Kan vi bli dubbelbeskattade på grund av arbete i Sverige?

FRÅGA
Hej,Vår situation just nu:Svenskt gift par, inga hemmavarande barn.Båda är anställda på svenska företag, en utav oss(mannen) äger delvis och driver svenskt bolag (AB) som han är anställd i.Vi vill flytta till Spanien.Mannen kan arbeta på distans från Spanien utan problem för det svenska bolaget han äger/delvis äger.Kvinnan kan arbeta på distans från Spanien för de svenska bolaget hon är anställd i (ej mannens bolag).Vi ämnar sälja vår lägenhet i Sverige och har ej någon egendom i Sverige kvar då.Vi äger redan lägenhet i Spanien.Hur bör vi göra på bästa sätt?Vi vill naturligtvis ej bli dubbelbeskattade eller dylikt.För kvinnan som ej äger något i bolaget hon jobbar i är det enklare gissar jag, för mannen som deläger bolaget han är anställd i är frågan hur man gör bäst?Bör vi också således flytta ut ur Sverige helt och hållet och skaffa Spanska försäkringar, läkarförsäkringar och helt skriva oss i Spanien även fast vi kommer ha svenska arbetsgivare?Tacksam för all hjälp vi kan få och peka oss i rätt riktning,
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline!

Jag sammanfattar era frågor så här: ni undrar om ni kan bli dubbelbeskattade under tiden ni bor och arbetar i Spanien.

Inledningsvis redogör jag för ett par hållpunkter inom internationell skatterätt, för att sedan gå in på skattefrågorna specifikt för Dig och Din fru.

Obegränsat/begränsat skattskyldig?

I Sverige kan ett skattesubjekt antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En fysisk person är obegränsat skattskyldig om personen antingen är bosatt, stadigvarande vistas, eller har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Den obegränsat skattskyldige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Är en fysisk person inte obegränsat skattskyldig är personen istället begränsad skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Det innebär att skattskyldighet enbart föreligger för viss inkomst som följer av 3 kap. 18-21§§ IL.

Jag förutsätter att ni tänker åka till Spanien för att arbeta och bo där permanent. Detta innebär att ni kan bli begränsat skattskyldiga, såtillvida att ni inte har väsentlig anknytning till Sverige, vilket redogörs för nedan.

Undantag från dubbelbeskattning vid obegränsad skattskyldighet

För att undvika att bli beskattad dubbelt (både för era inkomster i Sverige och i utlandet), finns undantagsregler som kan bli gällande. Ettårsregeln innebär att: om den obegränsat skattskyldige har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst ett år, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten (även om denna inte beskattas i verksamhetslandet) om det beror på lag eller praxis i det landet), enligt 3 kap. 9 § 2 st. IL. Ettårsregeln skyddar er alltså från dubbelbeskattning vad gäller inkomst om det visar sig att ni blir obegränsat skattskyldiga i Sverige. Regeln blir alltså bara aktuell som skydd om det skulle vara så att ni anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Observera att det även finns en sexmånadersregel som skyddar er då ni arbetat i Spanien i redan sex månader, men att den inte har ett lika starkt skydd som ettårsregeln!

Väsentlig anknytning?

Omständigheterna i 3 kap. 7 § IL är avgörande för bedömningen om den tidigare bosatta personen har en väsentlig anknytning.

Anknytningspunkterna om ekonomiskt engagemang

Jag utgår från att frågan avseende mannen rör ett svenskt fåmansbolag och att han inte har några närstående som redan har/kommer att ha inflytande i bolaget. Eftersom att jag saknar en del information av hans situation, kommer mitt svar inte vara skräddarsytt men i vart fall ges vägledning i frågan.

Utifrån frågan blir två anknytningspunkter av relevans i denna del: punkten om näringsverksamhet i Sverige och punkten om ekonomiskt engagemang genom att ha tillgångar, direkt eller indirekt som ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten i Sverige. Dessa två punkter är svåra att skilja åt. Avseende aktivt ekonomiskt engagemang i Sverige uttalade departementschefen (prop. 1984/85:175 s. 13) att rena kapitalplaceringar i Sverige inte bör påverka bedömningen av väsentlig anknytning men däremot bör tillgångar som ger ett verkligt inflytande i en rörelse som bedrivs i Sverige beaktas och det oavsett om det sker genom innehav av aktier, via en juridisk person eller på annat sätt. Det avgörande är således om personen kan utöva inflytande i en verksamhet.

Ju mer mannen eller någon eventuell närstående till honom deltar i verksamheten, desto mer pekar det på en väsentlig anknytning. Om en exempelvis har innehav av en styrelsepost pekar det mot en anknytning, enligt doktrin. Det avgörande är om en har ekonomiska intressen i företaget och att en därigenom, direkt eller indirekt, kan utöva ett verkligt inflytande över verksamheten. En annan faktor som påverkar bedömningen är verksamhetens omfattning.

Försäkringar

Vad gäller försäkringar, gäller dubbelbeskattning endast vid obegränsad skattskyldighet, som redogjorts för ovan. I annat fall bör ni avskriva er från svenska försäkringar, ja. Mer om det kan ni läsa på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning och rådgivning

I mannens fall är det avgörande om han genom sitt aktieinnehav/bolagspost utövar väsentligt inflytande i näringsverksamheten. Det hela beror på faktorer såsom verksamhetens omfattning, bolagskonstellationen, närståendes inverkan på ditt inflytande och eventuella övriga anknytningspunkter som du finner i 3 kap. 7 § IL. Så för att kort besvara er fråga: ja, han riskerar att bli obegränsat skattskyldig och därmed bli dubbelbeskattad för inkomsten i bolaget då han har väsentligt inflytande i bolaget, enligt doktrin och praxis.

Vad gäller frun kommer hon med all sannolikhet att endast bli begränsat skattskyldig i Sverige och därmed inte riskera att bli dubbelbeskattad. Detta då hon torde sakna väsentlig anknytning till Sverige, utifrån informationen ni angett i frågan. I annat fall träder skyddsregler in (i form av sexmånaders- och ettårsregeln) vad gäller inkomstbeskattning.

Det bör dock påpekas att det är Skatteverket som har bevisbördan att visa att Ni i så fall har väsentlig anknytning (3 kap. 7 § 2 st. IL). I syfte att försäkra er om att ni inte kommer ha väsentlig anknytning är Ni välkomna att vända Er till oss för vidare rådgivning här eller kontakta skatterättsnämnden för ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet är dock avgiftsbelagt på minst 1000 kr.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll