Beskattning vid arbete utomlands

2020-01-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har bott och arbetat i USA under ett antal år och har under denna tid varit utskriven ur Sverige. Jag har inte beskattat mina amerikanska inkomster i Sverige enligt 1-års regeln. Nu flyttade jag hem förra sommaren, 19e Juni närmare bestämt. Hur är jag skyldig att redovisa och beskatta amerikanska inkomster under förra året fram tills hemflyttning? Gäller 1-års regeln eller 6-månaders regeln på någotvis för inkomster innan hemflytt?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig Lawline!För att besvara din fråga får man titta på reglerna i Inkomstskattelagen (IL). I det tredje kapitlet regeras grundläggande förutsättningar för fysiska personers skattskyldighet i Sverige. Enligt 3 kap 3 § IL är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har en väsentlig anknytning till Sverige obegränsad skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. I din fråga nämner du sexmånadersregeln och ettårsregeln, vilka båda regleras i 3 kap 9 § IL. Bestämmelsen avser undantag för skattskyldighet för obegränsat skattskyldiga. I vissa situationer övergår person från obegränsat till begränsat skattskyldiga i Sverige, men med hänsyn till din frågeställning kommer jag inte att gå in på det.Vid tillämpning av ettårsregeln förutsätts att anställningen varar i minst ett år i samma land. Undantaget omfattar inte anställning hos exempelvis stat, kommun, landsting osv. Vid läsning av lagtext och kort genomgång av några rättsfall är min tolkning att undantaget gäller den tid du arbetar utomlands. Det betyder att ettårsregel tillämpas i förhållande till när du lämnat Sverige för arbete och återvänt förra sommaren. Jag har inte hittat något underlag för att det skulle tillämpas mot beskattningsår, dvs. att du måste vara utomlands ett helt beskattningsår för att kunna tillämpa undantaget.I mer konkreta ordalag betyder att inkomster som förvärvats i USA före hemkomst bör omfattas av undantaget från skattskyldighet. Inkomster efter sådan tidpunkt är däremot skattepliktiga. En annan regel som kan nämnas är 3 kap 10 § IL som avser kortare avbrott från den tid som du arbetat utomlands. Bestämmelsen är framförallt relevant i förhållande till avbrott från utlandsvistelsen vid besök i Sverige. Det förutsätts att ett besök inte får vara längre än sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett arbetsår. Om ett avbrott överstiger nyss givna kriterier gäller inte längre undantaget från skattskyldighet.Vid deklaration av dina inkomster får jag hänvisa dig till Skatteverket. Kom ihåg att det är du som skattskyldig som måste visa att du uppfyller kriterierna för undantaget i ettårsregeln. Jag hoppas mitt svar är till hjälp, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighet om man bor i ett annat land

2020-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag hyr ut några fastigheter. Behöver jag betala skatt om jag flyttar till ett annat land. Med vänliga hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du äger och hyr ut fastigheter här i Sverige och att du undrar huruvida det gör någon skillnad i skattehänseende om du flyttar till ett annat land. Det korta svaret på din fråga är att du är skyldig att betala skatt med anledning av hyresintäkterna oavsett om du flyttar till ett annat land eller inte. Nedan förklarar jag varför det är så.Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighetI svensk skatterätt skiljer man mellan obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett var de intjänats (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18 § IL) samt inkomster enligt annan lag (se hänvisningarna i 3 kap. 21 § IL). Man är obegränsat skattskyldig om man bor här i landet, stadigvarande vistas här i landet eller annars har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Om man inte uppfyller någon av dessa kriterier så är man begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL).Det är vid klassificeringen om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig som faktum att man flyttat ut ur landet kan spela roll. Visar det sig att man är begränsat skattskyldig kan det i sin tur innebära att man inte är skyldig att betala skatt för vissa inkomster. I ditt fall spelar det ingen roll om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig eftersom hyresintäkter från fastigheter i Sverige är något som både obegränsat och begränsat skattskyldiga behöver betala svensk skatt för. För obegränsad skattskyldighet framgår detta av 3 kap. 8 § IL som gäller alla inkomster och för begränsad skattskyldighet framgår detta av, beroende på vad det är för fastighet, 3 kap. 18 § tredje eller nionde punkten IL.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Var ska jag betala skatt om jag flyttar till annat land?

2019-12-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag ska arbeta frilans för H&M i Sverige men är skriven i Frankrike sedan 1,5 år. Jag är svensk medborgare. Jag kommer vistas och arbeta mestadels av tiden i Sverige från Februari till Juni. Hur blir det rent skattemässigt och vilken typ av bolag kan jag ha för att kunna fakturera. Vad är det som gäller och hur/var kan jag ta reda på mer information?
Sabrina Curan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar var du kommer att vara skattskyldig, i Sverige eller i Frankrike samt vad för bolag som krävs för att kunna fakturera. Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?Frågor rörande skatt regleras i inkomstskattelagen (IL). Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som du som privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige.Vem har väsentlig anknytning till Sverige?Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):- Om han är svensk medborgare- Hur länge han varit bosatt här- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)- Om han bedriver näringsverksamhet här- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,- Om han har en fastighet här, och- Liknande förhållanden.Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om denne inte visar att den inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL). I och med att du i din fråga inte anger några närmare omständigheter är det svårt för mig att besvara denna delen av frågan, men det tycks luta mer åt att du kommer att vara skattskyldig i Sverige. Vilken typ av bolag är lämpligt för dig? När du ska starta företag måste du välja företagsform. Det finns olika företagsformer som fungerar på olika sätt. Det finns dock ingen specifik företagsform som du behöver ha för att kunna fakturera. Enskild näringsverksamhet kan passa dig som verkar starta ett företag ensam. Det finns då inget krav på visst startkapital. Viktigt att tänka på är att det vid enskild näringsverksamhet inte finns någon tydlig avgränsning mellan din och företagets ekonomi. Ett annat alternativ är aktiebolag. Till skillnad från enskild näringsverksamhet krävs det ett aktiekapital på 50 000 kr. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Ska inkomster från utlandet beskattas i Sverige?

2019-11-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är en svensk medborgare som bor och arbetar i Sverige. I Polen äger jag mark som jag vill sälja. Min fråga är behöver jag betala skatt i Sverige för försäljning av mark i Polen?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skattskyldighet hittar du i inkomstskattelagen (IL).Eftersom du både är bosatt och arbetar i Sverige är du obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 § IL. Även bestämmelsen i 3 kap. 7 § IL kan beaktas, då vid avgörandet om en person har väsentlig anknytning till Sverige anses man ha väsentlig anknytning till Sverige om man är svensk medborgare, vilket du är. Vad obegränsat skattskyldighet innebär är att om du är obegränsat skattskyldig, är du skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet, enligt 3 kap. 8 § IL. Alltså ska försäljningen av din mark i Polen beskattas i Sverige då du är obegränsat skattskyldig.Fenomenet att bli beskattad i mer än ett land kallas för internationell dubbelbeskattning och det svenska Skatteverket har diskuterat detta i sin rättsliga vägledning om internationell dubbelbeskattning som du hittar (här). Där framgår det bland annat att Sverige tillämpar den s.k. hemvistprincipen för sin beskattning, vilket innebär att obegränsat skattskyldiga personer i Sverige är skattskyldiga för samtliga sina inkomster, oavsett varifrån inkomsterna kommer ifrån. Av denna rättsliga vägledning framgår det dock inte vad Polen tillämpar för skatteprincip.I lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen framgår det i Artikel 6, punkt 1 att inkomster av fast egendom (såsom mark) som en person innehar i det ena landet, medan personen har en hemvist i det andra landet, får beskattas i det landet där fastigheten befinner sig i. Vidare framgår det i Artikel 22, punkt 1 a) i denna lag att om en person med hemvist i Sverige får en inkomst som även ska beskattas i Polen, ska ett motsvarande belopp som avsåg den polska skatten räknas av på den svenska skatten för inkomsten. Det vill säga att det belopp du blir beskattad för i Polen, kommer dras av på skatten i Sverige. Syftet med denna lag var för att slippa just internationell dubbelbeskattning mellan Sverige och Polen, och lagen blir därmed tillämplig på din situation.Sammanfattningsvis, vid försäljning av din mark i Polen kommer du troligen att bli beskattad för inkomsten både i Sverige och i Polen. Sedan kommer den svenska skatten minskas med det belopp du beskattades för i Polen, för att du ska slippa dubbelbeskattning. Är du dock fortfarande osäker skulle min rekommendation vara att du hör av dig till antingen Skatteverket i Sverige, eller skattemyndigheten i Polen för att få en tydligare bild på hur beskattningen av denna försäljning kommer att gå till. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Skattskyldig när man flyttar utomlands?

2020-01-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag kommer att flytta till England och bosätta mig där med min man, som är därifrån. Vi har inga planer på att komma tillbaka och jag kommer registrera mig som utlandsboende hos Skatteverket och inte stadigvarande vistas i Sverige. I England kommer jag att starta ett eget företag. Däremot så kommer jag jobba mot svenska företag (ha dem som kunder), och fakturera dessa. Behöver jag fortfarande betala skatt i Sverige för denna inkomst från Sverige, trots att jag är bosatt i England och har ett engelskt företag?Tack på förhand!
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som finns i inkomstskattelagen (IL).I dagsläget är du så kallat obegränsat skattskyldig eftersom du är bosatt i Sverige (3 kap. 3 § första punkten IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig i Sverige är att du är skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och i utlandet (3 kap. 8 § IL). Det innebär alltså att dina inkomster från ditt företag i England kommer att beskattas i Sverige. När du flyttar till England kommer du troligen fortfarande vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du har väsentlig anknytning till Sverige, samt att du tidigare har varit bosatt här (3 kap. 3 § tredje punkten IL).Vid bedömningen om huruvida en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning till landet, har lagen ett antal punkter som ska tas i beaktning (3 kap. 7 § IL). Du kan alltså fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du är svensk medborgare, om du har varit bosatt i Sverige i en längre tid, om du har en bostad och familj här m.m. (Läs gärna alla punkter som står i lagbestämmelsen för att se vilka som passar in på dig).Om du är svensk medborgare, har varit bosatt i Sverige i minst tio år, eller har stadigvarande vistats i Sverige kommer du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige under fem år från den dag då du reste från Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL).Det är dock värt att nämna att det föreligger ett skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien i syfte att personer ska undvikas dubbelbeskattning. Detta skatteavtal är svensk lag och gäller alltså för personer som på något sätt har skatterättsliga anknytningar med både Sverige och Storbritannien. Enligt Artikel 21 i detta skatteavtal ska din skatt som du betalar i Storbritannien räknas av på din skatt i Sverige, så att du slipper att bli dubbelbeskattad. Se även Skatteverkets föreskrifter om avräkning av utländsk skatt.Jag hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor!Med vänlig hälsning,

Kan jag dömas för skattebrott om jag informerar skatteverket i efterhand?

2020-01-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag äger sen 10 år tillbaka ett semesterhus i USA. Vi har använt det för semester men har även hyrt ut det genom bolaget som som tar hand om huset och dels genom AirBnB. Vi har varje år redovisad intäkter och utgifter till IRS - amerikanske skatteverket - samt sales tax varje månad till de lokala myndigheter. Vi har varje år gått med 'förlust' då kostnader (fastighetsskatt, skötsel, el/gas, etc) för att driva huset är större än uthyrningsintäkterna. Vi är bosatta och fullt skattepliktiga i Sverige. Då jag vet att Sverige och USA har dubbelbeskattningsavtal och då vi inte har haft någon finansiell vinst på att äga huset, så har jag INTE upplyst Skatteverket om att jag äger ett hus i USA - på trots av att det är en fråga i självdeklarationen. Min första fråga: Har jag begått något olagligt genom att inte informera om detta - och vad är eventuell påföljd? Jag hävdar i alla fall att jag inte har gjort mig skyldig till skattebrott då jag inte har undanhållit några pengar från Skatteverket givet att jag har skattat i USA. Men finns där andra påföljder? Om det finns påföljd, vill du rekommendera att jag går tillbaka och ändrar i tidigare självdeklarationer och tillägger denna info? Min andra fråga: Jag funderar på att sälja huset och föra pengarna tillbaka till Sverige. Tyvärr har huset förlorat i värde så jag kommer inte att få reavinst som ska beskattas. Men blir det problem med SKV att jag för in pengar från försäljningen till mitt konto i Sverige? På förhand tack!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Kan du dömas för skattebrott?Enligt 2 § skattebrottslag så döms den som uppsåtligen underlåter att lämna en uppgift, när underlåtenheten leder till fara för att skatt inte kan tas ut, för skattebrott. Man kan alltså dömas även om skatteverket inte gått miste om skatteintäkter, så länge som det funnits risk för detta. Det finns ett undantag, 12 § skattebrottslag, för när personen själv vidtar rättelse av underlåten eller felaktig uppgift. Då kan man inte dömas för skattebrott, så länge rättelsen inte föregåtts av att skatteverket gjort skärpta kontroller av aktuellt område. Kan du påföras skattetillägg?Ibland kan man istället påföras skattetillägg 49:4 skatteförfarandelag. Skattetillägg kan tas ut om en oriktig uppgift har lämnats till vägledning för egen beskattning. Här föreskrivs inte uppsåt. Underlåtenhet att lämna uppgift likställs med oriktig uppgift 49:5 skatteförfarandelag. Från skattetillägg undantas också fall där den uppgiftsskyldige på eget initiativ rättar den felaktiga uppgiften 49:10 punkt 2 skatteförfarandelag, om inte rättelsen görs efter att skatteverket gått ut med att dom genomför kontroller av aktuellt område.Fastighetsskatt för försäljningOm du skulle göra en vinst genom försäljningen kan du bli skatteskyldig i Sverige för vinsten. Men i Sverige beskattas du bara för vinst som uppstår vid fastighetsförsäljning (se 45 kap inkomstskattelag samt 44:13 inkomstskattelag). Går du med förlust när du säljer huset behöver du inte betala skatt i Sverige. Eftersom jag studerar svensk juridik kan jag inte svara på om du blir skatteskyldig i USA för försäljningen, för att få reda på det bör du kontakta amerikanska myndigheter eller en jurist inom amerikansk rätt. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och USA har både landet du har hemvist i (Sverige) och landet fastigheten ligger i (USA) rätt att ta ut skatt vid försäljning av fast egendom, Artikel 6 skatteavtalet. Skulle du mot förmodan göra en enligt svensk rätt skattepliktig vinst, samt beskattas i USA för samma försäljning, avräknar Sverige den skatt du betalat i USA enligt skatteavtalet Artikel 23 punkt 2. SammanfattningJag råder dig att självmant lämna information till skatteverket om ditt innehav av fastigheten. När du självmant lämnar uppgift riskerar du inte att dömas för skattebrott eller att påföras skattetillägg. Du blir inte heller skattskyldig för fastighetsförsäljningen om du skulle gå med förlust, och gör du en vinst har du rätt att avräkna den skatt du betalat i USA från din svenska skatt. Tack för att du kontaktade Lawline. Om du har några följdfrågor eller vill komma i kontakt med vår juristbyrå är du välkomna att höra av dig till mig.ebba.ekstrand@lawline.se

Dubbelbeskattning USA Sverige

2019-11-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har en fråga angående ett partnership med ett Amerikanskt företag. Jag har inte skrivit på något än. Partnershipet går ut på att jag kommer designa kalenders åt dem online som de sen ska sälja online via amazon och deras hemsida. Jag kommer utföra grafiska design tjänster från Sverige till deras företag i USA. Vi har också skrivit upp ett kontrakt där det står att jag kommer att få 20% av alla inkomster från försäljnings vinsten av varorna online (kalendern)... Min fråga är då, hur betalar jag skatt på vinsterna? I Sverige eller i USA? Om de betalar skatt redan i USA för hela vinsten och sen efter att de betalat av sin del av den amerikanska skatten och för över pengarna till mig varje månad... betalar jag dubbel skatt då med den svenska skatten som dras när man jobbar online och bor i Sverige? Hur funkar det?Också, är det lagligt att vara partner i ett USA företag men bo och vara registrerad i Sverige? Tacksam för svar :)/MVH,Frida Thomsen
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige och USA har upprättat ett dubbelbeskattningsavtal för att reglera denna typ av fråga (länk).Av detta avtal samt 3 kap 3 § Inkomstskattelagen framgår att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig här i Sverige. Den obegränsade skattskyldigheten innebär att du är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet.I dubbelbeskattningsavtalets Artikel 14 framgår att: "Inkomst som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva självständig yrkesverksamhet, beskattas endast i denna stat."Detta innebär i praktiken för dig, eftersom du är i Sverige och arbetar härifrån bör du endast beskattas här och inte i USA. Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket och din arbetsgivare och ser till att du slipper dubbelbeskattningen.Gällande partnerskapet finns inget i lagtext som reglerar var man måste vara bosatt eller registrerad för att få vara partner.Hoppas du fått svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Ska en utländsk betala svensk skatt vid försäljning av en ärvd fastighet i Sverige?

2019-11-13 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hei jeg har arvet en andel i en jordbruksfastighet i Sverige etter min mor. Den selges snart og jeg er norsk. Er det skatt på disse pengene salget gir? Min mor var forøvrig svenskMvh
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du bor i Norge och i övrigt inte har någon annan anknytning till Sverige än att du ärvt en jordbruksfastighet i Sverige efter din svenske mor.Du är begränsat skattskyldig och ska betala skatt på grund av fastighetsförsäljningenI svensk skatterätt skiljer man mellan begränsad och obegränsad skattskyldighet. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett var de intjänats (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18 § IL) samt inkomster enligt annan lag (se hänvisningarna i 3 kap. 21 § IL).Med en obegränsat skattskyldig avses någon som:- bor i Sverige- stadigvarande vistas i Sverige- har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).Jag antar som sagt att du inte bor i Sverige. Med stadigvarande vistelse avses en sammanhängande vistelse om 6 månader under året och jag antar att så inte är fallet. Vad gäller den väsentliga anknytningen ska hänsyn tas till vissa omständigheter, bl.a. fastighetsinnehav, familj och var du är varaktigt bosatt (3 kap. 7 § IL). Endast det faktum att du ärvt en fastighet i Sverige medför inte att du blir obegränsat skattskyldig (Skatteverkets bedömning under rubriken "liknande förhållanden"). Jag drar därför slutsatsen att du inte är obegränsat skattskyldig. Eftersom du inte är obegränsat skattskyldig är du begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) med följden att du blir skattskyldig endast för vissa uppräknade inkomster. En av dessa uppräknade inkomster är just inkomster till följd av fastighetsförsäljning, s.k. kapitalvinster (3 kap. 18 § tionde punkten. IL). Du kommer alltså att få betala svensk skatt till följd av fastighetsförsäljningen.Eventuella möjligheter till avräkning av den svenska skattenJag kan tyvärr inte uttala mig om norsk skatterätt men jag råder dig att ta reda på om man i Norge har någon slags möjlighet till avräkning av utländsk skatt (den svenska skatten du betalar med anledning av fastighetsförsäljningen).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Med vänliga hälsningar,