Är mitt företag

2020-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är sedan oktober 2018 bosatt i Tyskland men har fortsatt min anställning på ett svenskt företag där jag har arbetat sedan 2009. Jag arbetar som teknisk konsult för sprinklersystem för brandskydd. Det har uppstått frågetecken om det svenska företaget kan bli skyldig att betala bolagsskatt i Tyskland på grund av att jag bor i Tyskland men jobbar via homeoffice åt det svenska företaget. Jag jobbar enbart med projekt åt Svenska kunder i Sverige och agerar inte representant för min arbetsgivare i Tyskland, jag utför alltså arbetet från mitt hem i Tyskland men helt och hållet på Svensk marknad. Vad gäller egentligen för mitt företag och för mig privat? Jag har fått meddelat från Skatteverket att jag är obegränsat skatteskyldig i Sverige och i Tyskland, jag är dock utförsäkrad från försäkringskassan.Vänliga hälsningar /Christian Mrotzek Becker
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen, svensk-tysk skatteavtal och tysk skatterätt. Vad gäller för din arbetsgivare? För att din arbetsgivare ska bli skattskyldig i Tyskland krävs att de har intäkter hänförliga till ett i Tyskland beläget fast driftställe. Ett fast driftställe är t.ex en filial, kontor fabrik, verkstad eller dylikt. Om du är den enda anknytningen de har i Tyskland så är det högst osannolikt att de blir skattskyldiga i Tyskland. Det finns dock vissa situationer där en person kan anses som ett driftställe, t.ex om du står för majoriteten av omsättningen för företaget, om du äger företaget eller om det är ett fåmansföretag. Om du inte är något av detta så är inte din arbetsgivare skattskyldig i Tyskland. Vad gäller för dig? I fråga om du är obegränsad skattskyldig i Sverige så är du det, 3 kap 3§ inkomstskattelagen. Frågan är om du också är obegränsad skattskyldig i Tyskland? Det är svårt att avgöra utan att kunna tysk rätt. Det är av naturliga skäl svårt för mig att avgöra detta. Men om de har ungefär likadan lagstiftning som oss, vilket jag misstänker att de har, så är du även obegränsad skattskyldig i Tyskland på grund av att du bor där. Om du är obegränsad skattskyldig i båda länder så får man gå på Sveriges och Tysklands skatteavtal (klicka här för att komma dit). Avtalet är där för att undvika eventuella dubbelbeskattningar så att enskilde ska slippa skatta i både Sverige och Tyskland. Där kan du se vart det ska beskattas för olika sorters inkomster (kapital, tjänst, näringsverksamhet), arv, gåva m.m. T.ex så beskattas din lön i Sverige (se 16§ skatteavtal, s.21).Det är dock märkligt att du har blivit utförsäkrad från försäkringskassan eftersom det är det landet man arbetar i som man får ska få socialförsäkring från. Det vill säga, där man betalar sociala avgifter ska man även få socialförsäkring. Jag tänker att vi kan ta detta under vårat samtal. Rekommendationer. För att få reda på exakt hur det ser ut för dig i Tyskland så kan du höra av dig till Tyskland skatteverk (länk här). Eftersom du beställde telefonrådgivning så tänkte jag att jag ringer dig klockan 14:00 imorgon tisdag 31/3. Om tiden inte passar får du gärna höra av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en annan tid. Med vänliga hälsningar.

Behöver jag skatta i Sverige om jag får socialförsäkringsförmåner från USA?

2020-03-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är en svensk medborgare och har varit gift med en amerikansk medborgare från 1979 t.o.m. 1997. Under dessa år var vi bosatta i Los Angeles, Ca. 1997 i samband med skilsmässa återvände jag till Sverige.Jag får Social Security Benefits från USA skickat till mig i Sverige. USA drar skatt och beloppet jag får är ett 'efter skatt' belopp. Vad gäller när jag nu ska deklarera denna inkomst i Sverige? Jag vet att det finns ett dubbelbeskattnings avtal länderna emellan, men vet inte riktigt hur det kommer att fungera i mitt fall. Det mesta av jag läste om dubbelbeskattning länderna emellan tycktes mest handla om amerikaner som flyttar till Sverige för att arbeta här.
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: "AVTAL MELLAN SVERIGES REGERING OCH AMERIKAS FÖRENTA STATERS REGERING FÖR UNDVIKANDE AV DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRANDE AV SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST". Social Security Benefits Avtalet finns att hitta på svenska om du scrolla ner ungefär halva sidan. Avtalet är till för att medborgare i Sverige och i USA ska undvika dubbelbeskattning i vissa bestämda inkomster. Varje artikel hanterar olika sorters av inkomster. Det närmsta sorten av inkomst som du har kan hittas under artikel 19, där hanteras "pension och livräntor". Artikel 19 I artikel 19 i avtalet så regleras pension och livränta, Pension definieras i avtalet som: Förmåner som utgår enligt bestämmelserna i en avtalsslutande stats socialförsäkrings eller liknande lagstiftning. Livränta definieras i avtalet som: "livränta" i denna artikel åsyftar ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under vederbörandes livstid eller under visst angivet eller fastställbart antal år och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar såsom ersättning för däremot fullt svarande vederlag. Det kan även jämföras med en sorts försäkring eller en a-kassa där man har betalat in pengar månatligen och senare får ersättning från denna månatligen.Anledningen till varför du får social security benefits kan vara väldigt varierande och bara du vet detta. Men har det att göra med USAs socialförsäkringslagstiftning att göra (pension och dylikt) eller om det handlar om en livränta så ska det endast beskattas en gång och du behöver inte deklarera dessa. Läs mer om vad en livränta är genom att klicka här. Jag hoppas jag har klargjort din situation, har du ytterligare funderingar så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se. Med vänliga hälsningar.

Blir jag skatteskyldig i Sverige för utländsk arv?

2020-03-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag har ärvt av min pappa från Kosovo.Han avled december föra året och min del blir ungefär 2 miljon om vi växlar till svenska kronor. Jag själv är svenskt medborgare och bor i Sverige. Arvet är i Kosovo, måste jag betala skatt för dessa pengar eller inte?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.I och med att du bor i Sverige är du också skattskyldig i Sverige (3:3 IL 1 punkt). I Sverige är arvsskatten avskaffad, så du blir inte skattskyldig för att du tagit arv (8:2 IL). Det skulle kunna vara så att Kosovo tar ut skatt på arvet, men i och med att jag studerar svensk lag kan jag inte svara på om det är så. För att ta reda på detta rekommenderar jag dig att kontakta skattemyndigheten i Kosovo. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Vad krävs för att jag ska vara begränsat skattskyldig i Sverige?

2020-02-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag är en x årig man från Varberg.Jag har börjat resa kontinuerligt utan permanent bostad. Tänker göra det på obestämd tid och enbart ha korta besök till Sverige snarare än att vara bosatt där. Jag anser därmed att jag inte har väsentlig anknytning till Sverige och att jag inte bör vara obegränsat skatteskyldig.Lite info om mig:- Jag äger ingen bostad eller hyreskontrakt i Sverige och är folkbokförd hos mamma som äger ett hus i Varberg. Jag kommer säga upp min folkbokföring snarast.- Jag är heltidsanställd på ett norskt företag och jobbar från dator vart jag vill i världen- Jag äger och driver ett AB och kommer ej driva det framöver men ska inte avveckla det. Jag kommer nog att skriva över det på mamma om det skulle kunna hjälpa med att bevisa icke väsentlig anknytning. Jag har inga svenska kunder för nuvarande och verksamheten är ortsoberoende, dvs inget arbete utförs i Sverige för verksamhetens räkning.- Kommer inte på något annat som skulle kunna göra att jag har väsentlig anknytning till Sverige, bara att mina föräldrar bor där men det ska ju inte vara grund nog för att bli obegränsat skatteskyldig.Jag undrar alltså hur min skattesituation ser ut och hur jag ska göra framöver.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att man som svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige. Enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) är man obegränsat skatteskyldig i Sverige om: (1) man är bosatt i Sverige, (2) om man stadigvarande vistas i Sverige och (3) man har väsentlig anknytning till Sverige.Anses du vara bosatt i Sverige?Så länge du är folkbokförd i Sverige anses du vara bosatt här och är därmed obegränsat skattskyldig enligt 3 kap 3 § IL. Det spelar alltså ingen roll om du äger bostaden du är folkbokförd på eller om du står på hyreskontraktet. Det som spelar roll är om du har en bostad här. Då du säger upp folkbokföringen kommer du alltså inte längre anses vara bosatt i Sverige.Anses du stadigvarande vistas inom Sverige?Med stadigvarande vistas har enligt praxis avsetts att personen varit i Sverige ungefär sex månader utan längre avbrott. Att endast, som du beskriver, ha korta besök i Sverige betyder inte att du anses stadigvarande vistas här om vistelserna understiger sex månader på ett år. Anses du ha väsentlig anknytning till Sverige?Regeln om väsentlig anknytning kallas ibland för femårsregeln eftersom den innebär att du har bevisbördan under fem år från avresan att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Det ska alltså varje år, oberoende av tidigare bedömningar, bedömas om du har väsentlig anknytning till Sverige.I 3 kap. 7 § IL räknas nio anknytningspunkter upp som ska beaktas vid avgörandet om du har väsentlig anknytning till Sverige. Nämligen: (1) Svenskt medborgarskap, (2) Hur länge du varit bosatt i Sverige, (3) Om du inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, (4) om du är utomlands på grund av studier eller hälsoskäl, (5) om du har bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, (6) Om du har familj i Sverige, (7) om du har näringsverksamhet eller ekonomiskt engagemang i Sverige, (8) om du äger en fastighet i Sverige, och (9) liknande förhållanden. Det finns ingen regel för hur många anknytningspunkter som ska vara uppfyllda för att väsentlig anknytning anses föreligga utan det är en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Praxis visar dock att större ekonomiskt engagemang regelmässigt ensamt medför väsentlig anknytning (ex. RÅ 2001 not 41 och RÅ 2009 not. 85). I ditt fall antar jag att du har svenskt medborgarskap. Punkt två tar framför allt sikte på utländska medborgare som varit bosatta i Sverige och spelar alltså i ditt fall ingen jättestor roll. Tredje punkten tar sikte på om du skaffat dig fast bostad i annan stat eller om du frekvent flyttar runt mellan olika bostäder och/eller länder. Det är inte helt klart i din fråga om du har fast bostad i annat land. Fjärde punkten är inte tillämplig i ditt fall. Femte och åttonde punkten är inte uppfyllda då du inte äger en bostad eller fastighet i Sverige. Sjätte punkten om familj tar sikte på ej yrkesverksam make och underåriga barn vilket innebär att dina föräldrar inte utgör en väsentlig anknytningspunkt. Sjunde punkten kan som sagt ensamt medföra väsentlig anknytning. Punkten tar sikte på om du har innehav av tillgångar som direkt, eller indirekt ger dig väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Att näringsverksamheten också kan vara indirekt bedriven medför att även närståendes aktieinnehav medräknas. Föräldrar är närstående enligt 2 kap. 22 § IL. Detta innebär alltså att även om du skriver över alla aktier i ditt aktiebolag till din mamma kan du fortfarande anses ha väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Sammanfattningsvis är det tredje punkten och framför allt sjunde punkten som kan medföra att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed är obegränsat skattskyldig. För att vara säker på att inte ha väsentlig anknytning bör du därför skaffa fast bostad i ett annat land och antingen avveckla aktiebolaget eller skriva över det på någon som inte är närstående.Du kan slippa betala skatt i Sverige vid tillfälliga vistelser utomlands:Enligt den så kallade 6-månaders regeln i 3 kap. 9 § IL behöver obegränsat skattskyldiga personer inte betala skatt i Sverige om utomlandsvistelsen varar i minst sex månader och inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Det spelar här ingen roll om du har en eller flera anställningar eller om vistelsen avser ett eller flera länder (HFD 2014 ref. 91). Skattefrihet kan dock erhållas även om inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet. I andra stycket samma paragraf finns den så kallade 1-års regeln som innebär att obegränsat skattskyldig inte behöver betala skatt i Sverige om anställningen utomlands varar minst ett år i samma land. Vistelsen måste alltså vara i ett och samma land vilket inte verkar vara ditt önskemål då du skriver att du ska resa kontinuerligt.Dessa regler börjar gälla direkt från det att den skattskyldiga lämnar landet om avsikten är att vistelsen och anställningen utomlands ska vara minst den föreskrivna tiden. Kortare avbrott i utlandsvistelsen får göras om det inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands och de inte motsvarar mer än sex dagar för varje hel månad eller 72 dagar under ett anställningsår (3 kap. 10 § IL).Sammanfattningsvis kan sexmånadersregeln bli tillämplig i ditt fall om du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. För att så ska vara fallet måste du beskattas i verksamhetslandet (alltså Norge), du måste vara utomlands minst sex månader, och du får inte vara hemma i Sverige mer än 72 dagar under ett år. Vad innebär det att vara obegränsat och begränsat skattskyldig?Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man är skattskyldig för alla inkomster oavsett var i världen de har förvärvats (3 kap. 8 § IL). Detta leder ofta till dubbelbeskattning då en person flyttar utomlands men fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige eftersom det land personen bosatt sig i vanligen anser att personen är obegränsat skattskyldig även där. Här spelar dubbelbeskattningsavtalen som Sverige ingått med andra stater en stor roll eftersom dessa bestämmer vilken stat som ska få beskatta vad. Om man inte är obegränsat skattskyldig är man begränsat skattskyldig. Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas enligt Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-lagen). Skattepliktig inkomst enligt SINK-lagen räknas upp i 5 § SINK och dessa inkomster beskattas i Sverige med 25% (7 § SINK).Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis anses du varken vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här om du säger upp din folkbokföring och inte är i Sverige mer än 6 månader. Frågan om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige är svårbedömd men enligt min uppfattning kommer du anses ha väsentlig anknytning så länge du eller din mor äger ett svenskt aktiebolag eftersom du då direkt eller indirekt har väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Jag rekommenderar, om du vill bli begränsat skattskyldig, att du avvecklar aktiebolaget eller för över det på någon som inte är närstående. Det viktiga är att se till att du inte har väsentligt inflytande i ett svenskt bolag. Dessutom kan det vara bra att skaffa stadigvarande bostad i annat land. Slutligen kan du, om du anses ha väsentlig anknytning, omfattas av 6-månadersregeln. Detta innebär att om du vistas mer än sex månader utomlands på grund av anställning och beskattas i verksamhetslandet behöver du inte betala skatt i Sverige. 1-års regeln kan också bli tillämplig men då krävs att du stannar i ett och samma land hela året.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga häsningar,

Måste en finsk avyttrad skogsfastighet tas upp för beskattning i Sverige?

2020-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej !Ärvde en skogsfastighet av mina föräldrar för många år redan. Har betalat samt deklarerat den i Finland. Har nu sålt den samt betalat reavinstskatt i Finland.Skall det tas upp i deklarationen ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. En skogsfastighet, vilken du äger till fullo, har avyttrats i Finland. En kapitalvinst hänförlig till försäljningen uppstod och denna är numera också beskattad i Finland. Du undrar därför om kapitalvinsten även måste tas upp i Sverige. Du uppger förvisso inte var någonstans du faktiskt stadigvarande bor, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att du har din skatterättsliga hemvist här i Sverige. Det mesta i din ärendebeskrivning tyder i vart fall på att det förhåller sig på det viset. Tillämplig lagstiftning är inkomstskattelagen (IL), avräkningslagen (AvrL) och det nordiska dubbelbeskattningsavtalet som är införlivat i den inhemska rätten genom lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. AllmäntInledningsvis kan konstateras att en fysisk person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL) för alla sina inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Den grundläggande principen är således att en i Sverige bosatt fysisk person enligt den så kallade svenska interna internationella skatterätten beskattas på ett identiskt sätt för sina utländska inkomster som för sina svenska motsvarigheter. Kapitalvinster tas av en fysisk person upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL) för vilken denne får betala statlig inkomstskatt med 30 % (1 kap. 3 § 1 st. 2 p. IL). För vinster vid avyttring av fastigheter gäller dock i praktiken andra skattesatser även om det totala överskottet i inkomstslaget kapital fortfarande beskattas med 30 % statlig inkomstskatt. Det nu sagda kommer jag att återkomma till längre fram. För att lindra och i förekommande fall helt undanröja internationell dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med flertalet olika länder i vilka Sverige folkrättsligt gentemot de andra staterna har förpliktat sig att följa. Ett sådant exempel är just det nordiska avtalet i vilken en relativt enhetlig nordisk dubbelbeskattningsavtalsrätt har skapats. Syftet har bland annat varit att genom avtalet kunna fastställa hemviststat och fördela rätten att beskatta den skattskyldiges (dina) inkomster mellan de avtalsslutande parterna (med andra ord de nordiska länderna). Skattskyldiga personer (fysiska och juridiska) liksom myndigheter och domstolar är alltså rättsligt bundna av avtalet. Och det är följaktligen det nordiska avtalet jämte IL och i viss mån AvrL som äger relevans för ditt ärende. För att knyta an till din faktiska fråga - Ska den finska fastighetsförsäljningen tas upp i Sverige?Ett förtydligande. Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till bestämmelser i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (fortsättningsvis bara benämnt avtalet). Notera också att den automatiska kopplingen för artiklarna inte fungerar i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (avtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur. Det korta svaret på din fråga lyder: Ja, en notis om fastighetsförsäljningen ska föras in i deklarationen. Du kan redan i år begära avräkning för den finska kapitalvinstskatten ("reavinstskatten") kopplad till den avyttrade fastigheten under förutsättning att du har redovisat inkomsten i årets finska deklaration. Annars måste du vänta ytterligare ett år. Var finner jag då stöd för det ovan anförda? Till att börja med föreskriver det aktuella avtalet att en fastighet ska beskattas där den är belägen. Annorlunda uttryckt: Du som har hemvist i Sverige och gör en kapitalvinst i samband med en försäljning av fast egendom som äger rum i Finland får beskattas där (artikel 6.1). Hur den finska beskattningen i detalj är konstruerad är för mig ovisst, men skatt kommer att tas ut på den framräknade kapitalvinsten i enlighet med gällande finsk inkomstskatterätt. I Sverige är du som sagt obegränsat skattskyldig och därför enligt huvudregeln tvungen att betala skatt på samtliga inkomster oavsett varifrån dessa kommer (3 kap. 8 § IL). Men avtalet medger dig rätt till avräkning i Sverige motsvarande den erlagda finska kapitalvinstskatten (artikel 25.6), vilket även framgår av AvrL som närmare reglerar hur detta ska gå till. Avräkningsrätten som följer av avtalet kommer också till uttryck och stadgas i den nyss nämnda lagstiftningen (2 kap. 8 § 1 st. 2 p. AvrL). Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken innebär en skatt på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital)) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL). Kapitalvinster på näringsfastigheter beskattas hårdare och tas upp till 9/10, vilket därmed leder till en skatt på 27 % (9/10 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital)) = 0,27 = 27 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).Du skriver ovan att det handlar om en skogsfastighet. Huruvida detta är att betrakta som en privatbostadsfastighet (2 kap. 13 § IL) eller en näringsfastighet (2 kap. 14-15 §§ IL) låter jag vara osagt. Min gissning är dock att det blir den senare som aktualiseras här. Detta får nämligen tillsammans med storleken på den finska kapitalvinstskatten betydelse för om du eventuellt behöver erlägga viss mellanskillnad (ytterligare skatt) i Sverige. Mycket förenklat kan följande anföras genom ett fiktivt exempel. Om det rör sig om en näringsfastighet och den finska skattesatsen på kapitalvinster är 25 % kommer du i Sverige att vara tvungen att skjuta till ett belopp motsvarande 2 % enligt avräkningsmetoden eftersom den svenska kapitalvinstskatten på näringsfastigheter är 27 %. Observera dock att om den utländska skatten skulle överstiga den svenska medges inte avräkning för mer än den svenska skatten. I en sådan situation får du alltså ingen återbäring i Sverige. SAMMANFATTNINGSammantaget blir min bedömning att du måste ta upp den avyttrade finska skogsfastigheten i Sverige. Avräkning tillåts enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och denna ska genomföras på basis av relevanta bestämmelser i såväl avtalet som AvrL. Vilken typ av fastighet som såldes behöver fastställas och de finska skattesatserna måste mycket noggrant studeras för att beräkningen enligt ovan ska bli korrekt. Givet av vad som framgår av ditt inskickade ärende misstänker jag dock att du till dags dato själv besitter viss kunskap om den finska inkomstskatteregleringen. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag enklast på jacob.bjornberg@lawline.se.Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Vänligen,

Beskattning av pension från utlandet

2020-03-09 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min sambo är född i USA och har arbetat där i många år innan hon vid drygt 35 års ålder flyttat till Sverige och fått dubbelt medborgarskap (svensk medborgare). Nu många år senare så får hon pension från både USA och svensk ålderspension. Hennes pension är i form av Social Security-utbetalning från USA. Hon vet inte om pensionen från USA redan är beskattad där. Hennes fundering är om pensionspengarna från USA också skall beskattas i Sverige och när detta måste göras? Skall hon kryssa i rutan om att hon får inkomst från utlandet som finns på den förenklade självdeklarationen. Hon har missat att göra det för tidigare år. Kan hon nu bli återbetalnings skyldig av skatt för dessa år på pensionen från USA?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån omständigheterna som du anger är min bedömning att denna inkomst endast är beskattningsbar i USA och inte i Sverige. Ni behöver däremot ange att ni får inkomst från utlandet men om ni missat göra detta ska det inte innebära att ni blir återbetalningsskyldiga eftersom Sverige inte har beskattningsrätten för denna inkomst. Jag kommer nedan att redogöra djupare för vad som gäller för denna typ av pension samt redogöra vad jag grundar min bedömning på.Frågor gällande skatt i Sverige regleras i Inkomstskattelagen (IL)Frågor gällande dubbelbeskattning mellan Sverige och USA regleras genom ett särskilt skatteavtal, lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (1994:1617) (DBA).Skattskyldighet i Sverige och i USAI Sverige tillämpas hemvistprincipen vilken innebär att i den stat där personen är skatterättsligt bosatt beskattas all inkomst som personen har inom eller utom denna stat. Med skatterättsligt bosatt, eller obegränsat skattskyldig, menas en person som är bosatt i Sverige, som stadigvarande vistas i Sverige eller som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, 3 kap. 3 § IL.I USA tillämpas nationalitetsprincipen vilken innebär att amerikanska medborgare beskattas oavsett var de uppehåller sig och oavsett varifrån deras inkomster härrör, däremot tillämpas endast denna princip på de federala inkomstskatterna. På socialförsäkringsområdet tillämpas iställetkällstatsprincipen vilken innebär att den stat som inkomsten härrör från beskattar inkomsten i fråga oavsett var den skattskyldige är skatterättsligt bosatt. Dessa principer kan oftast krocka med varandra i samband med att två olika länder tillämpar olika principer. För att undvika komplikationer och dubbelbeskattning har Sverige och USA kommit överens om ett särskilt skatteavtal, dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (1994:1617) (DBA). Hur beskattas Social Security-pension?En Social Security-pension är en typ av pension som är sammankopplad till socialförsäkringslagstiftningen och som dessutom härrör från USA, och i detta fall tillämpas källstatsprincipen. Denna pension ska därför beskattas endast i ursprungslandet även om personen i fråga bor i Sverige, Art 19.2 DBA. Detta innebär rent praktiskt att en person som bor i Sverige inte ska beskattas av Sverige, utan endast av USA men däremot ska detta tas upp i den svenska inkomstdeklarationen och dras av med motsvarande belopp. Alltså innebär det att en Social Security-pension är helt avdragsgill i Sverige men ska ändå deklareras, om det däremot hade varit en annan typ av pension som inte är hänförlig till socialförsäkring eller liknande hade denna pension istället beskattats endast i Sverige, Art 19.1 DBA.Sammanfattning och rådUtifrån omständigheterna som du har angett har din Sambo som är Amerikansk medborgare, jobbat i USA i många år och har blivit berättigad en Social Security-pension. Pensionen är en inkomst som härrör från socialförsäkringsområdet och därmed tillämpas källstatsprincipen enligt Art. 19.2 DBA. Vid denna typ av pension spelar det inte någon roll vilket medborgarskap som personen i fråga har, utan en Social Security-pension ska beskattas enligt USA:s skatteregler. Dessutom får Sverige inte heller avräkna den skatten, utan det är USA som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning Art. 23.3 DBA. I den förenklade deklarationen bör din sambo kryssa i att hon tar emot en inkomst från utlandet, även om inkomsten inte ska beskattas i Sverige. Frågan om din Sambo blir återbetalningsskyldig är osannolik då Sverige inte har beskattningsrätten till inkomsten. Mitt råd till er är att kontakta Skatteverket och förklara situationen för att undvika eventuella problem i framtiden. Om något är oklart eller om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se.Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Betala skatt på fastighet i Rumänien?

2020-02-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har dubbel medborgarskap (från Sverige och Rumänien). Jag (tillsammans med min syster, 50%-50%) äger ett hus i Rumänien som vi hyr ut. Min mamma som bor i Rumänien får alla hyresintäkter och betalar skatt för det där (hon har fullmakt från oss, för att göra vad hon vill med huset, fast jag och min syster är ägare). Behöver jag deklarera någonting till Skatteverket i Sverige? (med tanke på att jag själv får INGA pengar från hyresintäkterna, och min mamma betalar skatt för det i Rumänien).Tack.
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i inkomstskattelagen, dels i avtalslagen, dels i förordningen om dubbbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien.Enligt 1 kap. 3 § inkomstskattelagen ska du som fysisk person endast betala:1) kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet (skatt på förvärvsinkomster),2) statlig inkomstskatt på inkomstslaget kapital (skatt på kapitalinkomster), och3) statlig inkomstskatt på avsättning till expansionsfond (expansionsfondsskatt).Du kan alltså bara bli beskattad på sådana inkomster som du har fått. Om du inte har fått några inkomster från fastigheten, kan du möjligtvis inte bli beskattad på dem.Nu vet jag inte exakt hur fullmakten mellan dig och din mamma ser ut, men enligt 10 § avtalslagen är du som fullmaktsgivare omedelbart bunden till de avtal som fullmaktstagaren (din mamma) upprättar i ditt namn. Om ni har avtalat om att din mamma ska alla hyresintäkter, är det alltså det som gäller.Vidare har Sverige ett skatteavtal med Rumänien för att personer med skatterättsliga kopplingar till båda länder ska undvika att bli dubbelbeskattade i båda länderna, då dubbelbeskattning inte är tillåtet. Om du, din syster eller din mamma blir beskattad på dessa hyresintäker i Rumänien och ni också är obegränsat skattskyldiga i Sverige (se 3 kap. 3 § inkomstskattelagen för definition) ska eventuell rumänsk skatt räknas av mot den svenska skatten i deklarationen (Art. 25 i förordningen om dubbbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien). Eftersom varken du eller din syster får några hyresintäkter från fastigheten, skulle jag dock inte tro att detta skulle bli tillämpligt för er.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Måste jag betala skatt i Sverige för en såld lägenhet i utlandet om jag betalar skatt där också?

2020-01-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag är ej svensk medborgare men jag jobbar här. Jag ska sälja min gamla lägenhet i min hemland och betalar skatt där. Måste jag också betala skatt i Sverige?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida du ska betala skatt i Sverige måste man först avgöra om du är begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig. För att vara obegränsat skattskyldig måste något av följande alternativ vara uppfyllt: 1. du är bosatt i Sverige (dvs du är folkbokförd och har din bostad här), 2. du vistas i Sverige mer än 6 månader per år, eller 3. du har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Uppfyller du inte något av alternativen är du istället begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § punkt 1 inkomstskattelagen). Som obegränsat skattskyldig skattar du för alla dina inkomster, oavsett om du tjänat in dem i Sverige eller utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). Som begränsat skattskyldig skattar du dock bara i princip för inkomster som på något sätt kommer från Sverige (3 kap. 18 § inkomstskattelagen). Utifrån din korta beskrivning av situationen antar jag att du är att betrakta som obegränsat skattskyldig. Du jobbar här, och benämner lägenheten i ditt hemland som din "gamla lägenhet", vilket tyder på att du har en permanentbostad i Sverige och att du därmed är bosatt här. Som obegränsat skattskyldig skattar du även för inkomster som kommer från utlandet, och alltså i även för vinsten du gör på lägenhetsförsäljningen.Skatteavtal kan undanröja dubbelbeskattningEftersom du uppger att du dock även kommer att behöva skatta i ditt hemland uppstår en situation där du dubbelbeskattas, dvs betalar skatt för samma försäljning både i ditt hemland och Sverige. För att undvika sådana här situationer brukar länder ingå i så kallade dubbelbeskattningsavtal där man bestämmer hur beskattningsrätten ska fördelas mellan länderna. Ett dubbelbeskattningsavtal kan alltså göra så att du slipper betala skatt två gånger för samma inkomst.I din fråga anger du dock inte vilket land du har som hemland och jag har därför inte heller någon möjlighet att kolla upp det eventuella dubbelbeskattningsavtalet. En möjlighet är du istället på egen hand googlar på "Sverige och [ditt hemland] dubbelbeskattningsavtal", då avtalen ligger uppe på nätet. I annat fall går det att ringa till Skatteverket och se om de kan ge något svar. Det finns möjlighet till avdragSkulle någon dubbelbeskattning inte undanröjas med hjälp av dubbelbeskattningsavtal finns det alltid en möjlighet att göra avdrag på den skatt du betalat utomlands när du ska betala skatt i Sverige (42 kap. 2 § och 16 kap. 18 § inkomstskattelagen). På så sätt kan eventuell dubbelbeskattning också undanröjas internt. Vänligen,