Återkallelse av körkort vid olaga intrång

2009-09-21 i Påföljder
FRÅGA |om man har fått körkort nyligen och fortfarande har prövningstid, kan man då få återkallat körkort ifall man blir misstänkt och dömd för olaga intrång?
Josefina Blom |Hej,Regler om återkallande av körkort återfinns i Körkortslagens (https://lagen.nu/1998:488).I 5:1 stadgas att ett körkortsingripande sker med återkallande eller genom varning. Ett återkallande får inte ske om du enbart är misstänkt, det måste finnas en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse i grunden. I 5:3 räknas ett antal punkter med brott upp vilka anger när ett körkort ska återkallas. I 5:3 punkt 6 stadgas att körkorten ska återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.Med tanke på ovanstående finns det en möjlighet att körkortet återkallas om du döms för olaga intrång oavsett om du innehar körkortet under prövotiden eller inte. Vänligen,

Övergrepp i rättssak

2009-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad för straff som är möjligt om man:- knuffat någon några gånger samt hållt fast denne.- sagt \"du vet inte vad som kommer hända med dig om du talar med polisen\" - dvs övergrepp i rättssak- det finns folk som är betalda för att \"göra sig av med dig\" - olaga hot.Ang. övergrepp i rättssak handlar det om att personen inte ville att den hotade skulle tala med polis ang. stöld och mordbrand som gärningsmannen utfört.Hur ser straffen ut kring misshandeln, olaga hot och övergrepp i rättssak i detta fall?Tacksam för svar snarast!
Dennis Carlsson |Hej!Om jag förstår det rätt har allt detta skett genom ett och samma händelseförlopp och därmed bör alla dessa händelser endast ses som övergrepp i rättssak enligt BrB 17:10, då både våldet och hoten är gjorda i syfte att hindra personen från vittna eller dylikt och därmed konsumeras brotten av 17:10. Han döms isåfall endast för övergrepp i rättssak. Straffskalan för brottet ligger mellan böter om brottet är ringa och fängelse upp till fyra år vid normalgraden, samt åtta år om brottet skulle anses som grovt. Sedan om brotten leder till fängelse eller annan påföljd beror på flertalet omständigheter som anges BrB 30:4.Skulle du ändå vilja veta straffskalan för brotten hittar du misshandel i BrB 3:5 dock torde knuffar i vanliga fall innebära ansvar för ofredande BrB 4:7, Olaga hot hittar du i BrB 4:5.Brottsbalken (1962:700), BrB hittar du https://lagen.nu/1962:700Mvh

Körning utan körkort i februari i sommardäck

2009-11-22 i Påföljder
FRÅGA |Om jag saknar körkort, har sommardäck på bilen nu i februari och en tvååring med i bilen utan barnstol - vad riskerar jag då att få för påföljd?
Dennis Carlsson |Hej!Den påföljd du riskerar är troligtvis endast böter, då det allvarligaste förseelsen varit den olovliga körningen se TBL 3 §. Straffet är böter förutsatt att det inte klassas som grov olovlig körning då finns risken för fängelse upp till sex månaders tid, risken för fängelse eller annan påföljd torde dock vara liten. Vid en bedömning om huruvida brottet är grovt ser man främst till om du tidigare blivit av med körkortet eller om körningen skett vanemässigt och i stor omfattning. Exempel på en omständighet som föranleder att brottet är grovt kan vara att du tidigare blivit av med körkortet för att du uppenbart olämplig att föra fordon. Hoppas detta besvarade din fråga.Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, TBL hittar du https://lagen.nu/1951:649Mvh

Påföljd och preskriptionstid för rattfylleri

2009-12-18 i Påföljder
FRÅGA |Jag vart ertappad för grov rattfylla klockan 04.00 en lördagkväll för bra precis två år sedan. Ännu har jag varken hört eller sett något från polisen eller åklagaren utan bara fått papper om att min körtkort är indraget i ett år. Om jag nu söker körkortstillstånd, börjar åklagaren ev. att dra i detta fall igen?
Carina Persson |Hej!Det är märkligt att den enda påföljden du har fått är indraget körkort. Påföljden för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader, och för grovt rattfylleri är det fängelse i högst 2 år, 4 § och 4 a § TBL https://lagen.nu/1951:649. När du ansöker om körkortstillstånd är det länsstyrelsen och vägverket du har kontakt med. Att du tar kontakt med dessa myndigheter innebär i sig inte att åklagaren kommer att ta upp det igen. Preskriptionstiden för grovt rattfylleri är dock fem år, 35:1 BrB https://lagen.nu/1962:700, vilket innebär att åklagaren fortfarande kan ta upp ditt fall. Med vänlig hälsning

Hur bedöms ett snatteri för 15 kr?

2009-11-30 i Påföljder
FRÅGA |vad är bedömning mot snatteri för 15 kr ?
Sofia Waadeland Grönesjö |Hej,Snatteri regleras i 8 kap. 2 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P2S1) och är den ringa varianten av huvudbrottet stöld. Straffskalan är böter eller fängelse i högst sex månader. För att bli dömd för brottet krävs att rekvisiten för stöld är uppfyllda, 8 kap. 1 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1), dessa är: 1. olovligt tagande av 2. ett objekt som tillhör annan med 3. tillägnelseuppsåt och 4. som innebär skada. Alla dessa objektiva rekvisit måste vara täckta av uppsåt (det subjektiva rekvisitet). Rekvisitet skada innebär att det ska vara fråga om ekonomisk skada, och i ett snatteri med ett värde om 15 kr är detta rekvisit det låga beloppet till trots uppfyllt. Vad påföljden blir beror på omständigheterna vid brottet och påverkas t.ex. av faktorer som den tilltalades ålder (om under 21 år), 29 kap. 7 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K29P7S1) och hur brottet har gått till (butikssnatteri? stöld ur handväska? o.s.v.). Vid ett så lågt belopp kan jag knappast tänka mig annan påföljd än böter och förmodligen det lägsta möjliga, vilket är trettio dagsböter, hur stora böterna blir beror på den tilltalades inkomst och ekonomiska förhållanden, som regel minst 50 kr per dagsbot, 25 kap. 2 § BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K25P2S1).Med detta inte sagt att ett snatteri av något med så ringa värde alltid kommer att leda till påföljd. Det är snarare så att de flesta åklagare i detta fall skulle utnyttja möjligheten i 20 kap. 7 § 1 st. 1 p. RB till åtalsunderlåtelse (se https://lagen.nu/1942:740#K20P7S1), d.v.s. att brottet inte skulle leda till någon rättegång och inte heller till någon påföljd.M.v.h.

påfäljd för bedrägeri.

2009-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan.Jag har en tjej kompis som gjort bedrägerier och lurat folk på 25190:- igenom att sälja en telefon och inte skickat iväg den utan tänkte sej att hon skulle betala tillbaka summan vilket hon inte gjorde.Hon är nu anmäld och är jätte orolig för vilket straff hon får för detta o söker nu hjälp av er för att lugna henne.Hon är 21år o tidigare ostraffad.Hon har en son placerad o hamnar hon i fängelse blir de då omöjligt för henne att få honom tillbaka vilket hon nu är på väg att få.Så vad kan hennes straff bli?
Tor |I sverige har vi en presumtion mot fängelse se Brottsbalken (BrB) 30:4 se här https://lagen.nu/1962:700 . Vid bedömandet av påföljd skall hänsyn tagas till straffvärdet, tidigare brottslighet och brottets art. Med straffvärde menas hur allvarligt brotten är i det konkreta fallet.Tex beroende på hur mycket kontanter samt flera andra omständigheter BrB 29:1-3. Eftersom straffskalan för bedrägeri är upp till 2 års fängelse BrB 9:1 kommer det konkreta straffvärdet röra sig mellan 0-2 års fängelse. Med brottets art menas att det finns vissa s.k ”artbrott” som är brott som talar för fängelse. Med dessa brott är t.ex. skattebrott eller mened och grov rattfylleri mm. Jag har inte tillräckligt kännedom om omständigheterna för att bedöma brottets straffvärde. Men det är ett relativt ringa belopp vilket talar för ett lågt straffvärde. Samt så kan hennes ringa ålder vara till hennes fördel. Med tanke på att det inte utgör någon artbrott eller att hon tidigare inte har gjort sig skyldig till brott talar för att domstolen kommer att döma henne vill villkorlig dom om inte påföljden kan stanna vid böter. BrB 27:1En villkorlig dom skall förenas med dagsböter om inte särskilda skäl talat emot BrB 30:8. Det är dock omöjligt att säga hur domstolen kommer att döma i det enskilda fallet och det svar jag har givit sig är utifrån de generella reglerna och de omständigheter jag har fått.Med vänlig hälsning

Val av påföljd?

2009-11-30 i Påföljder
FRÅGA |Jag undrar vad det kan bli för dom om man är anklagad för, brott mot alkohollagen(innehav av hembrännare, snatteri (323kr, narkotikabrott( innehav av: hasch 12gram, metaamfetamin 2 gram, benzoidtabletter 120), brott mot vapenlagen(1 stycken patroner) och övergrepp i rättsak( slag på örat på en väktare i en butik). Mvh Annelie L-R
Tor |Domstolen kommer att döma till gemensam påföljd för alla brott enligt Brottsbalken (BrB) 30:3 se här www.lagen.nu/1962:700 . Domstolen väljer påföljd med hänsyn till brottens straffvärde, brottens art och tidigare gjorda brott. Det är omöjligt att säga vad domen blir i det enskilda fallet då det är domstolen som bestämmer påföljden. Brottens straffvärde bedöms utifrån brottens straffskala och anger hur allvarligt brottet är i det konkreta fallet. Straffvärdet kan t.ex. bero på mängd narkotika eller summa pengar, samt övriga omständigheter i BrB 29:1-3. Straffskalorna för brotten är:Brott mot alkohollagen (olovligen tillverkar sprit): Böter eller fängelse i högst två år. Snatteri: Böter eller fängelse i högst sex månader. Narkotikabrott: Fängelse i högst tre år. Brott mot vapenlagen: Fängelse i högst ett år. Övergrepp i rättsak: Fängelse i högst fyra år.Med brottets art menas att vissa brott kallas för ”artbrott” och är brott som domstolen tenderar att välja fängelse som påföljd. Det finns ingen uttömmande lista vad för brott dessa är, men bland dem kan nämnas mened, skattebrott, grov (oprovocerad) misshandel samt grov rattfylla.Jag kan inte uttala mig gällande tidigare brott då det är oklart i din fråga.I Sverige har vi en presumtion emot fängelse BrB 30:4. Som jag har sagt kan jag inte säga vad domstolen kommer att döma i det konkreta fallet, men det krävs mycket för att dömas till fängelse, även om detta inte är en omöjlig påföljd i fallet. Med tanke att det är många brott som har begåtts talar det för att skyddstillsyn skulle kunna komma att bli aktuellt, då det kan finnas anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet. Även villkorlig dom skulle kunna bli aktuellt om domstolen anser att det saknas särskild anledning att Befara att den tilltalade kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet.Jag hoppas att mitt svar kan ge dig en översikt. Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett absolut svar men har för lite fakta kring omständigheterna och det är helt upp till domstolen att välja den påföljd de finner tillämpligast.Med vänlig hälsning

Påföljd och upprepad brottslighet

2009-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Min fd pojkvän dömdes 2006 till villkorlig dom för bedrägeri och urkundsförfalskning. Nu är han på nytt misstänkt för urkundsförfalskning, stöld(smycken+ kontanter, mobiltelefon), handlat på mitt visa kort utan min vetskap eller tillåtelse, tagit delar av min post för att jag inte ska upptäcka räkningar som han sagt sig betalat-detta har resulterat i inaksso krav och kronofogden för mig, han har tagit lån i mitt namn med och utan att förfalska min namnunderskrift, skickat sms i från min mobil samt gjort ca 19 kreditförfrågningar i mitt namn. Är brotten från 2006 preskiberade ? Tänkbart straff denna gång ?Är det straffbart att ge en kund faktura trots att den har betalningsanmärkningar? Många frågor men mycket tacksam för svar.
Tor |Brotten från 2006 kommer att tas hänsyn till vid val av påföljd enligt Brottsbalken (BrB) 30:4 se här https://lagen.nu/1962:700. Tillsammans med brottets straffvärde och brottets art. Med straffvärde menas hur allvarligt brotten är i det konkreta fallet. Tex hur mycket kontanter samt flera andra omständigheter BrB 29:1-3. Med brottets art menas att det finns vissa s.k ”artbrott” som är brott som talar för fängelse. Med dessa brott är t.ex. skattebrott eller mened och grov rattfylleri mm. Det är omöjligt att säga hur domstolen kommer att döma, särskilt då jag inte vet alla omständigheterna. Men det krävs mycket för att dömas för fängelse och i Sverige har vi en presumtion mot fängelse.Dock med tanke på upprepad brottslighet är en trolig påföljd skyddstillsyn. Men det är upp till domstolen att bestämma påföljd och det är omöjligt att säga utifrån omständigheterna. En förfallen faktura är en fordran försvinner inte pgas betalningsanmärkningar.Med vänlig hälsning