Storleken på ersättning när någon krockat ens krockat bil

2018-09-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Bilbesikningsmannen krockade min bil, ansvaret är deras, men dom vill inte betala mig vad bilen kostar mig 20 000 utan erbjuder 10 000 kr och säger att det är vad dom är skyldiga enligt lag, stämmer det?
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Din fråga rör skadeståndsrätten. Eftersom det redan är klarlagt ansvaret var bilbesiktningsmannens - och således dennes arbetsgivare pga principalansvaret (arbetsgivarens ansvar för arbetstagares vållande - 3 kap. 1 § skadeståndslagen) - behöver vi inte utreda sådana frågor)Om någon har vållat en sakskada ska denne ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). När man sedan ska beräkna hur stor ersättning den skadelidande ska få är huvudregeln inom skadeståndsrätten att man beaktar återanskaffningskostnaden.Utgångspunkten för beräkningen av denna är att man beaktar kostnaden av ny egendom av samma slag som den skadade egendomen vid tiden för skadan. (5 kap. 7 § skadeståndslagen) Man beaktar alltså NTE vad egendomen kostnaden då den anskaffades. Efter detta göra man avdrag för ålder och bruk.För en bil som kostade 20 000 kr när den anskaffades och sedan brukas i ett antal år låter det därför rimligt att man får ut 10 000 kr. Detta kan relateras till den skaderättsliga principen om att den skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan inte hade inträffat. Hade du fått ut 20 000 kr för en bil som kostade 20 000 när du köpte den, men som har minskat i värde pga ålder och bruk, så hade du blivit överkompenserad.Det bilbesiktningen säger stämmer alltså

Halkade i trappan

2018-08-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag halkade i en trapp på en restuarang och skadade ryggen. Har blivit sjukskriven i 5 veckor. Trappan som jag halkade i var en stentrappa som var full av matfett så den var hal som en is. Den var alltså rent livsfarlig.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att din fråga gäller skadestånd, och att du vill kräva ersättning från restaurangen där du gjorde illa dig när du halkade. Eftersom ägarna till restaurangen bör vara medvetna om att gästerna kan halka när de inte är ordentligt städat, är det deras ansvar att se till att sådana olyckor förhindras genom att ha en ordentlig och regelbunden städning. Då trappan var full av matfett så har de underlåtit sitt ansvar i den meningen att de inte har städat ordentligt. Om du skulle kräva restaurangen på ersättning för din personskada som orsakats på grund av restaurangens underlåtenhet att städa, skulle jag säga att dina chanser att få skadestånd är stora. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad händer när en bostadsrättsförening slänger en cykel utan att informera ägaren?

2018-08-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag bor i en Brf med 21 lägenheter. Vi har 2 cykelställ som ofta är överfulla. Då och då skickar styrelsen ut uppmaningar om cykelmärkning inför cykelrensningar. Jag hade en racercykel som jag inte använde så mycket. En styrelsemedlem undrade om jag kunde ställa undan cykeln för att bereda mer plats. Då jag inte har plats i mitt förråd fick jag förslaget att ställa ned cykeln i "förråd A" som är ett olåst utrymme där alla förvarar lite olika saker. Styrelsemedlemmen förnekar att han kommit med detta förslag. Min cykel har naturligtvis kastats och styrelsen hävdar att jag får skylla mig själv då jag inte märkt min cykel samt att information gått ut om cykelrensning. Problemet är att ingen information gått ut om att förråd A används som mellanlagring av utrensade cyklar och när styrelsen flera månader senare kastade utrensade cyklar åkte min cykel med av bara farten. Jag menar att jag inte haft någon anledning att misstänka att min cykel skulle kunna kastas då den ju inte stod i cykelstället utan var undanställd i ett gemensamt förråd där folk förvarar olika tillhörigheter samt att ingen information gått ut med att cyklar i det förrådet kan komma att kastas. Nämnas kan att det troligen var ca 18 månader sedan cykeln kastades. Hur ser rättsläget ut?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga speciella regler för om en bostadsrättsförening får kassera cyklar eller inte. Därav finns det inte heller ett självklart svar på vad som gäller. Jag kommer i mitt svar gå igenom vilka möjligheter en bostadsrättsförening har för att kassera cyklar samt hur dina möjligheter ser ut för att få ersättning för cykeln. Cykeln kan ses som hittegods och kasseras av den anledningenBostadsrättsföreningen kan använda sig av lagen om hittegods 1 § för att rensa cyklarna. Föreningen har då möjlighet att rensa de cyklar som ingen vill kännas vid, eftersom dessa då anses vara hittegods. Om föreningen väljer att rensa bort dessa måste den anmäla det till polisen och lagra cyklarna i tre månader. Detta för att ägaren ska få en möjlighet att få tillbaka sin cykel. Om cykeln inte hämtas upp inom tre månader har föreningen rätt att slänga cykeln.Att slänga en cykel utan ägarens tillstånd kan vara ett brottOm föreningen slänger en cykel utan att gå tillväga på det sätt som jag har beskrivit ovan kan de göra sig skyldig till brott. Om föreningen slänger någons tillhörighet utan den personens samtycke innebär det att föreningen olovligen tillgriper cykeln som tillhör annan. Att olovligen tillgripa vad som tillhör annan kan innebära att föreningen gör sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, brottsbalken (BrB) 8 kap 8 §.Eftersom föreningen slängde din cykel utan att informera dig om utrensningen kan den ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarandeSom jag förstår det har du inte fått information om att din cykel kunde komma att rensas bort när den stod i förråd A. Eftersom du inte fick veta att cykeln kunde rensas hade du ingen anledning att märka din cykel. Föreningen borde därför inte ha behandlat din cykel som hittegods. Som jag ser det finns det därmed en möjlighet att föreningen har gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande genom att slänga cykeln. Preskriptionstiden för brottet egenmäktigt förfarande är två år, BrB 35 kap 1 § 1 st p 1. Om du skulle vilja anmäla föreningen borde du därmed göra det så snart som möjligt.Du kan ha rätt till skadestånd för den sakskada som föreningen har orsakat digÄven om du inte anmäler bör du kunna få skadestånd. Eftersom föreningen slängde din cykel bör den kunna hållas skadeståndsansvarig för sakskadan, skadeståndslagen (SkL) 2 kap 1 §. Med hänsyn till det du berättar kanske föreningen menar att de inte slängde din cykel med mening (uppsåt), eftersom den var en i mängden av kasserade cyklar. Enligt skadeståndslagen kan du dock få ersättning för cykeln om föreningen har varit vårdslös, dvs att de råkade slänga cykeln av oaktsamhet.Sammanfattningsvis menar jag att du har två alternativ för att ställa föreningen till svars. Att anmäla den för brott enligt BrB 8 kap 8 § eller att ansöka om skadestånd med stöd av SkL 2 kap 1 §. Även om min bedömning är att föreningen inte har agerat korrekt och att den borde kunna hållas skadeståndsansvarig vill jag understryka att jag inte känner till alla omständigheter. Hur en domstol skulle bedöma saken kan jag därmed inte uttala mig om med säkerhet. Jag rekommenderar att du först och främst kontaktar föreningen och förklarar vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter de har. Kanske går föreningen med på att ersätta dig så att ni slipper en domstolsprocess. Lycka till!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jag ramlade och skadade mig i mataffären pga. renoveringsarbeten. Kan jag få skadestånd?

2018-08-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag var på mataffären och handlade. De höll på med renoveringsarbeten och jag snubblade och bröt lillfingret. Det var en upphöjning i golvet som var ca 1 cm hög, svartgul tejpmarkering var det enda som varnade för arbetsområdet. Har jag någon rätt till skadeståndsersättning?? Gipsad i 4 veckor och sammanlagt sjukskriven i 7 veckor. Skadan hände den 17:e maj, jag går fortfarande hos arbetsterapeut för att försöka få fingret att fungera normalt. Läketid på upp till ett halvår.
Hilda Hansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan kräva ersättning enligt skadeståndslagenHuruvida du har rätt till skadestånd är en tolkningsfråga som i sista hand avgörs av domstol. Jag kan därför inte ge dig ett direkt svar, utan kommer gå igenom vad som krävs för att få ersättning med hjälp av skadeståndslagen (SkL). Jag utgår från att du vill ha ersättning av mataffären, inte av ditt försäkringsbolag. SkL används bara i andra hand. Om någon annan lag eller avtal reglerar situationen utgår man ifrån den först. Det kallas att lagen är subsidiär. Eftersom det inte finns något direkt avtal mellan dig och affären utgår jag alltså ifrån SkL i detta fall. Du har drabbats av en personskada då du stukade fingret. Du kan då få ersättning för sjukvårdskostnader, rehabilitation och liknande. Förlorad inkomst räknas som en förmögenhetsskada till följd av din personskada. Det kan du också få ersättning för (SkL 2 kap 1 §, 5 kap 1 §). För att du ska få ersättning krävs det att skadan är orsakad av någon annan, i detta fall affären (SkL 2 kap 1 §). Denna person kallas skadevållare. Dock kan ersättningen jämkas om du varit medvållande till skadan. Då får du inte lika mycket pengar som du annars haft rätt till. Däremot krävs det väldigt mycket för att ersättningen för en personskada ska jämkas. Den som erbjuder en lokal till allmänheten har en plikt att se till att den är säkerSkadevållaren måste orsakat skadan genom handling eller passivitet. I ditt fall är det snarare passivitet: affären har inte gjort tillräckligt för att undvika att någon snubblar. Att få ersättning för passivitet är svårare: personen måste ha en handlingsplikt. Om man framkallat en fara har man dock en plikt att förebygga skada. Om man dessutom erbjuder en lokal som allmänheten vistas i har man ett ansvar att se till att den är säker. Det måste finnas ett förutsägbart samband Vidare måste det finnas "adekvat kausalitet", ett förutsägbart samband, mellan passiviteten och skadan. Sambandet verkar i detta fallet ganska uppenbart. Var det förutsägbart för en utomstående att en sådan olycka skulle kunna ske? Skadevållaren måste varit vårdslösI nästa steg görs en så kallad culpabedömning. Culpa betyder vårdslöshet. Med andra ord måste affären varit vårdslös för att du ska få ersättning. Denna bedömning kan göras på två sätt. Det första alternativet är en normbunden culpabedömning. Kanske finns det byggregler eller liknande för hur renoveringsarbeten på allmänna platser ska gå till. Har affären brutit mot dessa kan de varit vårdslösa. Om det inte finns några sådana normer görs en fri culpabedömning. Domstolen utgår du ifrån fyra kriterier: Risken för skada. Tex: var platsen mitt i vägen där alla kunder behövde passera eller i ett hörn? Storleken på de skador som kunde uppkommaMöjlighet/kostnad att förebygga skadan. Om affären lätt kunde spärrat av området eller satt upp tydligare varningsskyltar ökar chansen till ersättninRiskinsikt från skadevållaren. Insåg affären att någon kunde skada sig? I detta fall verkar de ha gjort det då de trots allt satt ut varningstejp.Dessa omständigheter vägs sedan ihop i en helhetsbedömning. Det är upp till dig att bevisa att Willys brustit på ovanstående punkter och varit våldsamma. Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidareOm affären vägrar att ersätta dig rekommenderar jag att du vänder dig till oss för vidare juridisk rådgivning. Du når oss på info@lawline.se. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Har läkare på så vis att det uppkommit psykiska besvär och kan jag kräva skadestånd?

2018-09-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Jag är en tjej på 20 år, fick för nån vecka sen att jag var gravid. Jag hade ont i ryggen några veckor innan jag fick reda på att jag var gravid. Då vände vi oss till akuten som 2 första dagar inte kunde hitta vad smärtan bestod av 3e gång tog de blodprov o på så sätt fick jag veta att jag var gravid men smärtan var konstig så de misstänkte att barnet kan ha placerat sig "där den inte ska lägga sig" egentligen. Jag fick åka in varannan dag o lämna blodprov. Det fortsatte alltså inom 2 veckor. Efter totalt 6 besök med läkarna så konstaterar läkaren att det är som de misstänkte och barnet är fel placerad och där skärs mitt hjärta i bitar. De bestämde sig att operera mig inom 24 h och bad att jag skulle ringa min man för att han ska kunna trösta mig det gjorde jag och detsamma kända han. Det var totalt smärta jag hade nu både psykiskt och fysiskt. Men sen kommer en överläkare efter att jag har fått rum för att vänta på operation och ber om att få göra ista försök undersökning. Jag gick självklart med på det då jag ville behålla barnet. Han undersöker och säger att barnet är i livmodern och det är precis normalt graviditet som vanligt. Jag blev glad och vi fick tid för inskrivning och åkte därifrån. Men nu 1 vecka senare när jag var på inskrivning så säger läkaren där inget utav jag skrev där står med på journaler! Det är skandal och jag vill stämma läkarna för det! Kan jag få skadestånd i detta fall?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt skadeståndslag (1972:207) (SkL) och dess 2 kap. 1 §, ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada, ersätta skadan. Detta innebär att tre rekvisit ska uppfyllas för att någon ska bli skadeståndsskyldig enligt denna paragraf: (1) Någon ska ha vållat skada, (2) denne ska ha haft uppsåt eller varit vårdslös och (3) skadan ska vara på person eller sak.I förevarande fall inbjuder inte frågeställningen till en bedömning att det förekommit sakskada. Sålunda kommer det i det följande endast bedömas huruvida personskada uppstått. Initialt kan det anföras, att det inte tycks som att en personskada uppstått som kan hänföras till en fysisk skada. Begreppet personskada omfattar emellertid – förutom kroppsliga – även psykiska sjukdomstillstånd orsakade av en skadehändelse. Även psykisk chock eller depression utan annat kroppsligt men kan alltså bedömas som personskada (NJA 2000 s. 521 och prop. 1972:5 s. 576). Eventuellt skadestånd ska inte bara täcka fysisk eller psykisk skada. Skadeståndet ska nämligen täcka alla ekonomiska kostnader som uppkommer på grund av den fysiska eller psykiska skadan på människokroppen. Exempelvis transport till och från sjukhus, sjukhusbesök, medicin, inkomstförluster pga. frånvaro från jobb. Ersättning för psykiska besvär förutsätter dock att besvären utgör personskada, det vill säga, är medicinskt påvisbaraUtöver de ovanstående rekvisiten krävs även för skadestånd, att det föreligger adekvat kausalitet. Begreppen kausalitet och adekvat kausalitet brukar användas för att avgöra huruvida det finns tillräckligt starkt orsakssamband mellan uppkommen skada och skadevållande handling. Det ska alltså finnas ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan, det vill säga, att skadan helt eller delvis uppstod på grund av handlandet, dels att denna kausalitet är tillräckligt typisk för handlandet ifråga. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande. Fråga är sålunda om det legat i farans riktning att du skulle drabbas av psykiska besvär i det fall läkare tillhandahållit felaktig information. SlutsatsI detta fall är det inte fråga om sakskada och det tycks inte som att någon personskada uppkommit i form av fysiska besvär. Möjligen kan personskada uppkommit i form av psykiska besvär. För att ersättning ska utgå för sådan skada krävs det att skadan är medicinskt påvisbar. Det framgår inte av frågan att så är fallet. En medicinsk bedömning bör alltså utföras för att fastställa huruvida sådan skada föreligger.Det tycks dock inte heller vara fallet, att någon agerat med uppsåt eller vårdslöshet. Detta är emellertid komplicerade bedömningar och det är svårt att fastställa ett mer ingående svar avseende detta med den information som tillhandahålls i frågan. Beträffande adekvat kausalitet kan det anföras, att i det fall en läkare ger ett negativt besked, som orsakar patienten psykiskt lidande, föreligger det möjligtvis adekvat kausalitet mellan handlandet och skada. Däremot kan inte skadestånd utgå i sådana fall, eftersom det är naturligt att läkare måste kunna ge negativa besked.Vore det så att läkaren givit olika besked vid olika tillfällen, kan det förvisso resulterat i psykiskt lidande och det kan föreligga adekvat kausalitet mellan handlandet och skadan. Däremot måste de psykiska besvären återigen vara medicinskt påvisbara. Dessutom bör det noteras, att det förmodligen är oerhört komplicerat att genomföra medicinska bedömningar av olika slag och jag kan dessvärre inte uttala mig mer ingående avseende huruvida läkaren agerat korrekt i detta hänseende.Det är min uppfattning att du inte kan kräva skadeståndsersättning i detta fall. Du kan dock genomföra en medicinsk undersökning för att ta reda på huruvida du drabbats av psykiska besvär. I sådana fall vore det mer sannolikt än i detta skede att kunna erhålla skadestånd.Du kan även framföra klagomål till ansvarig läkare. Detta kan ske med stöd av patientnämnden. Utöver detta kan du upprätta en anmälan till IVO (inspektionen för vård och omsorg).Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Kan ett felaktigt examinationsbevis vara skadeståndsgrunande?

2018-08-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag tog en lärarexamen (5-årig, master) i juni och ska flytta till Irland 31/8 för att jobba som lärare. På Irland är det obligatoriskt att lärare har ett särskilt certifikat, vilket jag kan få genom att ta med mig examensbeviset till deras skolmyndighet för att omvandla mina hp. Nu i augusti gick jag in på studentsidan med alla betyg, och ser där att de har felaktigt registrerat ett lägre betyg på min E-uppsats (G istället för VG). Skriver till den betygsättande läraren som ändrar detta men det står fortfarande fel i mitt examensbevis. En person från universitetet hör av sig och meddelar att jag behöver skicka tillbaka examensbeviset, de tar då bort min examen, korrigerar och skickar ut ett nytt. Tills denna process är färdig är jag redan på Irland. Brevet kommer skickas till min folkbokförda adress (dvs till min mor i Sverige), som måste posta det till Irland. Kort sagt kommer jag få vänta mycket längre än väntat tills jag kan börja jobba som lärare. Jag har även fått jobberbjudande på Irland, men ingen kan anställa mig tills jag har fått det certifikatet som krävs (kan liknas vid en legitimation), vilket jag endast kan få genom att ta med mig mitt examensbevis och omvandla mina credits. Min fråga är vad mina rättigheter/universitets skyldigheter blir i denna situation. Kan jag påskynda processen? Be dem stå för postkostnader? Tom stämma då jag ej kan anställas sm lärare? Pga detta kan jag inte heller ansöka om lärarlegitimation i Sverige ens. Tack snälla på förhand!
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det följande kommer jag fokusera på din frågeställning om dina rättigheter i avseende rätt till ersättning på grund av universitetets fel. Gällande frågan om det är möjligt att påskynda processen kanske du kan vända dig till någon ansvarig vid universitetet för att få reda på vad som gäller. En riktlinje tycks dock vara att handläggningstiden ej ska överstiga två månader (se under hur lång tid måste jag vänta på mitt examensbevis).Det allmännas skadeståndsansvarUtifrån din frågeställning framgår att universitet felaktigt har satt ett lägre betyg än vad du skulle ha haft. Det skulle kunna innebära att du kan rikta ett skadeståndsanspråk utifrån skadeståndslagen (SkL) bestämmelser. SkL är dispositiv vilket innebär att om det framgår annat avtal eller annan föreskrift gäller detta över SkL:s regelverk (1 kap. 1 § SkL).Stat eller kommun kan hållas ansvarig för person-, sak- eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § SkL). Med myndighetsutövning avses åtgärder eller beslut som får rättsverkningar för den enskilde (prop. 1972:5 s. 498 f.). Ren förmögenhetsskada är sådan skada som varken är sak- eller personskada. De skador du nämner, förlorad framtida inkomst (se 5 kap. 4 § SkL) och postkostnader, utgör således rena förmögenhetsskador. Staten står som huvudman för att anordna universitet och högskolor vilket talar för att staten ska hållas ansvarig (1 kap. 2 § högskolelagen).Vidare krävs det att det föreligger adekvat kausalitet mellan orsaken och skadan. Detta innebär att det ska föreligga ett förutsebart orsakssamband mellan orsaken (felaktig betyg) och skadan (de rena förmögenhetsskadorna). Skadan ska även vara vållad genom fel eller försummelse. Att ett felaktigt betyg angivits talar för att så är fallet. Det är du (den skadelidande) som bär bevisbördan för att så är fallet. Bedömningen kan antingen göras genom en så kallad normbunden culpabedömning eller genom en fri culpabedömning. Vid en normbunden culpabedömning kan kravet om försummelse uppfyllas genom att handlingen stridit mot ett avtal, lag, förordning, praxis eller sedvänja. Vid en fri culpabedömning görs en helhetsbedömning utifrån hur hög risken är, den potentiella skadans storlek, möjligheter att förebygga risken samt skadevållarens riskinsikt. SammanfattningSom framgått ovan kan du eventuellt vara berättigad skadestånd för de rena förmögenhetsskador du har lidit till följd av ett felaktigt myndighetsbeslut. Det krävs dock att du kan bevisa att skadorna har uppkommit till följd av att universitetet förfarit försumligt genom att ange ett felaktigt betyg samt att skadorna är förutsebara (adekvat kausalitet) och att det felaktiga betyget bedöms som försumligt enligt en normbunden eller fri culpabedömning.Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Skadestånd för spya på krogen

2018-08-21 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag har kräkts på krogens jag ej hann in på toaletten. Jag blev skyldig 300:- för saneringsavgift. Kan de kräva pengar av mig?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är enligt 2 kap. 1 § skadeståndslag skyldig att ersätta den skada du vållat. Det finns ett antal krav som ska vara uppfyllda för att ersättningsskyldighet ska komma på fråga. Bl.a. krävs ett samband mellan dina gärningar och den orsakade skadan, att du orsakat skadan med flit eller genom vårdslöhet etcetera. Jag anser det inte vara nödvändigt att gå närmare in på dessa krav eftersom de uppenbarligen är uppfyllda. Att du spytt på krogen måste anses ha orsakat skada för krögaren. Det måste också betraktas som vårdlöst (jag utgår ifrån att frivillig berusning varit orsaken).Det ovan anförda innebär dock inte att krögaren i någon formell mening kan kräva dig på pengar. Rätten till skadestånd kan bara bli definitiv efter överenskommelse eller domstolsbeslut. I sådana här fall gör man oftast upp i godo, så att båda parter ska slippa gå igenom kostsamma och tidsödande rättsprocesser. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vem bär ansvaret när jag varnat grannen om ev. skaderisk och hen ignorerar detta?

2018-08-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag vill måla friggeboden på min tomt som gränsar till en allmänning. Min granne parkerar sin bil i direkt anslutning till min tomtgräns på allmänningen, i närheten av min friggebod. Det finns risk för stänk av målarfärg på bilen. Han vägrar att flytta sin bil när jag behöver måla huset. Kan jag bli skadeståndsskyldig om jag målar på min egen tomt och det skvätter färg på hans bil? Han vägrar att flytta bilen.
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör utomobligatoriskt skadestånd, d.v.s. ett skadeståndsansvar mellan parter där det inte finns något avtalsförhållande. Din fråga är svår att svara på med juridisk precision men jag ska försöka ge dig lite vägledning.Huvudregeln vid utomobligatoriskt skadestånd är enl 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL) att det för skadeståndsansvar krävs att du handlar med uppsåt eller culpöst, d.v.s. med oaktsamhet. Frågan blir härvid om ditt agerande (att måla trots att bilen står kvar) kan anses vara ett oaktsamt handlande.Det finns två olika sätt att gå tillväga när man ska avgöra om någonting är culpöst eller inte. Den första, cuplabedömningen, görs genom att jämföra ditt handlande med myndighetsföreskrifter, vad gemene man gjort eller om det föreligger någon sedvänja i grannskapet. När man, trots jämförelse med de tidigare nämnda, inte kan komma fram till en lösning för domstolen göra en s.k. fri culpabedömning.Vid den fria culpabedömningen tar man hänsyn till fler omständigheter, nämligen;Hur stor är risken för skada? Hur allvarlig är skadan? Hur kunde skadan förebyggas?I ditt fall, anser jag, att du vidtagit de åtgärder som lämpligen kan förväntas av dig i och med att du förklarat för grannen vad saken gäller och bett honom flytta bilen. Jag skulle dock rekommendera dig att säga till grannen igen och meddela honom att om han inte flyttar bilen inom en viss angiven tid så kommer du börja måla trots att det finns risk för färgstänk och att du då menar att han bär risken för ev. skada. Observera dock att du, vid målningen, måste iaktta sedvanlig försiktighet och kanske täcka över hans bil i möjligaste mån för att undgå seadeståndsanvar.Jag vill åter igen påminna om att det är svårt att bedöma detta fallet utan alla omständigheter klart för sig och att svaret kan variera beroende på en rad omständigheter.Hoppas det var till hjälp och lycka till med målningen!Vänligen,