Var beskattas tjänstepension och annat privat pensionssparande vid utbetalning från Sverige till USA?

FRÅGA
Min fråga är hur uttag från IPS-sparande samt betalning av tjänstepension beskattas. Ska den beskattas i Sverige eller i USA? Har det någon betydelse om den betalas till ett svenskt eller amerikanskt bankkonto? Jag är 59 år och är tio år utflyttad från Sverige och bor i USA. Jag är både svensk och amerikansk medborgare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är såväl svensk som amerikansk medborgare och är sedan en längre tid tillbaka endast bosatt i USA och står nu i begrepp att motta pensionsutbetalningar från ett IPS-konto och en tjänstepensionsförsäkring. I din ärendebeskrivning uppger du inte var utbetalningarna kommer att ha sitt ursprung, men såvitt jag kan bedöma handlar det om ett svenskt pensionskapital eftersom IPS är en inhemsk företeelse. Däremot skulle begreppet tjänstepension kunna bereda vissa tolkningssvårigheter, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att även denna är svensk. Mot bakgrund av ovanstående undrar du därför vad som gäller i skattehänseende och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Inkomstskattelagen (IL).

Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).

Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (nedan benämnt dubbelbeskattningsavtalet eller bara avtalet).

Några skatterättsliga hållpunkter

Med tanke på den tid som har förflutit sedan du flyttade till USA torde det gå att konstatera att du till dags dato är att betrakta som begränsat skattskyldig i Sverige, vilket följer av 3 kap. 17 § 1 p. IL där det stadgas att den som inte är obegränsat skattskyldig bara ska anses vara begränsat skattskyldig. Endast den som är 1. bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas i Sverige eller 3. har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här omfattas av reglerna om den obegränsade skattskyldigheten och detta enligt 3 kap. 3 § 1 st. 1-3 p. IL. Innebörden av den obegränsade skattskyldigheten är att alla inkomster, både inhemska och eventuella utländska sådana, för den skattskyldige kommer att beskattas i Sverige, vilket sägs i 3 kap. 8 § IL.

Distinktionen ovan är således viktig att göra och få fastställd och här måste begreppet väsentlig anknytning utvecklas närmare. Vid den rättsliga bedömningen av om den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige brukar bland annat existensen av svenskt medborgarskap beaktas liksom hur länge den skattskyldige har varit bosatt i Sverige (denna anknytningspunkt tar dock i första hand sikte på utländska medborgare) och om det finns närstående i Sverige, typiskt sett familj. Näringsverksamhet eller annat ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar (exempelvis delägarrätter) som, direkt eller indirekt, ger personen väsentligt inflytande beaktas också vid avgörandet av huruvida väsentlig anknytning föreligger. Eftersom även indirekta innehav inkluderas kan således närståendes aktieinnehav i Sverige få betydelse. Men här ska det dock noteras att till och med relativt stora innehav i börsnoterade bolag inte behöver omfattas av någon anknytning till Sverige. För att innehavet ska träffas av anknytningsbestämmelsen fordras att det är så stort att det ger ett faktiskt (verkligt) inflytande (se Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande RÅ 1972 ref. 46 där ett aktieinnehav om 38 % via familjemedlemmar räckte för att en anknytning till Sverige skulle vara förhanden). Vidare är innehav av fastigheter i Sverige likaledes något som kan leda till att väsentlig anknytning anses föreligga och med fastighet avses här inte enbart näringsfastigheter, som exempelvis en jordbruksfastighet eller ett hyreshus, utan även villor inredda för åretruntboende räknas hit. I HFD 2013 not. 37 var innehavet av ett medelstort hyreshus tillräckligt för att begreppet väsentlig anknytning skulle aktualiseras för den skattskyldige, som i övrigt helt saknade tillgångar i Sverige, varför denne kom att betraktas som obegränsat skattskyldig.

Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. Högsta förvaltningsdomstolen hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar avkunnande i HFD har refererat som börjar på RÅ. Vidare är din tillgångsmassa och var annan egendom kan tänkas vara lokaliserad för mig okänd materia och det gäller naturligtvis även existensen av andra eventuella anknytningspunkter. Det ska uppmärksammas att syftet med reglerna har varit att försvåra den så kallade skattemässiga utflyttningen från Sverige och därmed motverka utflyttning som endast sker på pappret. I slutändan är det dock alltid en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som ligger till grund för skattskyldighetens omfattning.

Utifrån ett scenario där du som utlandssvensk endast är begränsat skattskyldig i Sverige, vad gäller då skattemässigt avseende dina pensionsutbetalningar?

Innebörden av den obegränsade skattskyldigheten har ovan redovisats tämligen ingående, däremot lämnades innebörden av den begränsade skattskyldigheten därhän. I 3 kap. 18 § 1 st. 1 p. IL uttalas att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § SINK, vilket är en lag om definitiv källskatt för utomlands bosatta. Och där sägs att privata tjänstepensioner beskattas om förmånen utgår från Sverige på grund av en förutvarande tjänst och om den tidigare verksamheten tidigare utövats här, 5 § 1 st. 7 p. SINK, och pension på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring beskattas också i Sverige om försäkringen meddelats i här bedriven försäkringsrörelse, 5 § 1 st. 6 p. SINK. Det nu sagda innebär således att dina IPS-utbetalningar liksom utbetalningarna från din tjänstepensionsförsäkring kommer att beskattas i Sverige trots att du sedan länge är bosatt i USA. Skattesatsen på den skattepliktiga inkomsten (alltså på dina pensionsutbetalningar) kommer att utgå med 25 %, vilket framgår av 7 § SINK.

Hur den amerikanska skattelagstiftningen och ser ut och vad som eventuellt gäller på delstatsnivå kan jag av förklarliga skäl inte uttala om. Men för att lindra och i förekommande fall helt undanröja internationell dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med flertalet olika länder i vilka Sverige folkrättsligt gentemot de andra staterna har förpliktat sig att följa. Ett sådant exempel är just det dubbelbeskattningsavtal som har slutits med USA. Syftet har bland annat varit att genom avtalet kunna fastställa hemviststat och fördela rätten att beskatta den skattskyldiges (dina) inkomster mellan de avtalsslutande parterna (Sverige och USA). Skattskyldiga personer, fysiska och juridiska, liksom myndigheter och domstolar är alltså rättsligt bundna av avtalet. Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till bestämmelser i det amerikanska dubbelbeskattningsavtalet.

I USA tillämpas mig veterligen den så kallade nationalitetsprincipen, vilket innebär att du i kraft av ditt amerikanska medborgarskap egentligen blir skattskyldig för dina svenska privata tjänsteinkomster även i USA (pension sorterar under inkomstslaget tjänst, se 10 kap. 2 § 1 p. och 11 kap. 1 § 1 st. IL). Nationalitetsprincipen äger således företräde framför avtalet, vilket går att utläsa av art. 1.4. Utbetalningar från ett lands socialförsäkringssystem, vilket för svenskt vidkommande utgör den allmänna (statliga) pensionen, är dock undantagen varför denna endast kommer att beskattas här, se art. 1.5 samt art. 19.2. Du behöver alltså inte betala skatt i USA på din statliga pension från Sverige. Enligt huvudregeln gäller dock motsatsen för dina privata pensionslösningar. Men i art. 23.1 a stipuleras att "the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income the income tax paid to Sweden by or on behalf of such citizen or resident". Den nyss nämnda artikeln i dubbelbeskattningsavtalet vittnar enligt min mening om att du har rätt att mot den amerikanska skatten avräkna motsvarande det som redan har erlagts i svensk inkomstskatt på dina privata pensionsutbetalningar, vilket som sagt är 25 % enligt 7 § SINK.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Det korta svaret på din faktiska fråga lyder att IPS-utbetalningarna liksom övriga svenska privata pensionslösningar ska beskattas i Sverige och detta trots att du sedan länge är bosatt i USA. Däremot torde du i USA äga rätt till avräkning på den amerikanska inkomstskatten. Skulle den vara högre än den svenska inkomstskatten är det troliga att du endast behöver erlägga mellanskillnaden. Skulle den däremot vara lägre torde den amerikanska skattesatsen bli noll. Någon återbäring är sannolikt inte aktuell. För att kunna få helt adekvata svar i just det här avseendet föreslår jag att du kontaktar IRS eller någon lokal skattemyndighet i USA. Huruvida det spelar någon roll om mottagarkontot är svenskt eller amerikanskt låter jag vara osagt. I normalfallet är detta en icke-fråga. Det som möjligen skulle kunna aktualiseras är en debitering av mottagaravgifter hos den mottagande amerikanska banken eller eventuella administrationsavgifter hos det svenska bank- eller försäkringsinstitut som ska ombesörja utbetalningarna till USA. Flyttas pengar mellan två svenska institut torde inget av det ovan sagda bli aktuellt. Men detta är i vart fall inget som får någon som helst bäring på den juridisk-tekniska (skatterättsliga) bedömningen.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (287)
2021-06-20 Om jag säljer ett hus i Kroatien, måste jag betala skatt i Sverige?
2021-05-28 Fråga om skattskyldighet vid arbete i Sverige och Tyskland
2021-05-08 Skatt för boende i Danmark
2021-05-03 Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland

Alla besvarade frågor (93238)