Beskattning av amerikansk pension i form av Roth IRA

Hej, Jag har sparat pengar efter skatt i sk Roth IRA i USA. Jag ar bade svensk och amerikansk medborgare som överväger att flytta till Sverige om 2-3 ar och undrar om framtida uttag från Roth IRA efter flytt till Sverige da ar skattepliktig pension i Sverige, trots att allt som sparas i en Roth IRA redan ar beskattat i USA?

Jag tolkar reglerna som att ej beskattat pensionssparande i traditionell IRA beskattas vid uttag i Sverige om jag da ar bosatt i Sverige, stammer det?

En mindre viktig fraga galler sk Social Security utbretalingar. Som amerikansk medborgare förstår jag att USA beskattar Social Security utbretalingar oavsett om jag bor i USA eller inte. Men vad galler i Sverige? Ar jag om jag bor i Sverige skattskyldig for Social Security utbretalingar som först skattas i USA?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag vill först påpeka att jag inte är bekant med amerikansk rätt och sålunda inte kan uttala mig om den specifikt och inte heller kan garantera att min tolkning av olika rättsinstitut är helt korrekt. Såsom jag tolkar det är Roth IRA en form av pensionssparande av redan beskattade inkomster. Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL) och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (skatteavtalet).

Utredning

Att en och samma inkomst beskattas i mer än ett land, så kallad internationell juridisk dubbelbeskattning, anses av många anledningar inte önskvärt varför det finns regleringar som syftar till att förhindra att detta förekommer. För att avgöra vilket eller vilka länder som har rätt att beskatta en viss inkomst undersöks fyra steg: skattesubjektet (1), skatteobjektet (2), dubbelbeskattning (3) och undanröjande (4).

Av 3 kap. 3 § IL följer att den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig här. Enligt 3 kap. 8 § IL innebär obegränsad skattskyldighet att man är skattskyldig för alla sina inkomster oavsett varifrån i världen de kommer. Pensionsersättningar ska beskattas i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 1 § IL. Beskattning av pensionsersättningar ska ske när de kommer den enskilde till del enligt 10 kap. 8 § IL. Artikel 19.1 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar som huvudregel ska beskattas i den stat som denne har hemvist i vid skattskyldighetens inträde. Artikel 19.2 i skatteavtalet anger att pensionsutbetalningar med koppling till en stats socialförsäkringssystem beskattas i den stat vars socialförsäkringssystem gör utbetalningen.

Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du enligt min uppfattning i och för sig skulle kunna bli skattskyldig i Sverige för inkomster från ditt amerikanska pensionssparande om du bosatte dig här. Enligt min uppfattning bör du dock inte beskattas i Sverige eftersom beskattningstidpunkten enligt svensk rätt, den tidpunkt då du kan förfoga över pengarna, måste anses ha inträtt innan eller när du började spara dem som Roth IRA. Roth IRA måste alltså betraktas som en sparform snarare än en pensionsform som du saknar kontroll över och som beskattas först vid utbetalning. Med andra ord fanns ingen svensk skattskyldighet vid när du enligt svensk rätt skulle ha beskattats, vilket innebär att du inte heller kommer beskattas i Sverige när du förfogar över pengarna i framtiden. Skulle en kapitalvinst tillkomma kan dock denna bli föremål för beskattning i Sverige enligt reglerna om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital. Enligt min uppfattning kan stöd för denna uppfattning hämtas från målet HFD 3748-18 som behandlade en delvis likartad situation. Detta mål besvarar även din fråga om traditionell IRA med att uttag från sådan sparform inte beskattas utan att beskattningstidpunkten inträder innan eller vid insättning till en sådan sparform.

Jag är inte säker på vad du syftar på med "social security utbetalningar". Såsom jag förstår det finns det en form av pension i USA som är knuten till social security-systemet vilket kan liknas vid det svenska socialförsäkringssystemet. Om du syftar på sådana pensionsutbetalningar ska dessa enligt min uppfattning beskattas i USA oavsett om du bor i Sverige eller ej med stöd av skatteavtalet, förutsatt att du är skattskyldig för dessa enligt intern amerikansk skatterätt.

Handlingsplan

Jag bedömer att din tilläggsfråga om sjukvård inte ryms inom ramen för denna tjänst, men vi kan diskutera den närmare under den muntliga uppföljningen. Jag kommer kontakta dig via Skype på måndag den 14/10 17:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000