Vad händer om man som utflyttad svensk börjar arbeta max sex månader per år i Sverige?

FRÅGA
Hej,Jag är skriven i Kina och arbetar för ett norskt dotterbolag i Shanghai. Jag är Svensk medborgare men utskriven ur Sverige sedan 10 år. Nu kommer jag att lånas ut av det Kinesiska bolaget och jobba Max 6 månader/år i det svenska dotterbolaget. Jag kommer att betala Sink skatt på 25%. Vilka kostnader kommer att uppstå för det svenska dotterbolaget? Tänker på arbetsgivaravgift, sociala avgifter med mera. Vilken % sats gäller för de olika delarna?Jag kommer att ha en del resor till Norge och undrar vilka avdrag som går att göra för det svenska företaget gällande resekostnader? Kan jag få boendet betalt i Sverige utan att beskattas? Kan boendet vara sominneboende hos en privatperson? Slutligen undrar jag om detta upplägg kan vara mer än ett år. Tacksam för input.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

De relevanta lagarna för din frågeställning är Inkomstskattelagen (IL), Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), Socialavgiftslagen (SaL) och lagen om allmän löneavgift (LAL).

Din skattskyldighet i Sverige

I Sverige så är man antingen obegränsad skattskyldig (3 kap. 3§ IL) eller begränsat skattskyldig (3 kap. 17§ IL). Om du räknas som begränsat skattskyldig och kommer hit för att arbeta tillfälligt så stämmer det att du antagligen beskattas enligt SINK och inte enligt de vanliga reglerna i IL. Det finns dock ett undantag från detta och det är om du anses ha en väsentlig anknytning till Sverige, då ska du beskattas enligt de vanliga reglerna i IL (3 kap. 7§ IL). Det är dock skatteverket som har bevisbördan för att du ska anses ha en väsentlig anknytning, eftersom det är mer än fem år sedan du flyttade från Sverige.

När en bedömning görs kring om man anses ha en väsentlig anknytning till Sverige så är det nio anknytningspunkter som de utgår från i sin bedömning. Dessa kallas för anknytningspunkter och är följande (3 kap. 7§ 1 st IL):

1.Svenskt medborgarskap

2.Hur länge den skattskyldige varit bosatt i Sverige

-Denna tar dock främst sikte på utländska medborgare

3.Inte varaktigt bosatt på en viss utländsk ort

4.Vistelse utomlands för studier eller av hälsoskäl

-Då tanken är att den skattskyldige avser att återvända till Sverige

5.Bostad här som är inrättad för åretruntbruk

6.Familj i Sverige

7.Näringsverksamhet eller ekonomiskt engagemang i Sverige

8.Fastighet i Sverige

9.Liknande förhållanden

Det finns dock ingen regel kring hur många av punkterna som behöver vara uppfyllda för att man ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige och då vara obegränsat skattskyldig. Utan det sker en samlad bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Därav är det omöjligt för mig att veta hur de skulle bedöma just din situation.

Det finns alltså en risk att du kan komma att anses obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed beskattas enligt IL istället för SINK. Min rekommendation är att du vänder dig direkt till skatteverket och rådfrågar dem om de kan svara i förhand på vilken lag som blir tillämplig i ditt fall. Sedan när det väl är dags att arbeta här behöver du göra en ansökan för att bli berättigad SINK. Jag kommer dock att utgå ifrån att du är berättigad att beskattas enligt SINK i resterande del av svaret, då det var utifrån den situationen du ställde din fråga.

Din skattskyldighet i Kina

Det finns även en risk att du anses skattskyldig i Kina samtidigt som du är skattskyldig i Sverige. Varav du kan bli dubbelt skattskyldig för samma inkomst. Detta problem brukar dock kunna lösas genom dubbelbeskattningsavtal mellan de olika länderna. Jag vet att Sverige har ingått ett sådant med Kina, jag vet dock inte hur det avtalet ser ut eller hur Kinas skatteregler ser ut. Så för att reda ut din exakta skattskyldighet i Kina gällande dina inkomster i Sverige så rekommenderar jag dig att anlita en skattejurist med internationell kompetens. Ett dubbelbeskattningsavtal kan även påverka din skattskyldighet i Sverige, varav det är viktigt på flera punkter att ta reda på hur avtalet mellan Sverige och Kina ser ut.

Vilka kostnader kommer att uppstå för det svenska bolaget?

Företaget kommer antagligen att behöva betala socialavgifter till den svenska staten. Enligt huvudregeln så ska du anses omfattas av Sveriges socialförsäkring när du arbetar här, varav det troliga är så kommer vara fallet för dig. Undantaget är om du anses tillhöra socialförsäkringen i Kina, för då får företaget med största sannolikhet istället betala avgifter till Kina- enligt deras regler. Jag kan dock ingenting om kinas skatteregler, varav jag enbart kan svara på vad kostnaden blir om du anses omfattas av den svenska socialförsäkringen.

Om du omfattas av Sveriges socialförsäkring ska företaget som jag nämnde betala socialavgifterna till Sverige (2 kap. 4§ SaL) och jag kommer nu att förklara huvudreglerna kring vilka kostnader det innebär för företaget. Till att börja med så ska finns det något som kallas för avgiftsunderlaget, vilket är det underlag som avgifterna beräknas på. Det som ingår i underlaget är de avgiftspliktiga ersättningar som företaget har betalat till dig under en kalendermånad (2 kap. 24§ SaL). Det innebär att så länge ingen del av din lön innefattar en ersättning som är undantagen skatteplikt eller avgiftsplikt enligt SaL så är hela lönen det som ligger till grund för beräkningen av hur mycket som ska betalas i socialavgifter. Det som ska betalas totalt i arbetsgivaravgifter är 19,8 % av avgiftsunderlaget (2 kap. 26§ SaL).

Utöver arbetsgivaravgifter så ska allmän löneavgift betalas på den ersättning som arbetsgivaravgifter betalas på, därmed används samma avgiftsunderlag för denna del (1§ LaL). Den allmänna löneavgiften ligger på 11,62% och ska betalas till staten (3§ LaL).

Detta innebär att sammantaget ska företaget betala 31,42% i socialavgifter på ditt avgiftsunderlag.

Vilka avdrag kan det svenska företaget göra för resor inom arbetet?

Om företaget betalar dig traktamente- eller reseersättningar för dina resor till Norge så har de även avdragsrätt för dessa kostnader (16 kap. 1§ IL). Det som är viktigt för att göra avgränsningen kring vad företaget får dra av när det gäller utgifter i samband med dina resor är att de inte får göra avdrag för utgifter som är rent personliga för dig. Så om företaget skulle välja att betala kostnader för dig- i samband med dessa resor- och de inte går att koppla till tjänsten så innebär det att de utgifterna inte är avdragsgilla för företaget. Om du i samband med dessa resor får några personalförmåner som du är skyldig att betala skatt för så får företaget även göra avdrag för dessa.

Utöver det som företaget betalar till dig så kan de även göra avdrag för logi eller t.ex. flygbiljetter som de betalar för att du ska ta dig dit och för att du ska ha boende under tiden där. Då får de göra avdrag med det faktiska kostnaden, om du inte åker dit i eget drivmedel som t.ex. bil, för då används en schablonkostnad om 18,50 kronor per mil.

Kan du få ditt boende i Sverige betalt skattefritt?

Om du räknas som att du är här för tillfälligt arbete så har du rätt att få ditt boende under vistelsen betalt skattefritt (6§ 1 b SINK). Det innebär att om det svenska företaget betalar ditt boende och du anses vara skattskyldig enligt SINK och är här på tillfälligt arbete, så behöver du inte betala någon skatt för den förmånen. Det finns inget krav i lagen på att boendet ska vara eget eller liknande, varav det inte bör innebära några problem om du väljer att bo inneboende.

Kan upplägget vara i mer än ett år?

Jag kan tyvärr inte ge dig ett definitivt svar på om detta går att tillämpa vare sig överhuvudtaget eller mer än ett år. För om det går att tillämpa överhuvudtaget beror på om du anses ha en väsentlig anknytning hit, trots att du inte vistas här mer än sex månader, vilket är fullt möjligt att du anses ha. Det finns flera fall där personer har vistats här kortare än sex månader men ändå bedömts ha en väsentlig anknytning och därmed vara obegränsat skattskyldiga.

Det är även så att om du är här i exakt sex månader så kan du även då anses uppfylla kravet för att vistas i Sverige stadigvarande, då det enligt praxis brukar var vid sex månader eller mer- vara sex månader kan räcka- och du då kan bli obegränsat skattskyldig på den grunden.

Om vi sedan går över till att du ska göra detta i flera år med en regelbundenhet så kan även det påverka bedömningen av om du anses ha en väsentlig anknytning hit. Det har visats i praxis att när den bedömningen görs så kan det ha betydelse om du ska vistas här med en viss regelbundenhet och längd. Vilket gör att det finns en risk även där i att du bedöms ha en väsentlig anknytning till Sverige och därmed är obegränsat skattskyldig.

Sedan finns det givetvis likaså en chans att du inte anses uppfylla kraven för att räknas som obegränsat skattskyldig, för att du varken anses vistas här stadigvarande eller har en väsentlig anknytning. Vid det fallet går SINK att använda så länge du inte anses obegränsat skattskyldig.

Som jag tidigare nämnt så görs bedömningen med hjälp av en helhetsbedömning av omständigheterna och jag kan omöjligt svara på hur utfallet blir just för dig. Därav så kan jag tyvärr inte ge dig ett mer konkret svar än jag här har gjort, vilket jag givetvis förstår kan vara frustrerande och jag beklagar att jag inte kan göra mer än att berätta de olika möjliga utfallen för dig.

Mina råd till dig:

-För att få ett djupt svar på dina frågeställningar så behöver tyvärr en större utredning göras än vad vi gör inom ramen för expressfrågor, därav rekommenderar jag dig varmt att anlita en skatte jurist med internationell kompetens för att få ett djupare svar kring dina funderingar.

-Jag rekommenderar dig även att kolla upp huruvida du blir skattskyldig i Kina under tiden du arbetar i Sverige, för att se hur du kan undvika dubbelbeskattning av samma inkomst. Detta är en fråga du bör ta upp med din skattejurist om du anlitar en sådan. För det kan annars bli väldigt dyrt om du först behöver betala skatt i Sverige och sedan även i Kina för samma inkomst, vilket är ett möjligt utfall.

-Jag rekommenderar dig även att vända dig till skatteverket för att få mer vägledning kring huruvida du bör omfattas av SINK eller IL, då de förhoppningsvis kan hjälpa dig vidare i den frågan.

Jag hoppas att du känner att du har fått tillräcklig vägledning i dina frågeställningar och att du känner dig bekväm med hur du kan ta frågorna vidare för fortsatt utredning. Om någonting känns oklart eller om du har några följdfrågor så kan du kontakta mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.

Jag önskar dig ett stort lycka till med dina nya arbetsuppgifter i Sverige!

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (280)
2021-03-30 Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam
2021-03-29 Betala svensk skatt på kanadensisk pension
2021-03-29 Skatt i EU
2021-03-20 Kan skatteverket driva in en skatteskuld om man flyttar utomlands?

Alla besvarade frågor (91063)