Skadestånd för åsidosättande av spellagen

FRÅGA
Hej, vad är möjligheten att få skadestånd om man är grovt drabbad av nedan beslut, dvs spelbolaget fortsatt driva en person till spelande mot nya lagen med bonusar och resor?https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/beslut/beslut-ngg-nordic-19si789.pdf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med bonus avses enligt 2 kap. 3 § punkten 3 spellagen "rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet". När du skriver att spelbolaget fortsatt driva en person (P) till spelande i strid med nya lagen om bonusar m.m. så måste jag anta att det är spellagens 14 kap. 9 § som avses, dvs. bestämmelsen som begränsar en licenshavare (spelbolaget) att lämna bonuserbjudanden till det första tillfället då någon spelar på licenshavarens spel. Att fortsätta erbjuda bonusar efter detta första tillfälle strider alltså mot spellagen, och jag antar att det är just vad som har hänt P. Konsekvenserna för ett sådant förfarande anges i 19 kap. 10 § spellagen, i vilken det står att licenshavare som fått anmärkning eller varning i enlighet med 18 kap. 12 § spellagen också kan tvingas betala sanktionsavgift. Anmärkning eller varning enligt 18 kap. 12 § kan man få om man "i övrigt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag", dvs. bl.a. erbjuder bonusar på sådant sätt som nu har skett. Denna sanktionsavgift tillfaller dock staten, inte P. Skadestånd nämns inte i spellagen alls, vilket kan tala emot möjligheten för P att få skadestånd för det inträffade. Oavsett måste vi leta vidare, och gå till skadeståndslagen (SkL) för att söka svaret på din fråga.

Enligt 1 kap. 1 § SkL gäller inte bestämmelserna i SkL om något annat följer av bl.a. avtal. Spelbolaget kan först och främst inte avtala bort sina skyldigheter enligt spellagen, men de kan avtala bort sitt skadeståndsansvar enligt SkL. Det är väl osannolikt att spelbolagets och P:s avtal innehåller bestämmelser som träffar just den här situationen, men det är inte otänkbart att spelbolagets allmänna villkor innehåller generella bestämmelser om att allt spelande sker på egen risk eller liknande. I sådana fall är möjligheterna till skadestånd enligt SkL i princip uteslutna.

Om vi för en sekund utgår ifrån att inga sådana friskrivningar finns i avtalet, uppstår frågan hur vi ska bedöma skadan i SkL:s mening. En förlust av det slag som nu är aktuellt, ska, om det ens blir tal om skada (alla förluster är inte skador), betraktas som en ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada är enligt 1 kap. 2 § SkL en skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Enligt huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL ersätts sådana skador endast om de vållats genom brott. Att erbjuda bonusar utöver vad som följer av spellagen är inte brottsligt (den tidigare nämnda sanktionsavgiften är inte ett straff). Detta framgår motsatsvis av 19 kap. 1–6 § spellagen.

Det finns dock undantag från huvudregeln. Skadestånd för ren förmögenhetsskada kan i vissa fall dömas ut trots att skadan inte vållats genom brott. Inga av dessa fall är dock tillämpliga på P:s situation. Detta utesluter inte att möjligheten kan skapas genom ny praxis, men jag tror inte att det är sannolikt. Det finns helt klart ett intresse i att motverka skadligt spelande, men det finns i vart fall enligt mig ingen anledning för rättsordningen att med hjälp av skadestånd låta en person erhålla vad som i praktiken är hans spelinsats, sedan han frivilligt spelat bort sina pengar.

Utöver det nyss sagda finns så klart risken för att själva skadebedömningen faller. Det är inte säkert att spelbolaget ska anses ha orsakat skadan i SkL:s mening. Denna bedömningen har jag inte bemödat mig med att göra, eftersom den skulle ta upp mycket text och antagligen slösa din och P:s tid i onödan. Slutligen kan ett belopp, om det nu mot all förmodan skulle gå så långt, komma att jämkas enligt 6 kap. 1 § SkL. Det är uppenbart att P genom att spela i vart fall medverkat till den eventuella skadans uppkomst. Som medvållare kommer han aldrig få skadestånd för hela det förlorade beloppet, vilket mycket väl kan tänkas jämkas ända till noll. Mot bakgrund av allt det ovan anförda vill jag råda P att glömma sina tankar på skadestånd.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (298)
2019-11-06 Skadestånd pga en skada i butik
2019-11-01 Är det värt det att väcka skadeståndstalan för nedfällda träd?
2019-10-31 Skadeståndsskyldig när annan skadar lokal
2019-10-27 Får grannen släppa ut sitt avloppsvatten så det rinner in till oss?

Alla besvarade frågor (74577)