Skadestånd för skador i samband med ridtävling

2016-06-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, var med om en ridolycka för 4 år sedan. Det var en arrangerad turridning hos ett lokalt företag. Jag bröt rygg och nacke vid olyckan och har bestående men. Hade tyvärr ingen försäkring privat och firman som arrangerade turridningen saknade också försäkring. Kan jag stämma dem? Kan jag söka ersättning på något annat sätt?
Erik Claeson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Svaret på din fråga beror på en mängd olika faktorer. För att du ska lyckas stämma någon och få skadestånd för det med så krävs det att skadan beror på att parten agerat vårdslöst eller med med flit (haft uppsåt), och att skadan är en effekt av detta handlande. Om det funnits någon säkerhetsrisk som är så abnormal under en sådan tävling att det är att ses som vårdslöst av arrangören att låta dig rida där så kan det mycket väl vara frågan om vårdslöshet från dem. Det ska dock mycket till och är osannolikt att så är fallet. Det kan även tänkas att de har frånsagt sig ansvar i samband med turridningen, till exempel i någon typ av anmälningsblankett som du varit tvungen att signera inför ridningen. En annan faktor är även hur själva olycka inträffade. Om de till exempel hetsat, eller på något sätt skrämt hästarna, eller att hästen i fråga av någon anledning varit olämplig för ridning så kan det vara frågan om både vårdslöshet eller uppsåt till skadan.Utifrån de få omständigheter jag har fått del av så skulle jag dessvärre tro att det blir svårt att vinna en sådan stämning i rätten.Det kostar även pengar att ansöka om stämning, och eftersom det finns ingen garanti att du skulle vinna en sådan så avråder jag dig från att stämma i det här fallet. Ultimat så är det dock upp till dig själv, om du anser att det finns nog omständigheter som tyder på ifall företaget varit vårdslösa i samband med skadan eller ej.Det är i främsta rummet tänkt att försäkringar ska täcka sådana kostnader som det handlar om i ditt fall, men i avsaknad av försäkringar så finns det inte mycket annat att gå på är jag rädd.Jag hoppas att detta besvarat din fråga.Med vänlig hälsning,

Skadestånd från fastighetsägare för sveda och värk pga. löst brunnslock

2016-05-04 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! I söndags ca kl 22 på kvällen när jag slutade mitt arbete och gick mot bilen trampade jag på ett lock till en rensbrunn. Locket satt inte fast utan åkte iväg och jag ramlade ner med högra benet. Knät blev skadat, vridet och det blev besök på akuten. Jag är sjukskriven i två veckor till en början. Jag vet att jag är försäkrad till och från arbetet. Min fråga är om det är möjligt att stämma bostadsbolaget för sveda och värk? För man kan väl ändå tycka att ett brunnslock ska sitta fast? Mina kollegor hade frågat bovärden om locket och fått till svar att det ska vara löst, men de satte fast det samma dag!! Om det är möjligt att göra något, hur går jag tillväga?Vänliga hälsningar
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Vårdslöshet i juridisk mening anses föreligga om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori skulle ha gjort i skadegörarens ställe. I ditt fall krävs det att fastighetsägaren har underlåtit att se till att brunnslocket var säkert att gå på (eller spärrat av på något sätt) och att en förnuftig och hänsynsfull fastighetsägare skulle ha gjort vidtagit någon av dessa åtgärder. Ju större skada det kan tänkas bli, ju större krav kan ställas på skadegöraren. Ett löst brunnslock kan leda till, och har i ditt fall lett till, personskador. Därför bör man kunna ställa krav på fastighetsägaren att denne skulle ha vidtagit åtgärder för att minska risken för skador, för att kunna undvika skadeståndsansvar. Sådana åtgärder kan till exempel vara att fästa brunnslocket, spärra av området kring brunnen eller sätta upp varningsskyltar. Skadestånd till den som drabbats av personskada omfattar bland annat ersättning för sveda och värk, enligt 5 kap. 1 § första stycket punkt 3 skadeståndslagen. För att begära skadestånd från fastighetsägaren kan du väcka talan i tingsrätten på den ort där motparten (fastighetsägaren) finns. En förklaring för hur man väcker talan och upprättar en stämningsansökan finns på www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Viktigt att tänka på är att det är du som måste bevisa att dina skador orsakades av det lösa brunnslocket och att det var fastighetsägarens ansvar att se till att det lösa locket inte utgjorde risk för skador. Om du stämmer fastighetsägaren och inte lyckas bevisa detta, och förlorar i tingsrätten, kan du bli skyldig att betala alla rättegångskostnader.Med vänlig hälsning,

Skadestånd för ärr på armen

2016-03-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan jag få skadestånd för ärr jag har på armen/handen som någon annan har gjort på mig? Om ja, hur ska man göra och vad krävs det för att bevisa och hur mycket skadestånd kan jag få? (P.S ärren är inte stora men de syns ändå)
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Ja, du kan ha rätt till skadestånd för ärr som någon annan har orsakat på din kropp. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Till att börja med krävs alltså att personen som gjort så att du fått ärren på din arm hade uppsåt att skada dig eller råkade skada dig på grund av oaktsamhet. Vårdslöshet/oaktsamhet i juridisk mening anses föreligga, om skadegöraren inte uppträtt på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori kan antas ha handlat, om han varit i skadegörarens situation. Ärr räknas som en personskada (psykiskt eller fysiskt lidande av bestående art) enligt 5 kap. 1 § första stycket 3p. skadeståndslagen. Domstolarna följer till stor del Trafikskadenämndens praxis för hur mycket skadestånd man kan få för ärr. Detta kan du läsa mer om på Trafikskadenämndens webbsida: www.trafikskadenamnden.se/bedomning/arrtjansten/ För att få skadestånd måste du bevisa att det är den personen som du säger som har orsakat ärren. Det lättaste är om det finns något vittne som har sett när det hände. Finns det inget vittne kan det bli svårt att bevisa.Om du tror att du kan bevisa att personen orsakade dina ärr uppsåtligen eller av vårdslöshet kan du skicka in en ansökan om stämning till tingsrätten på den ort där personen bor. Då kan domstolen utreda frågan och besluta om personen är skadeståndsskyldig. Du kan läsa mer om stämningsansökan och processen i en domstol på www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Lycka till!Vänliga hälsningar,

Att begära skadestånd för halkolycka inomhus

2015-12-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, mitt namn är Maria och jag har varit med om en olycka.Jag var på julbord med mitt jobb på Olearys. Golvet där var jättehalt. Många påminde varandra att vara försiktiga. Ändå var olyckan framme. Jag halkade och flög framåt, tog emot mig i golvet med händerna. Fick åka till akuten direkt och fick konstaterat att handleden var bruten. En komplicerad fraktur på radius benet. Nu ska jag få besked om det blir operation snarast möjligt. Troligen läkningstid på ca 6 månader med skruvar eller platta i armen. Detta innebär inkomstförlust och sjukhuskostnader mm för mig. Nu undrar jag hur man ska gå tillväga för att yrka på skadestånd från restaurangen??Detta golv har tydligen varit ett stort problem i ca 7-8 år...Med vänlig hälsning, Maria
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Reglerna om skadestånd på grund av händelser i ett utomobligatoriskt förhållande (utanför ett avtalsförhållande) finns i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 2 kap 1 § SkL framgår att om man uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska man ersätta skadan. Bestämmelsen hittar du https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Alltså, för att någon ska bli skadeståndsskyldig för personskada så krävs det att skadan beror på att den som vållat skadan varit vårdslös, och att just den vårdslösheten leder till att skadan uppkommer. Om detta översätts till din situation så krävs det att du kan bevisa att det varit vårdslöst att ha ett visst sorts golv i en restaurang, och att det just var golvet som gjorde att du halkade, vållade skadan, och inte några andra omständigheter. Det är du som har bevisbördan för alla dessa omständigheter, det vill säga att det är du som måste bevisa att det är vårdslöst att ha ett sådant golv och att det var just på grund av att restaurangen/fastighetsägaren (om man kan anse det) varit vårdslös och haft det golvet som gjorde att du halkade. Jag bedömer att det är väldigt svårt att bevisa att en restaurang/fastighetsägares val av golv utgör någonting vårdslöst i skadeståndslagens mening, och att det var endast på grund av golvet du halkade. Det förekommer ofta yttre faktorer som också påverkar huruvida det blir halt på golvet, som exempelvis att man har blöta skor, vilket inte restaurangen/fastighetsägaren kan bära skulden för. Skulle fastighetsägaren lämna invändningar om att du exv. haft blöta skor, varit berusad eller varit oförsiktig och därför halkat, så kan det vara svårt för dig att motbevisa. Skulle du däremot i motsats mot vad jag kommit fram till, känna att du kan bevisa det jag beskrivit att du behöver bevisa för att en skadeståndsskyldighet ska uppkomma så kan du väcka en skadeståndstalan emot restaurangägaren/fastighetsägaren, det vill säga stämma restaurangägaren eller fastighetsägaren. Jag ber dig dock uppmärksamma att om du förlorar målet så kan du få stå motpartens rättegångskostnader. En enkel förklaring om hur man utformar en stämningsansökan finns på domstolsverkets hemsida via denna länk: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Jag skulle istället rekommendera dig att se över ditt försäkringsskydd, både dina privata försäkringar och om ditt jobb har några försäkringar som kan täcka den här sortens händelser. Då kan du istället få ersättning för sjukvårdskostnader och förlorad arbetsinkomst via din försäkring, beroende på vilken slags försäkring du har, om du har en försäkring som täcker den här sortens händelser. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning och polisanmälan om tjänstefel

2016-06-19 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hur stämmer man socialtjänsten för grovt tjänstefel som bland annat påverkat slutresultatet i vårdnad och umgängesmål?Vart vänder man sig för att få skadestånd utbetald från kommunen/ socialtjänsten.
|Hej och tack för din fråga!Tjänstefel är ett brott enligt brottsbalken 20 kap. 1 §. För att personen ska bli dömd för brottet får du göra en polisanmälan, därefter bestämmer polisen om de ska inleda en förundersökning som kan leda till åtal. Om personen blir dömd för brottet blir påföljden böter eller fängelse upp till två år. Du kan få skadestånd av socialtjänsten på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 §. Du kräver skadestånd genom att lämna in en stämningsansökan vid tingsrätten. Det är sedan upp till dig att bevisa att felet/försummelsen har orsakat dig en skada, som socialtjänsten blir skyldig att ersätta. Jag rekommenderar dig att kontakta en jurist för att få hjälp med din skadeståndstalan.Jag hoppas detta var till hjälp!Vänligen,

Skadeståndsansvar för veterinär

2016-03-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Är distriktsvetränärerna ansvariga för följdkostnader vid felbehandling av hund, tänker på resekostnader och vidarebehandling på djursjukhus?Får ett telefonsamtal att hunden efter sövning fått hjärtstillestånd och omgående måste till akutbehandling, remiteras till djursjukhus 10 mil bort.Får till svar, av lantbruksverket, att jag måste gå till domstol om jag vill föra talan.
|Hej och tack för din fråga. Först vill jag beklaga att din hund varit sjuk, och hoppas att den mår bättre idag. Om en veterinär har gjort fel och därmed orsakat en skada så kan djurägaren söka ersättning med vanliga skadeståndsrättsliga regler. I Skadeståndslagen står att den som orsakat en skada ska ersätta den. Skadeståndslagen gäller alla, även veterinären. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Således kan veterinären innan ingreppet friskrivit sig för ansvar för komplikationer och följer av ingreppet och djurägaren samtyckt till detta i och med undertecknande innan hunden bereddes vård (detta är mycket vanligt). Skulle det gå att visa att veterinären orsakat hundens hjärtstillestånd samt att skadeståndslagen inte avtalats bort, så är veterinären ansvarig att ersätta all skada på grund av detta, dvs både resekostnaderna och extrakostnaden för behandling på djursjukhus. Här är värt att veta att narkos alltid innebär en risk för komplikationer, och det kan ske utan att veterinären gjort något fel eller misstag. Det kan alltså vara svårt att bevisa att din hund fick hjärtstillestånd pga att veterinären gjorde fel.Det första man som missnöjd djurägare ska göra, och som du verkar ha gjort, är att skriftligt reklamera tjänsten till veterinären, och ange vad man har för grund för reklamationen och skadeståndsanspråket. De flesta veterinärer har ansvarsförsäkringar för just sådana situationer. Sen kan veterinären och/eller försäkringsbolaget inte anse att något fel har förekommit, och då kvarstår som du fått besked om, att driva det som en process i rätten. Något som tyvärr kan bli kostsamt vid en ev förlust. En annan sak man kan göra om man anser att en veterinär gjort fel är att anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukdvård (tidigare Veterinära ansvarsnämnden) . Det ger oavsett utfall ingen möjlighet till ekonomisk kompensation därifrån (utan sådan får sökas på de sätt som beskrivits innan), men kan kännas som en tröst att få det hela ordentligt utrett och granskat. Här hittar du information om ansvarsnämndenVänligen,

Hur lång tid har man på sig att begära skadestånd m.m.

2015-12-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Fick svar av er igår. Hästen som bet mig stod i en Box bredvid den andra hästen som jag behandlade med akupunktur. Då jag ej fått varning eller vetskap av att denna var aggressiv. Då ägaren ej var närvarande.På sms av henne har jag bevis. Då hon skriver att denna häst har nästan bitit av fingrar på de som tagit i gallret.Hur lång tid har jag på mig att begära skadestånd?Och vilka tabeller ska hag följa? Med vänlig hälsning,
|Hej, och tack för din (följdfråga). Din tidigare fråga och svar finns här.En fråga som uppkommer av den ytterligare information du ger är vems stall hästen står i, och vilket ansvar stallägaren och/eller hästägaren ev har för att se till att hästen har en lämplig box för att inte kan skada andra som vistas i stallet. Att underlåta (låta bli) att vidta en skadeförebyggande åtgärd, t ex att hästen var bakom galler, kan i vissa fall anses som oaktsamt/vårdslöst. Du måste dock kunna bevisa att endera hästägaren eller stallägaren (om annan) varit vårdslös/oaktsam genom att inte vidta skadeförebyggande åtgärder i vetskap om att hästen är aggressiv, och att din skada beror på att de inte gjort det. Själva oaktsamheten ska ha lett till att skadan uppkommit helt enkelt (detta kallas inom juridiken för kausalitet). Bevisbördan ligger på den som påstår att det finns ett samband, i detta fall du. Du kan börja med att rikta ett skadeståndsanspråk mot hästägaren/stallägaren/den du anser är skadeståndsansvarig, och se om personen är villig att betala det. Du kan endera helt enkelt försöka prata med hästägaren och be denne tala med sitt försäkringsbolag och höra hur de ställer sig eller själv kontakta försäkringsbolaget. Om hästägaren vill utnyttja sin hemförsäkring och rättsskyddet i den (vilket man i ett sådant här fall kan anta att hon vill) så brukar försäkringsbolagen inte acceptera att försäkringstagaren och den som yrkar skadestånd kommer överens själva, vilket kan hindra en "frivillig uppgörelse". Försäkringsbolaget för hennes talan, och om de inte anser att det finns ett samband och hon är skadeståndsskyldig så blir det en tvist. Om det blir en tvist så får du väcka en skadeståndstalan i domstol mot hästägaren. Du får alltså stämma in henne till tingsrätten. Det är sedan domstolen som bedömer vad ni båda för fram, och beslutar om de anser att du har kunnat bevisa att hästägaren (ev stallägaren) varit oaktsam och att det är det som orsakat din skada. Om domstolen anser att hästägaren/annan har det, så kommer de att döma till din fördel och förpliktiga hästägaren/annan att betala skadestånd. Det är viktigt att veta att om du förlorar i domstolen så kan du bli tvungen att betala hästägarens rättegångskostnader vilket kan bli dyrt. Alla hemförsäkringar och de flesta företagsförsäkringar har något som heter rättsskydd, vilket ger möjlighet att få hjälp i sådana här fall. Rättsskyddet i hemförsäkringen brukar inte omfatta tvister som härrör sig till arbete/näringsverksamhet, men kanske har du en företagsförsäkring med rättsskydd i sådana fall? Rättsskyddet hjälper till med dina kostnader för advokat/ombud och om du skulle förlora så ersätter det delar av de rättegångskostnader du blir dömd att betala. Det finns ett maxtak och en självrisk i rättsskyddsförsäkringen, men de tar största delen av kostnaden. Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring du kan använda är det mycket viktigt att verkligen vara medveten om att det kan bli dyra kostnader om man förlorar målet, och ha det med när man tar ställning till om man vill stämma någon eller ej. Om du funderar på att stämma hästägaren inför domstol rekommenderar jag dig verkligen att innan ta kontakt med en advokat för rådgivning där ni kan gå igenom det som hänt och omständigheterna i detalj på ett annat vis än här inom gratisrådgivningen. När det gäller vilka tabeller man ska följa antar jag att du menar hur man bestämmer skadeståndets storlek. Ett skadestånd för personskada innefattar enligt Skadeståndslagens 5 kap 1 § p 1 - ersättning för kostnader med anledning av skadan, t ex sjukhuskostnader, resor till och från sjukhus, förstörda kläder och liknandep 2 - inkomstförlust (skillnaden mellan vad du skulle ha tjänat om du inte blivit skadad, och den inkomst du får när du är skadad. Det innefattar både inkomstförlusten under en sjukskrivning, och en ev inkomstförlust på grund av att man mer permanent inte kan jobba på samma sätt som om man inte skadats. Inkomstförlust ersätts både om man är anställd eller om man har egen näringsverksamhet)p 3 - sveda och värk (fysisk och psykiskt lidande som är övergående), samt lyte och men (skador som inte är övergående, ärr mm) och särskilda olägenheter till följd av skadanHuvudregeln är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte skett, den ska alltså inte kosta dig något varken nu eller på sikt, samt att permanenta skador som påverkar dig i framtiden ska du kompenseras för med ekonomisk ersättning. Trafikskadenämndens tabeller brukar vara vägledande och försäkringsbolagen använder dessa, men de är just en vägledning och beroende på omständigheter i det specifika fallet kan en ersättning bli både högre och lägre än tabellerna. I ditt fall, där du fått en omfattande bitskada i ansiktet relativt nyligt kan dessutom inte hela skadan bedömas ännu utan vilka bestående men (ärr, nervskador, känselbortfall etc) och hur svåra dessa är vet man först i framtiden. Om du får en dom på att hästägaren är skadeståndsansvarig/försäkringsbolaget medger ansvar för din skada så kommer det ansvaret även avse ersättning för de skador man ännu inte kan fastställa omfattningen av på lång sikt. På så vis kan man yrka och utfå skadeståndsersättning flera år efter skadan, om det är först då man kan fastställa graden av permanent skada, inkomstbortfall etc. Du har 10 år på dig att begära skadestånd, räknat från den dagen skadan skedde, så det är ur det perspektivet inte bråttom men naturligtvis kan det med tiden bli svårare och svårare att bevisa oaktsamhet och sambandet mellan den och skadan. Med tanke på hur pass allvarlig skada du drabbats av och att jag antar att det redan idag står klart att den kommer ge dig bestående men så ser jag ingen anledning att vänta med att få ett ev skadeståndsansvar fastställt. Men du behöver inte stressa utan kan ta det i lugn och ro.Min rekommendation är att du börjar med att tala med hästägaren och dennes försäkringsbolag. Om saken inte löser sig med det, är det en stark rekommendation att du tar kontakt med en advokat för att diskutera möjligheterna att nå framgång med en stämning och domstolsprocess. Jag hoppas att det löser sig på bästa vis för dig, och att du har fått svar på dina frågor. Känner du att du inte har det kan du gärna kommentera det här svaret, så blir det lätt att se att det hör till en och samma tidigare frågeställning. (Vi på Lawline ser alla kommentarer också och kan svara på dem)Vänligen,

Hundägares strikta skadeståndsansvar

2015-12-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!jag och min hund blev överfallen av en annan hund och vi blev båda bitna och har fått besöka både veterinär och läkare.hur kan jag kräva den andra hundens ägare på alla utgifter?tex förlorad arbetsinkomst läkarbesök mediciner vetrinärskostnader mm.sluträkningen hamnar på ca 15 000 kr den andra hundägaren har betalat 4000 kr hittills o vägrar betala mer.hur får jag nu betalt för övriga kostnader?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägare ett strikt skadeståndsansvar för sin hund. Det innebär att hundägaren ska ersätta uppkommen skada oavsett om han har varit vårdslös eller inte. Ersättning grundas på skadeståndslagen, vari förutsättningen är att du har lidit sak- eller personskada. Skador på dig faller under personskada och skador på dina kläder, andra saker samt din hund faller under sakskada. Du kan kräva ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnader (inkl. veterinärkostnader), fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadorna. Ersättningsreglerna framgår av 5 kap. 1 och 7 §§ skadeståndslagen.Vägrar hundägaren att betala, har du inga andra möjligheter att kräva skadestånd än att vända dig till tingsrätten som får avgöra saken. Behöver du vår hjälp med att framställa och skicka ett skadeståndskrav till hundägaren eller att upprätta en korrekt stämningsansökan till tingsrätten, kan du vända dig till oss på info@lawline.se.Med vänlig hälsning,