Arbetstagares skadeståndsansvar

Hej, jag får en lönespecifikation av min arbetsgivare där hon har dragit 5000 kr för självrisk då jag har skadat jobbets bil. Jag jobbade som bud chaufför och körde åt jobbet dagligen.

Jag undrar om jag är skadeståndsskyldig då jag inte har gjort någon skada uppsåtligen utan det är en olyckshändelse?

Med Vänlig Hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln beträffande skador som en arbetstagare vållar i tjänsten är att arbetsgivaren svarar för dessa, s.k. principalansvar, vilket framgår av Skadeståndslagen (SkL) 3:1. Av SkL 4:1 framgår undantaget från huvudregeln, att arbetstagare är ersättningsskyldig för skador vållade i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och omständigheterna i övrigt. Tröskeln för arbetstagares skadeståndsansvar i tjänsten är således hög och utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för dessa skador. Min bedömning i ditt fall är att du förmodligen inte är skadeståndsskyldig beträffande skadorna på bilen, utan att din arbetsgivare får ta den smällen.

Vidare kan arbetsgivarens åtgärd att dra självrisken från lönen ifrågasättas. Enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt 2 § krävs arbetstagarens medgivande för att arbetsgivaren ska få kvitta en motfordran mot arbetstagarens lön. Om medgivande till kvittning saknas (som i ditt fall) får arbetsgivare endast göra avdrag från lönen om det är fråga om en klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten, 3 § samma lag. Om arbetsgivaren bryter mot detta kan denne bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren, vilket framgår av 8 §.

I ditt fall är det inte fråga om en uppsåtligt vållad skada, varför arbetsgivaren saknar rätt att göra avdrag för självrisken mot din lön. Då arbetsgivaren ändå gjort så kan denne istället bli skadeståndsskyldig gentemot dig.

Hoppas svaret gav någon hjälp!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000