Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk m.m. pga. felbehandling på vårdcentral?

FRÅGA
Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, smärta och värk och försämrad social situation, på grund av upprepad okunnighet och felbehandling på vårdcentral? Det gäller operation/behandling av nageltrång, vilket lett till begränsad möjlighet att belasta foten ordentligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör skadeståndsersättning är skadeståndslagen (1972:207) (SkL) aktuell lag.

Enligt 5 kap. 1 § SkL har den som tillfogats personskada rätt till skadeståndsersättning för bl.a. inkomstförlust för förfluten tid samt för framtida inkomstförluster. Den skadelidande kan dessutom få ersättning för sveda och värk, dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. För det psykiska lidandet krävs det att det är medicinskt påvisbart. Den skadelidande ska alltså ha sökt läkarvård för de psykiska skadorna. Ersättning kan också fås för lyte och men, vilket är skador av bestående art. Den utges för tid motsvarande invaliditet.

För att den skadelidande ska ha rätt till skadestånd ska vårdcentralen först och främst anses skadeståndsskyldiga till en personskada. De grundläggande förutsättningarna är att skadan ska ha drabbat annan än vårdcentralen, att ett aktivt handlande lett till skada och att det finns ett orsakssamband till att handlingarna som gjordes ledde till skadan. Detta orsakssamband ska dessutom vara påräkneligt och inte oförutsägbart.

Den regel som ska uppfyllas för att vårdcentralen ska anses vara skadeståndsskyldiga är 2 kap. 1 § SkL, den s.k. culparegeln. Vårdcentralen ska ersätta skadan ifall de uppsåtligt eller av vårdslöshet vållat en personskada, dvs. fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. Denna regel är aktuell oavsett om vårdcentralen är privat eller offentlig. Vårdcentralen måste alltså ha agerat vårdslöst för att du ska ha rätt till skadeståndsersättning utifrån de ovannämnda ersättningsposterna.

3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL kan också vara relevant, eftersom den reglerar en arbetsgivares skadeståndsansvar. Arbetsgivaren, alltså vårdcentralen, ska ersätta personskada som en arbetstagare vållat genom fel eller försummelse i tjänsten.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (301)
2019-12-27 Är hyresvärden skyldig att sanda?
2019-12-27 Skadeståndsansvar vid snubbling pga grus på vägen.
2019-11-18 Ersättningsskyldighet då man råkat skada en väns mobil
2019-11-06 Skadestånd pga en skada i butik

Alla besvarade frågor (76367)