Skadeståndsansvar vid skada orsakad av servitör

FRÅGA
Hej,Suttit på en restaurang vid baren där kyparen välte en bricka med glas och det hamnade på mitt ben. Fick ett sår som limmades på akuten, mina byxor, stövlar förstördes. Kommer ha ärr på benet.Vad ska jag vända mig. Hemförsäkring utbetalar inget för sveda och värk.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan försöka att kräva ett allmänt skadestånd från kyparens arbetsgivare. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.

Person- och sakskada

Du har angivit att du har lidit av en personskada, ett sår som fick limmas på akuten vilket resulterade i ett ärr på benet. Du har även angivit att du har lidit av flera sakskador, dina byxor och stövlar har förstörts.

Uppsåt eller vårdslöshet

Kyparen har troligtvis inte haft för avsikt att skada dig eller dina tillhörigheter. Det kan däremot diskuteras om han har varit vårdslös i sitt agerande. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Det kan tänkas att han bör iaktta större försiktighet när han bär på exempelvis glas i närheten av gäster. Kyparen ska ha vidtagit de försiktighetsåtgärder som normalt brukat vidtas vid sådant arbete, det vill säga försiktighetsrutiner enligt sedvana i branschen. Det är svårt för mig att komma fram till om han har varit vårdslös eftersom jag inte känner till samtliga omständigheter vid tiden för skadan.

Adekvat orsakssamband

För skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan kyparens handlande och skadorna. Du har angivit att du och dina saker har skadats till följd av att kyparen välte en bricka med glas på dig. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart. Kyparens beteende ska ha legat i farans riktning. Kyparen ska alltså genom sitt sätt att handla ha framkallat en fara och den skada som du har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara.

Vem ansvarar för skadan?

Kyparen är arbetstagare på restaurangen och ansvarar själv för skadorna endast om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Det är inte särskilt sannolikt att det föreligger synnerliga skäl. Huvudregeln är att arbetsgivaren, troligtvis restaurangägaren, enligt "principalansvaret" ansvarar för person- och sakskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen.

Ingenting i din fråga indikerar på att du har varit medvållande till skadorna, men du bör fråga dig själv om du medverkade till skadan på något sätt, exempelvis om du satt i vägen för kyparen eller liknande. Om du har varit medvållande kan ersättningen nedsättas, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen.

Eventuell ersättning

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.

Skadestånd med anledning av personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader som du har lidit, inbegripet skälig kompensation till den som står dig särskilt nära, eventuell inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, dels sveda och värk av övergående natur och dels för stadigvarande men, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.

Om du vinner framgång i din skadeståndstalan har du alltså rätt till dina kostnader, sveda och värk, samt för ärret och för dina sakskador.

Avslutande råd

Jag rekommenderar att du funderar på om du har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan.Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Åkte du exempelvis ambulans till sjukhuset så har du bra bevisning eftersom det kan knytas an till tidpunkten för skadan på restaurangen. Du kan ta kontakt med restaurangägaren och framföra dina skadeståndskrav. En kypare förväntas inte välta sin bricka, varför mycket talar för att han kan ha varit vårdslös. Det råder även ett adekvat orsakssamband mellan hans agerande och dina skador, eftersom sina skador är en direkt följd av hans agerande.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.

Skadeståndslagen

Lycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (108)
2020-07-05 Skadestånd när anställd tappar bort nyckel
2020-06-28 Behöver jag ersätta skador till arbetsgivaren som jag har orsakat i tjänsten?
2020-06-20 Vem är ansvarig för en skada som bilprovningen orsakade på min bil?
2020-06-10 Principalansvar

Alla besvarade frågor (82735)