Eventuell dubbelbeskattning vid försäljning av fastighet

2019-03-18 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, vi är bosatta i Tyskland men skall flytta till Sverige. Vi har haft ett hus här som vi sålt. Hur funkar det med att betala skatt? Ska vi skatta för vårat sålda hus i Tyskland i Sverige, eller gäller detta bara när man är bosatt i Sverige men äger bostad eller hus i Tyskland? Med vänlig hälsning,
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din skattskyldighet i Sverige Personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innefattar realisationsvinst på fastighet i utlandet. Då du inte är bosatt i Sverige och inte heller verkar stadigvarande vistas här, är frågan ifall du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:-Om du är svensk medborgare-Hur länge du varit bosatt i Sverige tidigare-Om du inte varaktigt är bosatt på en viss ort i utlandet-Om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl-Om du har en bostadsrätt i Sverige som är inrättad för åretruntbruk-Om du har din familj i Sverige-Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige-Om du är ekonomiskt engagerad här genom att t.ex. inneha tillgångar som ger dig väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet-Om du har en fastighet i Sverige-Andra liknande förhållanden Detta framkommer av 3 kap 7 § IL. Det är mycket svårt för mig att göra en bedömning om du anses obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. På grund av att jag inte känner till alla omständigheter, exempelvis om du är svensk medborgare eller om du har bott här tidigare. Vidare finns en regel som gör att från och med den dagen du rest från Sverige och 5 år framåt, presumeras du ha väsentlig anknytning till Sverige. Det gäller då för dig att motbevisa detta för att slippa obegränsad skattskyldighet. Märk dock att denna regel bara gäller om du tidigare bott i Sverige under minst tio år och är svensk medborgare. Detta framgår av 3 kap. 7 § andra stycket IL. Skulle det vara så att du inte anses som obegränsat skattskyldig, är realisationsvinsten på fastigheten skattefri i Sverige. Man kan dock anses vara begränsat skatteskyldig, men det innebär att man är skattskyldig för inkomster som hänför sig till Sverige. Sådant är inte fallet vid kapitalvinst på fastighet i utlandet.Lösningar för eventuell dubbelbeskattningAnses du som obegränsat skattskyldig i Sverige, kan situationen att du behöver skatta på realisationsvinsten både i Sverige och i Tyskland uppstå. Sådana skattekonsekvenser anses mycket betungande för den enskilde. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. Lagstiftaren har försökt lösa dessa typer av situationer genom så kallad intern internationell beskattningsrätt. Den metoden som är mest aktuell i ditt fall kallas avräkningsmetoden. Avräkningsmetoden innebär i korthet att den utländska skatten räknas av på den svenska skatten, vilket gör att den svenska skatten reduceras. Regler kring detta finns i Lag om avräkning av utländsk skatt. En annan lösning på dubbelbeskattningsproblematiken görs i så kallade skatteavtal. Skatteavtal träffas mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Tyskland. Enligt artikel 13 i skatteavtalet ska realisationsvinster genom överlåtelse av fast egendom beskattas i det land där fastigheten är belägen. SlutsatsRäknas du inte som obegränsat skattskyldig uppkommer inte någon dubbelbeskattningssituation då du inte behöver skatta på vinsten i Sverige enligt svenska regler. Om det skulle vara så att du räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du ändå enligt skatteavtalet inte behöva skatta på vinsten i Sverige, utan istället bara i Tyskland. Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för vidare rådgivning. Framförallt angående bl.a. hur själva skatteförfarandet går till.

Behöver jag deklarera för egendom i utlandet?

2019-01-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller? Fått veta att man fått egendom i utlandet inom Eu där man har avtal samt äger olika egendomsom restaurang, diskotek, ett företag. av nära släkting som gav mig och min fru detta.Måste man deklarera detta för skattemyndigheten trots att man inte lever i landet.Jag vet att bor man i Sverige och lever här så skattar man, men egendomen är enbara dagsläget som äravtal samt bevis på att egendomen skulle vara min och min frus och är således ej köpt av oss.Med vänliga hälsningar
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni fått egendom som finns i ett annat EU-land och att du undrar om ni behöver deklarera detta för Skatteverket. Stämmer inte detta får du gärna ställa en ny förtydligande fråga. Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i inkomstskattelagen (IL). Det finns två förhållanden som gör att en person behöver betala skatt i Sverige, antingen så är personen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig.Obegränsat skattskyldigDu är obegränsat skattskyldig om du är bosatt i Sverige, att du är du är stadigvarande vistats i Sverige (under en sammanhängande period på minst 6 månader), eller att du har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige (IL 3 kap. 3 §). För att avgöra om du har en väsentlig anknytning till Sverige stadgas en hel del omständigheter (IL 3 kap. 7 §). Eftersom jag inte har mer information kan jag inte säga om fallet är så just för dig och din fru. Är du och din fru obegränsat skattskyldiga så behöver ni deklarera alla era inkomster, oavsett var de kommer ifrån (IL 3 kap. 8 §). Detta innebär alltså om ni får inkomst genom egendomen ni fått som finns i ulandet, så behöver ni skatta för detta i Sverige.Begränsat skattskyldigÄr ni inte obegränsat skattskyldiga så är ni begränsat skattskyldiga (IL 3 kap. 17 § första punkten).Är ni begränsat skattskyldiga innebär detta att ni endast behöver deklarera för viss typ av inkomst som har anknytning till Sverige (IL 3 kap. 18). I ert fall verkar det inte finnas sådan inkomst från egendomen i utlandet som har anknytning till Sverige. Dubbelbeskattning?Om det skulle bli så att ni blir skatteskyldiga för samma inkomster i två länder (Sverige och i det land där ni har egendomen), så löses detta med antingen med avtal som länderna har med varandra (s.k. skatteavtal) eller genom olika interna regler. Eftersom jag inte vet vilket land det rör sig om kan jag inte besvara denna fråga närmare. SammanfattningFår ni inkomst från egendomen i det andra EU-landet kan ni behöva deklarera detta i Sverige. Är ni obegränsat skattskyldiga kommer ni behöva ta upp det i er deklaration, detta behöver ni dock troligtvis inte göra om ni endast är begränsat skattskyldiga. Det spelar här ingen roll om ni fått eller köpt egendomen. Att ni inte lever i det andra landet har inte heller någon direkt betydelse, det är skattskyldigheten (den begränsade eller obegränsade) som är avgörande. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

I vilket land ska inkomster hänförda till svenskt handelsbolag beskattas?

2018-12-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i Storbritannien sedan 2016 och betalar skatt här. Jag har ett svenskt handelsbolag tillsammans med en person som är bosatt i Sverige. Bolaget har inte varit aktivt förrän nu och vi har nyligen ansökt om F-skatt. Jag (genom handelsbolaget) har fått anställning hos ett svenskt bemanningsföretag som hyr ut mig till en svensk online-skola som har vuxenutbildning. Undervisning och bedömningar sker endast via distans och jag kommer inte att vistas i Sverige överhuvudtaget. Jag kommer att fakturera bemanningsföretaget i Sverige medan bemanningsföretaget fakturerar skolan. Min fråga är var jag kommer att betala min skatt när det handlar om inkomster genom handelsbolaget? Skatteverket vill att jag ska lämna in en preliminär inkomstdeklaration men då kommer jag att betala skatt i Sverige vilket är det landet jag inte bor i. Hur ska jag gå tillväga?Tacksam för svar.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar dig som att ditt handelsbolag är den som har avtal med bemanningsföretaget, och inte du som fysisk person. Detta är avgörande för hur beskattningen ska ske. För svenska handelsbolag, gäller att det är delägarna som beskattas som fysiska personer för inkomster i handelsbolaget. Detta framgår bland annat av 5 kap 1 § inkomstskattelagen. Avgörande för din fråga är alltså om du som fysisk person kan bli skattskyldig i Sverige för inkomster i svensk näringsverksamhet. I 3 kap inkomstskattelagen regleras fysiska personers skattskyldighet. Då du bor utomlands i Storbritannien, och inte verkar ha någon väsentlig anknytning till Sverige, är du inte obegränsat skattskyldig i Sverige utan i Storbritannien som du beskriver. Du kan dock bli begränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor i utlandet, vilket framgår av 3 kap 17 § inkomstskattelagen. Begränsad skattskyldighet uppstår då i inkomstslaget näringsverksamhet för inkomster från fast driftställe i Sverige. Då handelsbolaget är svenskt, får antas att det har ett fast driftställe i Sverige i form av plats för företagsledning eller kontor. Inkomsterna från handelsbolaget kommer alltså troligen att bli skattepliktiga i Sverige som jag förstått det. Skulle det vara så, att du är skattskyldig för inkomsterna även i Storbritannien enligt brittisk skattelagstiftning, uppkommer dubbelbeskattning. Detta brukar dock undanröjas genom att länderna har ett skatteavtal där de reglerar vilket land som ska skatta viss inkomst. Detta gör att du troligen inte kommer att behöva betala dubbel skatt för inkomsterna från det svenska handelsbolaget. Hoppas mitt svar hjälpt dig! Behöver du ytterligare vägledning eller vill reda ut hur skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien ser ut, rekommenderar jag dig att ta hjälp utav en skattejurist som kan utreda saken åt dig! Tyvärr är skatterätt ingenting som våra jurister sysslar med på Lawline.

Beskattning av inkomster från utlandet

2018-12-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare och bor i Sverige. Har tänkt arbeta utomlands nästa år på Grönland, under två perioder. Varje period är 4 månader lång och jag kommer vara i Sverige emellan. Jag kommer då att betala all min skatt på Grönland, och inte någon i Sverige? Däremot kommer jag att vara skattskyldig här men kommer att kunna räkna av den svenska skatten?Skatten på Grönland är högre än i Sverige.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår av din fråga att du är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Detta innebär att du anses som obegränsad skattskyldig i Sverige (3 kap. 3 § Inkomstskattelagen). Som huvudregel är den som är obegränsad skattskyldig, skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § Inkomstskattelagen). Med att inkomsterna från ditt arbete härrör från Grönland kommer Grönland vilja beskatta alla inkomster som intjänas i landet (källstatsprincipen). Detta skulle innebära att dina inkomster skulle dubbelbeskattas i Sverige och Grönland. Även om enligt huvudregeln beskattas en obegränsad skatteskyldig för alla sina inkomster från in och utlandet, finns i inkomstskattelagen vissa särskilda regler om skattebefrielse, de så kallade sexmånaders- och ettårsregeln. Dock blir inte dessa regler aktuella i ditt fall med att de kräver att anställningen och vistelsen utomlands varar i minst 6 månader respektive 1 år (3 kap. 9 § Inkomstskattelagen). Detta innebär att huvudregeln ska tillämpas, d.v.s. dina inkomster från Grönland kommer att beskattas både i Sverige och i Grönland. Även om dina inkomster kommer att blir föremål för dubbelbeskattning, har du rätt till nedsättning av statlig och kommunal skatt du betalar i Sverige (2 kap. 1 § Avräkningslagen). Spärrbeloppet sätter gränsen för hur mycket av den utländska skatten som kan avräknas. Beräkningen av spärrbeloppet görs enligt 2 kap. 9 § Avräkningslagen. Med Vänliga Hälsningar

Dubbelbeskattning vid fastighetsförsäljning

2019-03-18 i Internationell skatterätt
FRÅGA |https://lagen.nu/1999:1229#K3P8S1Vi ska sälja vårt hus i Nederländerna för att bosätta oss och köpa hus i Sverige. Vi förväntar oss att sälja för 200,000 € mer än vi köpte det för 2006. Kommer vi att behöva skatta för vinsten? Vi båda har i dagsläget inkomst i Nederländerna, men det kommer att ändras i o m flytt. Gör det någon skillnad på när på året man skriver sig i Sverige?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din skattskyldighet i SverigePersoner som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen (IL). Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster, både från Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL).Då du inte är bosatt i Sverige och inte heller verkar stadigvarande vistas här, är frågan ifall du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:- Om du är svensk medborgare- Hur länge du varit bosatt i Sverige tidigare- Om du inte varaktigt är bosatt på en viss ort i utlandet- Om du vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl- Om du har en bostadsrätt i Sverige som är inrättad för åretruntbruk- Om du har din familj i Sverige- Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige- Om du är ekonomiskt engagerad här genom att t.ex. inneha tillgångar som ger dig väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet- Om du har en fastighet i Sverige- Andra liknande förhållanden Detta framkommer av 3 kap 7 § IL. Det är mycket svårt för mig att göra en bedömning om du anses obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte. På grund av att jag inte känner till alla omständigheter. Jag tolkar frågan som att du ska skriva in dig i den svenska folkbokföringen, och det är en omständighet som skulle kunna tala för obegränsad skattskyldighet. Vidare finns en regel som gör att från den dagen du rest från Sverige och 5 år framåt, presumeras du ha väsentlig anknytning till Sverige. Det gäller då för dig att motbevisa detta för att slippa obegränsad skattskyldighet. Märk dock att denna regel bara gäller om du tidigare bott i Sverige under minst tio år och är svensk medborgare. Detta framgår av 3 kap. 7 § andra stycket IL. Skulle det vara så att du inte anses som obegränsat skattskyldig, är realisationsvinsten på fastigheten skattefri i Sverige. Man kan dock anses vara begränsat skatteskyldig, men det innebär att man är skattskyldig för inkomster som hänför sig till Sverige. Sådant är inte fallet vid kapitalvinst på fastighet i utlandet.Lösningar för eventuell dubbelbeskattningÄr du obegränsat skattskyldig i Sverige, kan situationen att du behöver skatta på realisationsvinsten både i Sverige och i Nederländerna uppstå. Sådana skattekonsekvenser anses mycket betungande för den enskilde. Detta kallas internationell dubbelbeskattning. Lagstiftaren har försökt lösa dessa typer av situationer genom så kallad intern internationell beskattningsrätt. Den metoden som är aktuell i ditt fall kallas avräkningsmetoden. Avräkningsmetoden innebär i korthet att den utländska skatten räknas av på den svenska skatten, vilket gör att den svenska skatten reduceras. Regler kring detta finns i Lag om avräkning av utländsk skatt. En annan lösning på dubbelbeskattningsproblematiken görs i så kallade skatteavtal. Skatteavtal träffas mellan två länder just för att undvika dubbelbeskattning. Det finns ett skatteavtal mellan Sverige och Nederländerna. Enligt artikel 13 ska realisationsvinster genom överlåtelse av fast egendom beskattas i det land där fastigheten är belägen. Det krävs att personen i fråga har hemvist där (definieras i artikel 4), vilket du ju har eftersom du bor i Nederländerna. SlutsatsÄven om du är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du enligt skatteavtalet mellan Sverige och Nederländerna inte behöva betala skatt för vinsten i Sverige, utan enbart i Nederländerna. Det som kommer hända är att den skatt du betalat i Nederländerna kommer att räknas bort från den svenska skatten (artikel 24). Jag rekommenderar dig att vända dig till Skatteverket för vidare rådgivning angående bl.a. själva skatteförfarandet.

Beskattning av arbetsinkomst vid arbete utomlands

2019-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Måste jag betala skatt på min arbetsinkomst i Sverige om jag och hela min familj flyttar utomlands för att jobba med tillsvidareanställning men hyr ut min bostadsrätt i stället för att sälja den?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Viktigt att utreda i din fråga och av de omständigheter som framgår av frågan är huruvida du kommer bli begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige. Det är även av relevans att veta vilket land du kommer arbeta i då skatteavtal kan föreligga mellan Sverige och landet. Jag vet inte vilket land det är så jag kommer endast utgå från vad som allmänt gäller för sådana frågor.Är du begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige?De personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (3 kap 3§ inkomstskattelagen) är:p.1 Den som är bosatt i Sverige.p.2 Den som stadigvarande vistas i Sverige. p.3 Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.I ditt fall kommer p.1–2 inte vara tillämpliga då ni flyttar utomlands. Du kan däremot vara obegränsat skattskyldiga i och med p.3, d.v.s. genom att du har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bosatt här. Bedömningen av huruvida man har väsentlig anknytning görs utifrån olika faktorer (se 3 kap 7§ inkomstskattelagen). Att hyra ut din bostad istället för att sälja den är en faktor. Det spelar mindre roll om det är en bostadsrätt, men det faktum att du har bostaden för åretruntbruk talar för en väsentlig anknytning till Sverige. Kort sagt är du obegränsat skattskyldig i Sverige och ska skatta på alla inkomster från Sverige och utlandet (3 kap 8§ inkomstskattelagen)Det finns dock undantag även om du är obegränsat skattskyldig i Sverige, vilket framgår av 6-månadersregeln och 1-årsregeln (3 kap 9§ inkomstskattelagen). Vad händer med beskattningen om du stannar 6 månader respektive 1 år eller längre utomlands?Om du planerar att arbeta utomlands i 6 månader och blir beskattad i verksamhetslandet blir du således undantagen från inkomstbeskattning i Sverige (3 kap 9§ första stycket inkomstskattelagen). Detta förutsätter att beskattningen inte skett i strid med lagstiftningen/skatteavtal i verksamhetslandet.Om du däremot stannar 1 år eller längre är du undantagen från skatt även till delen du inte skattar i verksamhetslandet (3 kap 9§ andra stycket inkomstskattelagen). Denna regel fungerar som en utvidgat rätt till att inte bli dubbelbeskattad i Sverige. Kort sagt är skillnaden att 6-månadersregeln förutsätter att du beskattas på ett lagenligt sätt i verksamhetslandet, medan 1-årsregeln inte har detta krav.Jag hoppas att du fick svar på det du undrade över.Med vänliga hälsningar,

I vilket land ska inkomst från lägenheter i utlandet tas upp?

2018-12-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag bor permanent i Sverige sedan några år tillbaka, jag jobbar och betalar skatt här. Samtidigt är jag argentinsk medborgare och äger två lägenheter i Argentina. Jag skulle vilja veta om jag måste ta upp fastigheterna i min deklaration här i Sverige. Med vänlig hälsning
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör inkomstbeskattning vilket regleras i inkomstskattelagen (IL). Din fråga aktualiserar även reglerna kring dubbelbeskattning i Sverige och ArgentinaBeskattning enligt svensk rättI svensk rätt ska en person som är obegränsat skattskyldig betala skatt för alla sina inkomster från Sverige och från utlandet (se 3 kap. 8 § IL). Enligt 3 kap. 3 § IL är en person bland annat obegränsat skattskyldig om den är bosatt i Sverige. Det verkar som att du är bosatt i Sverige och jag kommer därmed att utgå från det i mitt svar. Utifrån svensk rätt är du alltså skattskyldig för dina lägenheter i Argentina.Vad gäller enligt dubbelbeskattningsavtalet?Eftersom att du möjligtvis också är skattskyldig i Argentina för dina lägenheter uppstår dock en dubbelbeskattningssituation. För sådana fall har Sverige och Argentina ingått ett avtal som löser problemet med dubbelbeskattningen. Avtalet kan du se här.I avtalet är artikel 6 av intresse. Den föreskriver att en person som bor i ett av länderna men får inkomst av fast egendom (t.ex. fastigheter) i det andra landet, får beskattas i det andra landet. Eftersom du bor i Sverige men får inkomst av fast egendom i Argentina, får du ta upp inkomsten i Argentina. Notera dock att begreppet "fast egendom" i det här fallet ska tolkas utifrån den argentinska betydelsen. Om dina lägenheter inte är fast egendom i Argentina kommer beskattningen att göras i Sverige istället enligt artikel 21 i avtalet.Om artikel 6 är tillämplig ska det i den svenska inkomstbeskattningen avräknas ett belopp som motsvarar den argentinska skatten som ska betalas för inkomsten från lägenheterna. Det här kräver att du begär avräkning för utländsk skatt i den svenska deklarationen.SammanfattningEnligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Argentina och Sverige får du beskatta dina inkomster från lägenheterna i Argentina om dessa är att ses som fast egendom. Då kommer det som ska betalas i skatt i Argentina för lägenheterna att avräknas i den svenska inkomstbeskattningen. Detta kräver att du begär avräkning i den svenska deklarationen.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Obegränsat skattskyldiga skattar i Sverige för alla inkomster

2018-12-19 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej jag undrar om jag köper en vara i ett EU land eller ett tredje land och säljer varan i ett annat EU land inte sverige då. Är det någon skatt på det eller inte men pengarna skickas till mitt svenska bankkonto från mottagaren i EU landet ex Frankrike.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall du är så kallat obegränsat skattskyldig i Sverige ska alla dina inkomster, även de som har utländsk härkomst, beskattas i Sverige. Du är obegränsat skattskyldig i Sverige ifall du är bosatt här. Även ifall du inte är bosatt här är du obegränsat skattskyldig ifall du stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt i Sverige.Om du kan ses som obegränsat skattskyldig i Sverige ska alltså inkomsten från försäljningen av varan beskattas i Sverige enligt svenska skatteregler.Ifall du inte är obegränsat skattskyldig i Sverige så är du begränsat skattskyldig. Alltså gäller det ifall du inte bor i Sverige eller har någon stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning till Sverige. I så fall ska du endast betala skatt på inkomster som är starkt knutna till Sverige. Alltså behöver försäljningen av varan i Frankrike då inte beskattas i Sverige. Troligtvis beskattas försäljningen av varan istället i Frankrike med franska skatteregler. Då Lawline endast hjälper till med frågor rörande svensk rätt kan jag tyvärr inte hjälpa dig med hur försäljning av varor beskattas i Frankrike.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,