Skatt på gåvor

2011-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag har nyligen fått en gåva (pengar) från min far på ungefär 200 000kr från utlandet. Jag förstår att gåvoskatten är avskaffad sedan 2005, men är jag skyldig att skatta gåvan på annat sätt istället?
Louise Modin |Hej Det finns som du säger ingen gåvoskatt eller annan skatt på gåvor i Sverige. Förmögenhetsskatten är också borttagen, om summan skulle ha gjort så att du kom över den gränsen. Det finns en skatt på gåvor om de kommer från ens arbetsgivare, men så länge som du inte har ett anställningsförhållande till din far så ska du inte skatta på gåva. Om du skulle ge någon form utav motprestation för pengarna så kan det ses som att det inte är en gåva och då måste du betala inkomstskatt på beloppet. Det finns ingen skatt i Sverige som du ska betala om det är en ren gåva, om det skulle finnas några regler i det land där gåva gavs ifrån kan jag inte säga men du ska inte skatta i Sverige. Med vänlig hälsning

Försäljning av bostadsrätt till eller under marknadsvärdet

2010-10-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Får jag skatta för vinst vid försäljning av bostadsrättslägenhet t.barnbarn om jag ger detta en del av vinsten som insats i lägenheten och får barnbarnet skatta för gåvan
Annika Winblad von Walter |Hej och tack för din fråga! Säljer du din bostadsrätt till ditt barnbarn för marknadsvärdet kommer hela försäljningen att betraktas som en försäljning. Vid detta alternativ får du dra av hela omkostnadsbeloppet (inköpspris och förbättringsutgifter). Alternativet innebär också att du betalar skatt på hela vinsten även om du sedan väljer att ge en del av vinsten till ditt barnbarn. Om du ger pengar till ditt barnbarn behöver han eller hon inte betala skatt på gåvan, eftersom gåvoskatten har slopats i Sverige. Väljer du däremot att sälja din bostadsrätt till ett pris som understiger marknadsvärdet betraktas försäljningen delvis som en gåva. Detta kallas blandat fång eller blandad överlåtelse. Vid blandade överlåtelser tillämpas en delningsprincip som innebär att en del betraktas som en gåva och en del som en försäljning. För din egen del innebär detta alternativ att du inte får dra av hela omkostnadsbeloppet för bostadsrätten. Det är endast den del som räknas till försäljningen som du får dra av. Omkostnadsbeloppet som motsvarar gåvodelen kommer ditt barnbarn i stället att överta. Vid detta alternativ betalar du skatt för den vinst du eventuell gör på försäljningen. Gåvodelen kommer inte att beskattas. Ditt barnbarn behöver alltså inte betala skatt på gåvan. På skatteverkets webbplats (www.skv.se) finns bra information om försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att jag lyckats besvara på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Vad är definitionen på en fastighets skatterättsliga anskaffningsvärde?

2010-04-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vad är definitionen på en fastighets skatterättsliga anskaffningsvärde?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! En fastighets skatterättsliga anskaffningsvärde är i regel helt enkelt det värde som fastigheten förvärvats för (inklusive t.ex. stämpelskatt och andra utgifter för genomförandet av förvärvet). Dock finns det vissa specialfall när avvikelser från detta gäller. Har du exempelvis fått fastigheten i gåva gäller istället att du så att säga ”inträder” i givarens skattemässiga situation, och därigenom tar över dennes tidigare anskaffningsvärde (enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P21S1). Detta gäller också om du har köpt en fastighet för ett lägre belopp än dess taxeringsvärde, eftersom hela transaktionen då betraktas som en gåva skattemässigt (denna regel kallas huvudsaklighetsprincipen och har tillkommit genom Regeringsrättens rättspraxis). För att klargöra ska jag visa ett enkelt exempel: - Ägare 1 har köpt en fastighet för 100.000 kr år 1990 - År 2010 är fastighetens taxeringsvärde 750.000 kr och fastighetens marknadsvärde ca 1000.000 kr. - Ägare 1 säljer sedan fastigheten till Ägare 2 för 700.000 kr (detta låga pris eftersom de t.ex. är släkt eller goda vänner). - Ägare 2:s skattemässiga anskaffningsvärde blir i detta fall inte 700.000 kr som han faktiskt har betalt, utan istället ses hela affären ur skattesynpunkt som en gåva från ägare 1 till ägare 2, varför ägare 2:s skattemässiga anskaffningsvärde blir 100.000 kr (och således väldigt ofördelaktigt vid en eventuell senare försäljning eftersom den beskattningspliktiga kapitalvinsten då blir stor). Ytterligare ett undantag gäller för fastigheter som är förvärvade före 1952. Enligt 45 kap. 28 § Inkomstskattelagen (se https://lagen.nu/1999:1229#K45P28S1) får man antingen använda det verkliga anskaffningsvärdet, eller istället välja att som anskaffningsutgift ta 150 % av fastighetens taxeringsvärde år 1952. När man sedan vid en försäljning ska beräkna den skattepliktiga kapitalvinsten lägger man ihop sin anskaffningsutgift med ökade utgifter för förbättring av fastigheten (här ingår utgifter för ny-, till- och ombyggnad liksom reparationer som gör att fastigheten kommer i ett bättre skick än när man förvärvade den). Detta belopp kallas omkostnadsbelopp och är vad man drar av från försäljningsinkomsten för att få sin kapitalvinst (detta framgår av 44 kap 13-14 §§ Inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1). Vänliga Hälsningar

Skatteplikt vid gåva eller försäljning av bostadsrättslägenhet

2010-02-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min mamma köpte en lägenhet åt mig och min syster som min syster har bott i. Nu skall min syster köpa ut mig och jag undrar vad som gäller med reavinsskatt/gåvoskatt?
Bo Olsson |Hej! Eftersom din mamma köpt lägenheten till dig och din syster antar jag att det rör sig om en bostadsrättslägenhet. Om överlåtelsen sker till- eller över marknadsvärdet så rör det sig om en ren försäljning och denna ska då kapitalvinstbeskattas. Om en försäljning av en bostadsrätt sker till ett värde som understiger marknadsvärdet kommer en del räknas som försäljning och en del räknas som gåva, detta är den s.k. delningsprincipen. Detta innebär exempelvis om marknadsvärdet på hela fastigheten är 2 000 000 kr är marknadsvärdet på din halva 1 000 000 kr. Antag då att din syster köper ut dig för 500 000 kr. I det fallet räknas hälften som försäljning och hälften som gåva eftersom ersättningen motsvarar halva marknadsvärdet på din del av fastigheten. Idag finns det inte någon gåvoskatt så din syster behöver inte skatta för denna del. Däremot är du skattepliktig för den delen som anses som försäljning. Det går inte heller att du ger din del av fastigheten till din syster och att hon i gengäld ger dig en gåva i pengar. Det finns då en stor risk att Skatteverket vid en granskning inte skulle godta att det rör sig om en gåva. Detta skulle då behandlas som en skattepliktig försäljning av fastigheten som jag redogjort för ovan. Vänligen

Blandad överlåtelse av bostadsrätt

2010-11-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag säljer 82 procent av min bostadsrätt värderat till 1,2 mille till mitt barnbarn och sen skänker resterande 18 % senare.Hur beskattas jag.Och hur beskattas mitt barnbarn. Är det ngn skillnad skattemässigt om det ges som gåva eller förskott på arv?
Annika Winblad von Walter |Hej och tack för din fråga! Jag har förutsatt att din bostadsrätt är en privatbostadsrätt. Kort kan sägas att en privatbostadsrätt är en andel i ett privatbostadsföretag, om den till andelen knutna bostaden är en privatbostad. Ett privatbostadsföretag är exempelvis en bostadsrättsförening som till övervägande del tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar. En privatbostad är bland annat en bostad som helt används av dig som ägare för permanent boende. Om du vill veta mer om definitionen av privatbostadsrätt hittar du det i inkomstskattelagens 2 kap., https://lagen.nu/1999:1229 På Skatteverkets webbplats finns också information om detta, www.skv.se Din vinst på privatbostadsrätten räknar du ut enligt följande: Försäljningspris - utgifter för försäljning - inköpspris - förbättringsutgifter - kapitaltillskott - andel av inre reparationsfond vid försäljning + andel av inre reparationsfond vid köpet + återföring av uppskovsbelopp = vinst/förlust För privatbostadsrätter gäller att 22/30 av vinsten ska beskattas. Om du säljer din bostadsrätt och skriver på köpekontraktet 2010 ska du redovisa försäljningen i deklarationen i maj 2011. Alltså när du deklarerar för dina inkomster under 2010. När man ska bedöma om fastigheten har sålts eller givits bort i gåva sker en jämförelse mellan försäljningspriset och bostadsrättens marknadsvärde. Den del som du säljer till ditt barnbarn för marknadsvärdet kommer att betraktas som en försäljning, medan den del som du ger bort kommer att betraktas som en gåva. Gåvoskatten (och arvsskatten) har slopats i Sverige varför gåvodelen inte utlöser någon skatt. Det är ingen skattemässig skillnad om du ger bort lägenheten som förskott på arv eller som gåva. Båda handlingarna ses som en benefik överlåtelse som normalt inte utlöser kapitalvinstbeskattning. Den del av omkostnadsbeloppet (inköpspris och förbättringsutgifter) som hänför sig till gåvodelen får du inte dra av, utan endast den del som hänför sig till försäljningen. För ditt barnbarn gäller att han eller hon inte kommer att beskattas för köpet eller den del som barnbarnet får i gåva. Däremot när barnbarnet eventuellt säljer bostadsrätten kommer en beskattning att ske av den vinst som eventuellt uppstår. När det gäller gåvodelen av bostadsrätten kommer barnbarnet att överta motsvarande del av omkostnadsbeloppet (inköpspris och förbättringsutgifter). På skatteverkets webbplats (www.skv.se) finns bra information om försäljning av bostadsrätt. Jag hoppas att jag lyckats besvara på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänlig hälsning, Annika Winblad von Walter

Köpa in sig i sambos bostadsrätt men undvika reavinstskatt

2010-04-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Jag ska köpa in mig i min sambos lägenhet. Då lägenheten är obelånad och stigit väsentligt i värde sedan min sambo köpte det, undrar vi hur vi ska göra för att om möjligt slippa reavinstskatt? Gåva? Högre andel än det köpeskillingen egentligen borde ge?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Om din sambo ska överlåta hälften av bostadsrätten till dig (utgår från att du ska köpa in dig till hälften) och samtidigt vill undvika att betala reavinstskatt på den värdestegring som skett, måste överlåtelsen ske som gåva. För att helt undvika skatt är det viktigt att komma ihåg att överlåtelsen måste ske helt utan vederlag, och inte mot tex. en mindre ”symbolisk” summa. Vid överlåtelse av t.ex. bostadsrätter (saker som inte är fastigheter) till ett pris över 0 kr men under marknadsvärdet, delar man nämligen upp överlåtelsen i en köpedel (vederlagets del av marknadsvärdet) respektive en gåvodel (resten). Din sambo får sedan vid vinstberäkningen bara räkna av en lika stor +andel+ av anskaffningsbeloppet som köpedelen motsvarar av lägenhetens marknadsvärde. Denna princip kallas delningsprincipen och har tillkommit genom Regeringsrättens rättspraxis. Låt mig ta ett exempel för att förtydliga: - Din sambo köpte lägenheten 2005 för 200.000 kr, med marknadsvärdet 1000.000 kr idag. - Du ska nu köpa in dig i halva lägenheten, dvs egendom till ett marknadsvärde på 500.000 kr. - Skulle din sambo överlåta lägenheten för marknadsvärdet ses hela överlåtelsen som ett köp och hon gör en vinst på 500.000 – 100.000 (100.000 kr = så mycket av hennes anskaffningsvärde som belöper på ”din halva”) = 400.000 kr som ska reavinstbeskattas. - Skulle hon istället bara vilja ta samma belopp som hon betalade för ”din halva” 2005, dvs 100.000 kr (som motsvarar 20% av dagens marknadsvärde) ses enligt delningsprincipen endast 20% av överlåtelsen som ett köp och resterande 80% ses som gåva. Därför får hon i så fall bara dra av 20% av sitt anskaffningsvärde vid vinstberäkningen ? 100.000 – (20%*100.000) = 80.000 kr som ska reavinstbeskattas. Således blir de 100.000 kr som du ger i ersättning väldigt hårt beskattade. Delningsprincipen leder alltså till att en stor del av den ersättning som ges drabbas av reavinstskatt eftersom man inte får räkna av hela sitt anskaffningsvärde (den del som din sambo i exemplet inte fick avräkna går istället vidare och läggs till ditt anskaffningsvärde ? De 80% av din sambos anskaffningsvärde på 100.000 kr, dvs 80.000 kr, läggs till dina betalda 100.000 kr vilket ger dig ett sammanlagt anskaffningsvärde på 180.000 kr, således en bra affär för din del, men desto sämre för din sambo). Sammanfattningsvis bör därigenom överlåtelsen, om din sambo vill undvika reavinstskatt, ske helt vederlagsfritt. Vänliga Hälsningar

Är gåva till fastighetssäljare del köpeskilling?

2010-03-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och mina två syskon övertog vår mors fastighet för ett år sedan. Vi betalade mamma en ersättning motsvarande taxingsvärdet. Nu har vi sålt fastigheten och gjort en bra affär med en betydande vinst efter skatt. Efter reavinstskatt återstår ca 2 Miljoner kr. Vi vill att mamma ska få ta del av vinsten men har hört att det kan ses som förtäckt köpeskilling av skattemyndigheten. Vi vill inte begå några oegentligheter och undrar därför vad som gäller och hur vi ska förfara för att ge mamma en summa motsvarande ca 500 000 kronor.
|Hej! För att undvika förvirring vill jag inledningsvis uppmärksamma att begreppet realisationsvinst byttes ut mot kapitalvinst i samband med inkomstskattelagens (IL) tillkomst 1999. När reavinst avses kommer jag använda mig av ordet kapitalvinst. En kapitalvinst är en vinst vid avyttring av en tillgång. Bestämmelserna om kapitalvinster finns inkomstskattelagen. *En kapitalvinst ska beskattas det beskattningsår då tillgången avyttras*. Att en viss del av köpeskillingen erläggs under ett senare beskattningsår spelar ingen roll. Utgångspunkten blir därför att om de efterföljande 500 000 kronorna, som ni vill betala till er mor, är en del av köpeskillingen ska de påverka kapitalvinstens storlek. Om de inte är en del av köpeskillingen görs en särskild prövning av vad det är för typ av transaktion. Frågan om en viss summa pengar är en del av köpeskillingen eller ej besvaras i civilrätten. Skatterätten är inte fristående från civilrätten utan är beroende av den. Det här kallas att *civilrätten är normerande för skatterätten.* Fastighetsrätten är den del av civilrätten som behandlar bl a fastighetsöverlåtelse. Regleringen har gjorts i jordabalken. I 4 kap. 1 § 2 st jordabalken (som du kan läsa här: https://lagen.nu/1970:994#K4P1S2 ) anges att *den köpeskilling som gäller mellan er och er mor, för fastighetsöverlåtelsen, är den som anges i köpehandlingen.* Eftersom civilrätten är normerande för skatterätten är det den köpeskillingen som ska ligga till grund för den skatterättsliga kapitalvinstberäkningen. Med andra ord: om ni är förpliktigade enligt köpehandlingen för fastighetsöverlåtelsen att betala dessa 500 000 kronor till er mor är det en del av köpeskillingen (och ska påverka kapitalvinstens storlek). Om så inte är fallet görs, som ovan nämnt, *en särskild bedömning av vad det är fråga om för rättshandling.* Av din fråga tycks det vara en gåva. Sedan ett par år tillbaka är arvs- och gåvoskatten avskaffad, varför betalningen inte kommer utlösa någon beskattning. Inkomstskattelagen finner du här: https://lagen.nu/1999:1229 . Se särskilt (kap:§) 8:2, 9:2, 41:1-2, 42:1, 44:13, 26, 28. Med vänliga hälsningar

Försäljning under taxeringsvärde

2010-02-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Har tänkt upprätta ett gåvobrev. Det är så att vi är tre syskon som har fått en fritidsfastighet av vår mor och far och vi äger således 1/3 var. Fastigheten har ett taxeringsvärde på 1.125.000 kr. Nu vill mina två syskon sälja sin andelar till mig för 300.000 kr/andel, således under taxeringsvärdet. När jag började titta närmare på detta så fick jag klart för mig att om det sker en försäljning under taxeringsvärdet så bedömer skattemyndigheten detta som en gåva vilket innebär att mina syskon inte får någon reavinst och jag får inte något ingångsvärde (inköpsvärde) på fastigheten som jag kan utnyttja den dag jag vill sälja fastigheten. Mina syskon gör således en vinst medan jag gör en latent förlust. Därför tänker jag nu föreslå mina syskon att vi upprättar ett gåvobrev och så betalar jag mina syskon 234 000 kr var vilket är det belopp som de skulle fått ut om de skulle ha skattat för försäljningsbeloppet om 300.000 kr (300.000 kr x 22 % i skatt = 66.000 kr. 300.000 kr - 66.000 kr = 234.000 kr). Anser ni att det här resonemanget stämmer för jag vill inte på något vis lura mina syskon. Vi har ett mycket gott förhållande och de litar helt och fullt på mig. Stämmer det här resonemanget eller ska vi göra på annat sätt ex använda oss av ett köp men det måste väl bli ofördelaktigt. Med vänliga hälsningar
Andreas Vinqvist |Hej, Precis som du skriver utlöser en försäljning under taxeringsvärdet ingen kapitalvinstbeskattning. Däremot kommer du att överta dina syskons anskaffningsutgifter enligt kontinuitetsprincipen. Denna innebär att den nya ägaren, vid en senare kapitalvinstberäkning, använder sig av givarens eller arvlåtarens anskaffningsutgift; förvärvaren inträder så att säga i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Då ni syskon fått fastigheten i gåva av era föräldrar betyder det att vid en senare försäljning får du utnyttja dina föräldrars anskaffningsutgift vid en eventuell kapitalvinstberäkning. Detta betyder vidare att dina beräkningar inte stämmer, då dina syskon vid en försäljning över taxeringsvärdet kommer få räkna av 1/3 av era föräldrars omkostnadsbelopp vid deras kapitalvinstberäkning. Då du får köpa fritidsfastigheten under taxeringsvärdet och förmodligen även under försäljningsvärde, anser jag att det inte finns behov att räkna av den skatt som dina syskon skulle fått betala vid en försäljning över taxeringsvärdet. Den stora vinnaren på försäljningen under taxerings- och försäljningsvärde blir förmodligen du ändå. Vänligen,