FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott13/12/2021

Fortkörning, 39 km/h över tillåten hastighetsgräns

Hej!

Jag har haft körkortet i 2 år och 3 månader. Har aldrig gjort en överträdelse i trafiken någonsin. Körde 129 km i en 90 väg. Vad kommer hända nu är jätte orolig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du körde 39 km/h över tillåten hastighetsgräns och att du nu undrar kring de juridiska aspekterna beträffande huruvida ditt körkort kommer att bli föremål för återkallelse.

I detta fall kommer Körkortslagen (KörkL) att vara tillämplig.

Återkallelse av körkort vid fortkörning

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till en hastighetsöverträdelse och det inte är att anses som ringa (5 kap. 3 § 4 p. KörkL).

Vad är en hastighetsöverträdelse som inte är att anses som ringa?

Det går inte att genom att läsa lagtexten få sig en uppfattning om vad som ska anses som en hastighetsöverträdelse som är ringa respektive inte. Detta gör att man måste vända sig till förarbeten och praxis (Prop. 1992/3:189 s. 3-4). I förarbeten har man sagt att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska ses som ringa. Detta innebär att det kan ske ett återkallande av ett körkort om man framför fordonet med mer än 30 km/h över tillåten hastighetsgräns. Det finns vissa situationer där körkortet kan återkallas om man kör 20 km/h över tillåten hastighetsgräns, detta gäller exempelvis utanför skolor där hastighetsgränserna generellt sätt är låga.

I din bakgrundsinformation anges det att du framfört fordonet 39 km/h över tillåten hastighetsgräns. Av den anledningen kan det antas att det på sannolika skäl kommer att bli ett återkallat körkort på grund av en fortkörning som inte är av ringa art.

Spärrtid

Vid körkortsåterkallelse för fortkörning ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det är detta som kallas spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § KörkL). Vid ett beslut om spärrtid kommer Transportstyrelsen, som är den myndighet som fattar beslut om återkallelse av körkort, att göra en helhetsbedömning i det enskilda ärendet. Såväl omständigheter hänförliga till brottet som personliga förhållanden, ex. ditt behov av körkort i arbete kan komma att påverka längden av spärrtiden.

Sammanfattning av din situation

Sannolikheten att du enbart kommer att få en varning är väldigt låg. I förarbeten har det framförts att hastighetsöverträdelser med mer än 30 km/h inte ska anses som ringa. Du har kört 39 km/h över tillåten hastighetsgräns, vilket bör vara en trafikförseelse som inte kan förenas med enbart en varning.

Som ovan angivet är det Transportstyrelsen som är myndigheten som fattar beslut i frågor om återkallelse av körkort. Myndigheten kommer att skicka hem ett brev till dig, där du får en möjlighet att yttra dig i ärendet. Om det är så att du har ett stort behov av körkortet i ditt arbete, är det viktigt att detta framförs i yttrandet. Skulle det även vara så att omhändertagandet av körkortet påverkar dig på ett socialt plan, så är detta också något som kan framföras. Vidare kan betonas att du inte tidigare gjort dig skyldig till trafikförseelser.

Min bedömning i frågan, utifrån din bakgrundsinformation, är att det inte kommer att bli aktuellt med enbart en varning. Spärrtiden brukar normalt bestämmas till två månader vid en hastighetsöverträdelse med 31-40 km/tim för fort. Jag bedömer att detta torde vara aktuellt även för dig. I slutändan är det dock Transportstyrelsen som kommer att fatta detta beslut.

För mer detaljerad läsning rekommenderas följande hemsida.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare