Får en göra avdrag i deklarationen för att ha betalat av sambons lån?

2018-04-11 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo har under åren belånat vår då gemensamma fritidshus, totalt 1,7 Mkr. Vi står båda som låntagare av lånen.Vid försäljning av fastigheten 2017 var min sambo och vår dotter ägare till fastigheten. 75-25%. Jag var utköpt. Jag hade inga möjligheter att återbetala min del av lånen som var intecknade i fastigheten utan det fick min sambo göra. Hon betalade både hennes och min del av lånen.Kan hon göra avdrag för underskott av kapital för den del av lånen som är mina, men som jag inte kan betala. och i så fall. Hur gör hon?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis att ge ett sammanfattande svar på din fråga för att därefter lämna en mer utförlig redogörelse för vad som gäller lite mer allmänt kring beskattning i inkomstslaget kapital, vilken du kan läsa om intresse finns. Längst ned finner du kontaktuppgifter till mig ifall något skulle vara oklart eller om jag missuppfattat någon omständighet.Sammanfattande svar på din frågaDin sambo har ingen möjlighet att göra avdrag i deklarationen för avbetalningarna på lånet – varken sin eller din del av lånet. Det kan dock vara så att det finns andra utgifter som ger möjlighet till vissa avdrag, exempelvis räntekostnader för lånet.---------------UtgångspunkterJag uppfattar situationen som att fritidsfastigheten använts av er själva såsom fritidsbostad samt ägts av er i egenskap av privatpersoner och kommer därför utgå från detta i mitt svar. Fastigheten är därmed att betrakta som privatbostad i inkomstskattelagens (IL) mening (2 kap 8 & 13 § IL). Då inget annat framgår förutsätter jag att fastigheten inte förvärvats tidigare än år 1952 – i annat fall gäller vissa speciella regler (44 kap 28 § IL).Vidare kommer jag utgå från det ägarförhållande du beskrivit ovan, det vill säga att de faktiska ägarna av fastigheten vid försäljningen var din sambo och er dotter. Då det verkar som att du blev utköpt tidigare än 2017 kommer jag fokusera mitt svar på vilka avdragsmöjligheter som kan finnas för din sambo och eventuellt även er dotter för beskattningsåret 2017. Jag kommer dessutom utgå från att din sambo och dotter inte sedan tidigare har uppskov (uppskjuten skatt från annan fastighetsförsäljning).Hur beskattas fastighetsförsäljning?Den kapitalvinst (eller kapitalförlust) som gjordes vid försäljningen av fastigheten ska tas upp i deklarationen för 2017 under inkomstslaget kapital (41 kap 1-2 § & 44 kap 26 § IL). Den som gör ett överskott i inkomstslaget kapital är skyldig att betala skatt. Skattesatsen ligger på 30 %, men för kapitalvinster på just privatbostadsfastigheter gäller att enbart tjugotvå trettiondelar av kapitalvinsten ska beskattas – i praktiken är alltså skatten för kapitalvinst av privatbostadsfastighet 22 % (45 kap 33 § & 65 kap 7 § IL).Beräkning av kapitalvinstKapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan inkomsten från försäljningen och fastighetens omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde + vissa utgifter för förbättring av fastigheten) (44 kap 13-14 § IL).Från försäljningspriset får alltså vissa avdrag göras vilket innebär att kapitalvinsten som ska beskattas minskar (45 kap 11-12 § IL):– kostnader hänförliga till försäljningen, exempelvis mäklarkostnader, värdering, besiktning– inköpspriset för fastigheten, lagfartskostnad, utgift för inteckning– kostnader för ny-, till-, ombyggnad eller andra grundförbättringar som gjorts på huset (i den utsträckning kostnaderna varit minst 5000 under ett kalenderår)– kostnader för reparationer och underhåll som gjorts år 2012 eller senare, i den mån åtgärderna medfört en värdeökning som bestod vid försäljningstillfället jämfört med när ni köpte fastighetenObservera att kostnad som redan dragits av i form av ROT-avdrag inte får dras av igen (44 kap 14 § IL).Avdragen enligt ovan redovisas på en K5-blankett. Den summa som finns kvar efter att ovanstående avdrag gjorts utgör kapitalvinsten för fastigheten. Av denna ska 22/30-delar tas upp som inkomst av kapital i deklarationen.Vilka andra avdrag får göras i inkomstslaget kapital?Under inkomstslaget kapital ska som nämnt kapitalvinsten från fastighetsförsäljningen tas upp (med så stor andel i din sambos respektive er dotters deklaration som motsvarar ägandet). Därutöver ska andra kapitalinkomster tas upp, såsom exempelvis inkomster från värdepapper. Vidare får avdrag göras för vissa kostnader som är kopplade till inkomsterna samt eventuella kapitalförluster. (42 kap 1 § IL) Får några avdrag göras för lånet?Vad gäller lånet får avdrag göras för ränteutgifter som en betalningsansvarig gjort – däremot inte för amortering av lån (42 kap 1 § andra stycket IL). Din sambo har alltså inte rätt att göra några avdrag för sådana kostnader hon haft som är hänförliga till din del av lånet. Att hon betalat din del av lånet får snarast betraktas som en gåva alternativt lån till dig beroende på vad ni kommit överens om.---------------Hoppas du fått svar på din fråga! Du når mig på malin.gustavsson@lawline.se om något känns oklart och behöver redas ut.Vänliga hälsningar,

Avdrag för byggkostnader

2018-03-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi ska sälja ett fritidshus som vi byggt själva. Tomten köptes 1999. Huset färdigbyggt några år senare. 95 kvm hus på södra gotland. Hur gör man med avdrag för byggkostnad/kvitton? Vi tror att det ska bli avdrag för runt 1000000 kr- inkl tomtköp på 2000 kvm. Alla kvitton samt bygglovsanteckningar finns inte kvar. Lån finns. Jagvet att arbetskostnadi inte dras av. Ska vi vända oss till jurist? Vilken sorts i så fall.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln enligt svensk skattelagstiftning är att avdrag för byggkostnader, även kallat förbättringsutgifter, måste styrkas med kvitton eller fakturor, (se närmare i detalj 45 kap. 11 § Inkomstskattelagen). Eftersom ni verkar sakna möjlighet att styrka era kostnader med kvitton då de inte längre finns kvar kan Skatteverket göra en "skälighetsbedömning". De uppskattar då utgiften för byggkostnaderna till ett s.k. skäligt belopp, vilket bedöms i det enskilda fallet. Man tar då hänsyn till åtgärdernas omfattning, art, tidpunkt och vad som finns för annan bevisning i ärendet. Att ni exempelvis har andra kvitton kvar samt lån är troligtvis till er fördel.I ett mål från 2002 (RÅ 2002 ref. 73) uppskattades ett s.k. skäligt belopp. I målet saknades en utredning om kostnadernas storlek, men det fanns däremot en hel del material i utredningen genom olika ritningar, handlingar, beslut om lån för byggkostnader etc. Avdrag medgavs då till ett skäligt belopp. Min rekommendation är att ta hjälp av en skattejurist eller revisor som kan hjälpa er i ärendet då det rör sig om ett stort belopp som ni begär avdrag för. Hoppas ni har fått svar på er fråga. Glad påsk,Med vänliga hälsningar

Kapitalvinstskatt

2018-03-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej ! Jag ska betala in vinstskatt det här året för min lägenhet jag sålde. Jag köpte lägenheten tillsammans med min sambo för 1.675.000:-. vi stod 50/50 på lånet. drygt 1 år senare gjorde vi slut och det bestämdes att jag bor kvar. vi värderade lägenheten till 2.000.000:-. han fick då sin del av vinsten minus en summa jag lagt mer i handpenning (vi hade skuldebrev på det) så han fick 137.500:- ner i fickan och jag stod sen ensam på lånen. Vi gjorde ett överlåtelseavtal. drygt ett år efter det utökade jag bolånet med 100.000:- för att renovera köket. Förra året sålde jag bostaden och fick 3.100.000:-. Jag har svårt att greppa vad min vinstskatt blir? räknar jag med att jag köpte lägenheten för 1.675.000/2 (837.500) har jag alltså en vinst på 2.263.000:- som ska beskattas 0,22% (497.860:-) Men jag har ju inte gjort en vinst på så mycket pengar? eftersom jag tog över hela lånet blev min vinst 1.425.500 (x0.22 = 313.500:-)sen har jag de där 100.000:- som jag utökade bolånet med som jag inte vet vad jag ska göra med? mycket tacksam för att få lite klarhet i det här.. Nu har jag köpt en ny lägenhet tillsammans med min nuvarande sambo, eftersom vi gick in 50/50 på den så blev kostnaden för den mindre än förra lägenheten. så skatten måste betalas in det här året. mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket rätt så måste du betala kapitalvinstskatt när du sålt din bostad med vinst. Kapitalvinstskatten ligger på 30 procent dock ska den vinsten kvoteras till 22/30 eftersom det är en privatbostadsfastighet vilket i sig resulterar en skatt på 22 procent (65 kap. 7 § + 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Beräkningen sker på så sätt att du räknar skillnaden mellan försäljningspriset minskat med utgifterna du haft på bostaden (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Utgifterna för bostaden kallas för omkostnadsbelopp i detta ingår köpeskillingen, förbättringsutgifter och mäklarkostnader (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Dessa angivna kostnader får du räkna av från försäljningspriset eftersom det är utgifter du haft på fastigheten. Att du utökat bostadslånet med 100 000 kr är i sig ingen avdragsgill kostnad om inte det är så att du renoverat för dem. Är det så att du renoverat bostaden med dem pengarna så är de avdragsgilla. Skatteverket kan komma att begära dig på bevisning där du ska styrka att dessa 100 000kr gått till förbättringsutgifter. Detta gör du med exempelvis kvitton eller för och efterbilder. Exempel på hur du kan räkna. Eftersom jag inte vet exakt vad du haft för kostnader så kommer jag inte kunna räkna ut ett exakt belopp. Men jag hoppas att mitt exempel ska vara till någon hjälp eller vägledning. Du och din dåvarande sambo köpte bostaden för 1 675 000 kr. Sedan tog du över huslånet varför du ska räkna på köpeskillingen 1 675 000 kr enligt köpekontraktet. Du sålde sedan bostaden för 3 100 000 kr. Vi har nu en vinst på 1 425 000 kr av den vinsten behöver du endast skatta 22/30 vilket resulterar i ett belopp på 1 045 000 kr (jag räknade så här 22/30 x 1 425 000 = 1 045 00 kr). Det är det här beloppet på 1 045 000 kr du räknar 30 procent skatt på och summen blir 313 500 kr. Alltså kommer du behöva skatta 315 500 kr i mitt exempel. Observera att jag innan exemplet nämner att jag inte räknat på avdragsgilla utgifter du haft som exempelvis lånet på 100 000kr. Det lånet får endast dras av om det gått till reparation/renovering och om du drar av det så kommer kapitalvinsten minska och därav får du ett lägre slutbelopp som du ska skatta. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, du är välkommen att höra av dig med mer frågor och funderingar. Jag rekommenderar dig dock att tala med skatteverket angående mer detaljerade frågor kring skatt, de har en skyldighet att besvara dina frågor och vägleda dig rätt. Med vänliga hälsningar!

Hur beskattas virtuella valutor vid gåva?

2018-03-09 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Om jag har fått olika crypto valutor i donationer via youtube och okända användare, ska det skattas? Hur hanterar man det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Skatteverket beskattas olika typer av virtuella betalningsmedel på samma sätt, varför redogörelsen i det följande får anses avse alla virtuella betalningsmedel. Följande är främst ett återgivande av Skatteverkets uttalande rörande virtuella betalningsmedel. Du kan läsa mer här Skatteverket.Vilken sorts tillgång är virtuella betalningsmedel för en privatperson som inte bedriver näringsverksamhet?Försäljning av virtuella betalningsmedel ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om "Andra tillgångar" (kapitalplaceringstillgång) eftersom virtuella betalningsmedel inkomstskattemässigt inte kan likställas med en utländsk valuta.Inkomster från mining av virtuella betalningsmedelOm man som privatperson har inkomster från mining av virtuella betalningsmedel ska man betala skatt på inkomsterna. De beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet.Virtuella betalningsmedel i näringsverksamhetVid försäljning av virtuella betalningsmedel betalning i din näringsverksamhet ska efterföljande värdeförändring normalt beskattas som inkomst av kapital. Detta gäller dock inte i verksamheter där virtuella betalningsmedel är en lagertillgång. I sådana fall ska du redovisa inkomsterna som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller till exempel utåtriktad växlingsverksamhet.Försäljning av och betalning med bitcoinNär du säljer, byter eller på liknande sätt överlåter tillgångar ska detta kapitalvinstbeskattas. Detta gäller även för virtuella valutor.Om du säljer virtuella betalningsmedel och får ersättning i form av kronor eller utländsk valuta ska denna försäljning redovisas och kapitalvinstbeskattas. Detta gör du på bilaga K4 under avsnitt D som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.SammanfattningsvisSammantaget anser Skatteverket att virtuella betalningsmedel utgör en kapitaltillgång för innehavaren, vilken sorteras in under reglerna i 52 kap. inkomstskattelagen, såsom "andra tillgångar" och inte som personlig tillgång, vilket medför en beskattning på 30 % (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). De anses sålunda inte vara värdepapper eller utländska valutor, utan ska ses som en tillgång enligt 52 kap. inkomstskattelagen.GåvaFörvärv genom gåva är emellertid skattefritt, varför du inte ska beskattas för att du fått valutan (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Däremot kommer du, enligt ovan, beskattas om du säljer valutan med vinst.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Går det att göra avdrag för kapitalförlust av Bitcoin när man deklarerar?

2018-03-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag har en kompis som köpte Bitcoins i december för 500 000 kr, vilka nu har förlorat sitt värde med drygt 300 000 kr (värda ca 200 000 kr om han hade sålt dem nu). Jag har hört att det finns något som heter 'dra av mot skatten' när man deklarerar, vad innebär detta och skulle han kunna få tillbaka någon del av sin förlust om han gjorde det?Tack
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den virtuella valutan Bitcoin har ingen formell utgivare och omfattas inte direkt av något lands lagstiftning. Vissa bestämmelser om Bitcoin i förhållande till beskattning (skatt) hittar du dock i Inkomstskattelagen (IL). En vinst eller förlust måste generellt sett vara realiserad för att det ska bli fråga om beskattning eller avdragsrätt, dvs. en försäljning måste äga rum och då uppkommer en vinst eller förlust som du i vissa fall kan göra avdrag för. Försäljning av Bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar (IL 52 kap.). Vid en försäljning där din kompis gör en förlust deklareras det på blankett K4 avsnitt D som lämnas in tillsammans med inkomstdeklarationen. Där finns möjligheten att göra avdrag för en kapitalförlust (det man förlorar) med 70% (52 kap. 5§). Hoppas att det här har varit till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Beskattningstidpunkten vid fastighetsavyttring

2018-03-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Skatt vid villkorad försäljning.hej. vi sålde vår fastighet under 2017 och fick då ett förskott på 10% av försäljningspriset. Resterande betalning får vi då detaljplanen vinner laga kraft. Uppskattat till Q3 2018. Men kan också bli uppskjutet varvid vi bor kvar. Enligt Skatteverket ska vi betala skatt på hela försäljningspriset. Trors att vi bara fått 10% av köpesumman. Kan detta stämma? Då måste vi till banken och försöka låna några miljoner för att betala skatt på pengar vi ännu inte fått ! Och vad händer om detaljplan blir uppskjuten och vi får vänta längre på våra pengar?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beskattningstidpunkten för avyttring av en fastighet är reglerat i 44 kap. 26 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P26S1). Där anges det att det är året då egendomen avyttras som en egendom ska beskattas. När egendomen betalas är således inte relevant för när skatten ska betalas. Skatteverket har således gjort en korrekt bedömning. Ett undantag till denna regel finns i 44 kap. 28 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P28S1) som anger att om kapitalvinstens storlek är beroende på en framtida händelse och man därför inte kan beräkna kapitalvinsten under avyttringsåret. En möjlighet till att beskattningen inte ska ske när ni sålde fastigheten skulle därmed kunna vara om köpesummans storlek är beroende på när detaljplanen vinner laga kraft, men utgångspunkten är att i ska skatta för hela kapitalvinsten oavsett när köpesumman betalas.Om ni vill läsa mer har skatteverket en vägledning rörande beskattningstidpunkten:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.2/2712.htmlHoppas ni fick svar på er fråga!

Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet införskaffad innan 1952

2018-03-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejÖvertog gm gåva en skogsfastighet 1984 från mina föräldrar, en fastighet som gått i släkten sedan 1800-talet.Skall nu sälja en del av skogsmarken samt behåller del av skogsmark samt hus och ladugårdsbyggnader.Hur beskattas ev vinst?MVH
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med så blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig på din fråga. Jag utgår i din fråga från att du har styckat av marken och sedan ska sälja den. Hur detta kommer beskattas avgörs delvis av vilken typ av fastighet som den nya fastigheten är. D.v.s. om den ska säljas som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet. Privatbostadsfastighet eller näringsfastighet Om fastigheten ska utgöra en privatbostadsfastighet så krävs att avsikten är att det ska byggas bostad på fastigheten. Beroende på när den nya fastigheten har avstyckats och även till vem fastigheten ska säljas till har betydelse för vilken typ av fastighet det rör sig om (om närstående eller utomstående ska köpa fastigheten). Dessa regler kommer jag inte gå in på i detalj då jag inte anser att detta är relevant för din fråga. Eftersom du nämnde skogsmark i din fråga så utgår jag från att det inte är tomtmark att det inte ska byggas bostad på den avstyckade fastigheten vilket gör att fastigheten räknas som en näringsfastighet enligt 2 kap 13 § IL. Skattesats för näringsfastighet Skatten för fysiska personer är 30% i inkomstslaget kapital. Näringsfastigheter ska dock inte tas upp till fullo utan 90% ska tas upp och skattas på enligt 45 kap. 33 § IL. Totalt kommer detta alltså föranleda en effektiv skatt på 27% av vinsten. Hur räkna ut skattebeloppet Hur stort belopp du ska betala skatt på (kapitalvinsten) räknas ut genom att ta anskaffningsvärdet minus omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnad+förbättringsutgifter) Hur mycket detta är kan jag inte svara på i ditt fall. Men som huvudregel gäller kontinuitetsprincipen vid arv d.v.s. vad den du ärvde fastigheten från betalade för fastigheten anses vara anskaffningskostnaden. Eftersom denna fastighet verkar ha ärvts i flera led så krävs att du tar reda på vad anskaffningsvärdet var när den som senast köpte marken betalade något för den om detta skett efter år 1952 enligt 44 kap. 21 § IL. Har fastigheten köpts innan år 1952 så anses anskaffningskostnaden vara 150% av taxeringsvärdet från 1952 enligt 45 kap. 28 § IL. Hur du hittar detta taxeringsvärde kan du läsa om här. När du nu ska beräkna vinsten av den del som du har avstyckat så måste man ta reda på hur stort värde den del av fastigheten som avstyckats har. Eftersom det både är en byggnad på fastigheten och mark så är detta lite komplicerat. Hur mycket marken är värd tas fram med hjälp av 19 kap. 11 § IL. Detta görs genom att man delar byggnadens taxeringsvärde med fastighetens taxeringsvärde och man får då fram hur stor del av fastigheten som utgörs av byggnad respektive mark. Detta värde kan dock justeras om det behövs enligt 19 kap. 12 § IL Ett exempel En byggnad har ett taxeringsvärde på 1 mkr och fastigheten har ett taxeringsvärde på 2 miljoner så utgör alltså byggnaden 50% av det totala värdet. Det belopp du får fram i styckena ovan d.v.s 150% av taxeringsvärdet år 1952 kommer då delas på 50% för att få fram värdet av marken som helhet. Om då exempelvis 150% av taxeringsvärdet 1952 var 5 miljoner så kommer marken vara värd 2.5 mkr. Om du då styckat av 10% av marken så kommer denna vara värd 250 tkr. Säljer du exempelvis av marken för 750 tkr så blir alltså vinsten som du ska skatta på 500 tkr. Totalt blir skatten alltså 27% av 500 tkr= 135 tkr. Hoppas du fick svar på din fråga även om det är lite komplicerat! Återkom gärna om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid försäljning av bostadsrätt som förvärvats genom gåva

2018-03-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag har fått en bostadsrätt som gåva efter min mor som jag senare säljer, vad gäller/hur beskattar staten gåvan/bostadsrätten.
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som är tillämpbar i ditt fall är inkomstskattelagen (IL), den hittar du här. Först och främst så är gåvor skattefria och behöver alltså inte beskattas. Däremot om du säljer bostadsrätten måste du skatta på den kapitalvinst som du gör. När man har förvärvat egendom (t.ex bostadsrätt) genom gåva så inträder förvärvaren (mottagaren) i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 §). Detta kallas för kontinuitetsprincipen och innebär att du som förvärvare "övertar" vad som gällde för överlåtaren i skattehänseende. Angående bostadsrätten "övertar" du alltså din mors anskaffningsutgift (inköpspris för bostaden). Vid en försäljning av bostadsrätten är det kapitalvinsten som är skattepliktig. Kapitalvinsten beräknas så som skillnaden mellan den ersättning du fick vid försäljningen minus utgifterna för försäljningen (t.ex mäklararvode), och minus det så kallade omkostnadsbeloppet (44 kap 13 §). Hur man beräknar omkostnadsbeloppet för bostadsrätter regleras i 46 kap IL. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften (inköpspriset) för bostadsrätten ökat med eventuella förbättringsutgifter och kapitaltillskott (se 46 kap. 7-12 §§ IL för vad som utgör kapitaltillskott respektive förbättringsutgifter). Slutligen är det endast 22/30 av kapitalvinsten vid försäljning av bostadsrätter som är skattepliktig, vilket därmed betyder en skatt på 22 % (46 kap 18 §). Sammanfattningsvis behöver du alltså inte betala någon skatt när du får bostadsrätten, men du måste betala skatt när du säljer bostadsrätten. Det du ska ha koll på är att det är din mors anskaffningsutgift som du ska använda vid beräkning av kapitalvinsten. HÄR kan du läsa mer om beskattning av bostadsrätter. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,