Jag bor utomlands - ska jag betala skatt till Sverige?

FRÅGA
Min dotter bor i USA. Hon är gift och har familj, arbetar och betalar skatt där. Hon är svensk medborgarna. Ska någon form av skatt även betalas i Sverige?
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan avser skatterätt vilket regleras av inkomstskattelagen (IL).

Begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?

Det finns två kategorier vid beskattning av inkomst som en privatperson kan tillhöra. Det är begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL) och obegränsat skattskyldig (3 kap, 3 § IL). Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här kan också vara obegränsat skattskyldig i Sverige, trots att personen är utvandrad (3 kap. 3 § 1 st 3 p IL). En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt till Sverige för alla sina inkomster, oavsett var inkomsten har intjänats. Det innebär följaktligen att om en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men arbetar i ett annat land kommer inkomsten fortfarande att beskattas i Sverige. Om en person däremot är begränsat skattskyldig i Sverige ska denne enbart betala skatt på de inkomster som har anknytning till Sverige.

Vem har väsentlig anknytning till Sverige?

Det finns ett antal punkter som tas i beaktande vid bedömningen av om en person har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § 1 st IL):

- Om han är svensk medborgare

- Hur länge han varit bosatt här

- Om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort

- Om han vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl

- Om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk

- Om han har en familj här(make/maka eller minderårigt barn)

- Om han bedriver näringsverksamhet här

- Om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,

- Om han har en fastighet här, och

- Liknande förhållanden.

Det finns även en presumtionsregel rörande väsentlig anknytning till Sverige. Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning till Sverige, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige (3 kap. 7§ 2 st IL).

Vad innebär detta för din dotter?

Du framkommer inte av frågan hur läge din dotter bott i USA. Det finns ett flertal faktorer som ska tas med i beaktandet vid bedömningen av huruvida det föreligger väsentlig anknytning till Sverige i ett skattesammanhang. Har hon under en en period om minst fem år bott i Sverige är hon sannolikt begränsat skattskyldig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?