Beskattning vid försäljning av en privat bostadsfastighet

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
https://lagen.nu/1999:1229#A63 syskon ärver ett hus efter sin mor och har det tillsammans i 10 år,ett av syskonen har bott där hela tiden men vill nu köpa ut de andra vilket de är med på. Hur blir det med skatten vid försäljningen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När man som fysisk person säljer en fastighet så kommer denne beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital enligt 41 kap 2 § Inkomstskattelagen. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att fastigheten har förvärvats genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, syskonen träder in i moderns skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det modern köpte fastigheten för, ökad med eventuella förbättrande reparationer och underhåll som har gjorts (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen).

Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter kvoteras innan man beräknar skatten. Detta innebär att man endast tar upp en viss procentsats till beskattning. I detta fall gäller 22/30 delar, enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen. Denna del skattas sedan med 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Den effektiva skattesatsen blir alltså 22%.

Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att de två syskonen som kommer att sälja deras andel kommer att beskattas för kapitalvinsten med en skattesats på 22%.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (306)
2019-10-31 Kapitalvinstskatt vid försäljning av tomt som erhållits genom gåva
2019-10-31 Vinstskatt på ärvda värdepapper
2019-10-31 Vilka skattekonsekvenser följer av att erhålla en bostadsrätt som gåva?
2019-10-28 Tidpunkt för gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (74742)