Skadestånd, ellagen, Socialförsäkringsbalken och TFA

FRÅGA
hur ställer sig Ellag (1997:857) till TFA ( afa ) i skadeståndslagen,skl
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skadestånd från SFB och TFA

Det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring i Sverige, men den ger inte full täckning för inkomstbortfall och eventuella extrakostnader. Försäkringen täcker arbetsskador till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet enligt Socialförsäkringsbalken (2010: 110) (SFB) 39 kap. 3 §. I den mån skadan inte omfattas av ersättning från Försäkringskassan, det finns försäkringar som grundas på kollektivavtal, TFA, som täcker upp till 100 procent. TFA regleras alltså inte av skadeståndslagen (1972:20).

En anställd som skadas på väg till eller från arbetet kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 39 kap. 7 § SFB. arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan som undersöker om en arbetsskada omfattas av någon av de kategorier som skada ersätts för. Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen täcker t.ex. kostnaden för tandvårdskostnader och begravning. Arbetstagaren är också berättigad till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna efter olyckan i enlighet med lagen om sjuklön (1991: 1047). Detta är också förfarande under en vanlig sjukskrivning.

Skadestånd enligt ellagen

Genom bestämmelserna i 10 kap. ellagen (1997:857) (EL) regleras skadestånd endast vid sådana fall som innebär avvikelser från vanliga skadeståndsrättsliga principer. Det är ganska tydligt med tanke på formuleringen av 10 kap. 1 § EL, har någon tillfogats person- eller sakskada genom inverkan av el från en starkströmsanläggning, ska skadan, även om det inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser, ersättas av innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast kommit. Det innebär att skadan ska ersättas även om den som ansvarar för anläggningen inte varit vårdslös. I några situationer som anges i 10 kap. 1 § andra stycket gäller dock vanliga skadeståndsregler i främst skadeståndslagen. Där krävs oaktsamhet för att skadestånd ska kunna utgå för sak- och personskada, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Ellagen innehåller även regler om produktansvar, skadelidandes medvållande, skadestånd vid driftstörning och avbrottsersättning.

Sammanfattning

Vid ett tillfälle då skadestånd kan erhållas från både TFA och ellagen bör principen vara att en person inte ska överkompenseras, men inte heller under kompenseras, se även 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Detta innebär att ersättning som tillerkänns någon ur TFA ska avräknas från ersättningen i ellagen, som utgår för samma skada. Ett rättsfall på området är NJA 2012 s. 685.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (115)
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar
2020-09-30 Måste jag ersätta min arbetsgivare?
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?

Alla besvarade frågor (85243)