Ersättning för personskada till följd av ras i bygghandel?

FRÅGA
Hej. Jag var på en bygghandel och lastade armeringsmattor som stod i ett ställ. Dom välte över mig och jag fick ett järn in i armen och bröt underarmen plus skador på ryggen.Är dom skadeståndsskyldiga pga att det välte av sin egenvikt??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser som återfinns i skadeståndslagen (SkL). Beroende på situationens omständigheter kan även andra, mer specialiserade, lagar komma att bli tillämpliga. Notera att en slutgiltig skadeståndsbedömning görs i domstol på ett mer detaljerat underlag eller förhandlas fram i en förlikning. Detta är endast en översiktlig granskning av möjliga utfall på en sådan process.

Den som vårdslöst orsakar skada är skadeståndsskyldig

Skadeståndslagen innehåller grundläggande och allmänna regler för situationer då skadestånd ska utgå enligt svensk rätt. Lagen går därmed att falla tillbaka på i väldigt många olika situationer. Viktigt att notera är emellertid att den är subsidiär – alltså kommer i andra hand – till andra, mer specialiserade lagar och avtalsbestämmelser (SkL 1 kap. 1 §). Detta innebär att om någonting annat föreskrivits i exempelvis ett avtal mellan parterna, så ska avtalet och inte SkL följas.

När jag läser din fråga får jag bilden av att du befunnit dig och lastat i bygghandeln som ett led i ditt arbete. Detta skulle möjligtvis kunna innebära att din arbetsgivare och bygghandeln har reglerat eventuella skadefall i ett avtal. I så fall skulle alltså det avtalet, inte SkL, att tillämpas. Mer detaljerat kan jag inte uttala mig om detta, men jag vill upplysa dig om att den möjligheten finns. Vill du vidareutforska denna eventualitet får du därför vända dig till din arbetsgivare.

För det fallet att du inte blivit skadad i tjänsten, eller att din eventuella arbetsgivare och bygghandeln saknar avtalsreglering för skadefall i butiken, är däremot SkL den givna utgångspunkten. Först och främst bör konstateras att den som orsakat personskada är skadeståndsskyldig för detta, om detta skett pga. uppsåt eller vårdslöshet (SkL 2 kap. 1 §). En bruten underarm och ryggskador är definitivt skador av den arten att de faller in under personskada. Som förenklad mall kan ställas upp:

1. personskada ska ha tillfogats,

2. genom uppsåt eller vårdslöshet,

3. och det finns ett tydligt orsakssamband (riskelement) mellan skadan och den vårdslösa handling eller passivitet som skadevållaren gjort sig skyldig till.

Att personskada har tillfogats är alltså redan klart, samt att denna härrör från armeringsställets kollaps. Skadorna är en typisk följd på ras av tunga föremål, och är därför skadeståndsrättsligt relevanta – att raset orsakat dina skador framstår som ett rimligt och beaktansvärt händelseförlopp. Vidare har bygghandeln ett ansvar att se till att den lokal de förfogar över är säker för allmänheten och andra besökare – om ett ställ för armeringsmattor har skadats eller tidigare lastats/monterats fel (ex. lastats för tungt) så har butiken ett ansvar att åtgärda detta, dvs. ett passivitetsansvar för ingen ska komma till skada till följd av deras miss. Mycket tyder på att ett sådant ansvar föreligger i detta fall.

Slutligen måste då avgöras om butiken eller dess anställda (som butiken emellertid ansvarar för, se SkL 3 kap. 1 §), varit uppsåtliga eller vårdslösa när de lastat/monterat/placerat stället på ett sådant viss att den sedermera kollapsat av sin egen vikt. I detta fall anser jag att det endast är vårdslöshet som kan komma på tal. Denna bedömning, även kallad culpabedömning ska i första hand ske på normbundet vis, dvs. butikens agerande ska anses vårdslöst om de har överträtt olika regler/lagar/bestämmelser för hur stället får brukas, ex. vad gäller lastad maximumvikt. Hittar man ingen sådan handlingsreglerande norm får bedömningen i stället göras fritt, som en kombination av de risker de felaktigt lastade armeringsmattorna utgjorde, möjligheten att undvika dessa risker, samt butikens insikt i dessa risker. I brist på detaljer kan jag inte uttala mig mer specifikt om detta.

Skulle butikens anses ha varit vårdslösa när de lastat/monterat/placerat stället som de gjort, ska de i princip anses skadeståndsskyldiga gentemot dig för bl.a. sjukvårdskostnader, rehabilitation och eventuell förlorad inkomst till följd av skadorna (SkL 5 kap. 1 §).

Andra eventuellt ansvariga parter

Ytterligare en möjlighet om armeringsmattstället kollapsat under sin egen vikt är att tillverkaren eller i vissa fall leverantören av varan enligt produktansvarslagen (PAL) 6 §. Om armeringsmattstället har använts på det vis den är avsedd och olyckan skett som följd av en inbyggd, felaktig säkerhetsbrist, ska alltså skadeståndsansvaret överflyttas till tillverkaren. Är stället inte så säkert som det skäligen kan förväntas är detta att betrakta som en säkerhetsbrist (PAL 3 §).

För att återgå till det fall att skadorna har uppkommit i tjänstearbete bör poängteras att det finns diverse olika bestämmelser knutna till arbetsgivarens ansvar för sådana skador, ersättning för dessa och försäkringsansvar. Skulle du vara intresserad av lära dig mer om din arbetsgivares eventuella ansvar gentemot dig, får du gärna återkomma med denna fråga.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan sägas att denna ganska kortfattade fråga har många olika svar. Vill du reda ut hur du kan gå tillväga praktiskt och eventuellt initiera en rättslig process så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en skadeståndsjurist. Du kan exempelvis boka tid med en jurist här på Lawline.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (311)
2020-05-13 Kan kommun bli skadeståndsskyldig till följd av bristande skyltning?
2020-05-04 Skadestånd genom underlåtenhet
2020-03-31 Fråga om skadestånd för personskada
2020-03-24 Ersättning för sakskada

Alla besvarade frågor (80393)