Skyldig att besvara polisens förfrågan om förare vid hastighetsöverträdelse?

2021-05-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Min mor fick hem ett brev från polisen med för att uppge förare vid hastighetsöverträdelse. Som jag förstår det så finns det inget krav på henne att uppge någon form av information då hon inte var skyldig för "brottet" själv. Hur går man tillväga för att inte svara eller uppge att man inte vet och inte tänker svara? Står ju inget finstilt i brevet och de lagarna som pekas på i brevet verkar ha väldigt lite att göra med någon form av krav mer än att hon är "vittne" och skulle kunna kallas in på förhör?"Begär" samt ett "Sista svarsdatum" på brevet gör ju att det låter som något väldigt negativt om hon inte skulle svara. Men är det bara kasta brevet eller skicka tillbaka det tomt eller hur går man tillväga? Det lyder såhär:"Du är registrerad ägare/brukare av det ovan angivna fordonet. Polismyndigheten begär därför att du uppger vem som var förare eller vem som hade tillgång till fordonet vid det aktuella tillfället. Detta görs med stöd av 23 kap. 6 § rättegångsbalken och 8 § förundersökningskungörelsen (1947:948)."Tacksam för svar!
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hastighetsöverträdelser är ett föraransvar och inte ett ägaransvar, vilket innebär att det endast är den person som körde bilen som kan bötfällas för fortkörningen. Om det inte går att identifiera personen på bilden skickas en förfrågan till bilens ägare om vem som kört bilen vid den aktuella tidpunkten. Ägaren har dock ingen lagstadgad skyldighet att identifiera och uppge vem som körde bilen vid fortkörningen. Att identifiera föraren vid fortkörning underlättar alltså polisens arbete och bidrar till samhällsnytta. Din mor är alltså inte skyldig att uppge förarens namn eller att besvara brevet. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Vänliga hälsningar,

Körkort - 2 varningar

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Min sambo har fått tilldelat sig en varning på sitt körkort då han överskridit hastighetsgränsen på en 70 väg. Det har skickats ut för ett godkännande men min sambo har ännu inte godkänt. Saken är den att såklart blev han fotograferad idag av en fartkamera där han vad han såg på hastighetsmätaren med ca 10 km. Då han har fått en varning så är risken väldigt stor att körkortet återkallas men....Är hans varning på körkortet gällande idag om beslutet inte är fattat än då min sambo inte har godkänt det än. Vi har inte fått några papper på att beslutet är klart. Däremot har vi fått en påminnelse om att skriva på och skicka in vilket min sambo inte gjort. Min fråga är. Kan hans körkort återkallas på den grund att det ligger en varning på han som inte är klart /beslutat än ?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida din sambo kommer bli av med sitt körkort, trots att inget beslut meddelats er angående den första varningen. Körkortslagen I 5:3 körkortslagen listas grunder för körkortsingripanden. I ert fall blir punkt 3-4 relevanta, som rör upprepad brottslighet och överskridande av hastighetsbegränsning. Istället för återkallelse kan enligt 5:9 varning meddelas. Godkännande av varning Enligt 7:6 körkortslagen får transportstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut för godkännande inom viss tid. Om ett sådant beslut utfärdats får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande gått ut. Det preliminära beslutet har till syfte att förkorta handläggningstiden och utfärdas när bedömningen är relativt enkel. Om beslutet inte godkänns kommer ärendet utredas vidare och mer ingående av transportstyrelsen.Transportstyrelsen På transportstyrelsens hemsida står följande: En varning kan innebära att vi gör en hårdare bedömning om du skulle göra dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Risken är då stor att vi återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år.SlutsatsNär tiden för godkännande löpt ut kommer transportstyrelsen att göra en mer ingående utredning av fallet. Då det rör sig om två fall av fortkörning är risken för indraget körkort tyvärr hög, eftersom två varningar inte enligt praxis delas ut under en tidsperiod om 2 år. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Återkallelse av körkort

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Lawline.Jag har en varning på 2 år grund av en fortkörning då jag körde 30 km för fort på en 60 väg. Jag fick en varning istället för indraget körkort och det är ca två månader kvar innan den löper ut.Idag blev jag stoppat i en hastighetskontroll med Laser för att ha kört 10 km för fort på en 80 väg. Jag fick 1500 kronor i böter. Kommer jag att bli av med körkortet nu ?Med vänlig hälsning
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.Återkallelse av körkortNärmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).HastighetsöverträdelseEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h. Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Upprepade trafikförseelserTidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om återkallelse av körkort. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på sådana straffbelagda förseelser som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik av lindrigare art och överskridande av heldragen vit linje. Med upprepade trafikförseelser avses vanligen minst tre förseelser. Transportstyrelsen brukar normalt beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.Återkallelse enligt denna grund föregås oftast av en varning. Återkallelse kan emellertid ske då upprepade förseelser begåtts i så tät följd att varning inte hunnit meddelas.Reflektioner avseende ditt fallI jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 10 km/ h för fort. Det utgör som utgångspunkt en ringa hastighetsöverträdelse och medför att ditt körkort inte bör återkallas på den grunden.Du angiver emellertid att du har erhållit en varning. En varning brukar medföra att Transportstyrelsen gör en hårdare bedömning av upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod. Med anledning av att du inom denna period överskridit högsta tillåtna hastighet ytterligare en gång, finns det en risk att ditt körkort kan bli återkallat. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. Möjligtvis kan Transportstyrelsen beakta att din hastighetsöverträdelse utgjorde en ringa hastighetsöverträdelse (10 km/h för snabbt i jämförelse med högsta tillåtna hastighet) samt att det nästan löpt två år sedan ditt förra begångna brott. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Transportstyrelsen om du har ytterligare frågor om ditt körkort.Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för återkallelse av körkort!Med vänlig hälsning

Olovlig övningskörning

2021-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Min vän har haft sitt b körkort (automat) i minder än ett år. Han vill få ett manuellt b körkort. Han frågade mig i fall jag kan lära honom köra i min egen bil som är manuell. Jag har haft mitt b körkort (manuellt) i 3 år dvs jag har inte rätt till att bedriva privat körlektioner. Vad kan hända i värsta fall om vi blir stoppade av polisen där han sitter i min manuell bil i förarsidan med sitt automat b körkort och jag sitter bredvid med mitt 3 åriga manuellt b körkort.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person har b-körkort med villkor om att bilen ska vara automatväxlad så innebär det att personen gör sig skyldig till brottet olovlig körning om denne kör en manuellt växlad bil (3 § Lag [1951:649] om straff för vissa trafikbrott [TBL]). Brottet innebär en påföljd om böter. Eftersom det rör sig om övningskörning kan det enligt min juridiska uppfattning betraktas som att brottet sker vanemässigt. Därigenom kan brottet betraktas som grovt, varför påföljden istället kan innebära fängelse i högst sex månader. Enligt din beskrivning agerar du körskollärare olovligen. Det innebär att du begår brottet medverkan till olovlig körning (23 kap. 4 § Brottsbalken [1962:700] [BrB] jfr 3 § TBL). De rekvisit som uppställs för medverkansansvar är att den medverkande har främjat någon annans otillåtna gärning. En konkret brottslig gärning måste alltså ha inträffat för att dömas för medverkan. Begreppet "främjat" avser vidare att personen främjat gärningen genom råd eller dåd. Med andra ord måste den medverkande personens agerande ha påverkat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning. Det faktum att du agerat körskollärare till din kompis kan alltså betraktas ha främjat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning, eftersom dådet möjliggjort för din kompis att övningsköra olovligen. Brottet medverkan är ett osjälvständigt brott, vilket innebär att den är bunden till ett huvudbrott. Beträffande påföljdsbestämmelse så tillämpas samma utgångspunkt som för brottet olovlig körning. Med andra ord kan även du dömas till böter, eller fängelse i högst sex månader. Utöver straffbestämmelsen beträffande olovlig körning kan ett körkort återkallas om personen genom upprepande brott visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som uppställs inom trafiken (5 kap. 3 § 3 pt. Körkortslagen [1998:488] [KörkL]). Återkallas körkortet så betraktas det inte som en påföljd, utan som en trafiksäkerhetsåtgärd. Utöver påföljden kan alltså både du och din kompis få era nuvarande körkort återkallade.Med vänliga hälsningar

Är det straffritt att köra moped klass II i 45 km/h med ett körkort för moped klass I?

2021-05-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad skulle det ge för straff, om något, ifall en som har klass 1 förarbevis framför en klass 2 moped i 45 km/h?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om körkort som ger behörighet att köra ett motorfordon, således blir körkortslagen aktuell (1 kap. 1 § första stycket andra punkten körkortslagen).Enbart personer med körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II får köra moped klass II (2 kap. 3 § körkortslagen). För att köra moped klass I krävs det däremot att man har ett gällande körkort för fordonet (2 kap. 1 § körkortslagen). Det innebär att för att ha behörighet för moped klass I så krävs det att du har ett körkort och om du har ett körkort så får du även köra moped klass II helt straffritt.I ditt fall har du framfört en moped klass II i 45 km/h. Det är den maxhastighet som gäller för en moped klass I vilket du har behörighet att köra. Om du däremot har trimmat mopeden så att den kan åka i en hastighet som överstiger 45 km/h så har du inte längre behörighet att föra mopeden då det går utöver behörigheten för moped klass I. Du kan då göra dig skyldig till olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Detta gäller även om du inte faktiskt har kört mer än 45 km/h, det som blir relevant är att mopeden kan komma upp i en högre hastighet. Vänliga hälsningar,

Rattfylleri och läkemedel under sjukhusbesök

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej om jag kör bil med mediciner i kroppen som jag fått då jag varit inneliggandes på sjukhuset och blir stoppad och testad av polis kan jag då bli straffad för tex drograttfylleri?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Om man pratar om att köra bil och läkemedelsintag pratar man i lagen om rattfylleri som du nämnt. Bestämmelser om det finns i Trafikbrottslagen, TBL.RattfylleriMan döms för rattfylleri om man kör bil och har intagit narkotika (4 § andra stycket TBL). Narkotika omfattar bland annat läkemedel som du frågat om. Däremot så undantas narkotika du intagit i enlighet med läkares ordination. Det viktiga är att du kan uppvisa bevis på att en läkare eller behörig receptutfärdare har sagt att du ska ta det.Om du har så mycket narkotika i kroppen att det innebär påtaglig fara för trafiken om du kör bil kan man bli dömd för grovt rattfylleri (4 a § p. 3 TBL).SammanfattningHar du bevis på att du intagit narkotika i samband med sjukhusbesöket och det va ex. en läkare som sa att du skulle ta det blir du inte dömd för rattfylleri. Om du däremot blir så pass påverkad att det innebär en påtaglig fara för trafiken om du kör avråder jag dig från att köra.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man köra traktor på allmän väg när man är 13 år?

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag är 13 år och bor på en gård där jag kör traktor. Här kommer mina frågor:1. Får jag köra traktorn till en åker ca 0,5 km ifrån gården (det är en liten bit på allmän väg).2. Vad skulle då hända vid en poliskontroll och vilka konsekvenser kan de få?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudsakligen finns det två typer av traktorer: A traktor och B Traktor. Utifrån informationen i din fråga vet jag inte vilken typ av traktor du kör men det ställs lägre krav på någon som vill köra A traktor då de får köra i max 40 km/h medan B traktor får överstiga den hastighetsbegränsningen. Trots lägre krav, måste man dock ha fyllt 15 år och ha traktorkort d.v.s. körkort med AM-behörighet eller högre. Du nämner att du endast är 13 år och jag antar att du därför inte har körkort. Det finns dock ett undantag till det här i 2 kap. 10 § körkortslagen (KörkL) som innebär att man får köra fordon utan giltigt körkort om det är inom ett inhägnat område. Vi kan utläsa från tidigare rättsfall att "inhägnat område" är ett område skiljt från allmän trafik. Man får också endast köra traktorn (A) under kortare sträckor mellan ägor utan körkort. En allmän väg utgör inte ett inhägnat område vilket betyder att det är förbjudet för dig att köra traktorn, även om det är en kort sträcka. Eftersom du är under 15 år och därmed inte straffbar, så kan du personligen inte straffas för att du kört olagligt men dina föräldrar kan bli ansvariga.Har du några ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,

Passagerare på lätt motorcykel

2021-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag funderar över att skaffa mig en lätt mc när jag blir 16. Problemet är bara att man inte får skjutsa på lätt mc om man är under 18. Vad leder det till för konsekvenser? Böter? Prick i registret? Svårare att skaffa lämplighetsintyg till bilkörkort?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av trafikförordningen. På en motorcykel får passagerare tas med endast om motorcykeln är inrättad för det och mer än en passagerare får inte tas med, i en sidvagn får inte flera passagerare tas med än vagnen är avsedd för. På en motorcykel eller i en sidvagn som kopplats till en motorcykel får passagerare tas med endast om föraren fyllt 18 år ( 4 kap 6 § trafikförordningen).Den som är föraren av motorcykeln kan därmed dömas till penningböter om föraren bryter mot bestämmelsen (14 kap 3 § c trafikförordningen). Således, den påföljd som blir aktuell är penningböter. Storleken på boten uppgår till 500 kr (bilaga 1 3.6 trafikförordningen) Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,