Beskattning av fastighetsöverlåtelse genom gåva - blandat fång

Mina föräldrar ska flytta till spanien och vill ge mig och min syster sommarstugan som delgåva. Sommarstugan är värderad till 1 500 000kr och vi skulle tillsammans betala 550 000kr. Vad krävs för för handlingar vid gåvan och hur kommer skattekonsekvenserna bli för oss respektive våra föräldrar. Sommarstugan ägs av min mor som inte är min systers biologiska mor. Däremot har vi samma far. Tack för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

En överlåtelse av en fastighet genom gåva anses inte som en avyttring av densamma och därför sker inte heller någon kapitalvinstbeskattning, se Inkomstskattelagen 44 kap 3§. Den nya ägaren inträder istället i ”den tidigare ägarens skattemässiga situation”, se Inkomstskattelagen 44 kap 21§. Detta kallas för kontinuitetsprincipen och gåvotagaren tar därmed över anskaffningsvärdet som givaren hade och kapitalvinstbeskattningen skjuts på så sätt upp till ett senare tillfälle. Det är då gåvotagaren som kommer att belastas av denna skatt.

I ert fall rör det sig om ett så kallat blandat fång, det vill säga med en gåvodel och en köpdel. För att en överlåtelse skall vara en gåva i rättslig bemärkelse krävs att det är tydliga benefika avsikter som ligger bakom den överföring av förmögenhet som sker. Det får alltså inte röra sig om en dold försäljning. 

Vid fastighetsöverlåtelse med inslag av blandade fång använder man sig därför av den så kallade huvudsaklighetsprincipen som måttstock. Denna innebär att om motprestationen, det vill säga er betalning för fastigheten, understiger fastighetens taxeringsvärde så är överlåtelsen i sin helhet en gåva. Om ersättningen däremot överstiger fastighetens taxeringsvärde så betraktas överlåtelsen istället som en försäljning.

Som jag tolkar uppgifterna i din fråga så skulle den sammanlagda ersättningen för att ni tar över fastigheten vara ca 550 000. Jag förutsätter också att taxeringsvärdet, som är det taxeringsvärde som bestäms för det år transaktionen sker, beskattningsåret, landar någonstans runt 1 500 000 som fastigheten är värderad till. Detta innebär alltså att överlåtelsen kommer att skattemässigt betraktas som en gåva i sin helhet och dina föräldrar kommer således inte att beskattas för denna, istället beskattas du och din syster vid ett senare tillfälle. Din och din systers eventuella framtida skatt kommer då bli högre eftersom ni då måste använda er av dina föräldrars anskaffningsvärde. Ni får alltså inte tillgodoräkna er de 550 000 som ni verkligen givit för fastigheten.

Eventuell motprestation och framförallt dess storlek är alltså ett sätt att välja vem av gåvotagare respektive gåvogivare som skall beskattas för den eventuella vinsten. Lite mer ingående beskrivning hur uträkningen av denna framtida skatt görs kan du hitta här och här.

Vidare så finns vissa formkrav för fastighetsöverlåtelser och dessa gäller även för gåva. De återfinns i Jordabalken 4 kap 1§. Det första kravet är att en skriftlig handling, ett gåvobrev, skall upprättas. Detta skall innehålla uppgifter om eventuell motprestation och en förklaring av gåvogivaren att fastigheten överlåts på gåvotagaren. Gåvobrevet måste sedan skrivas under av samtliga parter och registreras hos Skatteverket. För att fullborda överlåtelsen skall även lagfart sökas hos Lantmäterimyndigheten.

Vill du läsa mer om skattereglerna hittar du Inkomstskattelagen här.

Vänligen


Christoffer TreutigerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo