FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/01/2022

vad kan jag göra för att ändra en godkänd ordningsbot?

Idag åkte jag på fortkörning där dom omhändertog mitt körkort och gav mig böter. Jag har aldrig fått det tidigare.

Det var på en 30 väg som jag kört tusentalsgånger till mitt jobb och jag kan sträckan innan och utan till.

Dom påstod att jag kört 54 km/h. Vilket nästan är omöjligt eftersom det är så många övergångsställen på den korta sträckan som jag åkt. Jag vet att jag inte körde för fort utan höll hastigheten. Däremot fick jag i efterhand reda på att jag inte skulle skrivit på beslutet eftersom jag ville ha rådrum. Jag kände mig tvingad att skriva på utav poliserna. Dom var tre st i tjänst och den ena sa till mig "Du ska skriva på" och sedan räckte den över signeringsapparaten. Det konstiga är att dom stannade flera bilar med några minuters mellanrum och alla fick böter/indraget körkort. Jag kan förstå om andra fick böter som kom ifrån motsatts körriktning eftersom där finns det inte lika många övergångsställen. Hade jag gjort fel så hade jag kunnat förstå det, men jag känner och vet att jag är oskyldig dömd. Jag fick inte se något mätt instrument heller och poliserna som var i tjänst var inte direkt typerna som kallpratar. Det hela var mycket otrevligt. Personen som var i ett annat fordon och som också fick böter såg väldigt vettskrämd ut och en kvinna började gråta.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har blivit tagen av polisen för fortkörning, de har tagit ditt körkort på plats och du har skrivit på ordningsboten på plats, och nu undrar du om det finns något du kan göra åt situationen.

Påskriven ordningsbot – vad kan du göra?

Om man erkänner ett brott så som hastighetsöverträdelse, kan polisen skriva en ordningsbot på plats. I och med att du godkänner den, så kan du inte heller överklaga den, utan den behandlas som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3§ 2st rättegångsbalken). Om du godkänt den, kan du dock begära den undanröjd genom att skicka in en ansökan till tingsrätten där händelsen inträffade. En sådan ansökan ska göras skriftligen och inom ett år från den dag då undertecknandet skedde (59 kap. 7§ RB). Det är dock begränsat på vilka grunder tingsrätten kan undanröja en redan godkänd ordningsbot. De kan undanröja den om (1) godkännandet inte kan anses vara frivilligt av den misstänkte, (2) om det förekommit fel vid ärendets behandling så att boten ska anses ogiltig, eller (3), om boten av annan anledning inte överensstämmer med lag (59 kap. 6§ RB, samt 59 kap. 10§ RB). Om du vill begära ordningsboten undanröjd vid tingsrätten ska du skicka in en kopia av ordningsboten, och ansökan där du framhåller varför du vill att tingsrätten ska undanröja den.

Vad händer med körkortet?

Om polisen lagför en för vissa typer av trafikbrott, kan de omhänderta körkortet på plats och underrätta Transportstyrelsen om detta. Det är alltså Transportstyrelsen som fattar beslut om att körkortet ska återkallas. Hastighetsöverträdelse är en grund på vilken Transportstyrelsen kan välja att återkalla körkortet på (5 kap. 3§ 4p körkortslagen). I vissa fall kan de dock besluta om att utfärda en varning i stället, främst om man inte har begått trafikbrott innan, och brottet inte är så allvarligt. Men om polisen mätt upp en hastighet om 21-30 km/h för fort på en 30-väg, är rutinen hos Transportstyrelsen att körkortet återkallas i cirka 2 månader. Detta anses alltså generellt vara en för allvarlig överträdelse, för att Transportstyrelsen skulle utfärda en varning i stället. Innan Transportstyrelsen återkallar körkortet kommer du få ett föreläggande där du får möjlighet att yttra dig i frågan, där kan du ange att du förnekat brott, och ansökt om att ordningsboten ska undanröjas. Det kan då vara så att Transportstyrelsen inväntar tingsrättens avgörande, men då du redan godkänt boten är det inte säkert.

Du kan läsa mer på Transportstyrelsens hemsida om hur körkortsåterkallelse och hur du får tillbaka det efter spärrtidens utgång.

Sammanfattning och råd

Tyvärr är de så att om man inte erkänner brott, bör man inte påteckna ordningsboten av polisen. När man godkänner ordningsboten så får den samma rättskraft som en lagakraftvunnen dom från domstolen, och det krävs speciella omständigheter för att domstolen ska kunna ta upp och pröva din begäran om undanröjande. Att andra bilister inte stoppats, eller att många stoppats samtidigt, är inte några argument jag rekommenderar dig att använda dig av. I stället, försök vara saklig och beskriv händelseförloppet, och det som kan ge stöd för att du inte av fri vilja skrivit under boten, att polisen givit uttryck för att du måste fylla i den och att du inte förstod att det innebar att du inte kunde göra det ogjort. Du kan även titta på boten för att se så att den är korrekt ifylld, vilket också är en förutsättning för att tingsrätten ska kunna undanröja den.

Är du i övrigt missnöjd med polisens bemötande, kan du göra en så kallad JO-anmälan, läs mer om det här. Men att polisen är otrevlig eller framstår som stressad, är tyvärr inte något som kommer påverka dina möjligheter till rättelse. En anmälan leder alltså inte till att ditt ärende hanteras annorlunda, utan det enda sättet du kan få ändring är genom en begäran om undanröjande vid tingsrätten.

Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss mer fler frågor. Lycka till!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo