Beskattning av inkomst vid arbete utomlands

FRÅGA
Hej, Jag är anställd av ett svenskt företag i Sverige, jag har en bostadsadress i Sverige och betalar skatt i Sverige men jag sitter i ett icke europeiskt land och utför mitt arbete. Vad är det som gäller? Måste jag betala skatt i det land jag fysiskt sitter i och utför arbetet? Eller kan jag fortsätta att betala skatt i Sverige som vanligt? Jag kommer att stanna längre än 1 år. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte i vilket land arbetet utförs och därför kommer jag ge en generell förklaring till hur inkomster beskattas i gränsöverskridande situationer.

Som huvudregel beskattar en stat din inkomst på grund av att du är obegränsat skatteskyldig (staten beskattar då den globala inkomsten) eller att inkomsten uppstått inom landets gränser (gäller för begränsat skatteskyldiga). Huruvida du anses vara begränsat eller obegränsat skatteskyldig regleras av nationella regler och skiljer sig därför staterna emellan. I Sverige anses du som obegränsat skatteskyldig om du är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen.

Sexmånaders- och ettårsregeln (Sverige): I 3 kap. 9 § Inkomstskattelagen har Sverige en så kallas "sexmånadersregel" och "ettårsregel" vilket innebär att Sverige inte beskattar din inkomst vid arbete utomlands förutsatt att du uppfyller vissa krav. För sexmånadersregeln gäller det att arbetet utomlands varar i minst 6 månader och att verksamhetslandet (där du utför ditt arbete) beskattar inkomsten. För ettårsregeln gäller det att arbete utomlands vara i minst 1 år och att den inte beskattas på grund av avtal (ej skatteavtal), lagstiftning eller administrativ praxis i verksamhetslandet. Undantag från sexmånaders- och ettårsregeln gäller däremot för anställda i offentlig tjänst, ombordanställda på fartyg och flygande personal.

Dubbelbeskattning: För att undvika att samma inkomst beskattas av två olika stater (internationell juridisk dubbelbeskattning) och andra oönskade konsekvenser har många stater ingått så kallade skatteavtal vilka reglerar vilken eller vilka stater som har rätt att beskatta inkomsten. Vill båda staterna beskatta inkomsten är det relevant att undersöka huruvida Sverige ingått ett skatteavtal med den stat där du utför ditt arbete, vilket bland annat går att hitta på Skatteverkets hemsida.

Skatteavtal:

1. Om det finns ett aktuellt skatteavtal mellan de relevanta staterna behöver du fastställa vilket av de två avtalsstaterna som anses vara din hemviststat. Hur detta fastställs beskrivs i en artikel i början av skatteavtalet och är nödvändigt för att sedan fastställa vilken stat som har rätt till att beskatta inkomsten.
2. Efter att hemviststaten är fastställd behöver du hitta den artikel som omfattar den aktuella typen av inkomst, exempelvis inkomst av enskild tjänst. Denna artikel reglerar därmed hur din inkomst får beskattas.

3. Ifall båda avtalsstaterna har rätt att beskatta inkomsten krävs det att du tittar på avtalets metod för att undvika dubbelbeskattning vilket beskrivs i en egen artikel i avtalet.

Det är däremot viktigt att notera att skatteavtalen enbart reglerar staternas rätt till att beskatta inkomsten och inte huruvida staten/staterna faktiskt väljer att beskatta inkomsten.

Inget skatteavtal: Saknas ett skatteavtal har båda staterna rätt att beskatta inkomsten. I sådant fall är det relevant att gå in i nationella skatteregler för att se huruvida staterna kommer beskatta inkomsten och för att se huruvida länderna har nationella åtgärder för att undvika dubbelbeskattning.

Sammanfattningsvis bör du först undersöka huruvida du uppfyller kraven för sexmånaders- eller ettårsregeln vilket skulle innebära att Sverige inte beskattar din inkomst. Uppfyller du inte kraven är det möjligt att Sverige vill beskatta inkomsten till följd av att du är obegränsat skatteskyldig och att landet där du utför ditt arbete också vill beskatta inkomsten på grund av att arbetet är utfört där eller att staten anser att du även är obegränsat skatteskyldig enligt deras nationella regler. Vill båda staterna beskatta inkomsten bör du undersöka huruvida ett aktuellt skatteavtal finns för att fastställa hur inkomsten får beskattas.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (281)
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam
2021-03-29 Betala svensk skatt på kanadensisk pension
2021-03-29 Skatt i EU

Alla besvarade frågor (91198)