Gåva av bostadsrätt och kontinuitetsprincipen

2015-02-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Äger bostadsrätt 50% och dottern resterande del. Vill ge denna del till henne som gåva då hon redan bor där. Vi står båda gemensamt för lånen men dom betalas av henne. Detta gjordes på inrådan av banken, för att hon lättare skulle få lån. Både gemensamt ägande av lägenhet och lån.Hur gå tillväga för att ej belastas av skatt då jag i realiteten ej har betalat lägenheten.
|Hej! Tack för din fråga!Om en tillgång förvärvas genom gåva så innebär detta, enligt 44 kapitlet 21 § första stycket Inkomstskattelagen, att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder att ingen beskattning hos dig kommer att ske och vad gäller din dotter så kommer hon inte att bli beskattad vid tillfället för gåvan utan beskattningen hos henne kommer istället att ske den dag hon bestämmer sig för att sälja eller byta bort bostadsrätten, se 44 kapitlet 3 och 26 §§ Inkomstskattelagen. Då du ger din andel av bostadsrätten till din dotter tar din dotter med andra ord över skattskyldigheten för din andel av bostadsrätten,varför du inte kommer att behöva betala någon skatt för denna.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Beskattning av vinst från försäljning av fritidshus?

2015-02-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |1967 fick jag i GÅVA ett fritidshus av min pappa. Nu har jag sålt och undrar om jag måste betala reavinstskatt?
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Denna fråga regleras i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Av 42:1 IL följer att kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital, du kan läsa paragrafen i sin helhet https://lagen.nu/1999:1229#K42P1S1. Definitionen av kapitalvinst följer av 41:2 IL, läs gärna paragrafen https://lagen.nu/1999:1229#K41P2S1. En intäkt från en husförsäljning är följaktligen en skattepliktig kapitalvinst. Det kan tilläggas att kapitalvinsten, enligt 44:13 IL (läs https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1), beräknas genom att ersättningen minskas med utgifter vid försäljningen samt själva omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet definieras vidare i 44:14 IL. Eftersom du fick detta hus som en gåva av din pappa gäller att du inträder i dennes skattemässiga situation, detta följer av 44:21 IL. Med detta menas att det är den anskaffningsutgift som din pappa hade som kommer att användas i beräkningen av omkostnadsbeloppet och slutligen kapitalvinsten. Som du kan se i 44:14 IL ingår anskaffningsutgiften i omkostnadsbeloppet. Svaret på din fråga är således ja, vinsten är skattepliktig. Jag hoppas att svaret varit till din hjälp.Vänliga hälsningar

Kapitalvinstbeskattning vid gåva av bostadsrätt

2014-12-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har en undran angående en bostadsrätt som min mamma vill ge mig som gåva. Bostadsrätten ska ej ingå som förskott på arv & gåvan kommer isåfall vara belagd med överlåtelseförbud enligt utökningsbalken och att gåvan då ej får utmätas( av kronofogden) Det jag undrar över är hur skatten blir om jag säljer bostadsrätten? Om jag hade köpt bostadsrätten så beskattas vinsten vid en försäljing. Men hur beskattas en bostadsrätt som jag har fått i gåva vid en försäljning? 
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om hur man räknar ut skatten finns i Inkomstskattelagen (IL) som du finner https://lagen.nu/1999:1229. Vid försäljning av en bostadsrätt som erhållits genom gåva gäller den så kallade kontinuitetsprincipen enligt IL 44 kap 21 §. Detta innebär att du inträder i din mors skattemässiga situation. För kapitalvinstberäkningen innebär det att du från den ersättning du erhåller vid försäljningen drar av det anskaffningsvärde din mor hade för lägenheten tillsammans med utgifter för mäklare och förbättringsutgifter. Du övertar således din mors anskaffningsvärde för bostadsrätten vid beräkning av kapitalvinsten. Vänligen

Skatt vid försäljning av personlig tillgång

2014-11-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag har en ring som ska säljas på Auktion. Dom säger att jag måste betala skatt på vinsten. Jag har kvitto från privatperson på 100.000kr när det köptes. Kan jag använda det som underlag eller måste det vara från en butik?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Detta följer av 44 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen. Med utgifter för anskaffning avses det belopp du köpte ringen för, dvs 100.000 kr. Kvittot fungerar som ett bevis för att anskaffningsutgiften verkligen var 100.000kr. Som underlag fungerar kvittot du erhöll vid köpet av privatpersonen lika bra att använda som ett kassakvitto. Under förutsättning att ringen använts av dig eller någon i din familj för personligt bruk och inte till övervägande del fungerat som en kapitalplacering utgör ringen en personlig tillgång. Beskattning ska då ske enligt 52 kap. inkomstskattelagen. Enligt 52 kap. 2 § får som omkostnadsbelopp räknas 25 % av ersättningen för det sålda föremålet. Detta innebär att du som omkostnadsbelopp kan välja att använda antingen 25 % av den ersättning du kommer att erhålla vid försäljningen eller din anskaffningsutgift på 100.000 kr. Det smartaste är att välja det omkostnadsbelopp som är högst eftersom vinsten härigenom blir lägre. Av 52 kap. 2 § följer vidare att kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp till beskattning bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kr. Om dina kapitalvinster på personliga tillgångar för i år inte överstiger 50 000 kr kommer du således inte behöva betala någon skatt på vinsten.Med vänlig hälsning, 

Beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt

2015-02-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min dotter ska överlåta en bostadsrätt till sin man. De äger bostadsrätten gemensamt. Inköpspris 1.000.000.Bostaden är nu värderad till 1.700.000.Måste min dotter betala reavinstskatt vid överlåtelsen?Hur beräknas den i så fall.Tacksam för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Skattereglerna finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .SkattepliktenDet beror lite på hur hon skall överlåta fastigheten om hon skall betala skatt eller inte. Din dotter måste skatta vid en försäljning av bostadsrätten, men hon behöver inte betala skatt om hon ger sin man bostadsrätten IL 41:1, 42:1, 44:3 & 44:13.FörsäljningOm din dotter säljer bostadsrätten till sin man kommer hon att få skatta för kapitalvinsten IL 42:1. Denna räknas ut genom att man från försäljningspriset drar av bland annat omkostnadsbeloppet IL 44:13 & 14 samt 46:5-14. Omkostnadsbeloppet är bland annat den summan som din dotter har betalt för sin del av bostadsrätten IL 44:14, men även bland förbättringsutgifter om dessa under ett kalenderår som minst har varit 5000 kronor IL 46:8-9. Det finns även andra utgifter som räknas in i omkostnadsbeloppet IL 46:7-12. När man väl fått reda på vad kapitalvinsten blev så skall denna kvoteras enligt IL 46:18. Kvoteringen blir olika beroende på om de har använt eller tänkt använda bostadsrätten som privat bostad IL 2:8 & 18 eller inte IL 2:19. Om bostadsrätten är att räknas som en privatbostadsrätt så tar din dotter upp 22/30 av kapitalvinsten till beskattningen och om det är en näringsbostadsrätt tar din dotter upp 90% till beskattning IL 46:18.Av den summa som sedan tas upp till beskattning så är det 30% av den som skall betalas till skatteverket IL 65:7.SummeringOm din dotter säljer bostadsrätten till sin man kommer hon att behöva skatta. Det är 30% av den kvoterade kapitalvinsten som hon kommer att behöva betala i skatt.Skulle din dotter behöva ha hjälp med överlåtelsen så kan hon komma i kontakt med våra samarbetspartners här.Bästa hälsningar

Hyresinkomster i annat land än Sverige

2015-01-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |T.ex. Vi tar lån för att bygga ett hus i min mans hemland, Benin. Sedan hyr vi ut huset för att betala tillbaka lånet.Hur fungerar det när vi för över uthyresinkomsterna till Sverige?
Sandra Nordin |Hej, Va trevligt att du vänder dig till oss här på Lawline och tack för din fråga! Enligt 3 kap 3 § Inkomstskattelagen (IL) är fysiska personer som är exempelvis är permanent bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här obegränsat skatteskyldig i Sverige. Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land. Man ska således redovisa alla inkomstkällor man har i sin deklaration. Dock ska tänkas på att en inkomst kan vara undantagen från beskattning i Sverige på, 8 kap IL (se, https://lagen.nu/1999:1229#K8). Sverige sluter även skatteavtal med andra länder som kan påverka beskattningen och undvika eventuell dubbelbeskattning. Tyvärr finns inget sådant avtal mellan Benin och Sverige i nuläget. Dock ska man alltid oavsett vad som gäller enligt svensk rätt eller skatteavtal lämna uppgifter om samtliga inkomster till Skatteverket i en eventuell preliminär självdeklaration och i inkomstdeklarationen.Då inkomst vid uthyrning av en privatfastighet tillhör inkomstslaget kapital ska inkomsten redovisas där i inkomstdeklarationen, 42 kap 30 § IL. Till denna inkomst får vissa schablonavdrag göras (som framgår i 42 kap 31 § IL, innan det slutgiltiga beskattningsunderlaget för kapitalinkomster är framräknat (inkomsten du ska skatta på). För kapitalinkomster ligger nuvarande skattesatsen på 30 %, 65 kap 7 § IL.Hoppas detta varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid försäljning av personlig tillgång

2014-12-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag ska sälja ett halsband jag ägt i 25 år. Undrar om jag ska beskatta det? Värdet är idag ca 10 ggr högre än när det köptes. Har använt det personligen.
|Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om beskattning finns främst i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) se här. Om du säljer ditt halsband och gör en vinst, så ska vinsten beskattas i inkomstslaget kapital. Huvudregeln för kapitalvinstbeskattning finns i IL 44 kap. 13 §. Den regeln innebär att din kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan den ersättning du fick när du sålde halsbandet och eventuella utgifter för försäljningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är det belopp som du köpte halsbandet för, se IL 44 kap. 14 §. Det belopp som då återstår är alltså det belopp som du ska betala skatt på. Skattesatsen för kapitalvinster är 30 % enligt IL 65 kap. 7 §.Det finns emellertid regler som kan begränsa din skattskyldighet när det gäller försäljning av så kallade personliga tillgångar. Du ska bara betala skatt på kapitalvinster vid försäljning av personliga tillgångar som sammanlagt överstiger 50 000 kr under ett beskattningsår (IL 52 kap 2 §, se här).Alltså, om du efter försäljningen av halsbandet tillsammans med andra försäljningar du eventuellt gjort under beskattningsåret får en kapitalvinst som går över 50 000 kr så ska du skatta på det belopp som överstiger 50 000 kr. Om du t.ex. sammanlagt under ett beskattningsår har sålt personliga tillgångar för 60 000 kr så ska du alltså skatta 30 % på 10 000 kr eftersom det är detta belopp som överstiger 50 000 kr. Det är alltså de överstigande 10 000 kronorna som ska tas upp till beskattning i din deklaration.Om du inte vet hur mycket halsbandet kostade när du köpte det/fick det så får du enligt IL 52 kap. 2 § dra av 25 % som omkostnadsbelopp från den ersättning du fick när du sålde halsbandet. Ersättningen ska i så fall innan du drar av 25 % minskas med eventuella utgifter som du hade vid en försäljning.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

50 000krs regeln vid försäljning av personliga tillgångar

2014-10-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Om jag säljer av arvegods (Klockor och smycken) från min pappa, har jag någon skyldighet att redovisa försäljningen i deklarationen om vinsten understiger 50.000:- per år? Var och en klocka har ett värde på mellan 80-180 tusen kronor och jag har tänkt att sälja av en klocka per år. Jag har inköpskvitton från USA på samtliga klockor som styrker att vinsten skulle understiga 50k per år .Tacksam för svar!
|Hej och tack för din fråga.Enligt 52 kap 2 § men 2 IL ska kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor. Det betyder att det är den sammanlagda  vinsten från klockorna som överstiger 50 000 kronor som används, inte vinsten för vardera klocka för sig. Hoppas jag svarade på din fråga.Mvh,