FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/01/2022

Hamnar uppgift om ordningsbot i belastningsregistret?

Jag är 18 år och har körkort. Jag skulle skjutsa min farmor som har jättemycket problem med benen. Jag skulle lasta av henne vid en butik så hon kan handla. Sen skulle jag gå hem. Men det var en skylt till gatan till butiken som visade att man ej får köra in med fordon. När polisen kom så sa han att "det finns ett jättefint parkeringshus", och då sa jag att min farmor har problem och gå (vilket hon faktiskt verkligen har, och det är dokumenterat i hennes journal, och man såg att hon hade en sån här vagn som hjälpte henne). Det var alltså därför jag svängde in på gatan. Då frågade han om jag såg skylten? Då svarade jag "jag vet inte, alltså jag vet att den brukar vara där (nu när jag tänker efter)". Jag tänkte alltså i den situationen bara på att lasta av min funktionsnedsatta farmor på bästa möjliga plats. Men han bad mig erkänna brott genom att signera, och då gjorde jag det direkt, för att jag är extremt rädd för poliser, vilket syntes. Sen sa han också "Du pratade mycket i början om att du är ostraffad, skötsam och så, har du fördomar (antar han menar rädsla) mot poliser? Då svarade jag "nej"


Jag fick böter på 1.000 kr. Jag bryr mig inte om 1.000 kr, men jag är rädd för att bli "röd" på mrkoll (mitt belastningsregister), och därmed ha svårt med att få jobb i framtiden p.g.a. en så onödig sak. Finns risken för att jag blir röd? Kan jag göra något i efterhand?


Övrigt: jag är rädd för polisen för förut blev nedtagen direkt utan anledning när polisen kom ur bilen, beordrad sitta konstigt

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om uppgift om ordningsbot förs in i belastningsregistret (jag utgår från att "Mrkoll" är en tjänst som samlar in och publicerar uppgifter som finns tillgängliga i diverse offentliga register och att bli rödmarkerad på denna tjänst innebär att uppgifter ur belastningsregistret görs tillgängliga genom denna). Bestämmelser om ordningsbot finns i rättegångsbalken (1942:740) och bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Vad är en ordningsbot?

En ordningsbot kan liknas vid en typ av böter som kan utfärdas direkt av en polisman (48 kap. 1 § rättegångsbalk (1942:740)). Ett föreläggande om ordningsbot kan endast utfärdas för brott som har penningböter i straffskalan och som den misstänkte har erkänt (48 kap. 13 och 15 §§ rättegångsbalk (1942:740)). Genom att godkänna ett föreläggande erkänner den misstänkte den brottsliga gärningen och godtar det förelagda straffet (NJA 1994 s. 254). Eftersom du har erkänt brott på plats, direkt till en polisman, innebär detta, förmodligen, att du har erkänt en ordningsbot.

När ett föreläggande om ordningsbot har godkänts gäller det som en lagakraftvunnen dom (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalk (1942:740)). Detta innebär att den inte kan överklagas. Under vissa förutsättningar är det, emellertid, möjligt att få föreläggandet undanröjt genom användande av särskilda rättsmedel (59 kap. 6 och 10 §§ rättegångsbalk (1942:740)). För att klaga på ett föreläggande om en ordningsbot måste man därför göra en klagan till tingsrätten i särskild ordning.

En sådan klagan måste göras skriftligen till tingsrätten inom ett år från det att någon åtgärd för verkställighet av föreläggandet företogs hos den misstänkte (59 kap. 7 och 10 §§ rättegångsbalk (1942:740)). Vidare krävs det att särskilda omständigheter föreligger (59 kap. 6 och 10 §§ rättegångsbalk (1942:740)). För att föreläggandet ska undanröjas krävs det att (1) godkännandet inte kan anses som en giltig viljeförklaring, (2) att det vid ärendets behandling har förekommit sådant fel, att föreläggandet bör anses ogiltigt eller (3) att föreläggandet av annan anledning inte överensstämmer med lag. Det ska dock påpekas att det kan vara svårt att nå framgång med en sådan klagan.

Vilka uppgifter förs in i belastningsregistret?

Belastningsregistret är ett register som innehåller uppgifter om diverse "belastningsuppgifter" (2 § lag (1998:620) om belastningsregister). Belastningsregistret innehåller bland annat uppgifter om domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). Observera att dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vad gäller uppgifter om böter gallras sådana uppgifter fem år efter föreläggandet av ordningsboten (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Vad gäller i ditt fall?

Du har förmodligen godkänt ett föreläggande av ordningsbot. Ett föreläggande av en ordningsbot gäller, sedan det har godkänts, som en dom som har vunnit laga kraft. Detta innebär att det kommer att föras in i belastningsregistret. Där kommer det att vara kvar i fem år. I den mån du, i efterhand, vill klaga på föreläggandet så har du en möjlighet att ta till särskilda rättsmedel för att få detta undanröjt. Detta kräver dock att vissa särskilda förutsättningar föreligger.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande föreläggande av ordningsbot eller om belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida (se för information om föreläggande av ordningsbot här och för information om belastningsregistret här och här).

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”