FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder03/08/2015

Skillnaden mellan "Ställas till ansvar" och "dömas till straff"

Hej Lawline

Är det någon skillnad i juridisk mening att "ställas till ansvar" eller att "dömas till straff". Jag har hittat dess skillnader mellan Europa konventionen och svensk lag.

Man har ju tex tvistat om en indragning av ett körkort eller en indragen vapenlicens är ett straff eller endast en myndighetsåtgärd som inte kräver lag som grund. Att gemene man uppfattar det som ett straff att bli av med sitt körkort eller sin vapenlicens är klart. Men hur ser juridiken på det. Är det skillnad på "ansvar" och "straff" rent juridiskt?

I Europeiska unionens stadgar (Lissabonfördraget), Avd 6 - ”Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff” artikel 49, punkt 1 står följande:

Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde en lagöverträdelse enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks. Om efter lagöverträdelsens begående ny lag stiftas som föreskriver ett lindrigare straff ska detta tillämpas.

I kapitel 2 ”Grundläggande fri- och rättigheter Opinionsfriheter”, §10 i Kungörelse (1974:152) om ny beslutad regeringsform står följande:

Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då.....

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Både begreppet "ställas till ansvar" och begreppet "dömas till straff" handlar oftast om att en person som anses ha begått ett brott ska ställas till ansvar för brottet genom att få en viss så kallad rättsverkan, en påföljd. I ren juridisk mening är dock begreppet ”ställas till ansvar” bredare än begreppet ”dömas till straff”, då ”ansvar” kan innebära andra rättsverkningar än just ”straff”.

Lagrummen du nämner handlar båda om rättsverkningar och använder uttrycket ”fällas” till ansvar. Lagrummen handlar båda om att en person inte får straffas för en handling som inte var straffbelagd när handlingen utfördes. Om det till exempel den 1 januari 2016 kommer ett förbud mot att plocka bär, så får inte jag straffas för att jag plockade bär den 20 december 2015. Skillnaden mellan Lissabonfördraget och 2:10 Regeringsformen är att i Lissabonfördraget stadgas även att om lagen ändras så att påföljden blir lindrigare efter att jag begått brottet men före jag dömts så ska den lindrigare påföljden tillämpas i mitt fall.

Utredning

Straffrätt regleras främst i Brottsbalken (BrB). Att ställas (eller dömas) till ansvar handlar rent generellt om att när ett brott har begåtts så ska gärningsmannen få någon typ av påföljd för brottet, vilket juridiskt kallas att gärningsmannen får en rättsverkan av brottet. Exempelvis kan en så kallad ansvarsfrihetsgrund (exempelvis nödvärn eller nöd) leda till att gärningsmannen inte ska ”ställas till ansvar”, alltså inte få någon rättsverkan för handlingen, se BrB 24 kap.

Rent juridiskt finns fler rättsverkningar av brott än just straff. Rättsverkningar delas främst in i påföljd för brott och annan rättsverkan av brott.

Påföljd för brott

Med påföljd för brott menas enligt BrB 1:3 antingen straff eller annan påföljd. Begreppet straff innebär antingen böter eller fängelse, ingenting annat. Begreppet annan rättsverkan av brott är exempelvis skyddstillsyn eller villkorlig dom. Att ”dömas till straff” innebär alltså helt enkelt att gärningsmannen får just böter eller fängelse som påföljd.

Annan rättsverkan av brott

Med annan rättsverkan av brott menas enligt BrB 1:8 antingen skadestånd eller särskild rättsverkan. Skadestånd är att gärningsmannen får betala ersättning till personen som lidit skada av brottet. Med särskild rättsverkan menas bland annat vissa typer av myndighetsåtgärder.

Myndighetsåtgärder som indragning av körkort eller vapenlicens är en förvaltningsrättslig sanktion, och anses alltså rent juridiskt inte att som straff, utan anses istället som särskild rättsverkan. De rent juridiska definitionerna hindrar ju dock inte människor i allmänhet att uppfatta ett exempelvis indraget körkort som ett ”straff”. Även att få en förvaltningsrättslig sanktion innebär alltså på sätt och vis att man ”ställs till ansvar”. Myndighetsåtgärder kräver alltid laglig grund.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Du skriver att du har hittat något i Europakonventionen, men jag hittar inget från denna konvention i din fråga. Har jag missat något eller om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin AmnellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo