Vad gäller vid utflyttning vid innehav av lantbruksfastighet/fritidshus?

FRÅGA
Hej!Kan man äga en mindre gård /Lantbruksfastighet i Sverige och sedan permanent skattemässigt skriva ut sig/bosätta sig utomlands tex vid pensionering. (då man har kvar gården i sin ägo)Vi talar om en gård i storlek som man egentligen inte brukar : storlek 5-35 hektar som ev arrenderar ut odlingsmarken till någon annan dvs man får inkomster i storlek tusenlappar per år. (alt hyr ut gratis) . Eller oavsett vad så betraktas gården som näringsverksamhet av skattemyndigheten och förhindrar då skattemässig utskrivning? DVS bättre att köpa ett fritidshus / ej av permanenttyp som ligger helt off i förhållande till tex Stockholm. (1-2 timmar ifrån) för att gå säker från repressalier.MVh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan vara begränsat skatteskyldig i Sverige trots att du äger en lantbruksfastighet, eller alternativt ett fritidshus, i Sverige när du bor utomlands.

Hur du beskattas i Sverige grundar sig i huruvida du anses vara begränsat eller obegränsat skatteskyldig. Är du obegränsat skatteskyldig i Sverige beskattar Sverige din globala inkomst, medan för en begränsat skatteskyldig beskattas enbart den inkomst som uppkommit i Sverige.

Obegränsat skatteskyldig: En person är obegränsat skatteskyldig i Sverige om (3 kap. 3 § inkomstskattelagen):

1. den är bosatt i Sverige,

2. den stadigvarande vistas i Sverige, eller

3. den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Enligt praxis anses stadigvarande vistelse utgöra en sammanhängande tidsperiod på 6 månader. Förutsatt att du inte vistas i Sverige i mer än 6 månader är det primärt det tredje kriteriet som är relevant i ditt fall. Fråga blir då huruvida lantbruksfastigheten i Sverige kan utgöra en väsentlig anknytning till Sverige.

Väsentlig anknytning till Sverige: Vid bedömning av väsentlig anknytning ska följande beaktas (3 kap. 7 § inkomstskattelagen):

"om han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, (…), om han har en bostad här som är inrättad för åretsruntbruk, om han har sin familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har en fastighet här, och liknande förhållanden."

Enligt andra stycket till samma paragraf uppges även att en person anses ha väsentlig anknytning till Sverige i 5 år från den dag då personen har rest från Sverige om han in motbevisar sådan anknytning och förutsatt att personen är svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige i minst 10 år.

Innehav av fastighet: För att göra en korrekt bedömning behövs mer information om omständigheterna i ditt fall, däremot finns det några riktlinjer att hämta från praxis. Bland annat tittar man på bebyggelse runt om fastigheten, förvaltning av fastigheten, fastighetens värde och avkastningen från innehavet.

Tidigare permanent bostad och åretruntbruk: En viktig bedömningspunkt är huruvida fastigheten är utrustad för åretruntbruk och huruvida det tidigare varit personens permanenta bostad. Med åretruntbruk innebär det att bostaden är utrustad och ligger belägen kommunikationsmässigt så att det möjligt att bo där. Att behålla tidigare permanent bostad vid utflyttning har ansetts utgöra en tungt vägande anknytningsfaktor (RÅ 1989 ref. 118, RÅ 2009 not. 84, HFD 2012 not. 21 och HFD 2012 not. 51).

Lantbruk-och skogsbruksfastigheter (deltagande i förvaltning): Deltagandet i förvaltningen av lantbruksfastighet är ytterligare en viktig del i bedömningen för att avgöra om innehav av en lantbruksfastighet utgör väsentlig anknytning till Sverige. Om du inte deltar aktivt i förvaltningen, trots ett ekonomiskt engagemang, är det möjligt att innehavet anses som en väsentlig anknytning till Sverige. Då ses innehavet istället som en passiv kapitalplacering (RÅ 1989 ref. 18, RÅ 1989 ref. 118 och RÅ 2003 not. 210 samt prop. 1984/85:175 s. 14, 115 och 122). För lantbruk- och skogsbruksfastigheter utan bostad och utan nämnvärd omsättning/värde är anknytningen till Sverige troligen svag (RÅ 1989 ref. 118).

Jordbruksfastigheter till fritidsändamål: I ett fall bedömdes en jordbruksfastighet för fritidsändamål att inte innebära väsentlig anknytning. Personen ansågs då sköta den löpande förvaltningen själv med hjälp av inhyrd personal och fastigheten användes enbart ett fåtal veckor årligen av personen och familj för fritids- och rekreationsändamål. Personens delaktighet i fastighetens drift ansågs vara av övergripande natur. För att säkerställa tillsyn och underhåll hyrdes bygganden ut, medan åker- och betesmarken planerade att arrenderas ut. I detta fall hade personen i fråga däremot bott utomlands en längre period vilket kan ha påverkat bedömningen (RÅ 2003 not. 210).

Fritidshus: Innehav av enbart en fritidsbostad ger (i regel) inte väsentlig anknytning till Sverige även om den är inrättad för åretruntbruk (RÅ 1992 not. 367). Däremot kan läget i attraktivt område och inrättning av huset som åretruntbruk stärka argumenten för väsentlig anknytning (prop. 1984/85:175 s. 13).

Samlad bedömning: Viktigt att påpekar är att en samlad bedömning görs utifrån din specifika situation. Därmed är det inte enbart ditt innehav av en lantbruksfastighet som utgör underlaget för bedömningen, utan hela din situation utvärderas.

Något som även är viktigt att observera är att Sverige fortfarande kan ha rätt att helt eller delvis beskatta en inkomst trots att du är begränsat skatteskyldig i Sverige på grund av skatteavtal Sverige ingått med bosättningslandet (dit du flyttar).

Sammanfattningsvis kan jag inte ge en korrekt bedömning utan mer detaljer om din situation, däremot är det möjligt att inneha en lantbruksfastighet eller fritidsfastighet utan att ha väsentlig anknytning till Sverige. Bevisbördan ligger på dig att visa att du inte har en väsentlig anknytning till Sverige. Faktorer som tidigare permanent bostad, deltagande i förvaltning av fastigheten samt användskmrådet för innehavet har stor påverkar i bedömningen. Utöver det bör du även fundera på om andra omständigheter som svenskt medborgarskap, att bo på olika platser utomlands och om du har familj kvar i Sverige kan påverkar bedömningen av den väsentliga anknytningen till Sverige.

För att få ett säkert svar är det möjligt att få ett förhandsavgörande för hur situationen kommer bedömas skatterättslig genom att begära ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden mot en avgift på 1 000 – 6 000 kr. Har du fler frågor är du välkommen att ta kontakt med Lawline igen!

Jag hoppas att det besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (282)
2021-04-15 Kapitalbeskattning Spanien & Sverige
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam
2021-03-29 Betala svensk skatt på kanadensisk pension

Alla besvarade frågor (91320)