Straff för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada

2021-04-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Om en 17 åring blir dömd för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada två gånger inom ett år, vad blir straffet då?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Tillämpliga lagar till din fråga är främst Brottsbalken (BrB) samt Lag om straff för vissa trafikbrott. Brottet vårdslöshet i trafik kan man dömas till om man som vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs i trafiken. Påföljden för vårdslöshet i trafiken av normalgraden är dagsböter. Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om grov vårdslöshet i trafiken (1 § Lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet vållande till kroppsskada kan man dömas till om man av oaktsamhet orsakar en annan person en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i sex månader (3 kap. 8 § Brb). När domstolen ska besluta om påföljd för brotten görs en samlad bedömning, och man beaktar alla omständigheter. En sak som beaktas är den tilltalades ålder, i detta fall är personen 17 år, därmed straffmyndig (1 kap. 6 § Brb). Men, eftersom personen inte är myndig än och fortfarande räknas som ung, så ges oftast lindrigare påföljd. Det finns en huvudregel att fängelse inte ska delas ut som påföljd om personen var under 18 år då brottet begicks (30 kap. 5 § Brb). Fängelse får endast bestämmas om det finns synnerliga skäl. Fängelse lär troligtvis inte bli aktuellt här. För ungdomar så finns det även en straffrabatt, vilket innebär att domstolen ska beakta personens ungdom vid straffmätning. Detta gäller personer som är under 21 år då gärningen begicks (29 kap. 7 § Brb). Domstolen får och brukar därmed av denna anledning döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Vid straffbedömningen tittar domstolen även på olika förmildrande och försvårande omständigheter (29 kap 2 - 3 § BrB). En försvårande omständighet kan vara att den tilltalade i detta fall har begått liknande brott upprepade gånger, samt under kort tid (29 kap. 4 § Brb). Det är således många omständigheter som beaktas vid denna bedömning. Det är svårt för mig att göra denna avvägning och bedömning med så lite information. Men troligen kommer det resultera i en påföljd med dagsböter. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Fråga om spärrtid vid hastighetsöverträdelse

2021-04-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Jag förlorade mitt kort igår för fortkörning. 132 på 70 väg. Det är dock ej första gången. Första gången förlorade jag det i februari 2017, gör det nån skillnad när det var så länge sedan? Jag dummade mig. Mitt jobb är i behov av körkort.. hur länge kommer kortet spärrad? Den var sen på kvällen, mörkt ute fast belysning på vägen, knappt några bilar o det var fritt på vägen just där jag körde, samt det var en 4 körfiler.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid bedömningen över hur lång spärrtiden blir beror på trafikbrottets svårhetsgrad. Omständigheter som kan påverka tiden är bland annat behovet av körkort och tidigare körkortsingripanden (5 kap. 6 § första stycket körkortslagen). Bland omständigheterna som påverkar spärrtidens längd kan nämnas behovet av körkort, hur lång tid som förflutit från brottet till körkortsingripandet samt tidigare körkortsingripanden. Den normala spärrtiden vid hastighetsöverträdelser mellan 61-70 km/h är fem månader. Samtidigt har du behov av körkortet för din försörjning. Ett körkortsingripande bör då göras med hänsyn till att du är i behov av körkortet i arbetet. Enligt praxis (rättsfall) kan då en mildare påföljd bestämmas. I normalfallet utgår man från körkortsbehovet, omständigheterna vid överträdelsen och personens körkortshistorik. Det som talar för att straffat blir lägre är ditt behov av körkort i yrket, inga tidigare körkortsingripanden eller trafikförseelser de senaste två åren och att det förmodligen inte fanns en fara för andra medtrafikanter. Utgångspunkten är fem månader men eftersom du är i stort behov av körkortet i ditt arbete bör spärrtiden bestämmas till en mildare påföljd. Hoppas du fick svar på din fråga!

Medhjälp till rattfylleri

2021-04-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej!Har läst lite om medhjälp till rattfylleri och har en fråga då en händelse inträffat i bekantskapskretsen. Person A och B lämnar ett ställe samtidigt. Person A kör bilen och under resans gång (efter uttalat bråk) bestämmer sig person B (som äger bilen) att han inte kan åka med då person A inte är kapabel att framföra bilen säkert pga av, påstådd, alkoholpåverkan. Person B har med säkerhet druckit innan, oklart om när person A druckit. Person B kliver ur bilen, lämnar nyckeln och bilen till person A att fortsätta köra. Person A kör på ett vägräcke, ringer bärgare och polis kommer också till platsen. Person A blåser för rattfylla. Har person B något ansvar i det hela då hen äger bilen, gjort bedömning att fortsatt körande inte fungerar men ändå lämnar över bil med nyckel till person A utan att bry sig om vad som händer.
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) samt brottsbalken (BrB). Jag förstår din fråga som att du vill veta om B kan ha gjort sig skyldig till medhjälp till rattfylleri från dem omständigheter som du nämner i din fråga. För rattfylleri så föreligger både böter och fängelse i högst sex månader i straffskalan (4 § TBL). Bestämmelsen om medverkansansvar är gemensam för alla brott i brottsbalken, samt de specialstraffrättsliga brott för vilka fängelse är föreskrivet (23 kap 4 § BrB). Eftersom fängelse finns i straffskalan för rattfylleri är medhjälp till rattfylleri straffbart. När kan man dömas till medhjälp till rattfylleri? För att kunna dömas till medhjälp så krävs det att man har främjat brottet genom "råd eller dåd" (24 kap 4 § 1 st BrB). Har någon förmått någon till gärningen så döms hen till anstiftan, annars till medhjälp. Främjandet kan alltså antingen vara fysiskt eller psykiskt. Det innebär att straffansvar för medhjälp till rattfylleri aktualiseras om man till exempel lånar ut sin bil till den berusade personen eller lämnar sina nycklar till personen. Eftersom B i detta fall lämnar sina nycklar till A samt vet att A är onykter och inte kan köra bilen på ett säkert sätt, så har B genom "råd eller dåd" främjat brottet rattfylleri. Person B kan därmed ha gjort sig skyldig till medhjälp till rattfylleri. Har medhjälparen uppsåt?Avslutningsvis så måste det även uppmärksammas att varje person (gärningsman och medhjälpare) döms efter sitt egna uppsåt eller oaktsamhet som ligger hen till last (23:4 3 st BrB). Det innebär att för att medhjälparen ska kunna dömas till medhjälp till rattfylleri så måste hen ha uppsåt till att föraren kör rattfull. Enligt omständigheterna i din fråga så vet B att A är onykter när hen ger nycklarna till A, samt att B vet att A kommer i och med detta fortsätta köra bilen onykter. I detta fall kan därmed B göra sig skyldig till medhjälp till rattfylleri. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?

2021-04-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen en natt efter att jag gjorde ett dumt val att sätta mig bakom ratten när jag hade druckit. Jag blåste 0,49 mg/l vilket är precis under gränsen för grovt rattfylleri. Kommer jag då klara mig från grovt rattfylleri? Jag har aldrig förr druckit och kört, och är tidigare ostraffad. Har aldrig varit i klämmeri med lagen förut och jag är djupt ångerfull. Ska också säga det att jag är väldigt beroende av min bil, då jag inte kommer till jobbet annars. Vad tror ni mitt straff kommer att bli? Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du kört bil påverkad av alkohol och vid poliskontroll blåst 0,49 mg/l. Din undran är om du kommer att dömas för rattfylleri eller grovt rattfylleri samt vilket straff du kan förvänta dig. Förutsättningar för rattfylleriFör att ett rattfylleribrott ska räknas som grovt ska särskilt beaktas om föraren haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott).Gränsen om 0,50 mg/l innebär inte per automatik att man döms för grovt rattfylleri, däremot är risken stor när det gäller framförande av bil. När det gäller rattfylleri med motorcykel eller bil kan brottet endast i rena undantagsfall anses vara av normalgraden, om alkoholkoncentrationen överstiger gränserna för grovt rattfylleri. I prop. 1993/94:44 s. 31 har angetts att detta gäller främst om föraren påtagit sig en strängt begränsad trafikuppgift, t.ex. omparkering eller flyttning av en bil en mycket kort sträcka på en plats där ingen annan trafik förekom. HD har i NJA 2003 s. 67 bedömt en gärning som rattfylleri trots att gränsvärdet för grovt rattfylleri överskridits (0,56 milligram per liter i utandningsluften). Bilkörningen omfattade endast ett fåtal meter på en parkeringsplats. Samma bedömning har gjorts i RH 2008:27 där föraren (0,95 milligram per liter i utandningsluften) körde bil några meters på den egna tomten (se även RH 1999:118). I ditt fall når du inte upp till gränsen om grovt rattfylleri. Chansen är därmed stor att det stannar vid rattfylleri av normalgraden.Straffet för rattfylleriStraffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid rattfylleri med bil eller motorcykel är normalstraffet vid en alkoholkoncentration mellan 0,45-0,5 mg/l 150 dagsböter. Sett till att du hade en alkoholkoncentration om 0,49 mg/l kan du räkna med högsta möjliga dagsböter (150 st).KörkortetKörkortet återkallas inte av tingsrätten i samband med att du döms utan sker efter en prövning av Transportstyrelsen. I samband med att du döms skickas domen till Transportstyrelsen som gör en bedömning. Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen ska ett körkort återkallas bland annat om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri. När körkortet återkallas ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). I undantagsfall finns möjlighet till varning istället för återkallelse, dock endast om alkoholkoncentrationen inte varit högre än 0,25 mg/l (5 kap. 9 § körtkortslagen). Spärrtiden för rattfylleri är oftast 12 månader. Vid grovt rattfylleri är spärrtiden 24 månader. I ditt fall kan du således räkna med åtminstone 12 månaders spärrtid. Det är inte omöjligt att det kan anses motiverat med till och med en något längre spärrtid sett till att du var väldigt nära ett grovt rattfylleri. Räkna med minst 12 månader.Som jag förstår din fråga har du behov av körkort för att ta dig till jobbet. Sett till att ditt rattfylleri kommer att bedömas som allvarligt kommer det sannolikt inte att tas hänsyn till det vid återkallelsen. Du har däremot möjlighet att ansöka om alkolås. Du kan läsa mer om alkolås på Transportstyrelsens hemsida. Kortfattat krävs det att du fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri (alkohol), du har ett körkort från ett EES-land och är permanent bosatt i Sverige. Tiden med alkolås är ett eller två år och räknas från att du fått beslutet (du får således inte tillgodoräkna dig den tiden som ditt körkort redan varit återkallat innan beslutet). Det kostar en del att installera alkolås men kan vara ett alternativ för att du ska ha fortsatt möjlighet att köra bil.Inför att Transportstyrelsen överväger att återkalla ditt körkort kommer du att ha möjlighet att yttra dig. I yttrandet kan du givetvis förklara omständigheterna och behovet av körkort. Min erfarenhet är dock när det gäller rattfylleri, framför allt med den alkoholkoncentration du haft, att det kommer att återkallas. Är du inte nöjd med Transportstyrelsens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.Om du behöver hjälp från en av våra jurister med att skriva yttrande, överklaga återkallelse eller att ansöka om alkolås är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag har för många passagerare under prövotiden?

2021-04-26 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej hej jag undrar vad som händer om man blir stannade för att man kör för många i bilen under prövotiden
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Frågor om olika trafikbrott regleras i trafikförordningen.Man får inte ha fler passagerare än vad en bil är registrerad för (4 kap. 6 § trafikförordningen). Om du som förare kör ett fordon med för många passagerare kan du straffas till penningsböter (14 kap. 3 § trafikförordningen). Även dina passagerare kan dömas till penningböter (14 kap. 8 § trafikförordningen).Att du kör ett fordon med för många passagerare under prövotiden spelar ingen roll, då det bara är relevant i fall då du kan förlora körkortet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

drogtest vid rattfylleri

2021-04-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.En vän vart stoppad av polisen i trafiken, dom tog in han på drogtest och vart påvisad att det var kvar THC i blodet. Vart dömt som rattfylla.För att han nekade brottet i första polisförhöret så gick det vidare till tingsrätten. Han har erkänt till polisen i andra mötet att han hade det i blodet men påpekade att han inte var påverkad under stoppet.Min fråga är kan tingsrätten kräva ett till drogtest? Han är lite orolig när han läser vissa sidor att THC kan vara kvar i blodet i flera månader. Kan dom kräva ett till drogtest och han blir tagen på det också?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att kunna dömas för rattfylleri på grund av bruk av narkotikabrott förutsätter det att man har THC kvar i blodet under färden (4§ 2st. trafikbrottslagen). Om han har haft THC kvar i blodet vid färden spelar det ingen roll att han inte kände sig påverkad, utan det räcker att blodprovet ger ett positivt resultat. Har han brukat narkotikan själv så kommer han sannolikt bli dömd för rattfylleri och ringa narkotikabrott.Tingsrätten kommer inte begära ett nytt prov, då provet han tagit räcker för att bli dömd för det tillfället. Tingsrätten har inte heller någon direkt befogenhet att göra detta. Det räcker att åklagaren visar blodprovet var positivt och att personen haft uppsåt att bruka narkotikan, för att man ska bli dömd för rattfylleriet. De behöver inte ta fler blodprover, och tingsrätten kan och kommer inte begära fler drogtester för att döma för fler gärningar. Det finns olika uppgifter kring hur länge THC stannar i blodet, men det förutsätter inte att man har känt sig påverkad under färden utan det räcker att provet visar positivt. Det är väldigt osannolikt att THC stannar i blodet flera månader, utan det brukar handla om några dagar. Din vän behöver inte oroa sig för att tingsrätten kommer begära ett nytt test. Han kommer dock sannolikt dömas för rattfylleri och ringa narkotikabrott då provet var positivt vid tillfället för körningen, och om han erkänt att han själv intagit narkotikan. Hoppas du fick någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Kan jag bli av med körkortet med 0,09 thc i blodet vid bilkörning?

2021-04-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Blev stoppad i bil och medtagen till sjukhus för blodprov. Hade 0.09 thc i blodet, kan jag bli av med körkortet för det?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När narkotika kan spåras till blodet i samband med körning gör man sig skyldig till drograttfylleriFörekomsten i sig av narkotika i blodet när man kör en bil är straffbar utan att det behöver göras någon bedömning av halten eller av om körförmågan påverkats till följd av intaget. I och med att det kunde spåras en mängd THC i ditt blod innebär detta att du har gjort dig skyldig till drograttfylleri enligt 4 § 2 st. trafikstrafflagen. För att vidare kunna dömas för drograttfylleri krävs förutom att man uppfyller vissa villkor (rekvisit) i bestämmelsen, att man haft uppsåt till samtliga rekvisit. För det första krävs det alltså att du har haft uppsåt till att du kör bilen, vilket du kan sägas ha då du vet att du har kört bilen. För det andra krävs att du har uppsåt till att du intagit narkotika. Då det inte framgår något annat, förutsätter jag att du varit medveten om att du intagit narkotika eller i vart fall insett risken att du har intagit narkotika. I ditt fall verkar du alltså haft uppsåt, varför du kan dömas för drograttfylleri. Drograttfylleri utgör en återkallelsepunkt för körkortetEnligt 5 kap. 3 § 1b p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri. Detta inkluderar också drograttfylleri, vilket gör att du riskerar att bli av med körkortet.När körkortet återkallas, beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid under vilken tid körkortet ska vara återkallat (5 kap. 6 § körkortslagen). Om man är misstänkt eller har gjort sig skyldig till rattfylleri brukar spärrtiden vara lägst 1 år. Därutöver finns det vissa omständigheter som kan påverka spärrtidens längd, bland annat behovet av körkortet och tidigare körkortsingripande. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?

2021-04-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej nån månad sen fick jag böter för fortkörning 100km/h på 70 väg. Jag har betalat bötern o allt och de va min första böter också. Anledningen va för att min lillebror som har astma hade glömt sin maskin hemma och jag plockade han från träningen vilket jag understyrkte till poliserna som stoppade mig. Nån dag sen fick jag varning från transporstyrelsen och igår kväll blev jag stoppad ännu en gång då ja åkte 95km/h på 70 väg. Hur stor är sannolikheten att Transportstyrelsen drar in mitt körkort nu efter varningen?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Indraget körkortKörkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 punkten KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Normalpåföljden vid en överträdelse med 25-30 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 31 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.Du körde först på en väg med hastighetsbegränsning 70 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 30 då km/h. Av den anledningen fick du böter och en varning eftersom det har ansetts vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera fortkörningar. Du har nu på mycket kort tid åkt fast för ännu en fortkörning som inte är ringa.Detta medför att det finns en risk, som inte är obetydlig, för att ditt körkort kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 punkten KkL). Det är dock en bedömning som Transportstyrelsen kommer att göra utifrån det enskilda fallet och inget jag kan svara på mer konkret.Det är alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter. Det är nämligen inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,