusten från den andra ska alltså ingå i beräkningen av er totala kapitalinkomst för året. På så vis kvittas de mot varandra. Louise Bjartell

Kapitalvinstskatt på gåvor

2012-08-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur en bostadsrätt som ges i gåva till en annan beskattas vid en kommande försäljning. Räknas det som att mottagaren gör en reavinst på hela beloppet som lägenheten säljs för, eller bara ökningen från vad jag köpte den för till det belopp som mottagaren av gåvan säljer den för? Dvs ökning från 0 till 1,2 MKR i reavinst eller från 1 till 1,2 MKR som skall beskattas, blir ju en väsentlig skillnad ur skattesynpunkt Tack på förhand!
Victor Aldegren |Hej! Den som ger bort bostadsrätten kapitalvinstbeskattas inte då gåvan överlåts, utan istället sätts gåvomottagaren i givarens läge. Detta innebär att vid försäljning i ett senare läge kommer kapitalvinstbeskattningen räknas i förhållande till givarens inköpspris, i detta fall från 1 MKR till 1,2 MKR och inte från 0 KR.

Skattemässiga effekter vid gåva respektive försäljning av fastighet.

2012-12-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min syster och jag ärvde ett fritidshus på 80-talet och äger 50/50, nuvarande marknadsvärde ligger på ca 3 milj. Nu vill hon ta över huset och hur gör vi för att slippa mest avgifter och skatter? Försäljning (när dras i så fall skatt och hur mycket/schablon?) vs. gåva (kan hon ge mig en mer symbolisk kontant gåva i gengäld?)?. MVH
Maria Lindgren |Hej! Som du har uppgett i din fråga kan du överlåta din del av fritidshuset till din syster genom försäljning eller gåva. Beroende på vilket alternativ ni väljer får det också olika skattemässiga konsekvenser. En avyttring av en fastighet anses som en försäljning i de fall då en ersättning är lika med eller överstiger taxeringsvärdet. Understiger ersättningen taxeringsvärdet ses det således som en gåva. Vid beräkningen tas hänsyn till hur stor del av fastigheten som överlåts. När den, som i ert fall, överlåts till hälften måste därför ersättningen understiga hälften av taxeringsvärdet för att Skatteverket ska anse avyttringen som en gåva. Nedan följer en redogörelse för de skattemässiga konsekvenser som uppstår vid en eventuell försäljning/gåva av ert fritidshus. *Försäljning* Vid försäljning av fastighet tas en eventuell kapitalvinst upp till beskattning med 22/30 i inkomstslaget kapital. Detta regleras i inkomstskattelagen (IL) 45 kap 33 § (se https://lagen.nu/1999:1229). Kapitalvinsten vid försäljning av fastighet utgörs av skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgiften (se 44:13 samt 45:11-13 IL). När ett förvärv har skett genom gåva träder gåvotagarna (i ditt fall du och din syster) in i överlåtarens tidigare skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet på fritidshuset uppgår till det belopp som de som överlät fritidshuset till er, betalade för det. Efter beräkning har skett av kapitalvinsten ska den, såsom ovan nämnts, tas upp till 22/30 delar i inkomstslaget kapital det beskattningsår då tillgången avyttras. Om ni skulle överlåta den i år (2012) kommer vinsten att beskattas i 2013 års deklaration. När man avyttrar en fastighet med vinst finns det dock möjlighet att skjuta upp beskattningen av denna vinst. Detta kallas för att man får uppskov med vinsten. För att man ska få uppskov med vinsten ställs dock vissa krav på ursprungsbostaden, dvs den bostad man avyttrar. Här märks fram för allt kravet på att ursprungsbostaden ska ha använts som permanentbostad. Med hänsyn till att er fastighet är en fritidsfastighet så antar jag att så inte är fallet och möjlighet till att få uppskov med vinsten föreligger därför inte. Se 47 kap IL om ni vill läsa mer om förutsättningarna för uppskov. Vid avyttringen tillkommer också en stämpelskatt. *Gåva* Om du istället väljer att överlåta din del av fritidshuset till en ersättning som understiger hälften av taxeringsvärdet så kommer detta att klassificeras som en gåva. Gåvan är inte skattepliktig och det kommer därför inte att utgå någon skatt på förvärvet. Skatten kommer istället att aktualiseras den dag som fritidshuset säljs enligt de regler som ovan nämnts under rubriken "försäljning". Vid gåva och arv av fastighet betalas normalt sett ingen stämpelskatt utan man betalar i stället en administrationsavgift om 825 kr (se http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-agare/Skatter-och-avgifter1/). Hoppas att detta klargjort de skattemässiga effekter som uppstår vid en försäljning respektive gåva av fritidshuset. Lycka till!!

Skatterättsliga konsekvenser av överskrivning av bostadsrätt

2012-11-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |köpte en bostadsrätt till min föräldrareftersom dessa hade kronfogdensom jag står på.nu när de år skuldfria efter skuldsanering så vill de att vi skall skriva över detta till demm .kan jag göra detta utan att jag får problemSKatt m.m,huset köptes för 45tusen kr ,idag värt 900000 tusen kr
Isabel Ringsby |Hej! Tack för din fråga! Huruvida du måste betala skatt för bostadsrätten eller inte är beroende av om du får ersättning då du skriver över denna. Om du inte får någon ersättning gör du ingen vinst och då är du inte skattskyldig. Du blir inte heller skattskyldig om du säljer bostaden för samma summa som du köpte den för. I sådana fall har inte heller någon vinst uppkommit. Skulle du däremot sälja bostadsrätten för 90 000 blir du skattskyldig för vinsten, d.v.s. maximalt 45 000. Härifrån kan du i sådana fall göra avdrag för kostnader för exempelvis mäklararvoden etc. Se Inkomstskattelag 41 kap 2 §, https://lagen.nu/1999:1229#K41P2. Lycka till! Mvh Isabel Ringsby

Omkostnadsbelopp vid gåva av hus och fondandelar

2012-09-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Har frågor om reavinstskatt vid gåva av hus och fondandelar. Har fått höra att min gamla mamma kan ge hus och fondandelar i gåva åt barnen. När det gäller huset ska det ska inte utlösas någon reavinstbeskattning som belastar mamma, en sådan reavinst blir först aktuell om barnen säljer sin andel av huset. 1, Vilket omkostnadsbelopp ska barnen redovisa om de säljer huset som de fått i gåva? 2, Gäller samma regler för fondandelar? Barnen får andelarna orörda och ingen reavinstskatt belastar mamma? Reavinstbeskattning blir först aktuellt när barnen säljer? Vilket omkostnadsbelopp ska barnen redovisa om de säljer andelarna? / må väl
Louise Bjartell |Hej, tack för din fråga! Det som tidigare hette reavinstskatt kallas numera kapitalvinstskatt och jag kommer därför att använda detta begrepp istället i mitt svar. Det stämmer som du säger att din mamma inte behöver betala någon kapitalvinstskatt för den eventuella vinst som huset genererat om hon ger huset i gåva till sina barn. Istället träder barnen in i mammas skattemässiga situation pga. kontinuitetsprincipen som kommer till uttryck i 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229). 1. Husets omkostnadsbelopp vid försäljning är anskaffningsutgifter samt eventuella förbättringsutgifter. Barnens anskaffningsutgift kommer att vara utgiften mamman haft när hon köpte huset, pga kontinuitetsprincipen. Vad gäller förbättringsutgifter finns det begränsningar för vilka förbättringar och förbättrande reparationer som får räknas med i omkostnadbeloppet. Till kategorin "förbättringar" räknas som regel ny-, till- och ombyggnation. Dessa åtgärde får räknas med i omkostnadsbeloppet eftersom de anses ha en standardhöjande effekt. Kostnaderna måste dock uppgå till minst 5000 kr. Med "förbättrande reparationer" avses reparationer som medfört att huset är i bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet. Om man exempelvis sätter in en diskmaskin eftersom den som fanns vid köpet har gått sönder, är det en renovering som inte får tas upp i omkostnadsbeloppet. Om det däremot inte fanns någon diskmaskin när man köpte huset och man nu installerar en, anses huset vara i bättre skick än vid förvärvet och man får ta med denna renoveringskostnad i omkostnadsbeloppet. Beloppsgränsen på 5000 kr gäller även förbättrande reparationer och det finns även en tidgräns som säger att reparationen måste ha hänföra sig till det år man säljer huset eller något av de fem föregående åren. 2. Om din mamma ger sina barn fondandelar i gåva gäller som regel kontinuitetsprincipen, dvs. att hon inte behöver betala skatt utan att barnen tar över hennes skattemässiga situation. Bedömningen om det är fråga om en gåva eller ett köp skiljer sig åt för fastigheter och fondandelar, men när man väl kommit fram till att det rör sig om en gåva så är principen densamma. Omkostnadsbeloppet blir alltså mammans omkostnadsbelopp. Louise Bjartell.

Kapitalvinstskatt och inflation

2012-06-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej Har fått ärva en lägenhet värderad till 1,5 miljoner. Anskaffningsvärdet 1968 var 10 000 kronor. Ska man inte räkna om dem till Dagens penningvärde? (ca 85 tusen kronor)
Jimmy Lyttbacka |Hej, Nej, det är det nominella beloppet som man ska utgå ifrån när man räknar ut kapitalvinstskatt. Tanken är man kommer undan inflationsproblematiken genom att beskatta kapitalvinster schablonmässigt med en lägre skattesats än vad man gör för arbetsinkomster. Vänligen