Arbetstagarens skadeståndsansvar

2014-10-31 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur förhållandet mellan arbetsgivarens och arbetstagarens skadeståndsansvar ser ut. Om man kan anse att synnerliga skäl föreligger enligt 4:1 SkL, kan den skadelidande då endast vända sig till arbetstagaren? Eller kan den skadelidande vända sig till arbetsgivaren enligt 3:1 SkL och sedan får arbetsgivaren rikta regresskrav gentemot arbetstagaren?Mvh Amanda
|Hej och tack för din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivaren svarar för skador som arbetstagaren vållar, enligt 3:1 SkL. Bestämmelsen 4:1 SkL möjliggör eget ansvar för arbetstagaren för skador som han/hon vållar i tjänsten. Det krävs dock”synnerliga skäl” som i princip innebär en presumtion för att arbetstagaren ska gå fri från skadeståndsansvar. Vid en bedömning om det föreligger "synnerliga skäl" tar man hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intressen och övriga omständigheter, vilket innebär att utgången kan variera från situation till situation. Se 3:1 och 4:1 SkL, https://lagen.nu/1972:207#K3P1 och https://lagen.nu/1972:207#K4P1En arbetstagares skadeståndsansvar kan aktualiseras i tre fall, ett av dem är när ersättning har betalats till en skadelidande enligt principalansvarsreglerna och arbetsgivaren riktar regressanspråk  mot arbetstagaren. Detta regressanspråk måste bedömas utifrån 4:1 SkL, vilket innebär att det måste föreligga "synnerliga skäl". Om det står klart att "synnerliga skäl" föreligger kan regressanspråket från arbetsgivaren gå igenom. Tredje man kan fortfarande rikta anspråk mot arbetsgivaren.Värt att nämna är att reglerna om arbetstagares skadeståndsansvar är dispositiva. Arbetstagarens ansvar kan således utvidgas eller inskränkas genom kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Illojalt agerande & brott mot lagen om skydd för företagshemligheter

2014-04-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag hade en anställd som varit långtidssjukskriven och jag tog mig an henne och lärde upp henne på min salong, efter först 3 månd. praktik och 6 månaders anställning med lönebidrag slutade hon. Hon kopierade då mitt kundregister som jag hade i min telefon och skickade ut till mina kunder att hon skulle sluta och börja på ett annat ställe dit hon välkomnade mina kunder. Jag fick veta det av en lojal kund som visade SMS:et hon skickade. Räknas det som att hon då stulit min företagshemlighet? Nu har jag inte alls den mängd kunder jag hade förut, bara en bråkdel. Jag betalde också en stor summa pengar för det kundregister jag fick när jag köpte salongen för ca 2 år sedan. Har jag möjlighet att stämma henne? Med vänliga hälsningar XX
Essie Malkoc |Hej,Stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med dina juridiska problem. Jag ska försöka att svara så utförligt som möjligt, då det är jag som ansvarar för klienternas arbetsrättsliga frågor finns det möjlighet för mig att få boka in dig på ett inledande möte på vårt kontor på Drottninggatan 95a, Stockholm. Se nedan för närmare information.*Svar på dina frågor/funderingarEn anställd ska under och efter en anställning agera lojalt mot arbetsgivaren, eftersom att lagen (19990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) är gällande oavsett om det finns en konkurrensklausul eller inte i anställningsavtalet.En anställd som har tillgång till företagets kunddatabas men som under och eller efter anställningens upphörande kopierat kunddatabasen samt använt sig av kunddatabasen genom att ta kontakt/ försökt att ta kontakt med kunder för att marknadsföra sin nya arbetsplats agerar på ett otillbörligt sätt som utgör brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. "1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende." FHLEnligt min uppfattning har tidigare AT kopierat företagets kunddataregister som du har betalat för i samband med ditt förvärv av företaget, vidare har AT gjort intrång i din ensamrätt till din mobiltelefon och därifrån genomfört kopieringen av företagets kunddataregister, därefter har AT på ett illojalt sätt gått ut med information och marknadsföring om AT:s nya arbetsplats till dina kunder. Sammantaget utgör detta agerande ett brott mot lagen om företagshemligheter. "3 § Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada." FHLVilket föranleder grund för skadeståndsanspråk."5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 §skall ersätta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs." FHL"7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl." FHLLagstiftningen hittar du https://lagen.nu/1990:409Med vänlig hälsning,

Principalansvar vid tjänst åt granne eller liknande

2013-09-18 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Skadestånd vid avgrävd vattenledning. Hejsan! Det är så att jag har en gammal grävmaskin som hobby på fritiden och blev tillfrågad av en bekant i byn som ville ha hjälp av mig att gräva ner några större stenar hemma hos honom. Tackade ja till jobbet och åkte dit med maskinen och så satte vi igång med att gräva en stor grop i kanten på tomten så stenarna skulle rymmas, men då under ett skoptag började det spruta vatten och det visade sig att jag hade grävt av vattenledningen till några fastigheter längre bort.. Fasighetsägaren ursäktade sig med att "jag kom inte ihåg ledningen". Nå vi ringde kommunen och berättade om skadan som ryckte ut och repade ledningen under natten och allt var frid.. Men så idag blev jag uppringd av Kommunens förman som berättade att jag kommer få betala 12000kr i skadestånd för avgrävningen som jag nekade till och hänvisade till att det är fastighetsägaren som ska stå för dom kostnaderna eftersom han är "byggherren" och eftersom jag inte har något företag själv och ställt upp som "dräng" åt honom så anser jag att det är han som ska betala.. Men förmanen sa att kommunen har som riktlinje att alltid fakturera maskinägaren för skadan. Är detta rätt att det är jag som är ansvarig för skadan och måste betala?? Vi är bägge två privatpersoner och vi är inte oeniga om vem som gjort fel med borde inte fastighetsägaren vara ansvarig och hans anvarsförsäkring täcka skadan?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tråkigt att höra om skadan men vi ska försöka reda ut begreppen gällande vem som är ansvarig.Precis som du är inne på är det mycket troligt att det i det här fallet är din bekant, eller i slutändan troligen hans ansvarsförsäkring, som ska betala ersättning för den uppkomna skadan till kommunen.Det är inte självklart att det så kallade principalansvaret (att t.ex. en arbetsgivare ansvarar för de skador ens arbetstagare orsakar i tjänsten) ska gälla så fort man ger en granne ett handtag. En tumregel kan vara att om tjänsten är sådan att det hade varit naturligt att anlita någon om du inte kunnat hjälpa till - då ska ansvaret ligga kvar på uppdragsgivaren. Regeln om principalansvar finns i Skadeståndslagen som du finner https://lagen.nu/1972:207#K3P1S1. I det här fallet skulle jag göra bedömningen att det handlar om ett sådant fall. Det är därför troligen din bekant som ska stå för kostnaderna.Att kommunen har vissa rutiner innebär ju inte att det alltid blir rätt när man följer dessa. Jag skulle därför råda dig att prata med kommunen och i förlängningen bestrida skadeståndskravet från dem skriftligen på grunden att de riktat kravet mot fel person (samt beskriva omständigheterna närmare).Be dem istället att rikta kravet mot din bekant och kontakta sen dennes försäkringsbolag så gör de en utredning av vem som ytterst är ansvarig.Vänliga hälsningar

Skadestånd för negativa känslor

2013-03-17 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej Jag har bråkat om mina semesterdagar i nästan 3år. Jag hävdade att det saknades 23dagar och nu har jag äntligen fått rätt. Kan jag kräva skadestånd för allt slit och nedvärdering som jag känt under all tid. Arbetsgivaren har hävdat att jag har haft fel men tillslut fick jag rätt.
Hugo Westerlund |Hej! Tack för din fråga. Skadestånd är en ekonomisk ersättning som syftar till att sätta den som lidit skada i samma ekonomiska ställning som om skadan inte inträffat.  En förutsättning för att skadestånd ska utgå är alltså att en skada inträffat, och denna skada på något sätt har ett ekonomiskt värde. I svensk skadeståndsrätt är det endast i särskilda undantagsfall som ersättning medges för icke-ekonomisk skada. Du påstår att du känt slit och nedvärdering under en längre tid. Visserligen kan skadestånd för personskada omfatta ersättning för psykiskt lidande men det krävs att lidandet är medicinskt påvisbart på något sätt. Dessutom finns det i skadeståndsrätten något som kallas kränkningsersättning. Dock är ett krav för sådan att kränkningen skett genom ett brott. Sammanfattningsvis ser dina chanser till skadestånd ganska dystra ut. Hoppas de negativa känslorna går över ändå. Vänligen,

Arbetsgivares skadeståndsskyldighet

2014-05-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns någon paragraf i skadeståndslagen som rör distraktion? Jag blev distraherad utanför min arbetsplats när jag var i tjänst. Då lyfte jag tunga föremål och råkade tyvärr av distraktion av en välkänd person som gick förbi, tappa ett föremål som hamnade på en fotgängare. Fotgängaren blev skadad och nu återstår frågan, vem är skadeståndsskyldig? Är det jag (arbetsgivare), min arbetstagare eller personen som gick förbi och distraherade mig?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga.För att skadeståndsskyldighet ska uppstå  krävs för det första en skada, som måste kunna bestämmas ekonomiskt. För det andra krävs oaktsamhet, dvs. att den som vållat skadan har varit oaktsam. För det tredje krävs ett orsakssamband, dvs. att oaktsamhet orsakade skadan. Att bli distraherad nämns inte explicit i skadeståndslagen men skulle troligen bedömas som oaktsamhet. För arbetsgivare gäller ett generellt principalansvar, vilket innebär att arbetsgivaren som huvudregel ansvarar för skador som arbetstagare i hans eller hennes tjänst orsakar, se skadeståndslagen 3 kap. 1§.Arbetstagaren ansvarar själv bara om synnerliga skäl föreligger, det krävs alltså väldigt grov oaktsamhet. Detta bedöms med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse samt övriga omständigheter, se skadeståndslagen 4 kap. 1§.

Principalansvar för inhyrd personal i förhållande mellan avtalsparter

2013-09-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Vi hyr in personal från ett bemanningsföretag som hjälper oss med godstransporter till och från vårat lager under kvällstid. Nu har det hänt en olycka där en av de inhyrda killarna backade in i en av våra portar med lastbilen. Lastbilen ägs av oss likväl som fastigheten. Vem ska stå för skadan? Eller vems försäkringsbolag? Tacksam för svar! //Mvh Josefine
Thomas Hefner |Hej Josefine,Ansvarsfrågan i är i sådana här fall beroende vem som kontrollerat arbetstagaren. Har arbetstagaren lytt under kontroll hos kundföretaget är det kundföretaget som får stå för skadan. Om det istället har avtalats om arbetsuppgifter och det inte funnits "behov av detaljerade instruktioner för utförandet av arbetet eller en närmare kontroll av detta" (citat från högsta domstolen) ligger ansvaret med större sannolikhet hos bemanningsföretaget.Gällande rätt bygger på rättsfallet NJA 1992 s. 21 som du hittar här: https://lagen.nu/dom/nja/1992s21. 

Anställds återbetalningsskyldighet för ren förmögenhetsskada

2013-04-18 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag har arbetat på min arbetsplats i endast 2 veckor och råkade i dag försova mig när jag hade hand om öppning. Vad jag inte visste var att köpcentrumet debiterar butiken 5000 kronor vid försenad öppning. Det står ingenting i mitt avtal om detta och jag har heller inte fått veta detta muntligt. Senare idag ringde min chef mig och berättade om straffavgiften och krävde att jag blir återbetalningsskyldig (500 kr i 10 månader), varpå jag svarade okej då jag inte har råd att bli arbetslös. Jag har en provanställning (6 mån), mitt avtal säger att jag arbetar i city (med Hrf kollektivavtal) men jag arbetar på annan plats och vi har heller inget kollektivavtal där. Jag arbetar mellan 20-40 timmar i veckan, men i mitt avtal står det "vid behov". Jag har alltså ingen garanterad lön. Jag undrar om min chef verkligen har rätt att göra avdrag för detta och vad som händer om jag byter jobb? Kan de kräva hela summan vid sista lönen? Det var verkligen inte min mening att försova mig, det har aldrig hänt på någon annan arbetsplats och jag påpekade detta upprepade gånger. Tacksam för svar!
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, tack för att du ger Lawline förtroendet med din fråga!För att till en början klargöra rättsläget så är utgångspunkten att när ekonomisk skada uppkommer utan samband med person- eller sakskada så kan skadestånd inte utkrävas om inte brott föreligger (Skadeståndslagen 1:2 och 2:2)Detta kan modifieras ifall ett avtal föreligger mellan parterna, vilket kan betyda att man inbördes har kommit överens om att vissa handlingar ger den andre rätt att kräva ersättning: t.ex. att köpcentret debiterar en straffavgift när butiken öppnas för sent (SkL 1:1).Alltså borde det vara så, att eftersom att du har åsamkat en ekonomisk skada för din arbetsgivare, och ni inte har avtalat något särskilt om detta, så har arbetsgivaren inte rätt att kräva skadestånd av dig, eftersom att det inte är något brott att försova sig.Dock så kan jag inte med säkerhet säga hur det ligger till, eftersom att kan vara så att du  på något vis genom avtal är förbunden att ersätta den skada som uppkommit. Därför rekommenderar jag dig att ringa det fackförbund som du är ansluten till och försäkra dig om att du inte på något sätt är kontraktuellt förbunden att ersätta den uppkomna förmögenhetsskadan.Ifall det är så att din arbetsgivare har en giltig fordran mot dig så kommer den att bestå även om du byter jobb, men det förefaller som sagt osannolikt att arbetsgivaren kan göra sitt krav gällande med tanke på att du inte blivit informerad om straffdebiteringen och hur den skulle drabba dig.Hoppas du känner dig hjälpt och styrkt, och lycka tillvänligen

Rätt till skadestånd pga. ovilja att hjälpa till vid olycka?

2012-11-02 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag var för 4 veckor sen med om en brännskada på ett cafe. Kortfattat sagt så var det en man som välte ut min tekopp av misstag över mina ben och då jag bad personalen om hjälp så ville de inte hjälpa mig. Bland annat då jag bad om vatten för att hälla över benen för att få bort värmen fick jag som svar "du kan ju inte hälla vatten här, men det finns en toalett en trappa upp". Och på frågan "finns det någon akut eller vårdcentral i närheten för jag behöver hjälp" fick jag som svar "jag har ingen aning, har du ingen iphone med internet?". Mina skador blev värre än vad de annars hade varit på grund av att jag inte fick den hjälp jag behövde. Det varma tevattnet klistrades mot benen och förvärrade skadan ju längre tiden gick innan jag fick av mig byxorna och kunde få kallt vatten på dem. Jag var hemma från jobbet i lite mer än 2 veckor på grund av mina skador och har fortfarande (4 veckor efteråt) tydliga märken över hela benen, och kommer förmodligen få stora fula ärr och pigmentförändringar. Min fråga till er är om jag har rätt till någon form av skadestånd eller ersättning utav cafeet i fråga? Var har jag för rättigheter på min sida? För övrigt hade jag en vänninna med mig så jag har vittne. MVH
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga! I Sverige har det länge diskuterats huruvida det bör stiftas en så kallad civilkuragelag, dvs. en lag som förpliktar människor att t.ex. hjälpa till vid olyckor och rädda personer i nöd. En sådan lag har dock ännu inte införts, vilket innebär att det inte finns någon _juridisk_ plikt att hjälpa en annan människa som har skadat sig eller liknande. För personskador gäller att den som orsakar skada genom uppsåt eller av vårdslöshet ska ersätta skadan enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Den som eventuellt skulle kunna bli skadeståndsskyldig för din skada är mannen som välte ut teet över dig. Eftersom du skriver att olyckan skedde av misstag, förutsätter jag att mannen inte handlade uppsåtligt eller försumligt. En annan möjlighet är det så kallade arbetsgivaransvaret enligt Skadeståndslagen 3 kap 1 §. Där stadgas att den som har arbetstagare i tjänst ska ersätta personskador som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Inte heller denna bestämmelse är tillämplig, eftersom personalen på cafét inte orsakade skadan. Jag har alltså tyvärr svårt att se att du skulle kunna få ersättning av cafét för dina skador. Skadeståndslagen finner du här: https://lagen.nu/1972:207. Vänligen Amanda Harrysson