Internationell arvsskatt, Island

2019-04-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Vi är två syskon vars pappa avlidit på Island där vi kommer ifrån. Vår pappa var isländsk medborgare och har bott på Island hela sitt liv. Vi syskon har bott i Sverige i 25 år och har dubbelt medborgarskap. Isländskt och svenskt. Vi har nu fått ärva en större summa pengar och undrar hur det fungerar med arvsskatten. På Island är det 10% arvsskatt men i Sverige är det ingen arvsskatt. Måste vi betala arvsskatt i Island?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i att ingen arvskatt längre finns i Sverige. Enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen är arv skattefritt i Sverige. Jag har dålig insyn i det isländska skattesystemet, men det jag vet är att enligt skatteavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ska förmögenhetstillgångar som överförs genom arv beskattas i den stat där den avlidne hade sin hemvist. Detta är även huvudregeln ute i Europa. I ditt fall verkar det inte vara något tvivel om att din pappa hade sin hemvist på Island. Med andra ord borde beloppet beskattas på Island. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket alternativt Lawlines juristbyrå.

Hur fungerar beskattning för svensk medborgare med inkomst från utlandet?

2019-04-23 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hur fungerar beskattning för en utlands svensk som flyttar hem igen. Inkomst från USA. Bor i Sverige . Vart betalar jag skatt?Kan jag äga fastighet i båda länder och ha inkomst utan att dubbelbeskattas?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du kommer att vara bosatt i Sverige och har svenskt medborgarskap är du sannolikt obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige för alla dina inkomster, både de som kommer från Sverige men också de som kommer från utlandet, se 3 kap. 8 § IL. I huvudsak kommer du alltså att beskattas i Sverige. Det kan dock uppstå en situation där du behöver betala skatt i USA. För att undvika dubbelbeskattning har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra (du hittar avtalet här). Skulle det ändå uppkomma en situation av dubbelbeskattning, har den svenska lagstiftaren möjliggjort rätt till avdrag på den utländska skatten. Dessa regler träder i kraft förutsatt att det inte finns mer fördelaktiga regler i beskattningsavtalet. Som obegränsat skattskyldig i Sverige har du enligt 2 kap. 1 § Lag om avräkning av utländsk skatt rätt till avräkning på intäkt som du beskattas för i utländsk stat. Om du t. ex. betalat skatt för din fastighet i USA kan du enligt 1 kap. 3 § begära avdrag i din svenska deklaration. Tanken är att du ska kunna äga fastigheter och har inkomst från båda länder utan att bli föremål för dubbel beskattning. Vänligen,

Skattskyldighet för pension från USA

2019-03-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har bott och arbetat i USA i 18 år men flyttat hem till Sverige för ca 10 år sen. Nu börjar jag förbereda mig för pension och undrar om jag behöver betala skatt på den pension jag får från USA?Vänligen
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer inleda med att gå igenom din skattskyldighet för pensionen och därefter i vilket land du ska betala skatt för pensionen.Din skattskyldighet i Sverige och USAI Sverige tillämpas den s.k. hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttade hem till Sverige igen blev du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster (exempelvis utländsk pension) ska beskattas i Sverige (3:3, 3:8 IL). Pension beskattas som inkomst av tjänst (11:1 IL). Beskattning sker enligt kontantprincipen, vilket innebär att inkomsten ska tas upp till beskattning det år den kan disponeras eller på något annat sätt kommer dig till del (10:8 IL).Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror på vilken typ av pension det är frågan om. Även huruvida du är amerikansk medborgare eller inte påverkar, eftersom USA tillämpar nationalitetsprincipen och inte hemvistprincipen (se avgörandet Cook v. Tait).För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.Om det är en privat pensionslösningOm du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem* ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1).Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet, behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4). Sverige får i det fallet inte heller avräkna den skatten, utan det är USA som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning (art. 23.3).*Exempelvis utbetalningar från en Defined Contribution Plan, såsom det vanliga pensionssystemet 401(k) eller från medel på ett IRA-konto som grundar sig på inbetalningar till 401(k)-kontot.Om det är Social Security-pensionÄven om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 18 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar*, ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2). Beskattning sker i så fall om du är icke-medborgare och inte bor i USA, läs mer här.*Tänk här på att en svensk pension påverkar din Primary Insurance Amount (PIA) och således summan du kan få i Social Security. Detta regleras i socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och USA, vilket du kan läsa mer om här. På samma sätt kan även den svenska garantipensionens storlek påverkas av vissa utländska pensionsinkomster (66 kap. 21–22 §§ SFB). Återkom om du har följdfrågor kring detta.SammanfattningDu behöver betala skatt på pensionen. Du är obegränsat skattskyldig i Sverige eftersom du har din hemvist här. Skattskyldigheten gäller alla inkomster, oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte.Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap.Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom om du har följdfrågor eller andra funderingar.Med vänliga hälsningar,

Obegränsad och begränsad skattskyldighet för fysiska personer

2019-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag skrev ur mig från Sverige för 1 år sedan (men har bott och arbetat i Spanien sedan 8 år tillbaka). Jag är skriven här, arbetar, betalar skatt och sjukvård och allt det som hör till här i Spanien. Jag har ingen anknytning till Sverige alls, jag äger inget där, har ingen inkomst från Sverige, nyttjar inte sjukvård / bidrag därifrån och har enbart åkt på semester till Sverige ca 2 veckor per år.Har nu mottagit en inkomstdeklaration från skatteverket och den är på 0 kronor. Ska jag skicka in denna deklaration? Det står inget om att jag måste uppdatera med uppgifter för utländsk inkomst, men det finns ett val om att jag kan lägga till utländska inkomster. Måste jag verkligen deklarera min spanska inkomst? Jag uppfyller alla krav för begränsat skatteskyldig, men hur vet jag om jag säkert är det?Eftersom det bara är ett år sedan jag skrev ur mig ur Sverige, har jag de tidigare 7 åren skickat in deklarationen med beloppet 0 Kr (har ju inte haft någon inkomst i Sverige på 9 år)
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL) och jag kommer att hänvisa till lagen i mitt svar. Jag kommer att förklara vad obegränsad- och begränsad skattskyldighet innebär samt redogöra för vad som gäller i ditt fall.Vad menas med obegränsad och begränsad skattskyldighet?Personer kan vara obegränsat skattskyldiga på grund av sin bosättning i Sverige, stadigvarande vistelse eller om man har tidigare bott i Sverige och har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Det är alternativa kriterier och det innebär att det räcker att ett kriterium är uppfyllt för att man ska anses vara obegränsad skattskyldig. Med bosättning menas att man är folkbokförd i Sverige. Att ha stadigvarande vistelse innebär att man vistas i Sverige i ca. 6 månader. För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige krävs en samlad bedömning av olika omständigheter. Man tar hänsyn till olika anknytningspunkter i bedömningen (3 kap. 7 § första stycket IL):-Har personen ett svenskt medborgarskap?-Hur länge har personen varit bosatt i Sverige?-Är personen varaktigt bosatt på en viss utländsk ort?-Är orsaken till vistelsen studier eller på grund av hälsoskäl?-Har personen en bostad inrättad för åretruntbruk?-Har personen sin familj kvar i Sverige? Med familj menas make och underåriga barn-Bedriver personen näringsverksamhet i Sverige?-Är personen ekonomiskt engagerad?-Innehar personen en fastighet i Sverige?Det finns inte någon regel för hur många anknytningspunkter som ska föreligga för att man ska anses ha väsentlig anknytning. Praxis visar dock att innehav av fastighet eller bostad eller större ekonomiskt engagemang ensamt medför väsentlig anknytning hit. Att ha familj i Sverige kan också vara en särskilt betydelsefull anknytningspunkt.Det är viktigt att poängtera att en person som reser från Sverige ska under fem år bevisa att han eller hon inte har väsentlig anknytning hit (3 kap. 7 § andra stycket IL). Efter fem år ska Skatteverket visa att personen har väsentlig anknytning till Sverige.Du är inte bosatt i Sverige och har inte stadigvarande vistelse här. Du skulle eventuellt kunna anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du har kvar ditt svenska medborskap. Då blir du skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Men om du har "klippt" alla dina band kan du naturligtvis inte anses ha väsentlig anknytning hit. Om du inte uppfyller något av de tre kriterierna bosättning, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning blir du begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § första punkten IL). Behöver jag deklarera min utländska inkomst?För att få det bästa svaret på denna fråga rekommenderar jag att du hör av dig till Skatteverket för mer information.Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och SpanienSverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Spanien. Syftet med ett dubbelbeskattningsavtal är att undanröja internationell dubbelbeskattning d.v.s. om två länder vill beskatta samma inkomst. Om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige så kommer din spanska inkomst att bli föremål för dubbelbeskattning. Sverige och Spanien kommer att vilja ta ut skatt på din spanska inkomst. För att undvika en sådan situation finns dubbelbeskattningsavtalet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av fastighetsförsäljning i utlandet

2019-04-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag har en hypotetisk fråga om skatt. Ahmed har en fastighet i Irak som ägs av Ahmeds far. Fadern till Ahmed dör och kvar blir en fastighet till Ahmed att ärva. Ahmed säljer den ärvda fastigheten och får ut en miljon i svenska kronor. Ska Ahmed skatta i Sverige på dessa pengar som han har fått via försäljning av sin fars ärvda fastighet?MvH
Hanna Mustafa |Hej, tack för din fråga! Reglerna om inkomstbeskattning finns i huvudsak i inkomstskattelagen (IL), men även i ex. SINK – lagen om inkomstskatt för utomlands bosatta. För att avgöra var en inkomst ska beskattas måste man inledningsvis avgöra om den skattskyldige är begränsat eller obegränsat skattskyldig.Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig i Sverige för samtliga inkomster, medan en begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa specifika inkomster beskattas här. Man är begränsat skattskyldig om man inte uppfyller minst en av kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig. Kriterierna för obegränsad skattskyldighet är (1) att man är bosatt i Sverige, (2) att man stadigvarande vistas i Sverige, (3) att man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). I mitt svar antar jag att Ahmed är bosatt i Sverige, vilket gör att han anses vara obegränsat skattskyldig här i landet (inkomstskattelagen, i det följande 3 kap. 3 § IL). Detta innebär att han är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster, både i Sverige och i utlandet, 3 kap. 8 § IL. Enligt svensk lag, skulle Ahmed vara skyldig att betala skatt när han gör en vinst vid försäljningen av fastigheten, så kallad kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet, dvs anskaffnings- plus förbättringsutgifterna för egendomen som säljs (IL 44 kap. 13-14 §§). Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skatt på fastighetsförsäljning i Kanada

2019-04-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har sålt en lägenhet i Canada och betalat reavinst skatt i Canada. Måste jag även deklarera försäljningen i Sverige? Jag bor permanent i Sverige.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt artikel 13.1 i skatteavtalet mellan Sverige och Kanada får kapitalvinst på fastighet beskattas i det land där fastigheten är belägen. Detta betyder dock inte att din skattskyldighet i Sverige automatiskt försvinner. Som permanent bosatt i Sverige är du nämligen obegränsat skattskyldig här för alla dina nationella och internationella inkomster (3:3, 3:8 inkomstskattelagen). Sett till artikel 13.1 i skatteavtalet, är dock Sverige skyldigt att undanröja den dubbelbeskattning som kan uppstå för dig i detta fall. Detta görs genom avräkning för den utländska skatten från den svenska skatten.Det du bör göra är alltså att deklarera försäljningen i din svenska inkomstdeklaration samtidigt som du i deklarationen också begär avräkning för den utländska skatten så att du inte blir dubbelbeskattad. På den här sidan hos Skatteverket kan läsa mer om hur du begär avräkning.Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna om du har fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Obegränsad eller begränsad skattskyldig?

2019-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejOm en utlandssvensk,bosatt i Schweiz ,äger bostadsrätt Sverige och hyr ut den, ska då personen skatta den inkomsten i Sverige? Om bostadsrätt säljs ska då samma person skatta för eventuell vinst i Sverige ?Personen har sedan många år personnummer som avflyttad.
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i inkomstskattelagen (IL). Skattskyldighet för fysiska personer En person kan vara obegränsad eller begränsad skattskyldig.Obegränsad skattskyldighet innebär att personen är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Begränsad skattskyldighet innebär att personen betalar skatt för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL). Följande personer är obegränsad skattskyldiga:1. Den som är bosatt i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt härFör att bedöma om den tredje punkten är uppfylld d.v.s. om personen har väsentlig anknytning till Sverige måste man göra en samlad bedömning av olika omständigheter (3 kap. 7 § första stycket IL). Man tar hänsyn till följande omständigheter vid bedömningen:-om han är svensk medborgare,-hur länge han var bosatt här,-om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,-om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,-om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,-om han har sin familj här,-om han bedriver näringsverksamhet här,-om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar, -liknande förhållanden Det finns inte någon regel för hur många omständigheter som ska föreligga. Innehav av bostad eller fastighet brukar dock ensamt medföra väsentlig anknytning. Om personen inte är obegränsad skattskyldig är han eller hon begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § första punkten IL). SammanfattningFör att veta om personen är skattskyldig i Sverige måste man först bestämma om han eller hon är obegränsad eller begränsad skattskyldig. Innehav av bostadsrätten talar starkt för att personen har väsentlig anknytning till Sverige och därför är obegränsad skattskyldig d.v.s. alla inkomster ska beskattas i Sverige. För mer information hur skatt ska hanteras när man hyr ut en bostadsrätt finner du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Internationell beskattning England

2019-03-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Var dotter (24 ar) har studerat I England (fulltid) och varit skriven dar.Studerar sedan augusti 2018 full tid I Sverige och ar sedan augusti skriven I Sverige.Hon har arbetat parallellt pa distans (Engelsk uppdragsgivare) lite till och fran och erhallit sidoinkomster. Pa arsbasis uppgar ersattningen till ca GBP 4.500:-Hur mycket skatt behover hon betala I Englans? Utgar ifran att hon inte behover betala skatt I Sverige for sina inkomster I England.mvh/Johan
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej Johan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din dotters skattskyldighet i SverigePersoner som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Eftersom din dotter är bosatt i Sverige är hon obegränsat skattskyldig här och ska således betala skatt för alla sina inkomster i Sverige. Lösning på eventuell dubbelbeskattningen Jag har lite svårt att utläsa från frågan ifall din dotter arbetat i Sverige eller i England, men jag utgår ifrån att ho utfört arbetet i England. Hur som helst finns en risk att hon blir skattskyldig i Sverige (då hon är obegränsat skattskyldig här) och även i England enligt engelska regler. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. För att undvika detta har så kallade skatteavtal upprättats. Ett skatteavtal ingås mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Mellan Sverige och Storbritannien finns ett skatteavtal. Enligt artikel 14 ska som huvudregel skatt enbart betalas där arbetet utförts. Dock finns ett undantag som fastslår att man ska beskattas i landet där man har sin hemvist om man vistats i mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod i landet man utfört arbetet i. SlutsatsDin dotter är med största sannolikhet obegränsat skattskyldig i Sverige, eftersom hon bor här. Har hon under en tolvmånadersperiod vistats mindre än 183 dagar i landet hon utför arbetet i, ska hon beskattas där hon har sin hemvist. Annars beskattas hon där arbetet är utfört. Skulle det vara så att hon arbetat för sin engelska arbetsgivare på distans (alltså från Sverige), ska hon beskattas i Sverige. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket.