Arbetstagares skadeståndsansvar

2015-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |I anställningsavtalet så står att jag har fri tillgång till bil i arbetet.Jag jobbade i sthlm på fredagen och åkte tillbaks på månd morron till Halmstaddär jag fick en vattenplaning och åkte av vägen,därav skador på företagets bil.Fick ta en hyrbil för att åka vidare.Företaget fickk sammanlagd en kostnadpå 12000 kr och 6000kr drog dom på min lön.Ska jag godta detta?Detta gäller min son
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig och därmed skadeståndsskyldig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Det ställs alltså relativt höga krav för att ett skadeståndsansvar ska bli aktuellt för en arbetstagare och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av 3§ framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Arbetstagares skadeståndsansvar

2015-08-30 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, jag får en lönespecifikation av min arbetsgivare där hon har dragit 5000 kr för självrisk då jag har skadat jobbets bil. Jag jobbade som bud chaufför och körde åt jobbet dagligen. Jag undrar om jag är skadeståndsskyldig då jag inte har gjort någon skada uppsåtligen utan det är en olyckshändelse?Med Vänlig Hälsning
Karl Risberg |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln beträffande skador som en arbetstagare vållar i tjänsten är att arbetsgivaren svarar för dessa, s.k. principalansvar, vilket framgår av Skadeståndslagen (SkL) 3:1. Av SkL 4:1 framgår undantaget från huvudregeln, att arbetstagare är ersättningsskyldig för skador vållade i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och omständigheterna i övrigt. Tröskeln för arbetstagares skadeståndsansvar i tjänsten är således hög och utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för dessa skador. Min bedömning i ditt fall är att du förmodligen inte är skadeståndsskyldig beträffande skadorna på bilen, utan att din arbetsgivare får ta den smällen.Vidare kan arbetsgivarens åtgärd att dra självrisken från lönen ifrågasättas. Enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt 2 § krävs arbetstagarens medgivande för att arbetsgivaren ska få kvitta en motfordran mot arbetstagarens lön. Om medgivande till kvittning saknas (som i ditt fall) får arbetsgivare endast göra avdrag från lönen om det är fråga om en klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten, 3 § samma lag. Om arbetsgivaren bryter mot detta kan denne bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren, vilket framgår av 8 §.I ditt fall är det inte fråga om en uppsåtligt vållad skada, varför arbetsgivaren saknar rätt att göra avdrag för självrisken mot din lön. Då arbetsgivaren ändå gjort så kan denne istället bli skadeståndsskyldig gentemot dig.Hoppas svaret gav någon hjälp!Vänligen

Skadeståndsansvar vid skada orsakad av servitör

2015-06-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej,Suttit på en restaurang vid baren där kyparen välte en bricka med glas och det hamnade på mitt ben. Fick ett sår som limmades på akuten, mina byxor, stövlar förstördes. Kommer ha ärr på benet.Vad ska jag vända mig. Hemförsäkring utbetalar inget för sveda och värk.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan försöka att kräva ett allmänt skadestånd från kyparens arbetsgivare. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.Person- och sakskadaDu har angivit att du har lidit av en personskada, ett sår som fick limmas på akuten vilket resulterade i ett ärr på benet. Du har även angivit att du har lidit av flera sakskador, dina byxor och stövlar har förstörts.Uppsåt eller vårdslöshet Kyparen har troligtvis inte haft för avsikt att skada dig eller dina tillhörigheter. Det kan däremot diskuteras om han har varit vårdslös i sitt agerande. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Det kan tänkas att han bör iaktta större försiktighet när han bär på exempelvis glas i närheten av gäster. Kyparen ska ha vidtagit de försiktighetsåtgärder som normalt brukat vidtas vid sådant arbete, det vill säga försiktighetsrutiner enligt sedvana i branschen. Det är svårt för mig att komma fram till om han har varit vårdslös eftersom jag inte känner till samtliga omständigheter vid tiden för skadan. Adekvat orsakssambandFör skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan kyparens handlande och skadorna. Du har angivit att du och dina saker har skadats till följd av att kyparen välte en bricka med glas på dig. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart. Kyparens beteende ska ha legat i farans riktning. Kyparen ska alltså genom sitt sätt att handla ha framkallat en fara och den skada som du har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Vem ansvarar för skadan?Kyparen är arbetstagare på restaurangen och ansvarar själv för skadorna endast om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Det är inte särskilt sannolikt att det föreligger synnerliga skäl. Huvudregeln är att arbetsgivaren, troligtvis restaurangägaren, enligt "principalansvaret" ansvarar för person- och sakskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen.Ingenting i din fråga indikerar på att du har varit medvållande till skadorna, men du bör fråga dig själv om du medverkade till skadan på något sätt, exempelvis om du satt i vägen för kyparen eller liknande. Om du har varit medvållande kan ersättningen nedsättas, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen.Eventuell ersättningSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.Skadestånd med anledning av personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader som du har lidit, inbegripet skälig kompensation till den som står dig särskilt nära, eventuell inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, dels sveda och värk av övergående natur och dels för stadigvarande men, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.Om du vinner framgång i din skadeståndstalan har du alltså rätt till dina kostnader, sveda och värk, samt för ärret och för dina sakskador.Avslutande rådJag rekommenderar att du funderar på om du har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan.Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Åkte du exempelvis ambulans till sjukhuset så har du bra bevisning eftersom det kan knytas an till tidpunkten för skadan på restaurangen. Du kan ta kontakt med restaurangägaren och framföra dina skadeståndskrav. En kypare förväntas inte välta sin bricka, varför mycket talar för att han kan ha varit vårdslös. Det råder även ett adekvat orsakssamband mellan hans agerande och dina skador, eftersom sina skador är en direkt följd av hans agerande.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.SkadeståndslagenLycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Skadestånd pga matförgiftning under läger

2015-06-15 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Om en ideell förening säljer mat på ett eget läger och genom försumlighet ( som dålig hygien, inte följt rekommendationerna för uppvärming/nedkylning etc) orsakar matförgiftning hos kunderna/deltagarna, kan de i köket då stå som åtalbara för skador vållade? På samma tema, om de serverar mat till föranmälda allegiker och sen tar fel mat så allergikerna blir sjuka av det, gäller juridiskt ansvar då?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det fall du beskriver hamnar under regleringen i skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207. Om någon har orsakat en personskada (som exempelvis sjukdom pga matförgiftning) genom vårdslöshet ska ersättning för skadorna utgå, SkL 2 kap 1 §. Skadeståndet ska omfatta bl a sjukvårdskostnader och ersättning för sveda och värk, 5 kap 1 §. Utifrån det scenario som du beskriver skulle absolut skadestånd kunna utgå. Om de som arbetat i köket inte tillagat maten på korrekt sätt och med dålig hygien skulle det kunna ses som vårdslöst och då ska skadestånd betalas ut. Detsamma gäller om man serverat fel mat till allergiker. Det hänger dock på att det verkligen är vårdslöshet som ligger bakom. Om man serverar fel av en olyckshändelse eller tror sig ha tillagat all mat på ett korrekt sätt kanske det inte är fråga om vårdslöshet. Kökspersonalens beteende är avgörande för om skadestånd ska utgå eller inte.Då det hela har inträffat under ett läger organiserat av en ideell förening är dock kökspersonalen att anse som arbetstagare i skadeståndslagens mening, SkL 6 kap 5 §. Därmed är det med största sannolikhet arbetsgivaren, d v s den ideella föreningen som ska stå för ersättningen, 3 kap 1 §. Sådana synnerliga skäl som skulle kunna aktualisera 4 kap 1 § verkar inte ha förekommit. En ideell förening är en juridisk person och kan således tvingas stå för skadeståndet. Det ska här noteras att i en ideell förening har medlemmarna inte något personligt ekonomiskt ansvar. Om skadestånd ska utgå tas alltså pengarna från föreningens egen kassa. Om du vill gå vidare med skadeståndskravet råder jag dig att först vända dig till föreningen för att reda ut saken. Skulle detta inte få effekt kan du utfärda en stämning i domstol. Jag vill då poängtera att det är den som lidit skadan som har bevisbördan i en sådan rättegång, du måste således ha en del på fötterna för att vinna framgång. Att driva en process kan vara kostsamt och bör tänkas igenom ordentligt innan man ger sig in på det. Hoppas du fått svar på dina funderingar!Med vänlig hälsning,

Arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare

2015-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag är en ung kille på 20 år som i somras fick ett sommarjobb på en budbilsfirma där jag jobbade juli och augusti. En dag under tjänstetid råkade jag repa lite på sidan när jag skulle lämna ett paket inget stort. Samtidigt fick jag köra en bil vars högra spegel var trasig när jag fick den, vilket hela tiden gjort att jag haft skymd sikt som försvårat körningen. Nu i september då min lön för augusti skulle komma svarade inte min chef varken samtal eller sms vilket ledde till att jag den tredje arbetsdagen då jag försökt nå honom skrev att jag då måste ta kontakt med mitt fackförbund varpå han ringde upp mig minuten efteråt och sa att repan har kostat honom 10.000 kr i försäkringskostnader och han ska återkomma hur det blir med min lön. Men får han verkligen dra av den summan från min lön?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Utan att gå in för djupt kan sägas att det ska mycket till för att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av 3§ framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skadestånd, ellagen, Socialförsäkringsbalken och TFA

2015-08-19 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hur ställer sig Ellag (1997:857) till TFA ( afa ) i skadeståndslagen,skl
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skadestånd från SFB och TFADet finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring i Sverige, men den ger inte full täckning för inkomstbortfall och eventuella extrakostnader. Försäkringen täcker arbetsskador till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet enligt Socialförsäkringsbalken (2010: 110) (SFB) 39 kap. 3 §. I den mån skadan inte omfattas av ersättning från Försäkringskassan, det finns försäkringar som grundas på kollektivavtal, TFA, som täcker upp till 100 procent. TFA regleras alltså inte av skadeståndslagen (1972:20).En anställd som skadas på väg till eller från arbetet kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 39 kap. 7 § SFB. arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan som undersöker om en arbetsskada omfattas av någon av de kategorier som skada ersätts för. Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen täcker t.ex. kostnaden för tandvårdskostnader och begravning. Arbetstagaren är också berättigad till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna efter olyckan i enlighet med lagen om sjuklön (1991: 1047). Detta är också förfarande under en vanlig sjukskrivning.Skadestånd enligt ellagenGenom bestämmelserna i 10 kap. ellagen (1997:857) (EL) regleras skadestånd endast vid sådana fall som innebär avvikelser från vanliga skadeståndsrättsliga principer. Det är ganska tydligt med tanke på formuleringen av 10 kap. 1 § EL, har någon tillfogats person- eller sakskada genom inverkan av el från en starkströmsanläggning, ska skadan, även om det inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser, ersättas av innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast kommit. Det innebär att skadan ska ersättas även om den som ansvarar för anläggningen inte varit vårdslös. I några situationer som anges i 10 kap. 1 § andra stycket gäller dock vanliga skadeståndsregler i främst skadeståndslagen. Där krävs oaktsamhet för att skadestånd ska kunna utgå för sak- och personskada, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Ellagen innehåller även regler om produktansvar, skadelidandes medvållande, skadestånd vid driftstörning och avbrottsersättning.SammanfattningVid ett tillfälle då skadestånd kan erhållas från både TFA och ellagen bör principen vara att en person inte ska överkompenseras, men inte heller under kompenseras, se även 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Detta innebär att ersättning som tillerkänns någon ur TFA ska avräknas från ersättningen i ellagen, som utgår för samma skada. Ett rättsfall på området är NJA 2012 s. 685.Med vänliga hälsningar

Sakskada på kommunal parkeringsplats

2015-06-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad jag kan kräva för skadestånd av kommunen, då jag hade min bil parkerad på allmän kommunal parkering, i anslutning till parkeringen utförde kommunen ett mar jobb som resulterade i flertalet stenskott på min bil vilket kräver lackering samt rut byte
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan försöka kräva ett allmänt skadestånd från kommunen. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.SakskadaDu har angivit att din bil har skadats i form av flera stenskott som kräver lackering och byte av ruta.Uppsåt eller vårdslöshet Arbetarna har knappast haft för avsikt att skada din bil. Det kan däremot diskuteras om de har varit vårdslösa i sitt agerande. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Arbetarna på parkeringsplatsen ska ha vidtagit de försiktighetsåtgärder som normalt brukat vidtas vid sådant arbete, det vill säga försiktighetsrutiner enligt sedvana i branschen. Det är naturligt att det finns bilar på en parkeringsplats och att ett arbete på en sådan plats måste utföras med stor försiktighet, framför allt med hänsyn till eventuella bilar. Parkeringen kanske till och med borde ha spärrats av under tiden som arbetet pågick. Adekvat orsakssambandFör skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan arbetarnas handlande och skadan på din bil. Du har angivit att din bil har skadats till följd av arbetet på parkeringen. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart: Beteendet ska ha legat i farans riktning. Arbetarna ska alltså genom sitt sätt att handla ha framkallat en fara och den skada som du har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara.Vem ansvarar för skadan?Arbetarna är arbetstagare hos kommunen och ansvarar själva endast om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Huvudregeln är att arbetsgivaren (kommunen) enligt "principalansvaret" ansvarar för sakskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen.Frågan om din medverkan till skadorna måste också diskuteras. Fanns det skyltar som informerade om att arbete pågick? Många omständigheter kan tala för att du har varit medvållande till skadan genom att ställa bilen på parkeringsplatsen, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen.Eventuell ersättningSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.Avslutande rådJag rekommenderar att du funderar på om du har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan. Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Kan du övertyga kommunen om att skadan inträffade på parkeringen och inte innan eller efter? Du kan ta kontakt med kommunen och framföra dina skadeståndskrav. Om skadan har inträffat på parkeringen och den inte har varit avstängd för parkering så har arbetarna sannolikt varit vårdslösa det råder ett adekvat orsakssamband mellan agerande och skada.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.SkadeståndslagenLycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Arbetsgivares ansvar för stöld på arbetsplats

2014-12-04 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag har blivit bestulen på min jacka på min arbetsplats, arbetar på en skola. Den hängde på en krok utanför klassrummet då vi inte har några skåp eller andra möjligheter att förvara våra ytterkläder. Nu undrar jag om jag kan få ersättning genom min arbetsgivare? Jag vill helt inte använda min egen hemförsäkring då värdet på jackan uppgår till ungefär det belopp som självrisken ligger på. Tacksam för hjälp!
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av 12 kap. 2 § handelsbalken framgår det att när ett föremål lämnas i förvar hos en annan person har denna person ett ansvar för att föremålet inte försvinner. Skulle föremålet försvinna kan den som utövar förvaringen blir ersättningsskyldig.Dessvärre är denna bestämmelse i handelsbalken troligtvis inte tillämplig i din situation, då det knappast kan anses vara så att du lämnat jackan i förvar hos din arbetsgivare. Att din jacka har hängt på en krok på arbetsplatsen torde inte utgöra förvaring i lagens mening. Alltså har du ingen lagstadgad rätt att få ersättning av din arbetsgivare.Däremot kan det personliga anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare eller ett kollektivavtal som eventuellt gäller mellan er föreskriva någonting annat. Det är nog inte så troligt, men det är något du borde kolla upp!Med vänliga hälsningar,