Dubbelbeskattning och ettårsregeln

Hej!

Vi kommer att flytta utomlands (inom EU) under ett år. Jag kommer starta ett bolag på plats. Familjen kommer inte skriva ut sig från Sverige (de kommer tillbaka tidigare än ett år), det kommer däremot jag (jag är borta längre än ett år), och bostaden kommer vi hyra ut.

För att vi överhuvudtaget ska ha råd med denna manöver krävs det att jag enbart beskattas utomlands. Min fru kommer inte ha några inkomster under året nämligen. Är det troligt att detta kommer att gå vägen eller kommer Skatteverket med släggan när jag kommit hem? Det är svårt att förstå lagstiftningen tycker jag. Den verkar tyda på att jag bör betraktas som "obegränsat skatteskyldig" - främst eftersom vi behåller bostaden i Sverige, men att det däremot finns undantag gällande inkomstskatten för anställningar utomlands som övergår sex månader (och att detta gäller för länder inom EU).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag utgår i mitt svar från att du kommer ta ut ditt bolags inkomster i form av lön. Din fråga aktualiserar främst inkomstskattelagen (IL).

Utredning

Det framgår av 3 kap. 3 § IL att personer med väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga här. I 3 kap. 7 § IL listas faktorer som indikerar väsentlig anknytning till Sverige. Det följer av praxis att behållandet av den tidigare permanentbostaden talar mycket starkt för att väsentlig anknytning föreligger, även om den hyrs ut. Att vara obegränsat skattskyldig innebär enligt 3 kap. 8 § IL att man är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett ursprungsland. Lön som ersättning för arbete ska oavsett form beskattas enligt 11 kap. 1 § IL. Av 3 kap. 9 § 2 st. IL framgår att en i Sverige obegränsat skattskyldig som under sin anställning vistas i ett annat land i minst ett år inte är skattskyldig i Sverige för den lön som erhålls.

Att en och samma inkomst beskattas i mer än ett land, så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning, anses inte önskvärt varför det finns regleringar som syftar till att förhindra att detta förekommer. För att avgöra vilket eller vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst undersöks fyra steg: skattesubjektet, skatteobjektet, dubbelbeskattning och undanröjande. Av det första steget följer att du, på grund av bestämmelserna ovan, sannolikt är obegränsat skattskyldig i Sverige. Jag baserar detta på att du kommer behålla din tidigare permanentbostad, att jag antar att du är svensk medborgare och varit bosatt i Sverige en längre tid och att din familj kommer förbli bosatta i Sverige. Jag utgår från att du kommer vara obegränsat skattskyldig även i det land du kommer verka i, även om jag förstås inte kan uttala mig om det landets skatterätt. I steg två kan vi konstatera att objektet, det vill säga inkomsten du får, som huvudregel ska beskattas i Sverige som lön enligt 11 kap. 1 § IL. Vi kan därför som steg tre konstatera att en dubbelbeskattningssituation föreligger då du kommer vara skatteskyldig för samma inkomst i två länder. I första hand åligger det hemviststaten att enligt steg fyra undanröja dubbelbeskattningen genom sin interna rätt. I Sveriges fall innebär detta främst de så kallade sexmånaders- och ettårsreglerna i 3 kap. 9 § IL. Dessa regler innebär att den som anställs i utlandet och arbetar där i sex till 12 månader enligt den så kallade avräkningsmetoden kan avräkna den utländska skatten denne erlagt från sin svenska skatteskyldighet samt att den som arbetar i utlandet i mer än ett år enligt den så kallade friställningsmetoden helt befrias från svensk skatt avseende lönen. Enligt min uppfattning är ettårsregeln tillämplig på din situation förutsatt att du kommer arbeta som anställd i ditt företag och ta ut lön från detsamma och gör detta i mer än ett år.

Handlingsplan

Enligt min uppfattning kan vi alltså konstatera att du sannolikt inte kommer behöva betala skatt i Sverige för den lön du får från ditt utländska företag om du skulle gå vidare med dina planer. Det är dock värt att notera att fåmansföretagsreglerna i 56-57 kap. IL skulle kunna aktualiseras om du istället för, eller som komplement till, lön väljer att ta ut utdelningar från ditt utländska bolag. För att få veta mer om vad detta skulle kunna tänkas innebära rekommenderar jag att du följer nedanstående länk.
https://lawline.se/categories/158

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”