Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?

2021-04-22 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen en natt efter att jag gjorde ett dumt val att sätta mig bakom ratten när jag hade druckit. Jag blåste 0,49 mg/l vilket är precis under gränsen för grovt rattfylleri. Kommer jag då klara mig från grovt rattfylleri? Jag har aldrig förr druckit och kört, och är tidigare ostraffad. Har aldrig varit i klämmeri med lagen förut och jag är djupt ångerfull. Ska också säga det att jag är väldigt beroende av min bil, då jag inte kommer till jobbet annars. Vad tror ni mitt straff kommer att bli? Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du kört bil påverkad av alkohol och vid poliskontroll blåst 0,49 mg/l. Din undran är om du kommer att dömas för rattfylleri eller grovt rattfylleri samt vilket straff du kan förvänta dig. Förutsättningar för rattfylleriFör att ett rattfylleribrott ska räknas som grovt ska särskilt beaktas om föraren haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten (4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott).Gränsen om 0,50 mg/l innebär inte per automatik att man döms för grovt rattfylleri, däremot är risken stor när det gäller framförande av bil. När det gäller rattfylleri med motorcykel eller bil kan brottet endast i rena undantagsfall anses vara av normalgraden, om alkoholkoncentrationen överstiger gränserna för grovt rattfylleri. I prop. 1993/94:44 s. 31 har angetts att detta gäller främst om föraren påtagit sig en strängt begränsad trafikuppgift, t.ex. omparkering eller flyttning av en bil en mycket kort sträcka på en plats där ingen annan trafik förekom. HD har i NJA 2003 s. 67 bedömt en gärning som rattfylleri trots att gränsvärdet för grovt rattfylleri överskridits (0,56 milligram per liter i utandningsluften). Bilkörningen omfattade endast ett fåtal meter på en parkeringsplats. Samma bedömning har gjorts i RH 2008:27 där föraren (0,95 milligram per liter i utandningsluften) körde bil några meters på den egna tomten (se även RH 1999:118). I ditt fall når du inte upp till gränsen om grovt rattfylleri. Chansen är därmed stor att det stannar vid rattfylleri av normalgraden.Straffet för rattfylleriStraffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Vid rattfylleri med bil eller motorcykel är normalstraffet vid en alkoholkoncentration mellan 0,45-0,5 mg/l 150 dagsböter. Sett till att du hade en alkoholkoncentration om 0,49 mg/l kan du räkna med högsta möjliga dagsböter (150 st).KörkortetKörkortet återkallas inte av tingsrätten i samband med att du döms utan sker efter en prövning av Transportstyrelsen. I samband med att du döms skickas domen till Transportstyrelsen som gör en bedömning. Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen ska ett körkort återkallas bland annat om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri. När körkortet återkallas ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). I undantagsfall finns möjlighet till varning istället för återkallelse, dock endast om alkoholkoncentrationen inte varit högre än 0,25 mg/l (5 kap. 9 § körtkortslagen). Spärrtiden för rattfylleri är oftast 12 månader. Vid grovt rattfylleri är spärrtiden 24 månader. I ditt fall kan du således räkna med åtminstone 12 månaders spärrtid. Det är inte omöjligt att det kan anses motiverat med till och med en något längre spärrtid sett till att du var väldigt nära ett grovt rattfylleri. Räkna med minst 12 månader.Som jag förstår din fråga har du behov av körkort för att ta dig till jobbet. Sett till att ditt rattfylleri kommer att bedömas som allvarligt kommer det sannolikt inte att tas hänsyn till det vid återkallelsen. Du har däremot möjlighet att ansöka om alkolås. Du kan läsa mer om alkolås på Transportstyrelsens hemsida. Kortfattat krävs det att du fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av rattfylleri (alkohol), du har ett körkort från ett EES-land och är permanent bosatt i Sverige. Tiden med alkolås är ett eller två år och räknas från att du fått beslutet (du får således inte tillgodoräkna dig den tiden som ditt körkort redan varit återkallat innan beslutet). Det kostar en del att installera alkolås men kan vara ett alternativ för att du ska ha fortsatt möjlighet att köra bil.Inför att Transportstyrelsen överväger att återkalla ditt körkort kommer du att ha möjlighet att yttra dig. I yttrandet kan du givetvis förklara omständigheterna och behovet av körkort. Min erfarenhet är dock när det gäller rattfylleri, framför allt med den alkoholkoncentration du haft, att det kommer att återkallas. Är du inte nöjd med Transportstyrelsens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.Om du behöver hjälp från en av våra jurister med att skriva yttrande, överklaga återkallelse eller att ansöka om alkolås är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer efter vårdslöshet i trafik?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag somnade vid ratten och körde på fel sida och krockade med en mötande bil. Inga stora personskador på någon. Mitt körkort är indraget i 6 månader och jag kanske döms för vårdslöshet i trafik. Vad händer då? Hur lång tid brukar det ta innan det blir rättegång?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över dels vad straffet för vårdslöshet i trafik är, och dels hur lång tid det brukar ta innan det blir rättegång. Jag kommer i det följande att behandla dessa frågor separat från varandra där jag börjar med vad straffet för vårdslöshet i trafik är. Straffet för vårdslöshet i trafikOm en vägtrafikant eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon brister i sin omsorg och varsamhet vid framförandet av fordonet och det leder till trafikolycka, så döms den för vårdslöshet i trafik till dagsböter. (1 § 1 st. lagen om straff för vissa trafikbrott)Brottet vårdslöshet i trafik straffas om det begås uppsåtligen av dig eller om du med vetskap om att det finns en risk för att en olycka inträffar ändå tar den risken, även om det inte är avsiktligt. Att vara trött och ändå fortsätta framförandet av fordonet är ett typexempel av sådant risktagande. Om du således skulle komma att dömas för vårdslöshet i trafik är alltså straffet dagsböter. Hur många dagsböter som utdöms beror på hur allvarligt brottet är. Dagsböternas storlek beror på din inkomst – ju högre inkomst du har, desto högre kommer dagsboten att vara.Hur lång tid tar det innan det blir rättegång?Först och främst så är det inte säkert att det kommer att gå så långt att det blir en rättegång av det hela. Det första som kommer hända är att en förundersökning tas vid. Denna kan ta olika lång tid beroende på hur komplicerat brottet är. Efter förundersökningen kan man säga att åklagaren har tre val. Antingen anser åklagaren att det inte finns tillräcklig bevisning och då läggs ärendet ned, eller så anser åklagaren att det finns tillräckligt mycket bevisning för att väcka åtal mot dig och då drar en rättegångsprocess igång. Därutöver kan även åklagaren välja att meddela ett s.k. strafföreläggande. Det innebär att åklagaren förvisso anser att tillräcklig bevisning finns, men att det inte finns någon anledning att ta ärendet till domstol. Strafförelägganden är vanliga vid trafikförseelser och ersätter alltså rättegången. Istället får du hem ett meddelande där du kan välja att erkänna ditt brott och betala den föreskrivna boten. Om du inte accepterar strafföreläggandet kommer åklagaren sannolikt att väcka åtal mot dig i domstol då istället. Det är således inte helt lätt att svara på frågan om hur lång tid det tar innan det blir rättegång eftersom det beror på så många omständigheter på vägen. Som sagt är det över huvud taget inte ens säkert att någon rättegång ens kommer att äga rum. Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur snart en åklagare måste väcka åtal, inte heller hur länge man kan få vänta innan rättegången hålls. Det jag kan säga är i alla fall att domstolsärenden – enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken – ska bedrivas skyndsamt. Vad det innebär är dock olika i de enskilda fallen. Det är viktigt att en person som åtalats utreds rättssäkert och sådant kan ta tid beroende på fall.Jag hoppas att du fick hjälp med dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, min 15-årige son kör en A-traktor som är registrerad på mig. Kan jag som förälder bli straffad om min son begår ett trafikbrott? Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få lov att köra en A-traktor krävs att föraren har körkort. Ett körkort med AM-behörighet ger tillstånd att köra A-traktor. Ett sådant körkort går att ta från 15 års ålder. En korrekt konstruerad A-traktor är byggd för en maxhastighet på 30 km/h. Läs mer om A-traktorn på Polisens hemsida. När ett barn är över 15 år är denne själv straffmyndig, och föräldrarna har inte längre något straffansvar till följd av ett vårdnadshavaransvar över sina barn, (1 kap. 6 § brottsbalken). Det innebär att det är föraren av a-traktorn som blir straffansvarig för brott som sker i trafiken, det vill säga din son. Du som förälder blir därför inte ansvarig för sådana brott som endast kan begås av föraren i trafiken. En förälder som är registrerad ägare för A-traktorn är däremot ansvarig för att fordonet är lagligt. Något du som förälder kan bli ansvarig för är därmed om fordonet är ombyggt så att den inte motsvarar egenskaperna hos en a-traktor och därefter framförs av din son utan rätt körkortsbehörighet. Du kan då dömas för tillåtande av olovlig körning till böter och du kan även få spärrtid på ditt eget körkort, (3 § 3 st lagen om straff för vissa trafikbrott). Det finns därför god anledning för dig att kontinuerligt kontrollera så att A-traktorn inte är ombyggd, för att undvika eget straffrättsligt ansvar.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hastighetsöverträdelse på motorväg

2021-04-11 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej !Jag tog mitt körkort för ungefär 8 månader. Idag blev jag stoppad av polis för fortkörning på en motorväg. Jag körde 88 km på en 70 väg. Detta är första gången jag blir stoppad av polis någonsin. Bilen är min makes. Jag fick ordningbot som jag erkände och skrev under och han sa att jag skulle få hem inbetalningskort och böter på 2400 kr som jag ska betala inom en månad på. Kommer mitt körkort bli indraget också?Hälsningar
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omhändertagande av körkortPolisen ska omhänderta ett körkort om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas med anledning av hastighetsöverträdelse (5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen). Polisen skickar inom 48 timmar körkortet och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar därefter beslutet om körkortet ska återkallas eller inte (jfr 7 kap. 2 § första stycket 7 körkortslagen).Transportstyrelsen får således information om trafikbrott och företeelser genom att polisen omhändertar körkortet. De kan även inhämta information för deras utredningar från domar, strafförelägganden och ordningsförelägganden. Återkallelse av körkort vid fortkörningEtt körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.Reflektioner avseende ditt fallDu har kört 18 km/h för fort i jämförelse med högsta tillåtna hastighet. Det utgör enligt gällande rätt en ringa hastighetsöverträdelse, vilket som utgångspunkt inte ska medföra att ett körkort återkallas.Därtill har polisen inte omhändertagit ditt körkort på plats. Det vanligaste är att ett körkortsingripande initieras av att polisen omhändertar körkortet. Polisen ska nämligen omhänderta ett körkort om det är troligt att det kommer att återkallas av Transportstyrelsen. Utifrån din redogörelse och gällande rätt bör ditt körkort inte återkallas av Transportstyrelsen. Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?

2021-04-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej nån månad sen fick jag böter för fortkörning 100km/h på 70 väg. Jag har betalat bötern o allt och de va min första böter också. Anledningen va för att min lillebror som har astma hade glömt sin maskin hemma och jag plockade han från träningen vilket jag understyrkte till poliserna som stoppade mig. Nån dag sen fick jag varning från transporstyrelsen och igår kväll blev jag stoppad ännu en gång då ja åkte 95km/h på 70 väg. Hur stor är sannolikheten att Transportstyrelsen drar in mitt körkort nu efter varningen?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Indraget körkortKörkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 punkten KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Normalpåföljden vid en överträdelse med 25-30 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 31 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.Du körde först på en väg med hastighetsbegränsning 70 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 30 då km/h. Av den anledningen fick du böter och en varning eftersom det har ansetts vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera fortkörningar. Du har nu på mycket kort tid åkt fast för ännu en fortkörning som inte är ringa.Detta medför att det finns en risk, som inte är obetydlig, för att ditt körkort kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 punkten KkL). Det är dock en bedömning som Transportstyrelsen kommer att göra utifrån det enskilda fallet och inget jag kan svara på mer konkret.Det är alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter. Det är nämligen inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om körkortet återkallas?

2021-04-18 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Min vän har haft körkort sedan 18 år tillbaka. Han fick det indraget ca 3 månader förra året pga fortkörning. Sen när han fick tillbaka det blev han tagen via en fartkamera för fortkörning igen. Han körde då 105 km/h på en 80-väg. 25 km över hastighetsgränsen. Han är nu rädd att hans körkort blir indraget igen pga att det är återupprepande brott, hur funkar det då?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen (KkL) reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har man fått ett körkort så ska man följa de trafikregler som är uppställda.Ingripande av körkortFör att man ska anses lämplig att inneha ett körkort krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och att man i övrigt kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken (3 kap. 2 § 2 stycket KkL).Enligt 5 kap. 3 § 4 p. KkL ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, (5 kap. 9 § KkL).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 31 km/h.Omständigheterna i fråganDin vän körde på en väg med hastighetsbegränsning 80 km/h och hastighetsöverträdelse motsvarande 25 km/h, vilket inte är att anse som ringa.Eftersom din vän tidigare gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse med indraget körkort som följd senast förra året, och han upprepat gjort sig skyldig till en liknande överträdelse igen inom en två-årsperiod finns risken för att körkortet kommer att återkallas, (5 kap. 3 § 3 p. KkL). Om körkortet blir återkallat eller inte efter en fortkörning avgörs dock först efter en helhetsbedömning med beaktande av flera omständigheter, vilken görs av Transportstyrelsen.Det som händer efter en eventuell körkortsåterkallelseOm din vän får sitt körkort återkallat kommer det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år. Spärrtidens längd bestäms efter hur allvarligt trafikbrott föraren gjorde sig skyldig till, (5 kap. 6 § KkL). En ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelsen får därefter inte prövas innan spärrtiden löpt ut, (5 kap. 13 § KkL). För att sedan kunna ansöka om ett nytt körkort måste din vän ha ett körkortstillstånd, vilket man kan ansöka om när det återstår sex månader av spärrtiden, (5 kap. 14 § 1 stycket KkL). Körkortstillståndet kan beviljas två månader innan spärrtidens utgång. Han kommer att få hem en ansökningsblankett för att kunna ansöka om ett nytt körkort. I det fall körkortet blir återkallat i mindre än ett år behöver man inte göra ett nytt körkortsprov, (5 kap. 14 § 2 stycket KkL). Man bör alltid tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att följa de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att man inte är ensam i trafiken, därför bör man visa respekt och hänsyn till medtrafikanterna. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?

2021-04-17 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag blev av med körkortet idag. Det var drogfylla och jag lämnade blod, urin prov. Snabbt resultat visades att jag var positiv på THC. Jag läser till väktare och går på CSN. Polisen sa att de ska lämna ärendet till åklagaren. Jag vet inte om jag blir dömd eller inte. Jag undrar oavsett om jag blir dömd eller inte kommer register synas? I så fall hur länge ska det synas?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en "drograttfylla" kommer att synas i belastningsregistret om du blir dömd till brott eller inte, samt hur länge det kommer att vara kvar i belastningsregistret om du blir dömd till brott. Tillämplig lag För att svara på din fråga så kommer jag att hänvisa till två olika lagrum, lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och lag om belastningsregister (LBR). Lagen om belastningsregister reglerar bland annat hur länge ett brott finns kvar i belastningsregistret tills den tas bort (gallring). Vad som avgör hur länge ett brott är kvar i belastningsregistretDet som avgör hur länge ett brott är kvar i belastningsregistret är åldern på den som begår gärningen samt vilken påföljd som denne döms till (böter, fängelse, skyddstillsyn med mera). Eftersom du har haft körkort så utgår jag ifrån att du är över 18 år. Svar på din frågaOm man döms till brott och påföljden blir böter så är brottet kvar i registret i 5 år från och med att boten har dömts ut (17 § punkt 9 LBR). Om påföljden istället blir fängelse så är brottet kvar i registret i 10 år efter domen (17 § punkt 1 LBR). Brottet drograttfylla (rattfylleri) har böter och fängelse i högst 6 månader i sin straffskala (4 § 2 st TBL). Om det rör sig om grovt rattfylleri så ingår två års fängelse i straffskalan (4 a § TBL). SammanfattningFör att sammanfatta, om du döms till rattfylleri och får böter som påföljd så kommer brottet att stå kvar i belastningsregistret i 5 år, medans om du döms till rattfylleri eller grovt rattfylleri och får fängelse som påföljd så kommer det att stå kvar i belastningsregistret i 10 år. Om anmält brott inte leder till dom eller det blir en friande domOm det skulle vara så att ett anmält brott inte leder till någon dom så kommer det inte att registreras i belastningsregistret. Om det blir en friande dom (vilket innebär att man i domstolen inte dömer till brott) så registreras det inte heller i belastningsregistret. Om du vill läsa mer om gallringsreglerna så kan du göra det på Polisens hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning, Amanda Sivander

Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?

2021-04-07 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Det är så att idag körde jag min bil in på en gata i tillåten hastighet. Jag skulle sedan göra en högersväng men då svänger en annan bil ut och jag får väja lite, åker då upp på kanten och in i en hastighetsskylt som välter. Sedan backar jag ut och ska köra vidare till parkeringen men känner då mig lite skakig och chockad och missar då bromsen och åker upp på ännu en kant och en liten kulle. Hela bilens framsida gick sönder. Lite senare kommer polis till plats och tar ett förhör med mig där dem frågar om jag erkänner. Vid detta läget svarade jag ja, jag förklarar allt som hände och skriver sedan på ett papper om att jag fått ta del av information. De har anmält mig för vårdslöshet i trafik. Vad händer nu? Kan jag ta tillbaka mitt erkännande och kommer jag bli av med körkortet?Tacksam för svar.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att börja med att förklara vad som gäller om man vill ta tillbaka ett erkännande av brott. Sedan kommer jag att gå igenom vad som krävs för att man ska kunna förlora körkortet. Till sist kommer jag göra en prognos för vad som kan komma att hända i din situation.Kan man ta tillbaka ett erkännande?Regler kring erkännande av brott finns i Rättegångsbalken (RB).Ett erkännande i brottmål är inte bindande för domstolen och domstolen är fri att avgöra om de lägger erkännandet till grund för en dom, och i så fall hur stor vikt de lägger vid erkännandet (35 kap. 3 § RB). Detta innebär att domstolen kan välja att frikänna även om den åtalade har erkänt brottet.Om man har erkänt ett brott så har man alltid rätt att ta tillbaka sitt erkännande. Domstolen kan dock ändå ta med erkännandet i sin bedömning, men ett återkallat erkännande borde inte ensamt kunna utgöra grund för en fällande dom. För en fällande dom krävs det troligen annan bevisning utöver erkännandet.Vad krävs för att man ska kunna bli av med sitt körkort?Regler om när man kan bli av med körkortet finns i körkortslagen (KörkL) och regler om vårdslöshet i trafik finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TFL).Körkortet kan dras in på grund av vårdslöshet i trafik, men endast om vårdslösheten har varit grov (5 kap. 3 § första punkten KörkL). Exakt var gränsen går mellan normal vårdslöshet och grov vårdslöshet är inte helt klart, utan man måste bedöma detta genom att titta på alla omständigheter vid brottet. Ett exempel på vad som kan räknas som grov vårdslöshet är om föraren har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § andra stycket TFL).Körkortet kan även dras in om man har brutit mot någon regel som är väsentlig för säkerheten i trafiken (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Några exempel på vad detta kan vara är att man kört mot rött ljus, inte stannat vid stopplikt eller kört för fort.Min bedömning är att du inte har gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och därför inte kan förlora körkortet på den grunden. Detta grundar jag på att du höll tillåten hastighet, samt att polisen inte har anmält dig för grov vårdslöshet i trafik.Jag tolkar din beskrivning av händelseförloppet som att du har följt alla trafikregler. Förutsatt att du inte bröt mot stopplikt eller bröt mot någon annan regel som är viktig för säkerheten i trafiken när du svängde så är min bedömning att risken väldigt låg för att du skulle bli av med körkortet på den grunden.Andra påföljder som skulle kunna bli aktuellaStraffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter (1 § TFL). Man kan få minst 30 och högst 150 dagsböter. Storleken på dessa bedöms med hänsyn till den åtalades ekonomi, men kan minst bli 50 kr och högst 1000 kr per dagsböter (25 kap. 2 § brottsbalken).SammanfattningDu kan dra tillbaka ditt erkännande, men en domstol skulle ändå kunna väga in ditt erkännande i domen. Men ett återkallat erkännande får mindre betydelse i bedömningen än ett erkännande som man inte drar tillbaka. Enligt min bedömning är det osannolikt att du skulle bli av med körkortet, men om du skulle bli dömd för vårdslöshet i trafik så kan du bli straffad med böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,