Ska skatt betalas vid avyttring av del av en ärvd fastighet?

2018-03-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min bror vill lösa ut mig ur huset som vi ärvde för tre år sen efter vår mamma. Marknadsvärdet är 625000 kr, taxeringsvärdet är 559000kr. Vi har kommit överens om att jag ska få 300000 kr. Det jag undrar är om jag måste betala nån skatt på den summan. Det borde ju inte vara nån skatt eftersom det är mitt arv efter mamma.
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är sant som du säger att förvärv genom arv inte är skattepliktigt (8 kap 2 § Inkomstskattelagen, IL). Däremot inträder du i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Det betyder att man räknar på det anskaffningsvärde som din mamma hade när hon köpte fastigheten. Således kommer du att kapitalvinstbeskattas eftersom du säljer/avyttrar din del av fastigheten (se 44 kap 3 § IL). Det underlag som man beskattas på är den vinst respektive förlust som uppkommer. Beräkningen sker enligt följande: Försäljningspriset- försäljningsutgifter- anskaffningsvärde och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter+ återföring av uppskov= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL). Dock har din del av fastigheten avyttras till ett pris som understiger marknadsvärdet på huset. Blandat fång uppstår om en tillgång sker mot ersättning, men utan att ersättningen motsvarar den överlåtna tillgångens marknadsvärde. Om det blandade fånget avser en fastighet så gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva om det finns någon gåvodel. Bedömning görs utifrån en fastighets taxeringsvärde (RÅ 81 1:29). Om ersättningen är större än taxeringsvärdet utgör det en försäljning som ska beskattas. Men om ersättningen understiger taxeringsvärdet så är det att anses som en gåva. Vidare är gåvor skattefria (se 8 kap 2 § Inkomstskattelagen). Vid bedömningen i ditt fall, så ska inte taxeringsvärdet på hela huset beaktas utan endast din del av taxeringsvärdet. Understiger ersättningen din del av taxeringsvärdet så är det att anses som en gåva. Nu vet jag inte hur stor del av fastigheten du äger varav jag inte kan avgöra om det är att ses som en gåva. Förutsatt att du äger hälften så överstiger ersättningen din del av taxeringsvärdet (559 000/2=279 500). Därmed är det inte en gåva och beskattning ska ske. Hoppas du fick svar på din frågamvh

Skatt vid överlåtelse av bostadsrätt, blandat fång

2018-02-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej ska köpa en bostadsrätt som kostar 2,200,000kr med kompisen jag ska köpa ifrån har banklån på 920,000kr och vill skänka resten till mig. Han vill att jag tar över lånet på 920,000kr sen är det klart. Hur fungerar det med skatten samt köpet?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst ska jag nämna att gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Det gäller såklart även i ert fall och den del av överlåtelsen som avser gåva är helt skattefri. Däremot gäller andra regler (som jag nämner nedan) i fråga om köp.Övertagande av lånetDu får lägenheten i gåva i utbyte av att du tar över lånet på 920 000 kr. Att du tar över lånet räknas som en betalning, vilket innebär att överlåtelsen inte är en gåva helt och hållet, utan så kallat blandat fång. 2 200 000 - 920 000 = 1 280 000 kr anses vara gåva, medan resterande 920 000 kr anses vara ett köp.När det gäller bostadsrätter är det den s.k. delningsprincipen som tillämpas när man ska avgöra hur skatt ska utgå på så kallat. Detta innebär att den del som utgör köpet beskattas, medan den delen som utgör gåva inte beskattas.Beräkning av din kompis skattepliktiga kapitalvinstI er situation är uppdelningen följande: Köpdelen är 920 000 / 2 200 000 = 42%, gåvodelen är resterande 58% av överlåtelsen. Gåvodelen på 58% är skattefri.Köpdelen utgör alltså 42 % av köpet. Kapitalvinsten på köpdelen beräknas enligt följande. Först tar man fram den del av det du köpte lägenheten för (anskaffningsvärdet) som utgör köp, dvs. 42% av anskaffningsvärdet. Efter det beräknar man den kapitalvinst du har gjort, dvs. skillnaden mellan (nuvarande) marknadsvärdet och anskaffningsvärdet (som är köpdelen).Ett exempel är om din kompis köpte sin bostadsrätt för 1 500 000 kr, då ser beräkningen ut enligt följande:Den del av anskaffningsvärdet som utgör köp: 1 500 000 x 42% = 630 000 kr.Kapitalvinst: 2 200 000 - 630 000 = 1 570 000 kr.Din kompis kommer alltså ha en kapitalvinst på 1 570 000 kr, av detta kommer 22/30-delar behöva tas upp i inkomstslaget kapital: 1 151 333 kr med 30% skatt, se 46 kap. 18 § IL.FormaliaTänk på att vid gåva av bostadsrätt ska man enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen skriva ett skriftligt avtal, där både du och din kompis skriver under. I avtalet ska det även framgå vilken lägenhet det handlar och om priset. Är det en gåva ska det istället framgå att det inte är något pris. Vill man att den som får gåvan skall ta över lån, skall naturligtvis även det stå med som villkor.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinstskatt och arvsskatt

2018-01-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min far lämnade efter sig ett hus som har sålts o nu ska vi 7 syskon dela på pengarna.Måste man skratta på detta. Det blir nog inte så mycket med begravning. Pappas skulder o mäklaravgift. Men kanske 100000kr var.Hur mycket skatt ska man i så fall betala?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänker dela upp din fråga i två delar. Först kommer jag behandla försäljningen av fastigheten och sedan beskattning vid arv.Jag tolkar det du skriver som att det är dödsboet som har sålt fastigheten och således inte arvingarna som först fått ärva fastigheten och sedan sålt den. Hör av dig om det är på ett annat sätt. När fastigheten säljs beskattas en eventuell vinst i inkomstslaget kapital. Kapitalvinsten för fastigheter beräknas enligt 44:13 inkomstskattelagen (IL) genom följande formel:Ersättning för avyttrade tillgången – Utgifterna för avyttringen – Omkostnadsbeloppet = KapitalvinstUtgifterna för avyttring är exempelvis mäklarkostnader. Omkostnadsbeloppet utgörs enligt 44:14 IL av utgifter för anskaffning ökad med förbättringsutgifter. För fastigheter tas sedan 22/30 av kapitalvinsten upp till beskattning, enligt 45:33 IL. Exempelvis:Ersättningen uppgår till 1 000 000 kr, utgifterna för avyttringen till 50 000 kr och omkostnadsbeloppet är 250 000. Då är kapitalvinsten 1 000 000 – 50 000 – 250 000 = 700 000. 22/30 av 700 000 blir ca 513 000 kronor. 513 000 kronor tas sedan upp till beskattning. Skattesatsen i inkomstlaget kapital är 30% enligt 65:7 IL. 30% av 513 000 är ca 154 000 kronor. Skatten som ska betalas är då 154 000 kronor. Om dödsboet säljer fastigheten är det dödsboet som kommer att betala skatten.Arvsskatten är numer borttagen i Sverige. Det innebär att den summan du erhåller genom arv inte ska tas upp till beskattning, vilket framgår av 8:2 IL.Hör av dig om du har fler frågor!

Skatt på kryptovalutor

2018-01-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag köper " cryptocurrency " online valutor och har tjänat pengar på detta. Jag undrar hur det är med skatt och man måste betala samt om det finns ett sätt att undvika betala skatt om man ska betala.
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du säljer tillgångar och gör en vinst ska du betala skatt på vinsten. Det här gäller också kryptovalutor som ska kapitalvinstbeskattas enligt reglerna i 52 kap Inkomstskattelag (1999:1229) (IL) om övriga tillgångar. När du ska beräkna din vinst ska du enligt 52 kap. 3 § IL använda genomsnittsmetoden för att beräkna omkostnadsbeloppet. Därefter tar du din ersättning för kryptovalutan minus omkostnadsbeloppet för att få fram vinsten som du sedan ska betala skatt på. Kapitalvinster beskattas med 30 % enligt 65 kap. 7 § IL.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinster på utländska personliga tillgångar

2018-02-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Enligt 52 kap. 2 § IL är kapitalvinster skattepliktiga till 100% procent men vinster upp till 50000kr per år beskattas inte utan är skattefria. Gäller det personer som är obegränsat skattskyldiga och har tillgångar i utlandet?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är det viktigt att veta att 52 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL) endast gäller för kapitalvinster på personliga tillgångar. Regeln gäller alltså inte för andra kapitaltillgångar som aktier och fastigheter. Det som avses med personliga tillgångar är exempelvis bohag, prydnadssaker i hemmet, normala bilar och smycken. Även tillgångar som till viss del är kapitalplaceringar som värdefull konst kan anses vara personliga tillgångar, så länge det inte till större delen är en kapitalplacering. Det är den faktiska användningen av tillgången som är avgörande för bedömningen.Regeln i 52 kap. 2 § IL handlar om kapitalvinster och därför beaktas endast tillgångar som har avyttrats under beskattningsåret. Innehav av andra tillgångar påverkar inte detta. Som obegränsat skattskyldig i Sverige är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och det innebär skattskyldighet även vid försäljning av utländska tillgångar (3 kap. 8 § IL). Också 52 kap. 2 § IL gäller vid försäljning av utländska personliga tillgångar och dessa ska alltså bara tas upp till beskattning till den del de överstiger 50 000 kr. Den slutliga skatten kommer även att påverkas av andra kapitalvinster- och förluster under året.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avyttring av ärvd bil

2018-02-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min pappa vill avyttra en veteranbil. Han vill ge mig och min syster bilen i gåva så att vi kan sälja den och dela på försäljningsbeloppet. Hur beskattas beloppet för mig och min syster? Vad jag förstår finns inte gåvoskatt eller arvsskatt längre.Hur påverkar det vår ekonomi? Jag har lån på huset och brukar få tillbaka på skatten. Min syster har en mindre bit mark som arrenderas ut och brukar få lite kvarskatt. Vi vill gärna ha tillgång till en del av beloppet att kunna användas vid behov (fibergrävning och avloppsfilteranläggningar på gång i kommunen).Försäljningsvärdet ligger på 5 - 600 000:- för bilen, anskaffningsvärdet är mycket lågt (då han reparerat upp bilen själv), men man kan väl räkna värde på 25% av försäljningssumman?Hur gör vi på bästa sätt för att det mesta inte ska försvinna i skatt?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du säger finns ingen gåvoskatt längre. Er pappa kommer inte beskattas när han ger bilen i gåva till dig och din syster. Däremot inträder du och systern i er pappas skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelag (1999:1229). Detta kallas kontinuitetsprincipen och innebär att gåvomottagaren (det vill säga du och din syster) får använda gåvogivarens (er pappas) anskaffningsvärde och andra omkostnader som funnits. Alltså slipper din pappa betala skatt, men du och din syster ska istället betala den skatten när ni en dag säljer bilen. Syftet med kontinuitetsprincipen är att individer inte ska kunna ge bort dyrbara ting och att gåvomottagaren sedan sälja den med stor vinst som aldrig beskattas. Nästa fråga blir hur vinsten ska beräknas och det är här ni kan påverka hur mycket skatt ni måste betala. När ni ska beräkna vinsten ska ni ta försäljningspriset minus anskaffningsutgifter och omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det sättet du och din syster kan påverka hur mycket skatt ni ska betala är alltså genom att försöka få en så stor anskaffningsutgift och omkostnadsbelopp som möjligt. Du och din syster får som omkostnadsbelopp räkna 25 % av ersättningen minskad med försäljningsprovision och andra utgifter för försäljningen. Detta står i 52 kap. 2 § Inkomstskattelag (1999:1229) och jag antar att det är denna paragraf du hänvisar till i din fråga. En sak jag nämner i förbifarten, men inte tror blir tillämpligt, är också att kapitalvinster understigande 50 000 kr på personliga tillhörigheter inte tas upp till beskattning. De är alltså skattefria. Här verkar det dock som er vinst kommer överstiga 50 000 kr. Nästa fråga blir hur kapitalvinsten lär påverka er ekonomi i övrigt. Jag tolkar det som att du får ränteavdrag på dina lån exempelvis. Detta betyder att du, beräknat på hela året, gjort kapitalförluster eftersom du betalat ränta men inte haft några/tillräckliga kapitalvinster för att gå plus, jfr 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § kap Inkomstskattelag (1999:1229). Kapitalförluster uppstår då du exempelvis betalar lån eller säljer aktier med förlust. När du sedan får in en kapitalvinst från bilförsäljningen kommer detta påverka din möjlighet att få göra ränteavdrag, eftersom du då troligtvis inte gör en kapitalförlust vid årets slut utan en kapitalvinst. Som sagt tidigare ska kapitalvinsten skattas och skattesatsen är 30% enligt 65 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229)Detsamma gäller för din syster efter att det beräknats om det blivit en kapitalvinst eller kapitalförlust för året. Sammanfattningsvis tycker jag du och din syster ska använda er av 25 % som omkostnadsbelopp. Förslagsvis ska den av er som har minst nytta av avdragen/inga avdrag sälja bilen. Då får ni så liten effekt som möjligt på möjligheten till avdrag på skatten för diverse lån och andra kapitalförluster. Med vänliga hälsningar,

Skatt vid överlåtelse av lägenhet, blandat fång

2018-01-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |hej! hade tänkt ge gåva (överlåta) en bostadsrätt till min son.jag köpte den i juni 2003 för 450 000 kr. Bostadsrätten är belånad för 800 000 kr( som jag använde som insats för husköp) marknadsvärde enligt boli 1800 000 kr.Vi hade tänkt att sonen ta över lånet och ta över bostadsrätten. han bor redan där sedan 9 år tillbaka, och jag fortfarande äger den.undrar hur går man till väga (skattemässig)hur blir det med tex. försäljning under marknadsvärde?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst ska jag nämna att gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Det gäller såklart även i ditt fall och du som gåvogivare kommer därför inte beskattas för bostadsrätten när du överlåter den som en gåva till din son.Övertagande av lånetDin son får lägenheten i gåva i utbyte av att han tar över lånet på 800 000 kr. Att din son tar över lånet räknas som en betalning, vilket innebär att överlåtelsen inte är en gåva helt och hållet, så kallat blandat fång. 1 800 000 - 800 000 = 1 miljon anses vara gåva, medan resterande 800 000 kr anses vara ett köp.När det gäller bostadsrätter är det den s.k. delningsprincipen som tillämpas när man ska avgöra hur skatt ska utgå på så kallat. Detta innebär att den del som utgör köpet beskattas, medan den delen som utgör gåva inte beskattas.Beräkning av din skattepliktiga kapitalvinstI din situation är uppdelningen följande: Köpdelen är 800 000 / 1 800 000 = 44%, gåvodelen är resterande 56 % av överlåtelsen. Gåvodelen på 56% är skattefri.Köpdelen utgör alltså 44 % av köpet. Kapitalvinsten på köpdelen beräknas enligt följande. Först tar man fram den del av det du köpte lägenheten för (anskaffningsvärdet) som utgör köp, dvs. 44% av anskaffningsvärdet är: 450 000 x 44% = 198 000 kr. Efter det beräknar man den kapitalvinst du har gjort, dvs. skillnaden mellan (nuvarande) marknadsvärdet och anskaffningsvärdet är: 1 800 000 - 198 000 = 1 602 000 kr.Du kommer alltså ha en kapitalvinst på 1 602 000 kr, av detta kommer 22/30-delar behöva tas upp i inkomstslaget kapital: 1 174 800 kr med 30% skatt, se 46 kap. 18 § IL. FormaliaTänk på att vid gåva av bostadsrätt ska man enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen skriva ett skriftligt avtal, där både du och din son skriver under. I avtalet ska det även framgå vilken lägenhet det handlar om priset. Är det en gåva ska det istället framgå att det inte är något pris. Vill man att den som får gåvan skall ta över lån, skall naturligtvis även det stå med som villkor.Hoppas att jag besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar,

Delningsprincipen vid överlåtelse av bostadsrätt

2018-01-08 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Fråga 1: Min svärmor vill ge sin bostadsrätt till sin son i gåva och vill då att han i samband med detta tar över hennes lån. Juristen hon pratat med nämnde delningsprincipen, medan mäklaren hon pratat med sa att juristen inte visste vad han pratade om. Lägenheten köptes för 475 000 plus att hon belånat den ytterligare, så totalt har hon lån på 820 000. I september 2017 värderades lägenheten (muntligt) till ca 2 000 000 kr. Hur mycket i denna affär skulle bli gåva och hur mycket skulle bli försäljning/köp? Fråga 2: Svärmor vill alltså kringgå reavinstskatt för sin del iom att hon vill ge lägenheten i gåva, men vad blir konsekvenserna av detta för min sambo när han sen säljer lägenheten? Hur mycket kommer han få betala i reavinstskatt? Säg då att lägenheten säljs för 2 000 000 och han då har det övertagna lånet på 820 000.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomstskattelagen(IL) är tillämplig i fallet.Det juristen säger stämmer, alltså att delningsprincipen gäller. I RÅ 1988 ref 22 klargjordes att delningsprincipen gäller vid blandade fång vid överlåtelse av bostadsrätt. Med blandade fång menas alltså att ena delen räknas som benefik(gåva) och den andra delen som onerös(en motprestation har erhållits). Således kommer beskattningskonsekvensen bli andra än om t.ex. hela överlåtelsen hade varit en gåva eller ett köp.Om vi då räknar på just din svärmors fall och svarar på din första fråga, så blir det såhär:Anskaffningsvärde för bostadsrätten är 475 000 kr.Marknadsvärdet är 2 000 000 krÖvertagandet av lånet räknas som ersättning, alltså blir ersättningen 820 000 kr.Hur stor del är då benefik respektive onerös?Onerös del: ersättningen delat med marknadsvärdet på tillgången vid gåvotillfället. 820 000/2 000 000= 0,41. 41% av överlåtelsen är benefik.Benefik del= 59% av överlåtelsen är gåva. Den benefika delen av överlåtelsen föranleder ingen inkomstbeskattning.Om din svärmor betalade 475 000 kr från början så ska nu endast 41 % räknas som ett köp. Omkostnadsbeloppet för den onerösa delen blir enligt 44 kap 14 § IL anskaffningsutgiften för bostadsrätten, alltså 0,41x475 000= 194 750 kr.Kapitalvinsten är enligt 44 kap 13 § ersättningen minskad med utgifterna för avyttringen(t.ex. mäklararvode) och minskad med omkostnadsbeloppet.Alltså 820 000-194 750= 625 250 kr. Detta är kapitalvinsten. Enligt 46 kap 18 § IL ska endast 22/30 av kapitalvinsten tas upp i inkomstslaget kapital. Det blir ca 458 517 kr som kommer ett beskattas med 30 % enligt 65 kap 7 § IL(under förutsättning att hon inte har andra inkomster eller utgifter i inkomstslaget kapital).Till din andra fråga, vad blir beskattningskonsekvenserna för din sambo när han säljer?Vi utreder först vad din sambos omkostnadsbelopp är. Han har tagit över lånen vilket räknades som ersättningen. Anskaffningsutgiften för din sambo var alltså 820 000 kr. Men här får vi inte glömma 44 kap 21 §, kontinuitetsprincipen. Den säger att om en tillgång förvärvas genom gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det betyder att din sambo tar över din svärmors omkostnadsbelopp för den benefika delen. Den benefika delen va 59 % av 475 000 kr=280 250 kr. Sammanlagt blir omkostnadsbeloppet för din sambo 820 000+280 250= 1 100 250 kr. Om han då säljer för 2 000 000 kr blir kapitalvinsten enligt 44 kap 13 och 14 §§, 2 000 000-1 100 250= 899 750 kr.Samma gäller här att kapitalvinsten kvoteras enligt 46 kap 18 § och tas upp till 22/30. Det blir ca 659 817 kr som tas upp i inkomstslaget kapital!Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över eller om det är något som är oklart!