Priset för överlåtelse av andel i bostadsrätt påverkar kapitalvinstbeskattningen

2017-09-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Angående värdering av bostadsrätt:Min flickvän flyttar in hos mig i min bostadsrätt som köptes för ett år och knappt en månad sedan. Antag att hon köper in sig i den. Skattemässigt kan ju en sådan affär bero på vad lägenheten har för marknadsvärde. Vi skulle ju själva vilja värdera den till inköpspriset (vilket skatte- och krångelmässigt är fördelaktigt) utan att blanda in värderingsman. Skulle skattverket godkänna den då jag ägt den i drygt ett år?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller försäljningspriset mellan er är det upp till dig att bestämma detta. Den skatterättsliga skillnaden består av kapitalvinstberäkningen: säljer du till inköpspriset så betalar du ingen skatt nu (ingen kapitalvinst) men din flickväns vinst vid en eventuell försäljning kommer att bli lika stor som din. Säljer du å andra sidan till marknadsvärdet så realiserar du en kapitalvinst nu, för vilken du kommer att beskattas nu, medan din flickväns vinst vid en eventuell försäljning kommer att bli lägre - i gengäld betalar hon ett högre pris nu. Två frågor som du inte skriver någonting om men som jag ändå skulle vilja lyfta fram är1) att banken förmodligen ska vilja godkänna henne som köpare och kräva att hon skrivs som gäldenär till eventuella lån på bostadsrätten och2) att du bör kontakta Skatteverket angående något eventuellt uppskov du fått från din tidigare bostad.Du får gärna återkomma med detaljer om dessa ifall du vill ha svar på dessa frågor.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinst på husförsäljning vid arvsskifte

2017-09-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Måste jag som maka till avliden betala skatt på kapitalvinst efter husförsäljning där särkullsbarnen fått ut sin arvslott?
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skatt på kapitalvinster regleras i inkomstskattelagen som du hittar HÄR. När du säljer en fastighet och gör en kapitalvinst måste du betala skatt på vinsten. Fysiska personers skatt på kapitalinkomster ska beräknas på överskottet i inkomstslaget kapital (1 kap 6 §). Kapitalvinsten ska tas upp som intäkt det beskattningsår då fastigheten säljs (44 kap 26 §). Nu framgår det inte av frågan ifall du ägde hela huset själv, om din make ägde hela huset själv eller om ni ägde huset tillsammans. Jag kommer därför förklara vad som gäller både om din make ägde hela huset själv eller om ni ägde huset tillsammans. Om maken ägde huset själv:Om det är så att din make ägde hela huset själv så är det dödsboet som ska betala all skatt på kapitalvinsten. Skatten ska betalas innan ett arvsskifte sker, dvs innan arvingarna kan få några pengar. Om ni ägde huset tillsammans:Är det så att två personer äger en fastighet ska man dela den sammanlagda kapitalvinsten från fastigheten på två. Därefter skattar båda personer på respektive kapitalvinst. Ägde ni huset tillsammans ska du alltså betala skatt på din andel av kapitalvinsten och dödsboet ska betala skatt på den andel av kapitalvinsten som tillhörde din maken. Den skatt som dödsboet i så fall är skyldig att betala ska betalas innan ett arvsskifte sker, alltså innan särkullbarnen får ut sitt arv. Dödsboets deklaration:Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Mer information kan du hitta på skatteverkets hemsida (länk). Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Fråga om kapitalvinstskatt

2017-08-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om en äldre person hamnar på äldreboende o säljer sitt hus betalar hen full reavinstskatt då?Om en person avlider när hen bor i sitt hus betalar arvtagaren reavinstskatt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Skatt för kapitalvinster (reavinstskatt) för hus ska betalas endast då huset säljs, 41 kap 2. § inkomstskattelagen (1999:1229). Kapitalvinstskatt ska inte betalas då man ärver huset, utan det är först då i så fall när arvtagaren säljer huset som denne då ska betala kapitalvinstskatt.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du ställa en ny fråga till Lawline.Hälsningar

Vad är skattesatsen på kapitalvinst vid bostadsförsäljning?

2017-08-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Blir skatten på min bostadsförsäljning högre om jag inte väntar ett år med att sälja?Och vilka skattesatser gäller?Tacksam för besked!Cecilia
Olle Hansen Ölmedal |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Skattesatsen på kapitalvinsten vid bostadsrätts/fastighetsförsäljning är för en fysisk person 22 %. Detta följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 §, samt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. Skattesatsen har inte förändrats på många år, och det finns inget som talar för att den kommer att ha hunnit ändras till nästa år. Eftersom det är själva kapitalvinsten på försäljningen som du ska betala skatt för, så är det inte möjligt att avgöra om du får betala mer skatt detta eller nästa år. Hur stor kapitalvinst du kommer att göra på försäljningen beror på hur stor ersättning som du lyckas få vid affären, och det kan jag så klart inte spekulera i.Skattesatsen är alltså 22% på kapitalvinsten, och den kommer med största sannolikhet inte att förändras till nästa år. Du får alltså betala lika stor andel av kapitalvinsten i skatt detta år som nästa.För att få mer information om beskattningen av försäljning av bostadsrätt/fastighet så har skatteverket ganska utförlig information på skatteverket.se. Där kan du till exempel hitta information om hur du räknar ut din kapitalvinst med mera.Jag hoppas att du tycker att du fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen

Skattesituationen blir densamma oavsett om en fastighet säljs av en förälder, senare dödsboet eller arvingarna

2017-09-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Min far har en villa värd kanske 7-8 milj. Han klarar inte av att bo där längre och vi behöver sälja huset. Jag och min syster är enda arvingar. Vad är bäst, så länge han fortfarande är i livet: Att sälja huset o sätta in pengarna på hans konto och pengarna sedan tillfaller oss bägge syskon när far avlider? Eller att han ger oss huset nu och vi sedan säljer det och delar på pengarna? Vilket blir bäst skattetekniskt?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I Sverige har gåvo- och arvsskatten avskaffats, så den enda skatt som bli aktuell är vinstskatt vid försäljningen av fastigheten. Vinstskatt ska betalas oavsett om det är er pappa, dödsboet eller ni arvingar som säljer fastigheten. Vinstskatten är dessutom samma oavsett vem som säljer. När man ska räkna ut kapitalvinsten som ska beskattas när man säljer en ärvd fastighet så använder man anskaffningsvärdet som arvlåtaren köpte fastigheten för (minus förbättringskostnader, mäklararvoden). Därför kommer skatten att bli densamma oavsett vem av er och er far som säljer fastigheten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kvittning mellan bostadsrätter och fritidshus

2017-09-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Förlust vid försäljning av bostadsrätt. Intäkt vid försäljning av fritidshus samma år som beskattas med o,22 procent. Kan man kvitta dessa i deklarationen .?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att fritidshuset faller in under fastighetsbegreppet och då används procentsatsen du hänvisar till. Vid beräkning av kapitalvinstskatt ska samtliga kapitalvinster och kapitalförluster tas upp och ett eventuellt överskott ska då skattas med 30%. 1 kap. 6 § och 65 kap. 7 § Inkomstskattelagen (IL). Både bostadsrätter och fastigheter hör till inkomstslaget kapital så därmed kan en kvittning ske mellan kapitalvinsten och kapitalförluster. Det framgår i 45 kap. 33 § IL att man endast ska ta upp 22/30 av kapitalvinsten vid en fastighet till beskattning (det är här din procent på 22% kommer ifrån). Vid kapitalförluster ska man dra av 50% av förlusten enligt samma lagrum. En motsvarande bestämmelse finns i 46 kap 18 § IL som anger att för bostadsrätter ska 50% av förlusten dras av. Slutsatsen av detta blir att av din kapitalvinst ska du ta upp 22/30 till beskattning och för kapitalförlusten får du dra av 50%. Om du då har ett överskott är skatten 30% av överskottet, annars blir det ingen skatt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vem betalar kapitalvinstskatt (reavinstskatt) vid försäljning av bostad

2017-08-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hej!!!! min man och hans bror fick ärva en bostad efter deras mor nu i våras.bostaden är värd ca 400 000kr. taxeringsvärdet ligger på 301 000kr.nu ska min mans bror lösa ut min man.vilka rättigheter har min man?ska det betalas reavinstskatt på det?vem ska isåfall betala det? MVH
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att ni använder er av Lawlines betaltjänster.Vilka rättigheter har din man?Jag utgår från att din make och hans bror samäger bostaden med 50 % var. Vid ett samägande är tanken att delägarna ska dela på samtliga kostnader som uppstår på grund av samägandet, så länge inget annat har avtalats om i ett så kallat samägandeavtal. Huvudregeln är att ingen delägare har rätt att utan den andres samtycke vidta några åtgärder i bostaden (2 § lag om samäganderätt). Ett undantag från denna regel är att en delägare alltid har rätt att kräva att bostaden säljs på offentlig auktion (6 § samma lag). Anledningen till detta undantag är att intresset att upplösa ett delägarskap har ansetts väga tyngre än intresset att behålla det. Ska kapitalvinstskatt (reavinst) betalas vid försäljning?Vid arv av bostad, inträder arvtagarna i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). De värden som avgör hur stor kapitalvinstskatt som ska betalas är följande (44 kap. 13-14 §§ samma lag):1. bostadens anskaffningsvärde (vad arvlåtaren köpte bostaden för),2. förbättringskostnader (t.ex. om arvlåtaren eller nuvarande ägare renoverat bostaden, mäklarkostnader vid försäljning eller liknande),3. försäljningspris (det pris din make säljer sin andel för).Avgörande är alltså vad din svärmor en gång i tiden köpte bostaden för, vilka utgifter hon (och nuvarande ägare) har haft för förbättringar och vilket pris som din make säljer sin andel för. Eftersom halva bostaden ska lösas ut, ska enbart halva anskaffningsvärdet och hälften av utgifterna för förbättringar på bostaden ska dras av försäljningspriset. Resultatet är mellanskillnaden och därmed vad som ska kapitalvinstbeskattas (reavinst). Skattesatsen är 22 % (65 kap. 7 § och 45 kap. 33 § samma lag).Vem betalar kapitalvinstskatten?Din make kommer att betala kapitalvinstskatten eftersom det är han som gör vinst. Hans bror får stå för kostnader för stämpelskatt och lagfart. När din makes bror säljer bostaden i framtiden kommer han att betala kapitalvinstskatt för sin egen vinst.Hör av er om något är oklart i svaret.Vänliga hälsningar,

Skatt vid försäljning av ärvd fastighet

2017-08-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hejsan!Jag och min syster fick ärva en skogsfastighet av vår far för ca 2 år sedan. För ett tag sen så skedde ett arvskifte och jag fick 50% och min syster 50%. Taxeringsvärdet på fastigheten är rätt hög och vi kommer att sälja det under taxeringsvärdet. Måste man då skatta på det eller räknas det som arv?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av fastigheter beskattas försäljningen inom inkomstslaget kapital då det rör sig om en avyttring (försäljning) av en tillgång enligt 41 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K41P2S1). Beräkningen av en kapitalvinst eller kapitalförlust gör man enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1), man minskar då ersättningen för försäljningen med de kostnader som den skatteskyldige haft för anskaffande av tillgången och eventuella utgifter (se nedan specialreglerna för fastigheter). Din fråga rör just hur man ska skatta för en försäljning av en ärvd tillgång. Detta är reglerat i 44 kap. 21 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P21) som anger att om en skatteskyldig ärvt en egendom och därefter avyttrar den kommen den skatteskyldige träda in i den tidigare ägarens skattemäsiga ställning. Om din far till exempel hade köpt fastigheten för 1 Mkr och er försäljning gav 2 Mkr ska ni skatta som om ni köpt fastigheten för 1 Mkr. Vid försäljning av fastigheter finns begränsningar på vilka utgifter man kan dra av vid en försäljning enligt 45 kap. 11 § IL och man ska inte heller skatta för hela kapitalvinsten eller tillgodoräkna hela kapitalförlusten enligt 45 kap. 33 § IL. Taxeringsvärdet har betydelse för den löpande beskattningen av fastigheten och inte den beskattning som sker vid en försäljning av fastigheten. Om fastigheten var införskaffad av din far innan 1952 kan taxeringsvärdet däremot användas för att beräkna vad din faderns anskaffningsutgift var för fastigheten enligt 45 kap. 28 § IL. Hoppas att du fick svar på din fråga!