Vad händer om körkortet återkallas?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Min vän har haft körkort sedan 18 år tillbaka. Han fick det indraget ca 3 månader förra året pga fortkörning. Sen när han fick tillbaka det blev han tagen via en fartkamera för fortkörning igen. Han körde då 105 km/h på en 80-väg. 25 km över hastighetsgränsen. Han är nu rädd att hans körkort blir indraget igen pga att det är återupprepande brott, hur funkar det då?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har man fått ett körkort så ska man följa de trafikregler som är uppställda.Ingripande av körkortFör att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h.Omständigheterna i fråganDin vän körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h och hastighetsöverträdelse motsvarande 25 km/h, vilket inte är att anse som ringa.Eftersom din vän tidigare gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse med indraget körkort som följd senast förra året, och han upprepat gjort sig skyldig till en liknande överträdelse igen inom en två-årsperiod finns risken för att körkortet kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 p. KkL). Om körkortet blir återkallat eller inte efter en fortkörning avgörs dock först efter en helhetsbedömning med beaktande av flera omständigheter, vilken görs av Transportstyrelsen.Det som händer efter en eventuell körkortsåterkallelseOm din vän får sitt körkort återkallat kommer det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år. Spärrtidens längd bestäms efter hur allvarligt trafikbrott föraren gjorde sig skyldig till, (5 kap. 6 § KkL). En ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelsen får därefter inte prövas innan spärrtiden löpt ut, (5 kap. 13 § KkL). För att sedan kunna ansöka om ett nytt körkort måste din vän ha ett körkortstillstånd, vilket man kan ansöka om när det återstår sex månader av spärrtiden, (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. Han kommer att få hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. I det fall körkortet blir återkallat i mindre än ett år behöver man inte göra ett nytt körkortsprov, (5 kap. 14 § 2 stycket KkL). Man bör alltid tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att följa de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

2021-04-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev av med körkortet idag. Det var drogfylla och jag lämnade blod, urin prov. Snabbt resultat visades att jag var positiv på THC. Jag läser till väktare och går på CSN. Polisen sa att de ska lämna ärendet till åklagaren. Jag vet inte om jag blir dömd eller inte. Jag undrar oavsett om jag blir dömd eller inte kommer register synas? I så fall hur länge ska det synas?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en "drograttfylla" kommer att synas i belastningsregistret om du blir dömd till brott eller inte, samt hur länge det kommer att vara kvar i belastningsregistret om du blir dömd till brott. Tillämplig lag För att svara på din fråga så kommer jag att hänvisa till två olika lagrum, lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och lag om belastningsregister (LBR). Lagen om belastningsregister reglerar bland annat hur länge ett brott finns kvar i belastningsregistret tills den tas bort (gallring). Vad som avgör hur länge ett brott är kvar i belastningsregistretDet som avgör hur länge ett brott är kvar i belastningsregistret är åldern på den som begår gärningen samt vilken påföljd som denne döms till (böter, fängelse, skyddstillsyn med mera). Eftersom du har haft körkort så utgår jag ifrån att du är över 18 år. Svar på din frågaOm man döms till brott och påföljden blir böter så är brottet kvar i registret i 5 år från och med att boten har dömts ut (17 § punkt 9 LBR). Om påföljden istället blir fängelse så är brottet kvar i registret i 10 år efter domen (17 § punkt 1 LBR). Brottet drograttfylla (rattfylleri) har böter och fängelse i högst 6 månader i sin straffskala (4 § 2 st TBL). Om det rör sig om grovt rattfylleri så ingår två års fängelse i straffskalan (4 a § TBL). SammanfattningFör att sammanfatta, om du döms till rattfylleri och får böter som påföljd så kommer brottet att stå kvar i belastningsregistret i 5 år, medans om du döms till rattfylleri eller grovt rattfylleri och får fängelse som påföljd så kommer det att stå kvar i belastningsregistret i 10 år. Om anmält brott inte leder till dom eller det blir en friande domOm det skulle vara så att ett anmält brott inte leder till någon dom så kommer det inte att registreras i belastningsregistret. Om det blir en friande dom (vilket innebär att man i domstolen inte dömer till brott) så registreras det inte heller i belastningsregistret. Om du vill läsa mer om gallringsreglerna så kan du göra det på Polisens hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning, Amanda Sivander

Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?

2021-04-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Det är så att idag körde jag min bil in på en gata i tillåten hastighet. Jag skulle sedan göra en högersväng men då svänger en annan bil ut och jag får väja lite, åker då upp på kanten och in i en hastighetsskylt som välter. Sedan backar jag ut och ska köra vidare till parkeringen men känner då mig lite skakig och chockad och missar då bromsen och åker upp på ännu en kant och en liten kulle. Hela bilens framsida gick sönder. Lite senare kommer polis till plats och tar ett förhör med mig där dem frågar om jag erkänner. Vid detta läget svarade jag ja, jag förklarar allt som hände och skriver sedan på ett papper om att jag fått ta del av information. De har anmält mig för vårdslöshet i trafik. Vad händer nu? Kan jag ta tillbaka mitt erkännande och kommer jag bli av med körkortet?Tacksam för svar.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att förklara vad som gäller om man vill ta tillbaka ett erkännande av brott. Sedan kommer jag att gå igenom vad som krävs för att man ska kunna förlora körkortet. Till sist kommer jag göra en prognos för vad som kan komma att hända i din situation.Kan man ta tillbaka ett erkännande?Regler kring erkännande av brott finns i Rättegångsbalken (RB).Ett erkännande i brottmål är inte bindande för domstolen och domstolen är fri att avgöra om de lägger erkännandet till grund för en dom, och i så fall hur stor vikt de lägger vid erkännandet (35 kap. 3 § RB). Detta innebär att domstolen kan välja att frikänna även om den åtalade har erkänt brottet.Om man har erkänt ett brott så har man alltid rätt att ta tillbaka sitt erkännande. Domstolen kan dock ändå ta med erkännandet i sin bedömning, men ett återkallat erkännande borde inte ensamt kunna utgöra grund för en fällande dom. För en fällande dom krävs det troligen annan bevisning utöver erkännandet.Vad krävs för att man ska kunna bli av med sitt körkort?Regler om när man kan bli av med körkortet finns i körkortslagen (KörkL) och regler om vårdslöshet i trafik finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TFL).Körkortet kan dras in på grund av vårdslöshet i trafik, men endast om vårdslösheten har varit grov (5 kap. 3 § första punkten KörkL). Exakt var gränsen går mellan normal vårdslöshet och grov vårdslöshet är inte helt klart, utan man måste bedöma detta genom att titta på alla omständigheter vid brottet. Ett exempel på vad som kan räknas som grov vårdslöshet är om föraren har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § andra stycket TFL).Körkortet kan även dras in om man har brutit mot någon regel som är väsentlig för säkerheten i trafiken (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Några exempel på vad detta kan vara är att man kört mot rött ljus, inte stannat vid stopplikt eller kört för fort.Min bedömning är att du inte har gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och därför inte kan förlora körkortet på den grunden. Detta grundar jag på att du höll tillåten hastighet, samt att polisen inte har anmält dig för grov vårdslöshet i trafik.Jag tolkar din beskrivning av händelseförloppet som att du har följt alla trafikregler. Förutsatt att du inte bröt mot stopplikt eller bröt mot någon annan regel som är viktig för säkerheten i trafiken när du svängde så är min bedömning att risken väldigt låg för att du skulle bli av med körkortet på den grunden.Andra påföljder som skulle kunna bli aktuellaStraffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter (1 § TFL). Man kan få minst 30 och högst 150 dagsböter. Storleken på dessa bedöms med hänsyn till den åtalades ekonomi, men kan minst bli 50 kr och högst 1000 kr per dagsböter (25 kap. 2 § brottsbalken).SammanfattningDu kan dra tillbaka ditt erkännande, men en domstol skulle ändå kunna väga in ditt erkännande i domen. Men ett återkallat erkännande får mindre betydelse i bedömningen än ett erkännande som man inte drar tillbaka. Enligt min bedömning är det osannolikt att du skulle bli av med körkortet, men om du skulle bli dömd för vårdslöshet i trafik så kan du bli straffad med böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |HejJag har blivit stoppad februari 2020 , fick lämna prover , visa positivt (narkotika), nekade brott och blev rättegång! Tingsrätten frikände mig men åklagaren överklagade till hovrätten och då bestämde hovrätten för o ändra tingsrättens dom och dömde mig till dagsböter!Vad händer nu med mitt körkort? Blir jag av med den? Eller kommer jag behålla efter som jag blev frikänd från tingsrätten först! Obs! Det har gått över ett år sen polisen tog mig till prover men jag fick behålla körkort från polisen dom tog aldrig den! Har inte hört något från transportstyrelsen än!Hade varit jätte tacksam om jag får svar
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kommer att bli av med körkortet på grund av din dom. Jag kommer att hänvisa till körkortslagen som innehåller regler om körkort.Enligt 5 kap. 3 § första stycket körkortslagen ska en person som kör narkotikapåverkad få sitt körkort återkallat. Att köra bil narkotikapåverkad räknas som rattfylleri (4 § andra stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott).Dock kan Transportstyrelsen besluta om att du ska få en varning istället för du ska få ditt körkort återkallat. Det ska då föreligga särskilda skäl som gör att varningen kan ses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Det Transportstyrelsen exempelvis kommer kolla på är hur allvarlig trafikbrottet har varit, vad för typ av trafikbrott du begått samt vilken trafikfara ditt brott har inneburit. Denna bedömning görs utifrån omständigheterna i ditt fall vilket innebär att jag inte kan ge dig ett rakt svar på om du kommer få ditt körkort återkallat eller inte. Jag skulle råda dig att kontakta Transportstyrelsen om du är osäker på om ditt körkort har återkallats eller inte. Du kan kontakta dem här. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, min 15-årige son kör en A-traktor som är registrerad på mig. Kan jag som förälder bli straffad om min son begår ett trafikbrott? Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få lov att köra en A-traktor krävs att föraren har körkort. Ett körkort med AM-behörighet ger tillstånd att köra A-traktor. Ett sådant körkort går att ta från 15 års ålder. En korrekt konstruerad A-traktor är byggd för en maxhastighet på 30 km/h. Läs mer om A-traktorn på Polisens hemsida. När ett barn är över 15 år är denne själv straffmyndig, och föräldrarna har inte längre något straffansvar till följd av ett vårdnadshavaransvar över sina barn, (1 kap. 6 § brottsbalken). Det innebär att det är föraren av a-traktorn som blir straffansvarig för brott som sker i trafiken, det vill säga din son. Du som förälder blir därför inte ansvarig för sådana brott som endast kan begås av föraren i trafiken. En förälder som är registrerad ägare för A-traktorn är däremot ansvarig för att fordonet är lagligt. Något du som förälder kan bli ansvarig för är därmed om fordonet är ombyggt så att den inte motsvarar egenskaperna hos en a-traktor och därefter framförs av din son utan rätt körkortsbehörighet. Du kan då dömas för tillåtande av olovlig körning till böter och du kan även få spärrtid på ditt eget körkort, (3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott). Det finns därför god anledning för dig att kontinuerligt kontrollera så att A-traktorn inte är ombyggd, för att undvika eget straffrättsligt ansvar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hastighetsöverträdelse på motorväg

2021-04-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej !Jag tog mitt körkort för ungefär 8 månader. Idag blev jag stoppad av polis för fortkörning på en motorväg. Jag körde 88 km på en 70 väg. Detta är första gången jag blir stoppad av polis någonsin. Bilen är min makes. Jag fick ordningbot som jag erkände och skrev under och han sa att jag skulle få hem inbetalningskort och böter på 2400 kr som jag ska betala inom en månad på. Kommer mitt körkort bli indraget också?Hälsningar
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omhändertagande av körkortPolisen ska omhänderta ett körkort om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas med anledning av hastighetsöverträdelse (5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen). Polisen skickar inom 48 timmar körkortet och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar därefter beslutet om körkortet ska återkallas eller inte (jfr 7 kap. 2 § första stycket 7 körkortslagen).Transportstyrelsen får således information om trafikbrott och företeelser genom att polisen omhändertar körkortet. De kan även inhämta information för deras utredningar från domar, strafförelägganden och ordningsförelägganden. Återkallelse av körkort vid fortkörningEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Reflektioner avseende ditt fallDu har kört 18 km/h för fort i jämförelse med högsta tillåtna hastighet. Det utgör enligt gällande rätt en ringa hastighetsöverträdelse, vilket som utgångspunkt inte ska medföra att ett körkort återkallas.Därtill har polisen inte omhändertagit ditt körkort på plats. Det vanligaste är att ett körkortsingripande initieras av att polisen omhändertar körkortet. Polisen ska nämligen omhänderta ett körkort om det är troligt att det kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Utifrån din redogörelse och gällande rätt bör ditt körkort inte återkallas av Transportstyrelsen. Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Identifiera sig med annat än körkort?

2021-04-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Om jag har glömt mitt körkort på jobbet när jag ska åka hem och blir stoppad i en kontroll.Kan jag då få böter trots att jag kan identifiera mig med Freja elD. Har scannat mitt körkort och det finns en bild på mig.Tacksam för svar.
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 15 § körkortslagen ska man ha sitt körkortet med sig när man kör en personbil. Det finns dock ett undantag om körkortet efter utfärdandet inte ännu har lämnats ut eller om färden äger rum inom två månader från att körkortet utfärdades. Då är det tillåtet att ha en annan legitimation istället för körkort. Men om föraren snabbt kan identifiera sig med ett annat giltigt ID ska polisen enligt praxis inte betrakta den körkortslösa färden som ett brott. Huruvida polisen godtar Freja eID som godkänd legitimation kan jag tyvärr inte svara på, men troligtvis borde det åtminstone inom en snar framtid fungera som ID även när det gäller körkortet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fortkörning, hur länge kommer mitt körkort vara indraget?

2021-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, I was stopped by police for speeding, on a 50 road I was going 90, normally I never drive like that and always follow the rules, but here I want to pass the big lorry on the road as small stones and sand were blasting from behind, so I change the lane and accelerate, I was surprised that it was 90, as I do not look on speedometer, and I was sure that I am not going more then 70 , as I want to pass it and do not disturb other traffic, but police is right my speed was to high, so they took my license on place, today I get fine which I will pay, cause I agreed with them, but my question is what penalty I will get form Transportstyrelsen, as it my first traffic fine on my driver license that been issued around 2 years ago with passing before all the tests and on basis that I have non European driver license for 10 years? Thank you
Filippa Nielsen Norelind |Hello!Thank you for choosing Lawline to ask your question! PresumptionsYou write that your license was issued about two years ago, I am going to assume that it was licensed more than two years ago. If it was licensed less than two years ago there is a probationary period which means that your license will be revoked. Penalty from TransportstyrelsenWhen a driver's license is revoked there will be a disqualification period, which is decided by Transportstyrelsen (3 § 5 chapter Körkortslagen (1998:488)). The disqualification time depends on the traffic rules that were disobeyed, your need for a driver's license and how you have behaved in the traffic before. If a driving license is revoked due to speeding, the minimum disqualification period is one month and the maximum is three years. Normally, on a road with a speed limit higher than 40 km/h, where the driver is going 31-40 km/h too fast the license will be disqualified for two months. This of course depends on the situation and the conditions regarding the specific violation. Hope this answers your question!Best regards,