Skattskyldighet vid försäljning av fastighet erhållen som gåva

2013-04-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Jag har fått en verkstadsfastighet i gåva av min pappa och som jag tänker mig sälja. Verkstaden har inte stått på något företag tidigare och skrevs över till mig från privatperson till privatperson. Om jag nu säljer min gåva för att jag inte nyttjar den, och heller ser att jag omvandlar gåvan till pengar, så undrar jag hur blir det med skatt på en sådan fastighet vid försäljning? Går den som gåva eller som en vanlig fastighets försäljning? Vad är vinstskatten på i så fall?
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga!Gåvor är i regel skattefria och det är också gåvan från din pappa till dig. När du säljer fastigheten gör du dock en kapitalvinst och sådana beskattas med 30 %. Eftersom du fått fastigheten i gåva ska vinsten räknas som skillnaden mellan anskaffningspriset som din pappa betalade och det pris du säljer fastigheten för.Med vänlig hälsning 

Skattekonsekvenser vid samboseparation

2013-04-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi ska bli särbor. Hur blir skatten? Vi äger ett sommarhus och 2 bostadsrätter tillsammans. Vi planerar att bo i var sin bostadsrätt och behålla sommarhuset tillsammans, då vi har vuxna barn, samt barnbarn. Min man ska bo kvar i Gävle och jag bor i Höör, ej mantalsskiven i Höör ännu.
|Hej och tack för din fråga!Ni äger ett sommarhus samt två bostadsrätter tillsammans innan separationen. Efter separationen vill ni fördela egendomen på så vis att ni äger en bostadsrätt vardera. Ni fortsätter dock att äga sommarhuset med samäganderätt.Då ni kommer att fördela bostadsrätterna genom gåva/bodelning utlöser detta inte någon kapitalvinstskatt. Sommarhuset medför heller inte några skatterättsliga konsekvenser då ni fortsätter att äga huset med hälften var. MVH,Martin Bogg

Överlåtelse av fastighet under taxeringsvärdet

2013-03-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Om mina förädrar säljer en jorbruksfastighet till min bror under taxeringsvärdet och han betalar 3 mkr till de för det så leder det till att det betraktas som gåva och ingen kapitalvinst uppstår? Kan min förärldrar efter det i sin tur i form av gåva ge mig 3 mkr kontant utan att det får några skattekonsekvenser för mig?
|Hej och tack för din fråga!Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren (dina föräldrar). Istället inträder förvärvaren (din bror) i givarens skattemässiga situation. Detta innebär att vid gåvotagarens framtida avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid (kontinuitetsprincipen).Vid överlåtelse av fastigheter tillämpas huvudsaklighetsprincipen, d.v.s. hela överlåtelsen behandlas som en gåva om det finns någon gåvodel. En gåvodel föreligger om fastighetens värde överstiger ersättningens värde. Vid denna bedömning värderas fastigheten enligt praxis lika med beskattningsårets taxeringsvärde. Detta betyder att om en fastighet avyttras under taxeringsvärdet betraktas hela överlåtelsen som en gåva. Ingen kapitalvinst uppstår hos givaren. Gåvan om 3 mkr till dig är skattefri enligt inkomstskattelagen 8 kap. 2 §.Svar i korthet: Dina föräldrar kommer inte att kapitalvinstbeskattas för försäljningen, detta kommer din bror att göra när han i framtiden säljer fastigheten. Din bror kommer således vid en framtida försäljning att få betala för all kapitalvinst som uppstått sedan dina föräldrar först köpte fastigheten. Gåvan till dig från dina föräldrar är skattefri.MVH,

Kapitalvinstskatt vid överlåtelse av bostadsrätt

2013-01-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska ta över mina föräldrars bostadsrätt genom att vi får den i gåva av dom och att vi ger dom en pengagåva a 1000000:- Dom köpte lägenheten för 35.000:- och har kvarvarande lån på den på ca 250 000:-. Lägenheten är värd ca 1.300.000:- Jag vet att jag och min sambo får betala deras vinstskatt sen när vi säljer lägenheten, men min fråga är ifall mina föräldrar behöver betala något i skatt? Vill ju inte att dom ska åka på något. Tacksam för svar
Ronja Kleiser |Hej! En gåva är i juridisk mening när man ger bort något utan krav på motprestation. En rättshandlings innebörd påverkas normalt inte av vad man kallar den för.  Eftersom "gåvan" av bostaden sker mot en motprestatation är den inte att anse som en gåva. Skattefrihet enligt Inkomstskattelagen 8:2 kan då inte bli aktuellt.Enligt Inkomstskattelagen 42:1 ska dina föräldrar ta upp sina inkomster när de deklarerar. Eftersom de får mer betalt för lägenheten än vad de köpte den för har de gjort en kapitalvinst. Hur storleken av denna beräknas framgår av Inkomstskattelagen 44:13-14 och 46:4-12(specialregler för bostadsrätter). Skatt utgår på kapitalvinster. Totalt kommer skatten att uppgå till 22 % av vinsten (46:18 och 65:7 Inkomstskattelagen). Mer om detta går att läsa på Skatteverkets hemsida. Om dina föräldrar ska köpa en ny bostad kan de dock få uppskov med kapitalvinstskatten(se kapital 47 Inkomstskattelagen).Eftsersom bostadsaffären kan få stora ekonomiska konsekvenser både för dig, din sambo och dina föräldrar råder jag er att vända er till en verksam jurist för att få råd.Vänligen,

Beskattning vid försäljning av en bostadsrätt som förvärvats genom gåva

2013-04-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Har sålt min bostadsrätt som jag fick i gåva av min mor. Bostadsrätten har gått i arv sedan 1972 då var inköpspriset ca. 8000 kr. När jag fick denna bostad i gåva så var denna värderad till 900.000 kr. Sålde bostadsrätten för 1.450 000 kr. Räknesätt 1) Inköp 900.000 minus försäljning 1.450 000. Vinst = 550.000 Räknesätt 2) Inköp 8.000 minus försäljning 1.450 000. Vinst = 1.442 000 Vilket räknesätt är rätt då min mäklare antyder att man skall räkna på det ursprungliga beloppet då bostadsrätten har gått i arv. 
Emma Persson |Hej och tack för din fråga! Om en tillgång förvärvas genom gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § 1 st. inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att du som förvärvare ”övertar” vad som gällde för överlåtaren i skattehänseende. Kapitalvinsten beräknas så som skillnaden mellan den ersättning du fick vid försäljningen (1 450 000) minus utgifterna för försäljningen (mäklararvode och liknande), och minus det så kallade omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).   Vad gäller omkostnadsbeloppet vid försäljning av bostadsrätter finns specialbestämmelser i 46 kap. IL. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgiften (inköpspriset) för bostadsrätten ökat med eventuella förbättringsutgifter och kapitaltillskott (se 46 kap. 7-12 §§ IL för vad som utgör kapitaltillskott respektive förbättringsutgifter). Eftersom bostadsrätten har gått i arv sedan 1972 utgörs anskaffningsutgiften antingen av det värde som den anskaffades för (8 000), eller 150 % av bostadsrättens andel i bostadsrättsföreningens förmögenhet så som den såg ut den 1 januari 1974 (46 kap. 14 § IL). För att räkna ut detta värde får du ta kontakt med föreningen. Du kan sedan använda det belopp som är högst när du beräknar omkostnadsbeloppet. Är det så att föreningen inte har kvar de uppgifter som behövs för att räkna ut bostadsrättens andel i föreningens förmögenhet är det anskaffningsutgiften på 8 000 kr som gäller, ökat med eventuella kapitaltillskott och förbättringsutgifter. På skatteverket.se hittar du en blankett som heter K6 – Försäljning, Bostadsrätt (http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2106.4.39f16f103821c58f680006260.html). Längst ner i del A i denna blankett måste du kryssa för på vilket av de ovan angiva sätten du beräknat anskaffningsutgiften.   Det är också så att det endast är 22/30 av kapitalvinsten vid försäljning av bostadsrätter som är skattepliktig, vilket alltså betyder en skatt på 22 % (46 kap. 18 § IL). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 Med vänlig hälsning, 

Skattekonsekvenser av överlåtelse av fastighet

2013-03-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, vad är mest fördelaktigt, arv, gåva, köp om jag och min syster ska dela på en skogsfastighet dvs, ta över efter våra forsatt levande föräldrar. vi ska köpa ut 2 syskon till samt tänkt behålla skog och fastighet.
|Hej och tack för din fråga!Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren (dina föräldrar). Istället inträder förvärvaren (d.v.s. du och din syster) i givarens skattemässiga situation. Detta innebär att vid gåvotagarens framtida avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten att omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid (kontinuitetsprincipen). Samma sak gäller vid arv. Köper ni istället fastigheten till marknadsvärdet kommer dina föräldrar att erlägga kapitalvinstskatten för deras egen värdestegring. I det första fallet (arv/gåva) skjuts skatten på framtiden och skatten kommer att betalas av dig och din syster. I det senare fallet betalar dina föräldrar skatten nu för deras värdestegring. Summan skatt i de båda alternativen är dock lika stor (förutsatt att fastigheten inte sjunker i värde).Ett möjligt alternativ är att era föräldrar ger dig och din syster fastigheten i gåva. Ni får sedan värdera fastigheten. Från detta värde (förutsatt att fastigheten är obelånad) drar ni av den uppskjutna kapitalvinstskatten. Det som blir över delas lika mellan alla fyra syskon. Du och din syster får sedan ge övriga syskon deras andel i gåva (d.v.s. 1/4 vardera). Gåvorna är skattefria enligt inkomstskattelagen 8 kap. 2 §.MVH,

Skatterättsliga konsekvenser vid gåva respektive försäljning av fastighet

2013-02-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Våra föräldrar har gått bort. Vi är fyra syskon och ärvde då ett hus, som alla äger 25 % av. Ett syskon vill nu bli utköpt av de andra tre. Marknadsvärdet är ca 1 600 000 enligt värdering av mäklare. Lån finns också, som vi delar 25% på.Frågan är nu, hur man skall köra med utköpet, gåva eller att det blir försäljning av hennes del till oss? Den som vill bli utköpt är student, ingen inkomst. När den blir utköpt, skall lagfarten ändras så att det är tre ägare, kostnad till inskrivningsmyndigheten blir då igen, som vi tidigare betalade när vi skulle vara fyra ägare istället för våra föräldrar. Jag önskar veta hur skatten blir för den som blir utköpt och för de andra tre vid en framtida försäljning, på ca 2 000 000kr. Den som önskar bli utköpt nu, där skall värdet vara marknadsvärdet. Hur blir det skattemässigt gentemot skatteverket? Hade det varit bättre om den kommande utköpta personen ger oss sin del som gåva? Skall vi beräkna på taxeringsvärde eventuellt? Är det bättre skattemässigt sett?
Maria Lindgren |Hej!En avyttring av en del av en fastighet kan ske antingen genom försäljning eller genom gåva. Ur skatterättsligt hänseende kommer studenten som säljer sin del av fastigheten att beskattas för en eventuell kapitalvinst om avyttringen är att anse som en försäljning. Är den å andra sidan att se som en gåva uppkommer inte skatterättsliga konsekvenser och ni som erhåller delen av fastigheten tar över givarens skattemässiga situation. För att avyttringen ska ses som gåva ska en eventuell ersättning till studenten i ert fall understiga 25% av taxeringsvärdet. Om han/hon får en ersättning som överstiger detta eller är lika med 25% av taxeringsvärdet ses det skatterättsligt som en försäljning varvid kapitalvinstskatt ska betalas. Kapitalvinsten beräknas i princip som skillnaden mellan inköpspris och erhållen ersättning (minus kostnader för förbättringsutgifter m.m.). Av denna summa tas 22/30-delar upp till beskattning i inkomstslaget kapital. För er övriga tre som köper studentens del av fastigheten uppkommer inte skatterättsliga konsekvenser förrän ni väljer att sälja fastigheten eller er respektive del av fastigheten. Även då beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan sammanlagt inköpspris för era respektive andelar och erhållen ersättning. 22/30-delar tas sedan upp till beskattning. Jag hoppas detta, mot bakgrund av de förutsättningar du angett i din fråga, har klargjort de skatterättsliga konsekvenserna något. Lycka till!

Ersättnig för att avstå hyresrätt. Inkomst av kapital

2013-01-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag har en liten hyresrätt i en liten privatägd fastighet i Uppsala. Fastighetsägarna har lyckats få ut alla ur huset utom oss och har erbjudit oss 4 års hyror för att säga upp kontraktet. Det har jag tackat nej till i 2 år men det är nu så jobbigt att bo här eftersom de gör allt för att jag och min fru ska vantrivas. Dessutom ska vi ha barn om 6 månader. Nu funderar jag på om jag ska ta deras erbjudande. Frågan är då om detta är skattepliktigt? Vore hemskt om jag ska betala skatt på att bli av med vår lght. Vi behöver hela beloppet plus bra mkt mer för att kunna lägga en handpenning på en annan lgh i uppsala, som har svår bostadsbrist. Om det är så att vi måste betala skatt, vad kallas den skatten för och vilken procentsats rör det sig om?
johan wahlund |Hej och tack för din fråga. Enligt praxis gäller att ersättning för att avstå sin hyresrätt räknas som inkomst av kapital. Huvudregeln är att inkomst av kapital beskattas med 30%.hoppas jag besvarat din fråga!