Beskattning av bolag utomlands med verksamhet i Sverige

FRÅGA
Hej! Jag funderar på att starta ett bolag på Malta samt ett holding-bolag på Cypern men att bedriva större delen av verksamheten i Sverige. Har man då skyldigheten att betala svensk skatt och då blir det dubbelbeskattning?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida samma inkomst kan beskattas av flera länder på grund av gränsöverskridande situationer. I din fråga framgår det inte vilka typer av företag eller inkomster som frågan rör och därför kommer jag ge en generell förklaring till hur bolag beskattas i gränsöverskridande situationer.

Som huvudregel beskattar en stat inkomster på grund av att en person är obegränsat skatteskyldig (staten beskattar då den globala inkomsten) eller att inkomsten uppkommit inom landets gränser (gäller för begränsat skatteskyldiga). Huruvida du anses vara begränsat eller obegränsat skatteskyldig regleras av nationella regler och skiljer sig därför staterna emellan. Utländska juridiska personer anses som begränsat skatteskyldiga i Sverige enligt 6 kap. 7 § Inkomstskattelagen. Ett bolag är däremot obegränsat skatteskyldigt i Sverige om:

1. bolaget är registrerat i Sverige,

2. platsen för styrelsens säte är i Sverige, eller

3. någon annan sådan omständighet gör att den anses som en svensk juridisk person enligt 6 kap. 3 § Inkomstskattelagen.

I ditt fall bör du se över det tredje kriteriet för obegränsat skatteskyldiga då bolaget/en kan anses som en svensk juridisk person om verksamheten huvudsakligen bedrivs i Sverige (se. Prop. 1999/2000:2 del 2 s. 69). Eftersom du överväger att bedriva en stor del av verksamheten från Sverige är det möjligt att Sverige skulle beskatta inkomsten på grund av att bolaget anses som obegränsat skatteskyldig i Sverige eller att inkomsten från verksamheten uppkommit här. Beroende på den nationella lagstiftningen i Sverige, Cypern och Malta finns det därför en risk för (juridisk) dubbel- eller multibeskattning.

Dubbelbeskattning: För att undvika att samma inkomst beskattas av flera stater (juridisk internationell dubbelbeskattning) och andra oönskade konsekvenser har många stater ingått så kallade skatteavtal. I ditt fall är det tre skatteavtal som är relevanta att titta på:

1. Lag (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.

2. Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta.

3. Skatteavtalet mellan Malta och Cypern

Skatteavtal: Skatteavtalen visar vilken/vilka av avtalsstaterna som får beskatta en viss inkomst samt hur eventuell dubbelbeskattning ska förhindras. Eftersom det enbart är två avtalsstater i vardera av dessa avtal behöver du titta på varje transaktion var för sig för att avgöra hur den behandlas skattemässigt. I skatteavtalet behöver du avgöra:

1. Vilken stat som utgör hemviststaten för den person som får inkomsten. Detta fastställs utifrån olika kriterier i en artikel i början av skatteavtalet,

2. Vilket typ av inkomst det rör sig om. I skatteavtalet har varje typ av inkomst en egen artikel som beskriver hur rätten att beskatta inkomsten ska tilldelas hemvist-staten och källstaten.

3. Har båda avtalsstaterna rätt att beskatta inkomsten behöver du titta på avtalets metod för att undvika dubbelbeskattning vilket beskrivs i en egen artikel i avtalet.

Observera däremot att skatteavtalet enbart fastställer vilken/vilka stater som har rätt att beskatta inkomsten och inte huruvida staterna faktiskt kommer beskatta inkomsten.

Jag hoppas att det besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (283)
2021-04-20 Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?
2021-04-15 Kapitalbeskattning Spanien & Sverige
2021-04-11 Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam

Alla besvarade frågor (91413)