Föreligger obegränsad skattskyldighet?

2018-02-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag ska sälja en del i en villa (i Sverige) till min mamma. Jag är just nu skriven i Sverige men ska flytta och skriva mig i Finland de närmaste månaderna. Därför undrar jag hur det blir med skatt på försäljningen/vinsten beroende på om jag är skriven i Sverige eller Finland, blir det någon skillnad och är det smartare/enklare/mer fördelaktigt att vänta med överskrivningen till Finland till hela försäljningsproceduren är avklarad?Tack för er tjänst!Mvh
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om jag förstått det rätt så vill du veta om beskattningen av vinsten på försäljningen kommer ske i Sverige eller Finland. I inkomstskattelagen kan en person antingen vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Med obegränsad skattskyldighet menas att en person är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett var någonstans i världen de är förvärvade (se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen, IL). Således är du skattskyldig i Sverige förutsatt att kraven för obegränsad skattskyldighet är uppfyllda. Kraven är att du antingen1. är bosatt i Sverige2. stadigvarande vistas i Sverige3. eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här (se 3 kap 3 § IL). I ditt fall anger du att du ska flytta vilket jag tolkar såsom att du fortfarande bor här. I vilket fall spelar inte överskrivningen till Finland någon roll utan det är rekvisitet "väsentlig anknytning" som har betydelse (3 kap 7 § IL). Omständigheter som beaktas vid bedömning av väsentlig anknytning är: - Om personen är svensk medborgare.- Hur länge personen varit bosatt här.- Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort.- Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.- Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.- Om personen har sin familj här.- Om personen bedriver näringsverksamhet här.- Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här.- Om personen har fastigheter här.- Liknande förhållanden. (se 3 kap 7 § IL). Sammanfattat torde du vara obegränsat skattskyldig i Sverige eftersom du bland annat har familj här. Dock är det svårt för mig att göra en säker bedömning eftersom jag inte har alla omständigheter. Ifall obegränsad skattskyldighet föreligger så ska avslutningsvis försäljningen beskattas i Sverige oavsett om du bor i Finland. Hoppas du fick svar på din frågamvh

Internationella skatteavtal reglerar frågor om beskattning av de olika inkomstkällorna

2018-02-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, vi är ett par i 60 års åldern som funderar på en flytt till Portugal. Jag har möjligheten att arbeta kvar och få min lön och betala skatt i Sverige. Har jag möjlighet att få NHR status I Portugal och därmed slippa att betala skatt även där.Min fru får då säga upp sitt arbete här hemma. Kan hon flytta med som obegränsad skattskyldig i Sverige samtidigt som jag eventuellt får NHR-status. Kanske detta mer är frågor för era kollegor i Portugal, men det svårt att hitta de rätta kanalerna.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är rätt att frågorna om portugisisk rätt är bäst ställda till jurister i detta land. Detta gäller, till exempel, frågan om hur man får non habitual resident status i landet. Jag kan dock dra uppmärksamheten till två relevanta aspekter om sådana frågor. Den första aspekten har med de olika inkomstkällorna att göra. Det vill säga att det faktum att Portugal kan undandra dina svenska pensionsinkomster från beskattning där innebär nödvändigtvis inte att samma kan gälla angående dina arbets- eller näringsinkomster, vilka är relevanta för dig ifall du tänker fortsätta arbeta. Den andra aspekten är att du själv kan skapa en egen uppfattning om de regler som gäller angående beskattning mellan Portugal och Sverige i det relevanta skatteavtalet, som du kan läsa här. Artiklarna 14 och 15, till exempel, reglerar att närings- och arbetsinkomster beskattas som regel endast i det landet där de intjänats, dvs Sverige, om du fortsätter arbeta här. I detta fall spelar skattefriheten i Portugal inte så stor roll. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Vilken beskattning gäller vid tillfällig flytt utomlands?

2018-01-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hej,jag undrar när tillämpas 6 månadersregeln respektive 1 årsregeln vid beskattning ? Dvs, om jag nu åker till dubai och arbetar, vilken regel tillämpas, 6 månadersregeln eller 1 års regeln? Vad är det för skillnad mellan dessa och när tillämpas de?Är 6 månadersregeln om man arbetar för ett provat företag och ett års regeln om man arbetar för staten utomlands??Tacksam för svar!
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Obegränsat/begränsat skattskyldig?I Sverige kan ett skattesubjekt antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En fysisk person är obegränsat skattskyldig om personen antingen är bosatt, stadigvarande vistas, eller har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Den obegränsat skattskyldige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Är en fysisk person inte obegränsat skattskyldig är personen istället begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Det innebär att skattskyldighet enbart föreligger för viss inkomst som följer av 3 kap. 18-21§§ IL.Jag förutsätter att du tänker åka till Dubai för att arbeta temporärt under en period och därmed har väsentlig anknytning till Sverige. Detta innebär att du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du avser att flytta permanent, kan du alltså istället bli begränsat skattskyldig. Undantag från dubbelbeskattning vid obegränsad skattskyldighetFör att undvika att du blir beskattad dubbelt (både för dina inkomster i Sverige och i utlandet), finns vissa undantagsregler som kan bli gällande. Sexmånadersregeln stadgar att: om den obegränsat skattskyldige har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader, är hen inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning, till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Detta gäller endast om beskattningen inte skett i strid med verksamhetslandets lagstiftning/skatteavtal. Regeln innebär alltså att om du arbetar i Dubai i minst sex månader och blir beskattad där, blir du undantagen från inkomstbeskattningen i Sverige. Observera att beskattningen i Dubai ska ha skett på ett lag-/skatteavtalsenligt sätt för att regeln ska gälla (3 kap 9 § 1 st. IL). Ettårsregeln skulle kunna ses som ett undantag från undantaget gällande sexmånadersregeln. Däri stadgas nämligen att om vistelsen varar i minst ett år, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten (även om denna inte beskattas i verksamhetslandet) om det beror på lag eller praxis det landet (3 kap. 9 § 2 st. IL) Ettårsregeln har alltså inte samma krav på beskattning i verksamhetslandet som sexmånadersregeln. Om du nu arbetar i Dubai i minst ett år, har du alltså en utvidgad rätt till att inte bli dubbelbeskattad i Sverige, även om din inkomst inte beskattas i Dubai. Detta förutsätter alltså att det hör till Dubais lag/praxis att just den inkomsten inte beskattas. Skillnaden mellan dessa är alltså att sexmånadersregeln stipulerar ett krav på att du måste bli beskattad lagenligt i verksamhetslandet för att undkomma beskattning i Sverige, medan ettårsregeln inte har ett sånt krav. Reglerna kan motiveras med att: ju längre du stannar i det andra landet, desto lägre krav ställs på beskattningen då du inte åtnjuter lika mycket av det svenska välfärdssystemet ju mer tiden går.I vilket inkomstslag är undantagsreglerna tillämpliga? Observera att: undantagseglerna gäller inkomst av tjänst, dvs. inkomst av näringsverksamhet och kapital berörs ej. Notera vidare att endast sexmånadersregeln är tillämplig för den som är anställd hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan. Anställning hos statligt rörelsedrivande bolag, såsom bolag inom SJ-koncernen, räknas inte som offentlig tjänst. Vid tjänsteexport kan ettårsregeln komma att gälla./Vänligen,

Om arvsinkomst enligt det nordiska skatteavtalet utgör "annan inkomst" beskattas den endast i hemviststaten

2018-01-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Deläger en fastighet i Danmark. Om/när jag avlider varefter min andel i fastigheten övergår till mina arvingar, ska då någon arvsskatt betalas i Danmark?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan tyvärr inte svara på frågan angående dansk skatterätt, jag skulle istället hänvisa till det danska skatteverket. Jag kan dock lyfta fram innehållet i det Nordiska skatteavtalet. I artikel 22 läser man att "annan inkomst", dvs inkomst som inte behandlas i de föregående artiklarna, som inkomst från arv, endast beskattas i den stat som person har hemvist i. Detta leder mig till slutsatsen att dina arvingar ska beskattas i den staten där de bor. Jag vill påpeka att det skatterättsliga hemvisten är ett begrepp som regleras i själva avtalet, nämligen i artikel 4. Du kan få tillgång till avtalet här. Med tanke på att inkomst från arv är skattefri i Sverige ska dina arvingar inte betala någon arvsskatt om de har sin skatterättsliga hemvist här i landet. Inte heller i Danmark, enligt skatteavtalet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Skattskyldigheten för utländska kapitalvinster regleras i det relevanta skatteavtalet

2018-02-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag har ett hus i ett annat EU land som jag ärvde från mina föräldrar när de dog. Huset var byggt av mina föräldrar själva i 1966. Jag vill sälla huset och husets marknatsvärdet är ungäfer 120 000 eur i det där landet men jag är tvungen att sälja det på 80 000 eur pga dålig ekonomisk situation i landet. Jag vill använda pengarna som kontantinsats för att köpa huset här i Sverige. Måste jag betala skatt här i Sverige på de 80000?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är bosatt i Sverige är du obegränsat skattskyldig här i landet, vilket innebär att du beskattas för alla dina inkomster, inklusive eventuell kapitalvinst från försäljningen. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan omkostnadsbeloppet och ersättningsbeloppet, dvs att man i regel betalar skatt på skillnaden mellan priset och kostnaden. I detta fall är det möjligt att du inte ska beskattas för hela beloppet. Den andra frågan, om du överhuvudtaget ska betala skatt i Sverige för vinsten, beror på regleringen av kapitalbeskattning i det relevanta skatteavtalet mellan Sverige och landet ifråga. Eftersom vi inte vet vilket land frågan gäller kan jag tyvärr inte svara på hur denna reglering ser ut. Du får gärna återkomma med fler detaljer om du skulle vilja ha ett bestämt svar. Vill du läsa avtalet själv kan du hitta landet i listan med Sveriges skatteavtal här. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för skattskyldighet i Sverige

2018-02-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag bor utomlands, Karibien, och har ingen väsentlig koppling till Sverige. Min pappa gick bort för ett år sen, och nu försöker jag och min syster lösa upp hans företag, vi är båda aktieägare tillsammans med hans sambo, och min syster och min pappas sambo sitter i styrelsen. Som det ser ut nu så finns det en vinst på ungefär 400,000 kronor var som kommer betalas ut till mitt svenska konto innan sommaren. Vad jag undrar är var jag är skattskyldig?Tack,
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Inkomstskattelagen kan en fysisk person endast vara antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Med obegränsad skattskyldighet menas att en person är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett var någonstans i världen de är förvärvade (se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen, IL). Den begränsade skattskyldigheten omfattar endast vissa inkomster med särskild anknytning till Sverige (se 3 kap 17 § IL). För att vara obegränsat skattskyldig så måste personen antingen vara1. bosatt i Sverige2. stadigvarande vistas i Sverige3. ha väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt här (se 3 kap 3 § IL). I ditt fall bor du varken i Sverige eller stadigvarande vistas här. Bedömningen ligger kring huruvida du har väsentlig anknytning till Sverige eller tidigare varit bosatt här. En väsentlig anknytning kan tyda på att bosättningen utomlands enbart är tillfällig. För att undvika obegränsad skattskyldighet i Sverige så måste man i stort sätt "klippa av band" med Sverige. Vid bedömning kring väsentlig anknytning tas hänsyn till en rad olika faktorer:- Om personen är svensk medborgare.- Hur länge personen varit bosatt här.- Om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort.- Om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.- Om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk.- Om personen har sin familj här.- Om personen bedriver näringsverksamhet här.- Om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här.- Om personen har fastigheter här.- Liknande förhållanden. (se 3 kap 7 § IL).Av informationen i din fråga kan jag inte med säkerhet avgöra om du har väsentlig anknytning eller inte. Att du bedriver näringsverksamhet och har familj i Sverige tyder på anknytning. Men det görs sammanfattningsvis en samlad bedömning utifrån ovan faktorer, vilket är svårt för mig att göra utan alla pusselbitar. Det jag kan säga är att de anknytningsfaktorer som har störst betydelse enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang.Ifall det föreligger obegränsad skattskyldighet så beskattas vinst från aktiebolag i inkomstslaget kapital (se 41 kap 1-2 §§ och 42 kap 1 § IL). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30 procent av överskottet i inkomstslaget kapital (65 kap 7 § IL). Hoppas du fick svar på din fråga. För mer juridisk rådgivning är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh

Gåvor med gränsöverskridande karaktär bör utredas från den utländska skatterättens perspektiv.

2018-01-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga kring gåvor från utländska företag.Min mor har sedan ett par år överskridit pensionsåldern och funderar på att avveckla sitt företag genom att dela ut regelbundna gåvor till oss barn. Min mor bor i Tyskland och även företaget är tyskt.Antagligen kommer dessa gåvor delas ut halvårs- eller kvartalsvis under en tioårsperiod (storleksordning 100.000,-€ ochhelt beroende på hur vi barnen sköter oss framöver antar jag).Eftersom hon gärna minimerar skatten för dessa gåvor är hon osäker om det gör skillnad att överföra pengarna till ett konto i Tyskland som står i mitt namn, eller om det är lika bra att sätta in gåvorna på mitt vanliga lönekonto här i Sverige.Är det skattefritt att ta emot gåvor från tyska företag/släktingar eller ej? Om inte, hur ser skattereglerna ut isf.?Tack för info och gott nytt år,Oh
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt de svenska reglerna är gåvorna skattefria. Jag vågar inte svara om innehållet i tysk skatterätt men några punkter kan i alla fall lyftas fram. Jag skulle först vilja föreslå att man kollar på hur den tyska skatterätten reglerar frågan. Det är, till exempel, inte omöjligt att gåvan från företaget till er ska anses gå igenom den fysiska personen, i så fall din mor, och att den här personen blir skattskyldig för uttaget i Tyskland innan samma person eller företaget ska kunna ge bort pengar som gåva till er i Sverige. I fall pengarna skulle komma direkt från företaget är det så att juridiska personer under normala fall inte regelbundet ger pengar som gåvor och förutsättningarna i fallet ifråga bör utredas närmare för att se huruvida, till och med under svensk rätt, pengarna ska anses utgöra gåvor. När det gäller överföring till ditt tyska konto bör samma fråga besvaras enligt tysk skatterätt. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Gåvan är skattefri - Polsk ränta beskattas i Sverige enligt skatteavtalet

2018-01-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,mina föräldrar som bor i Polen (jag bor i Sverige och är svensk medborgare) har satt in på mitt konto i en bank i Polen ca 250 000 kronor. Min tråga är:1) Om dessa pengar vore en gåva, måste jag betala skatt antingen i Polen eller Sverige?2) Om föräldrarna bara satte in dessa pengar temporärt på mitt konto för att erhålla lite högre ränta på dessa pengar. Hur ser beskattningen ut i sådant fall? Tacksam för ett svarMargareta
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1) Frågan om Polsk skatterätt kan jag tyvärr inte svara på. Gåvorna är å andra sidan skattefria i Sverige.2) Skattesatsen för bankränta är 30%. Beloppet anses disponibel den 31 december och måste tas in i deklarationen året därpå. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Polen beskattas räntan endast i Sverige.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,