Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

2018-03-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag är skriven och bosatt I Frankrike och då ärver aktier från min mor som bor I Sverige. Var beskattas aktierna, utdelningar och förmögenhet (från arvet) och med hur mycket?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller beskattning av utdelning på aktierna och förmögenhet. Hur du kommer beskattas beror på om du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige samt hurudana aktier det är fråga om. Detta behandlas i inkomstskattelagen (IL). I min fråga kommer jag att bortse från skatteavtalet mellan Sverige och Frankrike.Arvet i sig beskattas du inte för eftersom arv och gåvor inte är skattepliktiga (8 Kap 2 § IL). Istället beskattas du ifall du i framtiden avyttrar dvs. säljer dina aktier. Då inträder du i din mors skattemässiga situation, alltså du beskattas på samma sätt som om din mor sålt aktierna, detta kallas för kontinuitetsprincipen (44 Kap 21 § IL).Obegränsat skattskyldigDu är obegränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor i Frankrike om du har väsentlig anknytning till Sverige (3 Kap 3 § IL). Med väsentlig anknytning menas bl.a. att du har en bostad som är inrättad för åretruntbruk, familj, näringsverksamhet eller är ekonomiskt engagerad i Sverige. Du anses även vara väsentligt anknuten till Sverige i fem år efter att du rest från Sverige om du är svensk medborgare (3 Kap 7 § IL).Om du kommer fram till att du har väsentlig anknytning till Sverige är du obegränsat skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige, dvs. för aktierna och utdelningarna (3 Kap 8 § IL). Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster och utdelningar (65 Kap 7 § IL). Ifall aktierna är onoterade ska utdelning och kapitalvinster tas upp med 5/6 (42 Kap 15 a §).Begränsat skattskyldigOm du kommer fram till att du inte har väsentlig anknytning är du begränsat skattskyldig i Sverige (3 Kap 17 § IL). För utdelning av aktierna kommer du beskattas enligt kupongskattelagen (3 Kap 21 § IL och 4 § Kupongskattelagen). Du kommer beskattas med 30 % på utdelning (5 § Kupongskattelagen).Om du säljer aktierna ska du beskattas för det om du vid något tillfälle under de senaste 10 åren varit bosatt i Sverige. Om det är fråga om aktier ur ett utländskt företag ska du bara beskattas för det om aktierna köpts under en period då din mor var obegränsat skattskyldig i Sverige (3 Kap 19 § IL). Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster (65 Kap 7 § IL). Ifall aktierna är onoterade ska utdelning och kapitalvinster tas upp med 5/6 (42 Kap 15 a §).SammanfattningSammanfattningsvis kan man säga att det är avgörande hur länge du varit bosatt i Frankrike. Om du inte varit bosatt i Sverige sedan fem år tillbaka och inte har åretruntbostad, familj osv. kvar i Sverige kommer beskattas enligt det som står under "begränsat skattskyldig". Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Föreligger dubbelbeskattning?

2018-03-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min dotter äger en bostadsrätt i Sverige. Hon har träffat en amerikansk man och dom vill gifta sig. Hur blir de då med hennes bostadsrätt? Måste dom skriva papper att den tillhör henne? Och om hon säljer blir de dubbelbeskattning? Dvs Sverige och USA?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äganderätten till bostadsrätten kommer inte förändras för att din dotter gifter sig. Om en bodelning däremot blir aktuell till följd av skilsmässa, så kommer bostadsrätten att ingå i denna förutsatt att din dotter inte skriver ett äktenskapsförord.Enligt svensk rätt ingår endast så kallad giftorättsgods i en bodelning (se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Genom äktenskapsförord gör man egendomen till enskild egendom (se 7 kap 2 § ÄktB). Vidare är lagen disponerad som så att allt är giftorättsgods i den mån det inte gjorts till enskild egendom (se 7 kap 1 § ÄktB). För att sammanfatta kommer bostadsrätten fortfarande att ägas av din dotter och om en bodelning uppstår till följd av antingen skilsmässa eller dödsfall så kommer bostadsrätten ingå endast om den inte gjorts till enskild egendom. Huruvida det blir en internationell dubbelbeskattning ifall hon säljer bostadsrätten beror på en mängd olika faktorer. Det är svårt för mig att svara exakt hur det skulle bli i din dotters fall då jag inte har alla omständigheter. Ifall din dotter är obegränsat skattskyldig i Sverige så kommer hon beskattas för eventuell vinst i Sverige (se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen, IL). Kriterier för obegränsad skattskyldighet är att din dotter antingen bor i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Ifall din dotter inte skulle vara obegränsat skattskyldig så är hon begränsat skattskyldig för endast vissa uppräknade inkomster (se 3 kap 17-19 §§ IL). I 3 kap 19 § IL anges att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst om han eller hon vid något tillfälle under det kalenderåret då avyttringen skedde eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I vart fall kommer hon att beskattas i Sverige, varav det mer är en fråga om hon kommer beskattas i USA. Vidare har dubbelbeskattningsavtalet med USA en stor påverkan. Det som står i dubbelbeskattningsavtalen har företräde framför de nationella reglerna. Sammanfattningsvis finns för lite omständigheter i frågan för att avgöra om eventuell försäljning av bostadsrätten skulle utgöra beskattning i USA. Den bedömningen beror också mycket på hur skatterätten ser ut i där. För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

En obegränsat skattskyldig persons skattskyldighet påverkas inte av någon annans skattebetalning

2018-02-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej mitt namn är Ioana har ett F-skatt e-handel där jag säljer från Sverige till hela världen. Jag funderar på att börja med drop shipping. En leverantör från Tenerifa är intresserad att samarbeta. Kan jag själv utforma dropshiping avtalet hur jag vill? Om dropshipparen betalar skatt i Tenerife behöver jag också betala skatt i Sverige?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller avtalet är det så att svensk rätt inte omfattar några obligatoriska regler för avtal angående köp av tjänster mellan näringsidkare, så du får i princip formulera avtalet hur du vill. Den andra parten måste förstås vara överens för att avtalet ska gälla. Kommer fallet framför en svensk domstol så har domstolen enligt lagen makt att ignorera eller omformulera oskäliga klausuler i avtalet.Med avseende på skattefrågan är du obegränsat skattskyldig i Sverige så länge som du är bosatt här. Om du själv betalar skatt i Tenerife reglerar skatteavtalet mellan länderna frågan om och hur mycket kredit du får i Sverige för den skatt du betalar i Tenerife. Någon annans skattebetalning, dropshipparens i fallet ifråga, påverkar i princip inte din egen skattskyldighet.Du får gärna återkomma med fler detaljer om du önskar ett mer exakt svar. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Obegränsad skattskyldighet och bitcoins

2018-02-13 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har bitcoin som jag gjort mer än 50000% vinst på. Jag har även medborgarskap i ett annat land där kapitalvinsten är 0 om du hållt en tillgång mer än ett år. Skulle det vara möjligt för mig att sälja bitcoinen till mitt bankkonto i det andra landet för att slippa betala kapitalvinst i sverige alternativt flytta till exempel puerto rico ett tag eller är jag fortfarande skatteskyldig dessa 30%!!
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att du ska behöva betala skatt i Sverige för den vinst du gjort på dina bitcoins krävs att du är skattskyldig här. En person kan vara antingen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. För din del är det den obegränsade skattskyldigheten som blir avgörande. Personer som bor, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det betyder att alla inkomster du får, oavsett var i världen de uppstår, måste du skatta för här i Sverige enligt 3 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229). Om du väljer att flytta från Sverige kommer Skatteverket avgöra om du har en väsentlig anknytning till Sverige, i så fall är du som sagt fortfarande skyldig att betala skatt för den vinst du gjort på dina bitcoins. När Skatteverket ska avgöra om du har väsentlig anknytning tittar de på följande faktorer som återfinns i 3 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229): - om du är svensk medborgare,- hur länge du var bosatt här,- om du inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,- om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,- om du har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,- om du har familj här,- om du bedriver näringsverksamhet här,- om du är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- om du har en fastighet här, och- liknande förhållanden.Extra intressant för dig är 2 st i 3 kap. 7 § Inkomstskattelag (1999:1229) som säger att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige (och vara skattskyldig här) under fem år från den dagen då du reste från Sverige - om inte du visar att du saknar sådan anknytning. Det gäller dock enbart om du är svensk medborgare, bott här i minst tio år eller stadigvarande vistats här. Syftet med reglerna är att du inte ska kunna lämna landet av skatteskäl när du gjort en stor vinst. På grund av detta tror jag det kommer vara mycket svårt för dig att undvika skattskyldighet i Sverige.Sammanfattningsvis kan alltså sägas att när du säljer tillgångar och gör en vinst ska du betala skatt på vinsten så länge du är skattskyldig i Sverige. Det här gäller också kryptovalutor som ska kapitalvinstbeskattas enligt reglerna i 52 kap Inkomstskattelag (1999:1229) (IL) om övriga tillgångar.Med vänliga hälsningar,

Skattskyldighet för pensionsersättning från USA med hemvist i Sverige

2018-03-22 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min son har varit bosatt och arbetat i USA i flera år, nu har han flyttat hem igen. I samband med flytt fick han utbetald de pensionspengar som hans arbetsgivare satt undan. Min fråga är i vilket land han ska skatta för detta?Tack för hjälpen!Mvh
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar vilket land som har rätt att beskatta din son för hans pensionsinkomster från USA. Om han måste betala skatt eller inte i Sverige beror på: - om han är obegränsat skattskyldig,- när han fick pengarna samt - om USA har skattat pengarna. Din son blev obegränsat skattskyldig när han flyttade tillbaka till Sverige och det innebär att alla hans inkomster, oavsett var dessa har tjänats ihop ska beskattas i Sverige, enligt 3 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229). Det här betyder att om han fick pensionspengarna innan han flyttade tillbaka behöver han inte erlägga svensk skatt på pengarna. Då saknar Sverige rätt att beskatta honom. Om han fick pengarna efter att han flyttat hem har Sverige alltså beskattningsrätt. Det han då ska undersöka är om han betalat skatt i USA på just den inkomsten. Om så är fallet har Sverige ingen rätt att skatta honom längre eftersom det skulle innebära en dubbelbeskattning. Anledningen till detta är artikel 15 i Lag (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som säger att lön och annan liknande ersättning som en person med hemvist i USA eller Sverige uppbär på grund av anställning endast ska beskattas i den staten där ersättningen tjänats. Det här betyder att pensionspengar, som utgör "annan liknande ersättning", som tjänats i USA ska beskattas där (om amerikanska regler säger så) men inte i Sverige. Med vänliga hälsningar,

Frågan om undanröjande av dubbelbeskattning beror på klassificeringen av inkomsten i skatteavtalet.

2018-02-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej har en fråga. Jag har sjukpension från Nederländerna och efter15 år i sverige så har jag fått brev ifrån skattemyndigheten om att jag måste skatta i sverige men jag betalar skatt i Nederländerna. Vad har jag för rätt? Vet inte vad jag ska göra
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om beskattning av nederlänsk pension hos personer som bor i Sverige regleras i skatteavtalet mellan länderna, vilket du kan läsa här. Regleringen beror mycket på vilken typ av pension det handlar om, men pensioner omfattas av artiklarna 18 och 19 i avtalet. Du får själv läsa vilken paragraph som passar just din pension eller återkomma med detaljer om pensionen och ställa en ny fråga. I vilket fall som helst ska Sverige antingen avräkna den nederländska skatten eller undanta inkomsten från beskattning. Detta regleras i artikel 24. Om, till exempel, din pension betalas enligt socialförsäkersättningringssystemet i Nederländerna ska Sverige undanta inkomsten från beskattning. Detta framgår av artiklarna 18.3 och 24.1.c. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Skatt på såld fastighet inom EU

2018-02-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har fått min lägenhet såld i Italien( köpta 1997) och min fråga är måste jag betala skatt på pengarna i Sverige om jag ska överföra dom till mitt svenska konto? Jag har dubbla medborgarskap vill jag tilläga!Med vänlig hälsning,Stefano
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Din fråga beror på om du anses vara begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag antar att du permanent bor och arbetar i Sverige vilket betyder att du är obegränsat skattskyldig här. Med anledning av detta ska du betala kapitalvinst för försåld lägenhet i Italien. Dock kan du begära uppskov med beskattningen. Begär du uppskovet ska du bifoga köpekontrakt, eventuell lagfart och bosättningsintyg i din begäran.Mer information om detta finner du på skatteverkets hemsida.Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar

Näringsbetingade andelar

2018-02-13 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejGäller samma skatteregler inom hela EU (inkl UK) att en försäljning av näringsbetingade aktier inte skall tas upp till beskattning hos det säljande aktiebolaget, dvs försäljningsvinsten är skattefri?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kan inte hitta något som tyder på att samma regler finns i hela EU. Regeln har inte införts på grund av EU-direktiv eller liknande utan var ett förslag från dåvarande regering, jfr prop. 2002/03:96. Nästa del kan vara överflödigt för att besvara din fråga men jag tar ändå med det, eftersom jag är osäker på din frågas omfattning.Det kan, för skattefrihetens skull i Sverige, spela roll vilken bolagsform det avyttrande företaget bedrivs i. Därigenom kan det också spela roll vilket land bolaget kommer ifrån, eftersom olika länder har olika bolagsformer. Nedan presenterar jag de svenska reglerna i Inkomstskattelagen (1999:1229). Om det avyttrande företaget är svenskt:Om du planerar att från ett svenskt aktiebolag sälja näringsbetingade andelar i ett utländskt/svenskt bolag gäller reglerna om att vinsten är skattefri enl. 25 a kap. 3 § p. 1 Inkomstskattelag (1999:1229). Det här betyder att oavsett om ett svenskt aktiebolag säljer sina aktier i ett svenskt AB, tyskt GmbH eller ett engelskt Ltd så är vinsten fortfarande skattefri. Om det avyttrande företaget är utländskt: Om det avyttrande företaget är ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och motsvarar ett svenskt företag är vinsten också skattefri enligt 25 a kap. 3 § p. 3 Inkomstskattelag (1999:1229). Nästa fråga är då vad som motsvarar ett svenskt företag. Skatteverket har i sina ställningstagande (dnr 131–634183–14/111) och (131 573345–15/111) ansett att ett utländskt bolag inte motsvarar ett svenskt aktiebolag när minst en delägare har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder medan övriga delägares personliga ansvar är begränsat till aktiekapitalet. Som exempel på utländska bolagsformer med obegränsat ansvariga delägare nämns société en commandite par actions (SCA) i Luxemburg, Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) i Tyskland och private unlimited company på Irland.Med vänliga hälsningar,