Föreligger rätt till semesterlön vid sjukskrivning?

2019-03-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Tycker att semesterlagen är så luddig fattar inte vad dom menar. Jag har varit sjukskriven i 2 år och 1 månad och har fått sluta mitt jobb pga arbetsbrist jag blev sjukskriven i Februari 2017 och den sommaren fick jag ut min intjänade semester i pengar. Nu undrar jag om jag har rätt till ytterligare 180 dagar som det står i lagen? Vore tacksam för svar.
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer i mitt svar att utgå från att du undrar om du har rätt till semesterlön under tiden du har varit sjukskriven.Enligt 17 § semesterlagen är frånvaro från arbete på grund av sjukdom semesterlönegrundande om frånvaron inte överstigit 180 dagar under intjänandeåret. Tiden mellan 1 april till 31 mars påföljande år kallas för semesterår. Motsvarande period närmast innan semesteråret kallas intjänandeår (3 § semesterlagen). Detta innebär i ditt fall att du inte får ha varit frånvarande från arbetet i över 180 dagar under perioden 1 april - 31 mars närmast före ditt semesterår.Jag tolkar din fråga som att du från februari 2017 varit helt frånvarande från ditt arbete. Det innebär därmed att intjänandeåren 1 april 2017 - 31 mars 2018 respektive 1 april 2018 - 31 mars 2019 inte har varit semesterlönegrundande för dig. Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en arbetsgivare fritt avtala om villkor för semesterförmåner i anställningsavtalet?

2019-03-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej,Om en arbetsgivare ej har kollektivavtal, får den då ge ut betald semester första året utan att man varit anställd under intjänade år och utan att det gäller som förskottssemester? Alltså är de fria att göra avsteg från normal process för att gynna arbetstagare som ett förmånligt villkor för anställning?
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill få klarhet i vad som gäller för arbetsgivarens möjlighet att avtala om semesterförmåner i anställningsavtalet. Semesterförmåner regleras i semesterlagen. Huvudregeln är att avtal som är till arbetstagarens nackdel inte är giltiga. En arbetsgivare och en arbetstagare kan alltså inte avtala om villkor som är sämre för arbetstagaren än de regler som finns i semesterlagen (2 § semesterlagen). Det är däremot tillåtet att göra vissa undantag i det personliga anställningsavtalet eller genom ett kollektivavtal (2 a § semesterlagen). Om inga särskilda villkor har avtalats är det dock semesterlagens regler som gäller. Detta innebär att arbetsgivaren är fri att avtala om villkor som är gynnande för arbetstagaren. För att svara på din fråga får arbetsgivaren alltså göra avsteg från de "normala" semesterförmånerna i semesterlagen om det är till arbetstagarens fördel. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Hur många betalda respektive obetalda semesterdagar har jag rätt till?

2019-03-12 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag har varit anställd sedan den 1/12 2018. Hur många obetalda och betalda dagar har jag rätt till. jag tar ut min semester i juni 2019?
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rätten till semesterförmåner för arbetstagare regleras i Semesterlagen. Exakt hur många semesterdagar man har rätt till kan dock också bero på sådant som kollektivavtal och vad man kommit överens om med sin arbetsgivare. I mitt svar kommer jag utgå från vad som gäller enligt Semesterlagen. Rätt till semester En arbetstagare har en laglig rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Om anställningen börjat efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren dock bara rätt till 5 semesterdagar, 4 §. Ett semesterår är tiden från den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår, 3 §.Avvikelse från denna bestämmelse kan dock göras genom kollektivavtal, enligt vilket semesteråret exempelvis kan bestämmas löpa parallellt med kalenderåret och då infalla mellan den 1 januari till och med den 31 december istället, 2 a §. För det fall avvikelser från Semesterlagen inte gjorts genom kollektivavtal gäller dock att semesteråret infaller mellan 1 april till och med 31 mars. Semesterår 1 fungerar som intjänandeår för semesterår 2, semesterår 2 fungerar som intjänandeår för semesterår 3 och så vidare. Under intjänandeåret tjänar man in rätten till att få lön när man är semesterledig medan man tar ut semesterledigheten under semesteråret. Hur många betalda semesterdagar man har rätt till beror på hur mycket semesterlön man tjänat in under intjänandeåret. Under semesterledigheten ska arbetstagaren alltså ha semesterlön, om sådan har tjänats in, 4 § 2 st. Beräkning betald/obetald semesterHar man varit anställd ett helt intjänandeår har man rätt till 25 betalda semesterdagar under semesteråret. Om man inte varit anställd i ett helt intjänandeår utan enbart del av det har man rätt till betalda semesterdagar i förhållande till hur många dagar man arbetat under intjänandeåret. Hur många betalda semesterdagar man har rätt till beräknas i enlighet med 7 §. Det som ska ingå i beräkningsunderlaget är de dagar man varit anställd hos arbetsgivaren under intjänandeåret minus de dagar man varit helt frånvarande från arbetet utan lön. Frånvaro som beror på semesterledighet, permittering, korttidsarbete eller ledighet som enligt 17 - 17 b §§ är semesterlönegrundande, liksom arbetsfria dagar som infaller under sådana frånvaroperioder, ska dock räknas in i anställningstiden. Antal anställda dagar under intjänandeåret minus eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande ska sedan delas med 365 varpå kvoten multipliceras med 25. Om ett brutet tal uppstår avrundar man det uppåt till närmsta hela tal. Sådan frånvaro som är semesterlönegrundande enligt 17 - 17 b §§ är till exempel ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada, 17 §. Vidare är ledighet enligt Föräldraledighetslagen semesterlönegrundande frånvaro, till den del det framgår av 17 a §. I 17 b § regleras semesterlönegrundande frånvaro med anledning av risk för överförande av smitta, vård av närstående eller viss kortare utbildning, bland annat. Antalet betalda semesterdagar räknas alltså ut enligt följande: Antal anställda dagar under intjänandeåret - eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande / 365 dagar x 25 = det antal semesterdagar med semesterlön man har rätt till. Exempel: Om ens antal anställda dagar på en arbetsplats fram till och med den 31 mars är 100 har man vid nästkommande semesterår, vilket börjar den 1 april, rätt till sju betalda semesterdagar. Enligt följande: 100 / 365 dagar x 25 = ca 6,85 vilket avrundas till 7. Utöver de betalda semesterdagarna har man rätt till resterande obetalda semesterdagar, då man enligt lag har rätt till 25 semesterdagar. För det fall man har rätt till 7 betalda semesterdagar har man alltså rätt till 18 obetalda semesterdagar. SammanfattningEnligt lag har man alltså rätt till 25 semesterdagar, i vissa fall kan man dock har rätt till fler enligt kollektivavtal eller anställningsavtal. I detta svar har jag dock utgått från vad som gäller enligt Semesterlagen. Hur många betalda respektive obetalda semesterdagar man har rätt till beror på hur många sådana betalda semesterdagar man "tjänat in" under intjänandeåret.Det framgår att du anställdes den 1 december 2018 (semesterår 1), din rätt till betalda semesterdagar under semesterår 2 baseras då på de dagar du "tjänat in" under intjänandeåret (alltså semesterår 1). Semesterår 2 startar från och med den 1 april vilket innebär att dina intjänade dagar baseras på tiden 1 december till och med 31 mars. Under förutsättning att du inte har sådan frånvaro som inte är semesterlönegrundande (se ovan avseende 7 §) blir antalet anställda dagar under intjänandeåret 120. Uträkning: 120 (antalet anställda dagar under intjänandeåret) - 0 frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande / 365 x 25 = 8,219 vilket avrundas till 9. Enligt denna beräkning ska du då ha rätt till 9 betalda semesterdagar och 16 obetalda semesterdagar i sommar (2019). Detta svar utgår från vad som gäller i allmänhet avseende rätten till betald / obetald semester i enlighet med Semesterlagen. Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Semester under uppsägningstid

2019-02-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |https://lagen.nu/1977:480#P28S1Hej, Tänkte kolla en sak gällande semester och uppsägningstid. Jag har i Sommar nu arbetat i ett år på ett företag jag också ska sluta på under sommarn för att därefter fortsätta mina studier. Det jag undrar över är att min uppsägningstid ligger på 4 veckor, samma antal veckor som jag ska söka ledighet på i sommar. Men om vi säger att jag beviljas en ledighet mellan 17/6-17/7, kan jag då säga upp mig vid 16/6, alltså dagen innan semestern, och på så sätt ha min semester under uppsägningstiden? Eller kanske möjligtvis säga upp mig under pågående semester och på så sätt semestra under en viss tid av uppsägningstiden? Mvh
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst kan det vara att det står något i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. I så fall kan svaret bli ett annat än det jag ger dig nu. Det är dock inte troligt att det är så. När du ansöker om semester och får den beviljad har du rätt till det. Säger du upp dig efter att ha fått semester beviljad ändras inte den rätten. Arbetsgivaren kan inte ta tillbaka den beviljade semestern. Det betyder alltså att du får "semestra" under uppsägningstiden. Semestern ska räknas in under uppsägningstiden.Du kan alltså säga upp dig dagen innan eller en dag in i semester. Det viktiga är att den redan är beviljad.Skulle du dock först säga upp dig och sen ansöka om semester kan arbetsgivaren säga nej. Hinner uppsägningstiden löpa ut innan du tagit ut dina fyra veckors semester har du rätt att få semesterersättning (28 § semesterlagen).Om inget annat bestämts i anställningsavtalet eller kollektivavtalet finns dessutom en bestämmelse i lagen som säger att en arbetstagare har rätt till fyra veckors semester under tiden juni till och med augusti (12 § semesterlagen). Det finns alltså en möjlighet för dig att få ut semester då även om du ansöker om det efter att du sagt upp dig.Sammanfattningsvis kan du säga upp dig och behålla semester du redan fått beviljad. Du kan alltså ansöka om semester, få den beviljad och sen en dag innan eller efter att semestern börjat säga upp dig. Tiden du har semester ska räknas in i uppsägningstiden. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Semesterdagar med provanställning

2019-03-26 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Har en provanställning, 25 februari till 25 augusti. Därefter möjlighet till tillsvidareanställning. I november i år har jag en resa bokad i 3 veckor och undrar då hur semestern påverkas vid ett nytt anställningsavtal. Är jag tvungen att använda min sommarsemester, 25 dagar, till resan i november eller tjänar jag in semssterdagar under året även om det bara är en provanställning? Jag vet att arbetsplatsen inte har förskottssemester.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer semesterlagen att användas, den går att läsa i sin helhet via denna länk.En arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar per semesterår (4 §). Semesteråret består av perioden 1 april ett år fram tills 31 mars nästkommande år (3 §). Påbörjas anställningen senare än 31 Augusti har arbetstagaren endast rätt till 5 semesterdagar. Vilken anställningstyp eller var du är anställd spelar ingen roll, allt arbete omfattas av lagen och därmed räknas alltså din provanställningstid med.Vad detta betyder i ditt fall är att du endast har rätt till 5 semesterdagar under sommaren 2019. Om inget annat har avtalats skall semesterdagarna tas ut under perioden juni-augusti (12 §). Vad den precis nämnda paragrafen betyder i ditt fall är att du inte kan bruka de semesterdagar som är intjänade efter 1 april i år och framåt. I fallet att det ändå skulle vara så att du kunde använda dina dagar har du inte tjänat in 25 semesterdagar och i texten framgår också att arbetsplatsen inte tillåter förskottsemester.Sammanfattningsvis anser jag det svårt för dig att få använda dina semesterdagar för resan utan får ansöka om ledighet utan betalt. Självklart kan du komma överens om annat med din arbetsgivare eller att ett kollektivavtal har föreskrivet andra regler, eftersom vissa bestämmelser i lagen är dispositiva i arbetstagarens fördel (2 § & 2a §).Jag hoppas att jag förstod din fråga rätt och gav dig svar, annars kan du gärna lämna en kommentar nedan!

Har man rätt till semesterdagar under provanställning?

2019-03-18 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, har provanställning i 6 månader från 12 november 2018 till 11maj 2019, har jag rätt till några semesterdagar under denna period?
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om anställdas rätt till semester finns i semesterlagen. Först ska sägas att anställningsavtal och/eller kollektivavtal kan reglera semestern på din arbetsplats på ett annorlunda sätt än vad lagen gör. Det kan därför vara bra att läsa igenom anställningsavtalet samt se om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. I mitt svar kommer jag nu att gå igenom vad som gäller enligt semesterlagen.Hur många semesterdagar har man rätt till under ett år?Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år (3 § semesterlagen).Alla arbetstagare har rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per semesterår (4 § semesterlagen). Om anställningen påbörjas efter 31 augusti har arbetstagaren rätt till endast 5 semesterdagar. Denna bestämmelse är tvingande, vilket betyder att arbetsgivaren inte kan avtala bort den.I ditt fall innebär detta att du har rätt till 5 semesterdagar från perioden 12 november 2018 till och med 31 mars 2019. När det "nya året" börjar i april har du rätt till 25 semesterdagar under det semesteråret.Under hur många semesterdagar kan du få semesterlön?Att man kan ha rätt till semesterdagar innebär inte alltid att man har rätt att få lön (så kallad semesterlön) under dessa dagar. Det antal semesterdagar som du har rätt till semsterlön beror på hur många dagar du har varit anställd (7 § semesterlagen). Normalt tjänar man in ca två betalda semesterdagar per månad.I de fall du har flera obetalda semesterdagar så får du välja själv om du vill ta ut semestern (8 § semesterlagen). Om arbetsgivaren begär det ska du lämna besked angående om du vill avstå från de obetalda semesterdagarna. Beskedet är bindande och man har inte rätt att ångra sig i efterhand och vilja ha obetald semester som man avstått från.När kan man ta ut sina semesterdagar?Om inget annat har avtalats ska semestern (oavsett om den är betald eller obetald) förläggas någon gång under perioden juni-augusti (12 § semesterlagen).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar semesterersättningen för timanställd på industriföretag?

2019-02-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Frågan gäller semesterersättning: Är timanställd på en industrifirma och har jobbat där ett bra tag. Har aldrig kommit överens med chefen om semesterersättning och undrar därför hur det funkar? Har inte skrivit på något anställningsbevis eller något liknande. Vid varje månadsslut får man en lönespec och i den har där aldrig funnits med något om semesterersättning. Om chefen vägrar att betala semesterersättning, var vänder man sig? Ska man anmäla detta?
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om semester och semesterersättning finns i semesterlagen (SemL). I vissa fall kan dock facket och din arbetsgivare ha avtalat om andra regler för semester genom kollektivavtal. I så fall kan andra regler gälla för dig än vad som står i semesterlagen (SemL 2a§).Du har rätt till semesterHuvudregeln när det kommer till semester är att du ska få ut det i semesterdagar och inte semesterersättning. Eftersom att du skriver att du jobbat på företaget "ett bra tag" och att du och chefen inte kommit överens om något annat, så gissar jag att du har rätt till semesterdagar snarare än semesterersättning. Det är främst för anställningar som är kortare än 3 månader eller om ni kommit överens om något annat än betald semester som semesterersättning blir aktuell för (SemL 5§ första stycket och 2a§ första stycket). Jag gissar att du har haft en anställning på mer än 3 månader när du skriver "ett bra tag". Det kan som sagt dessutom gälla andra regler på din arbetsplats om facket och arbetsgivaren kommit överens om det.Under varje år ska du som utgångspunkt ha rätt till 25 semesterdagar (SemL 4§ första stycket). Om du har börjat på ditt jobb senare (efter 5 augusti) på året så kan det bli en kortare semester.Förslag vad du kan göra nuEtt alternativ är förstås att först vända sig till facket, de har säkert koll på hur semester ordnas på just din arbetsplats. Eftersom att du är anställd inom industrin är ditt fackförbund antagligen IF Metall. Om de inser att arbetsgivaren gjort fel, kan de även föra din talan i domstol (SemL 34§ och lag om rättegången i arbetstvister (LRA) 4 kap 5§). Det kan vara skönt att låta facket stå mot arbetsgivaren istället för du själv. Dessutom kan det vara en fråga som är viktigt för fler än bara dig. Om du inte kan eller vill vända dig till facket så bör du vända dig till arbetsgivaren innan du gör något allt för drastiskt. Det kanske bara skett något misstag eller missförstånd, eller så kan chefen förklara för dig hur det fungerar med semesterlön/semesterersättning på just ditt arbete. Skulle det dock vara så att chefen vägrar betala ut semesterersättning eller ge dig semester så ska du absolut agera.Vägrar arbetsgivaren ändå ge dig semesterersättning och facket inte agerar för dig, kan du i sista hand stämma din arbetsgivare. Detta gör du i så fall vid tingsrätten där företaget ligger (LRA 2 kap 2§ första stycket och rättegångsbalken (RB) 10 kap 1§). Detta bör verkligen vara en sista utväg eftersom att du kanske inte direkt kommer ha en bra relation med arbetsgivaren efter att du stämt dem. Det är också generellt dyrt att ha rättegångar, eftersom att om du förlorar riskerar du att få betala hela kostnaden även för din motpart (RB 18 kap 1§). Det kan då också vara bra att anlita juridiskt ombud. Sammanfattning: -Du har en rätt till semester, antingen som betald semester eller semesterersättning -Vänd dig till facket: de har vanligtvis bra koll på vad som gäller på just din arbetsplats-Vänd dig annars till arbetsgivaren: kan eller vill du inte vända dig till facket kan det vara läge att helt enkelt först och främst fråga arbetsgivaren vad som gäller. Det kan vara så att de bara varit otydliga med att förklara vad som gäller. -Du kan stämma din arbetsgivare för att få det du vill ha, men det bör absolut vara en sista utväg -Vill du ha mer kvalificerad juridisk hjälp kan du alltid boka tid med en jurist här på Lawlines hemsida. Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Om jag påbörjade min heltidsanställning november 2018, hur många semesterdagar har jag betalda sommaren 2019?

2019-02-19 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejOm jag påbörjade min heltidsanställning november 2018, hur många semesterdagar har jag betalda sommaren 2019? Jag har rätt till 25 dagar enligt mitt kollektivavtal.
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Antalet semesterdagar som du har rätt till beror på hur semesteråret är utformat i ditt kollektivavtal. Enligt 3 § Semesterlagen avses semesterår innebära tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år.Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår Detta är alltså utgångspunkten om inte annat framkommer av ditt kollektivavtal. Antalet semesterdagar beräknas utefter antalet anställningsdagar under semesteråret. Med anställningsdagar menas det antal kalenderdagar inklusive helger du varit anställd eller kommer att vara anställd.Antalet betalda semesterdagar beräknas som: Antalet semesterdagar per år * antalet anställningsdagar aktuellt intjänandeår/ 365 (avrundas alltid uppåt till hela semesterdagar)Antalet obetalda semesterdagar beräknas som: Antal semesterdagar per år – antalet betalda semesterdagar aktuellt semesterårEnligt mina beräkningar bör du alltså ha rätt till 11 betalda semesterdagar respektive 14 obetalda semesterdagar, baserat på de uppgifter du uppgivit. Hoppas du fått svar på din fråga!