FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott14/02/2022

Återkallelse av körkort vid fortkörning och upprepade trafikförseelser

Hej! jag körde på en landsväg som var 80 km/t jag blev tagen av kameran och jag tror att jag körde över 30 blir mitt körkort återkallad? blev av med körkortet förra året med och nu för 4 veckor sen blev jag tagen av kamera!


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du tror att du körde 30 km/h över tillåten hastighetsgräns och nu undrar kring de juridiska aspekterna beträffande huruvida ditt körkort kommer att bli föremål för återkallelse.

I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.

Återkallelse av körkort vid fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL).

Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?

Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga.

I din bakgrundsinformation anges det att du tror att du framfört fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Möjligtvis behövs det mer specificerad information kring den aktuella hastighetsöverträdelsen för att kunna ge ett mer nyanserat svar.

Att du tidigare fått körkortet återkallat och relativt nyligen begått ytterligare ett trafikbrott kan även det i sig utgöra grund för återkallelse (5 kap. 3 § 3 p. KörkL). Dessa faktorer kan alltså tala i försvårande riktning beträffande om körkortet kommer att bli återkallat eller inte.

Spärrtid

Vid körkortsåterkallelse för fortkörning ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det är detta som kallas spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL). Vid ett beslut om spärrtid kommer Transportstyrelsen, som är den myndighet som fattar beslut om återkallelse av körkort, att göra en helhetsbedömning i det enskilda ärendet. Såväl omständigheter hänförliga till brottet som personliga förhållanden, ex. ditt behov av körkort i arbete kan komma att påverka längden av spärrtiden.

Sammanfattning och bedömning i din situation

Min uppfattning, utifrån din bakgrundsinformation i frågan, är att ditt körkort kan komma att bli återkallat. I förarbeten har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa och därmed vara en grund för återkallelse. Utifrån angivna förutsättningar är det något oklart med hur pass mycket du överskridit hastigheten vid den aktuella händelsen - men ett antagande görs att det är över 30 km/h.

I försvårande riktning kan det som ovan angivet vara att du tidigare fått ditt körkort återkallat och begått ytterligare trafikbrott.

Transportstyrelsen är den myndigheten som fattar beslut i frågor om återkallelse av körkort. Myndigheten kommer att skicka hem ett brev till dig, där du får en möjlighet att yttra dig i ärendet. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt arbete, är det viktigt att detta framförs i yttrandet. Skulle det även vara så att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, så är detta också något som kan framföras..

Min bedömning i frågan, utifrån din bakgrundsinformation, är att det inte kommer att bli aktuellt med enbart en varning. Spärrtiden brukar normalt bestämmas till två månader vid en hastighetsöverträdelse med 31-40 km/tim för fort. Jag bedömer att detta torde vara aktuellt även för dig. I slutändan är det dock Transportstyrelsen som kommer att fatta detta beslut.

För mer detaljerad läsning rekommenderas följande hemsida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo