Rattfylleri och läkemedel under sjukhusbesök

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej om jag kör bil med mediciner i kroppen som jag fått då jag varit inneliggandes på sjukhuset och blir stoppad och testad av polis kan jag då bli straffad för tex drograttfylleri?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Om man pratar om att köra bil och läkemedelsintag pratar man i lagen om rattfylleri som du nämnt. Bestämmelser om det finns i Trafikbrottslagen, TBL.RattfylleriMan döms för rattfylleri om man kör bil och har intagit narkotika (4 § andra stycket TBL). Narkotika omfattar bland annat läkemedel som du frågat om. Däremot så undantas narkotika du intagit i enlighet med läkares ordination. Det viktiga är att du kan uppvisa bevis på att en läkare eller behörig receptutfärdare har sagt att du ska ta det.Om du har så mycket narkotika i kroppen att det innebär påtaglig fara för trafiken om du kör bil kan man bli dömd för grovt rattfylleri (4 a § p. 3 TBL).SammanfattningHar du bevis på att du intagit narkotika i samband med sjukhusbesöket och det va ex. en läkare som sa att du skulle ta det blir du inte dömd för rattfylleri. Om du däremot blir så pass påverkad att det innebär en påtaglig fara för trafiken om du kör avråder jag dig från att köra.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man köra traktor på allmän väg när man är 13 år?

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Jag är 13 år och bor på en gård där jag kör traktor. Här kommer mina frågor:1. Får jag köra traktorn till en åker ca 0,5 km ifrån gården (det är en liten bit på allmän väg).2. Vad skulle då hända vid en poliskontroll och vilka konsekvenser kan de få?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudsakligen finns det två typer av traktorer: A traktor och B Traktor. Utifrån informationen i din fråga vet jag inte vilken typ av traktor du kör men det ställs lägre krav på någon som vill köra A traktor då de får köra i max 40 km/h medan B traktor får överstiga den hastighetsbegränsningen. Trots lägre krav, måste man dock ha fyllt 15 år och ha traktorkort d.v.s. körkort med AM-behörighet eller högre. Du nämner att du endast är 13 år och jag antar att du därför inte har körkort. Det finns dock ett undantag till det här i 2 kap. 10 § körkortslagen (KörkL) som innebär att man får köra fordon utan giltigt körkort om det är inom ett inhägnat område. Vi kan utläsa från tidigare rättsfall att "inhägnat område" är ett område skiljt från allmän trafik. Man får också endast köra traktorn (A) under kortare sträckor mellan ägor utan körkort. En allmän väg utgör inte ett inhägnat område vilket betyder att det är förbjudet för dig att köra traktorn, även om det är en kort sträcka. Eftersom du är under 15 år och därmed inte straffbar, så kan du personligen inte straffas för att du kört olagligt men dina föräldrar kan bli ansvariga.Har du några ytterligare frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss igen!Vänligen,

Passagerare på lätt motorcykel

2021-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag funderar över att skaffa mig en lätt mc när jag blir 16. Problemet är bara att man inte får skjutsa på lätt mc om man är under 18. Vad leder det till för konsekvenser? Böter? Prick i registret? Svårare att skaffa lämplighetsintyg till bilkörkort?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av trafikförordningen. På en motorcykel får passagerare tas med endast om motorcykeln är inrättad för det och mer än en passagerare får inte tas med, i en sidvagn får inte flera passagerare tas med än vagnen är avsedd för. På en motorcykel eller i en sidvagn som kopplats till en motorcykel får passagerare tas med endast om föraren fyllt 18 år ( 4 kap 6 § trafikförordningen).Den som är föraren av motorcykeln kan därmed dömas till penningböter om föraren bryter mot bestämmelsen (14 kap 3 § c trafikförordningen). Således, den påföljd som blir aktuell är penningböter. Storleken på boten uppgår till 500 kr (bilaga 1 3.6 trafikförordningen) Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Vad händer om jag har för många passagerare under prövotiden?

2021-04-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej hej jag undrar vad som händer om man blir stannade för att man kör för många i bilen under prövotiden
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Frågor om olika trafikbrott regleras i trafikförordningen.Man får inte ha fler passagerare än vad en bil är registrerad för (4 kap. 6 § trafikförordningen). Om du som förare kör ett fordon med för många passagerare kan du straffas till penningsböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). Även dina passagerare kan dömas till penningböter (14 kap. 8 § trafikförordningen).Att du kör ett fordon med för många passagerare under prövotiden spelar ingen roll, då det bara är relevant i fall då du kan förlora körkortet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Återkallelse av körkort

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Lawline.Jag har en varning på 2 år grund av en fortkörning då jag körde 30 km för fort på en 60 väg. Jag fick en varning istället för indraget körkort och det är ca två månader kvar innan den löper ut.Idag blev jag stoppat i en hastighetskontroll med Laser för att ha kört 10 km för fort på en 80 väg. Jag fick 1500 kronor i böter. Kommer jag att bli av med körkortet nu ?Med vänlig hälsning
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.Återkallelse av körkortNärmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).HastighetsöverträdelseEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h. Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Upprepade trafikförseelserTidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om återkallelse av körkort. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på sådana straffbelagda förseelser som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik av lindrigare art och överskridande av heldragen vit linje. Med upprepade trafikförseelser avses vanligen minst tre förseelser. Transportstyrelsen brukar normalt beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.Återkallelse enligt denna grund föregås oftast av en varning. Återkallelse kan emellertid ske då upprepade förseelser begåtts i så tät följd att varning inte hunnit meddelas.Reflektioner avseende ditt fallI jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 10 km/ h för fort. Det utgör som utgångspunkt en ringa hastighetsöverträdelse och medför att ditt körkort inte bör återkallas på den grunden.Du angiver emellertid att du har erhållit en varning. En varning brukar medföra att Transportstyrelsen gör en hårdare bedömning av upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod. Med anledning av att du inom denna period överskridit högsta tillåtna hastighet ytterligare en gång, finns det en risk att ditt körkort kan bli återkallat. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. Möjligtvis kan Transportstyrelsen beakta att din hastighetsöverträdelse utgjorde en ringa hastighetsöverträdelse (10 km/h för snabbt i jämförelse med högsta tillåtna hastighet) samt att det nästan löpt två år sedan ditt förra begångna brott. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Transportstyrelsen om du har ytterligare frågor om ditt körkort.Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för återkallelse av körkort!Med vänlig hälsning

Olovlig övningskörning

2021-04-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Min vän har haft sitt b körkort (automat) i minder än ett år. Han vill få ett manuellt b körkort. Han frågade mig i fall jag kan lära honom köra i min egen bil som är manuell. Jag har haft mitt b körkort (manuellt) i 3 år dvs jag har inte rätt till att bedriva privat körlektioner. Vad kan hända i värsta fall om vi blir stoppade av polisen där han sitter i min manuell bil i förarsidan med sitt automat b körkort och jag sitter bredvid med mitt 3 åriga manuellt b körkort.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person har b-körkort med villkor om att bilen ska vara automatväxlad så innebär det att personen gör sig skyldig till brottet olovlig körning om denne kör en manuellt växlad bil (3 § Lag [1951:649] om straff för vissa trafikbrott [TBL]). Brottet innebär en påföljd om böter. Eftersom det rör sig om övningskörning kan det enligt min juridiska uppfattning betraktas som att brottet sker vanemässigt. Därigenom kan brottet betraktas som grovt, varför påföljden istället kan innebära fängelse i högst sex månader. Enligt din beskrivning agerar du körskollärare olovligen. Det innebär att du begår brottet medverkan till olovlig körning (23 kap. 4 § Brottsbalken [1962:700] [BrB] jfr 3 § TBL). De rekvisit som uppställs för medverkansansvar är att den medverkande har främjat någon annans otillåtna gärning. En konkret brottslig gärning måste alltså ha inträffat för att dömas för medverkan. Begreppet "främjat" avser vidare att personen främjat gärningen genom råd eller dåd. Med andra ord måste den medverkande personens agerande ha påverkat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning. Det faktum att du agerat körskollärare till din kompis kan alltså betraktas ha främjat händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning, eftersom dådet möjliggjort för din kompis att övningsköra olovligen. Brottet medverkan är ett osjälvständigt brott, vilket innebär att den är bunden till ett huvudbrott. Beträffande påföljdsbestämmelse så tillämpas samma utgångspunkt som för brottet olovlig körning. Med andra ord kan även du dömas till böter, eller fängelse i högst sex månader. Utöver straffbestämmelsen beträffande olovlig körning kan ett körkort återkallas om personen genom upprepande brott visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som uppställs inom trafiken (5 kap. 3 § 3 pt. Körkortslagen [1998:488] [KörkL]). Återkallas körkortet så betraktas det inte som en påföljd, utan som en trafiksäkerhetsåtgärd. Utöver påföljden kan alltså både du och din kompis få era nuvarande körkort återkallade.Med vänliga hälsningar

Straff för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada

2021-04-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en 17 åring blir dömd för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada två gånger inom ett år, vad blir straffet då?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Tillämpliga lagar till din fråga är främst Brottsbalken (BrB) samt Lag om straff för vissa trafikbrott. Brottet vårdslöshet i trafik kan man dömas till om man som vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs i trafiken. Påföljden för vårdslöshet i trafiken av normalgraden är dagsböter. Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om grov vårdslöshet i trafiken (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet vållande till kroppsskada kan man dömas till om man av oaktsamhet orsakar en annan person en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i sex månader (3 kap. 8 § Brb). När domstolen ska besluta om påföljd för brotten görs en samlad bedömning, och man beaktar alla omständigheter. En sak som beaktas är den tilltalades ålder, i detta fall är personen 17 år, därmed straffmyndig (1 kap. 6 § Brb). Men, eftersom personen inte är myndig än och fortfarande räknas som ung, så ges oftast lindrigare påföljd. Det finns en huvudregel att fängelse inte ska delas ut som påföljd om personen var under 18 år då brottet begicks (30 kap. 5 § Brb). Fängelse får endast bestämmas om det finns synnerliga skäl. Fängelse lär troligtvis inte bli aktuellt här. För ungdomar så finns det även en straffrabatt, vilket innebär att domstolen ska beakta personens ungdom vid straffmätning. Detta gäller personer som är under 21 år då gärningen begicks (29 kap. 7 § Brb). Domstolen får och brukar därmed av denna anledning döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Vid straffbedömningen tittar domstolen även på olika förmildrande och försvårande omständigheter (29 kap 2 - 3 § BrB). En försvårande omständighet kan vara att den tilltalade i detta fall har begått liknande brott upprepade gånger, samt under kort tid (29 kap. 4 § Brb). Det är således många omständigheter som beaktas vid denna bedömning. Det är svårt för mig att göra denna avvägning och bedömning med så lite information. Men troligen kommer det resultera i en påföljd med dagsböter. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om spärrtid vid hastighetsöverträdelse

2021-04-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag förlorade mitt kort igår för fortkörning. 132 på 70 väg. Det är dock ej första gången. Första gången förlorade jag det i februari 2017, gör det nån skillnad när det var så länge sedan? Jag dummade mig. Mitt jobb är i behov av körkort.. hur länge kommer kortet spärrad? Den var sen på kvällen, mörkt ute fast belysning på vägen, knappt några bilar o det var fritt på vägen just där jag körde, samt det var en 4 körfiler.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid bedömningen över hur lång spärrtiden blir beror på trafikbrottets svårhetsgrad. Omständigheter som kan påverka tiden är bland annat behovet av körkort och tidigare körkortsingripanden (5 kap. 6 § första stycket körkortslagen). Bland omständigheterna som påverkar spärrtidens längd kan nämnas behovet av körkort, hur lång tid som förflutit från brottet till körkortsingripandet samt tidigare körkortsingripanden. Den normala spärrtiden vid hastighetsöverträdelser mellan 61-70 km/h är fem månader. Samtidigt har du behov av körkortet för din försörjning. Ett körkortsingripande bör då göras med hänsyn till att du är i behov av körkortet i arbetet. Enligt praxis (rättsfall) kan då en mildare påföljd bestämmas. I normalfallet utgår man från körkortsbehovet, omständigheterna vid överträdelsen och personens körkortshistorik. Det som talar för att straffat blir lägre är ditt behov av körkort i yrket, inga tidigare körkortsingripanden eller trafikförseelser de senaste två åren och att det förmodligen inte fanns en fara för andra medtrafikanter. Utgångspunkten är fem månader men eftersom du är i stort behov av körkortet i ditt arbete bör spärrtiden bestämmas till en mildare påföljd. Hoppas du fick svar på din fråga!